Polityka Otwartej Nauki

Polityka Otwartej Nauki


zgodnie z dokumentem przyjętym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” w 2015 r. określa kierunki otwierania nauki w Polsce. 

Przyjęty dokument jest zgodny z Planem S – inicjatywą agencji finansujących badania naukowe zrzeszonych w cOAlition S

Celem planu S jest przyjęcie do 2021r natychmiastowego otwartego dostępu do wyników badań finansowanych z publicznych i niepublicznych grantów przyznawanych przez regionalne, krajowe lub międzynarodowe agencje finansujące badania.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU S

Aktualności

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

została przyjęta ZARZĄDZENIEM NR 183/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2022 r. 

ZARZĄDZENIE
TEKST POLITYKI OTWARTEGO DOSTĘPU UEW


Z dniem 05.09.2022 r. ZARZĄDZENIEM NR 128/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powołany został Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Otwartego Dostępu.
Do zdań pełnomocnika należy między innymi:

  • opracowanie i aktualizowanie Polityki Otwartego Dostępu;
  • podejmowanie działań związanych z realizacją Polityki Otwartego Dostępu , z otwartym dostępem do publikacji naukowych oraz z otwartymi danymi;
  • promowanie otwartego dostępu wśród społeczności akademickiej;
  • koordynowanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu i kształtowaniem założeń merytorycznych.

Grafika - na niebieskim tle napis Polityka Naukowa Państwa przyjęta przez Radę Ministrów.

Polityka Naukowa Państwa

Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich. Realizacja PNP podlega ewaluacji nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Najważniejsze założenia

Polityka Naukowa Państwa wspiera prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych i optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnia autonomię uczelni. Dokument odpowiada na potrzeby społeczeństwa, gospodarki i obywateli, przyczyniając się do poprawy jakości życia i budowania przewagi konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej.

Celem PNP jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń. Priorytety określone w  dokumencie będą miały również przełożenie na synergię i rozwój współpracy międzynarodowej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Polityka Naukowa Państwa stanowi podstawę do realizacji programów strategicznych i rozwojowych państwa. Będzie promować rolę nauki i szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do podniesienia ich prestiżu i zwiększenia zaufania społecznego do wyników badań naukowych.

WIĘCEJ INFORMACJIThe European Open Science Cloud


Home

To wirtualne środowisko do przechowywania i przetwarzania danych badawczych w celu wspierania nauki. EOSC projektowane jest jako narzędzie wspierające otwartą naukę, które ma za zadanie zapewnienie europejskim naukowcom, innowatorom, przedsiębiorstwom i obywatelom sfederowanego i otwartego multidyscyplinarnego środowiska, w którym mogą publikować, znajdować i ponownie wykorzystywać dane, narzędzia i usługi na potrzeby badań naukowych, innowacji i celów edukacyjnych.

Wsparcie finansowe na wdrażanie EOSC przy pomocy projektów w ramach programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 zapewnia Komisja.


Polityka udostępniania danych w EOSC opiera się na zasadach FAIR: 

• findability (wyszukiwalność), 

• accessibility (dostępność), 

• interoperability (interopeacyjność),

• reusability (możliwość ponownego wykorzystania).


Wejście do portalu W ramach działań promujących otwarty dostęp do publikacji naukowych NCN zakłada, że w umowach, które są zawierane przez NCN od stycznia 2021 roku, publikacje ujęte w raportach końcowych będą musiały być opublikowane w otwartym dostępie

W związku z tym opublikowana została Instrukcja, która doprecyzowuje politykę NCN w tym zakresie.

Zasady otwartości obejmują wszystkie rodzaje publikacji z wyjątkiem monografii, rozdziałów w monografiach i recenzowanych utworów zebranych.


INSTRUKCJA


Naukowcu! 

Nasza Uczelnia jest uczestnikiem kilku licencji krajowych i konsorcyjnych, które oprócz dostępu do publikacji naukowych oferują autorom możliwość otwartego publikowania bez ponoszenia kosztów lub ze zniżką. 

Jednym z nich jest program Read and Publish - Oxford University Press

r_p

Więcej szkoleń poświęconych zagadnieniom Read and Publish już wkrótce.

Polecane

  • PLATFORMA OTWARTEJ NAUKI to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych.

  • BIBLIOTEKA NAUKI – serwis prowadzony przez ICM UW udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych, a także pełne teksty wybranych książek naukowych.
  Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz                dziedzinowych:

AGRO – (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
BazTech – (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
CEJSH – (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
DML-PL – (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
PSJD – (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).
  • Serwis UWOLNIJ NAUKĘ jest portalem Koalicji Otwartej Edukacji zrzeszającym aktywistów specjalizujących się w działaniach na rzecz otwartej nauki.
  • KOALICJA OTWARTEJ EDUKACJIorganizacja, której działania mają wspierać ruch na rzecz otwartej nauki, otwartych zasobów edukacyjnych i działań wspierających w obszarze edukacji, kultury, sztuki, nauki.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem