Kurs dla osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym

Kurs przygotowujący do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Technologia Żywności i Żywienia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu proponuje osobom ubiegającym się o stopień doktora w trybie eksternistycznym udział w kursie przygotowującym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinach Ekonomia i Finanse, Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Technologia Żywności i Żywienia.

Kurs można odbyć także w trakcie pisania doktoratu.

Po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z Regulaminu i Programu Kursu Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kursu zgodne ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Kurs zostanie uruchomiony, jeżeli zgłosi się na niego minimum 5 uczestników. Udział w kursie nie jest obowiązkowy przy składaniu wniosku. Udział w kursie jest odpłatny.

Kurs jest prowadzony w języku polskim. Kurs może być prowadzony w języku angielskim, jeśli liczba Uczestników składających deklarację udziału w Kursie prowadzonym w języku angielskim jest nie mniejsza niż 5.

Kurs nie jest formą kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej ani formą studiów trzeciego stopnia i nie stosuje się do niego przepisów dotyczących szkół doktorskich i doktorantów. Uczestnicy Kursu nie mają statusu doktoranta.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Olgą Rutkowską, kierownikiem Biura Szkoły Doktorskiej: olga.rutkowska@ue.wroc.pl.

Profil kandydata

W Kursie może brać udział osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, zamierzająca złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, współpracująca naukowo z nauczycielem akademickim posiadającym właściwe uprawnienia.

Postępowanie można wszcząć w następujących dyscyplinach naukowych:

 • Ekonomia i Finanse,
 • Nauki o Zarządzaniu i Jakości,
 • Technologia Żywności i Żywienia.

Cele kursu

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy o charakterze badawczym oraz badawczo-rozwojowym.
 2. Uzyskanie przez uczestnika wysokich kompetencji badawczych i samodzielności naukowej.
 3. Przygotowanie uczestnika do wymiany doświadczeń naukowych i idei, także w środowisku międzynarodowym.
 4. Zdobycie przez uczestnika następujących umiejętności:
  • korzystanie ze światowego dorobku naukowego,
  • identyfikacja i rozwiązywanie problemów badawczych,
  • planowanie i realizacja badań naukowych,
  • opracowanie wyników badań w formie patentów, publikacji lub prezentacji podczas zjazdów naukowych.


Regulamin, program i płatności

Regulamin, program i wysokość opłat za kurs określa Zarządzenie Rektora nr 36/2021 z dnia 29 marca 2021 r. wraz z załącznikami. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z nimi przed zgłoszeniem na kurs.

Zarządzenie Rektora nr 36/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
Regulamin: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 36/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Program: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 36/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
Opłaty: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 36/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem