Szkoła Giełdowa

 

O SZKOLE GIEŁDOWEJ

Szkoła Giełdowa to długoletni program edukacyjny Giełdy. Obecnie  projekt realizowany jest w ramach współpracy z wybranymi ośrodkami akademickimi w Polsce  oraz w Warszawie – przez samą Giełdę.

 

W ramach Szkoły Giełdowej oferowany jest:

-  14-godzinny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz

- 13 godzinny kurs „Giełda dla średniozaawansowanych”.

 

Zajęcia odbywają się w weekendy,  a wykłady  prowadzą  wykładowcy wyższych uczelni,  praktycy
i specjaliści rynku kapitałowego. Atutem kursu jest  taki sam wysoki standard materiału i wykładów we wszystkich ośrodkach na terenie całego kraju.  Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

 

Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy  inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie  rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania,  analiza spółek , sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Zachęcamy do udziału w kursie wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie – teraz lub w przyszłości.

 

PROGRAM szkolenia „Podstawy inwestowania na giełdzie”

Program kursu realizowany jest w postaci pięciu wykładów i obejmuje łącznie  14 godzin nauki.

1.      Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe – 3 godziny

·        Pojęcia wstępne

·        Rynek kapitałowy

·        Instrumenty finansowe notowane na giełdzie

·        Instytucje zbiorowego inwestowania

2.      Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – 3 godz.

·        Rynek giełdowy

·        Systemy notowań

·        Rodzaje zleceń

·        Nadzór nad sesją

·        Animatorzy

3.      Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę - 2 godz.

·        Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza

·        Wpływ gospodarki krajowej na rynek finansowy

·        Wpływ gospodarki światowej na rynek finansowy

·        Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa

·        Źródła informacji

4.      Wybór i ocena spółki - 3 godz.

·        Analiza fundamentalna – wprowadzenie

·        Analiza sytuacyjna

·        Analiza „wnętrza” spółki

·        Metoda SWOT

·        Sprawozdania finansowe spółek

·        Analiza finansowa

·        Wskaźniki rynkowe

·        Obowiązki informacyjne spółek

·        Źródła informacji

5.      Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych -3 godz.

·        Elementy analizy technicznej

·        Elementy analizy behawioralnej

·        Ogólne zasady inwestowania

·        Tworzenie i zarządzanie portfelem

·        Psychologia inwestowania

·        Opodatkowanie dochodów

 

TERMIN NAJBLIŻSZEGO KURSU: 1-3 MARCA 2019

 

PROGRAM szkolenia „Giełda dla średniozaawansowanych”

  1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę – 2 godz.

·     Produkt Krajowy Brutto (PKB)

·     Cykl koniunkturalny

·     Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna

·     Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa

·     Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski

o  Wskaźnik PMI

o  Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej

o  Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce

o  Composite Leading Indicator

·     Koniunktura gospodarcza na świecie

·     Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie

·     Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec

o  Indeks Insitute for Supply Managment

o  Indeks zaufania konsumentów – Conference Board

o  Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan

o  Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls

o  Purchaising Managers Index

o  Indeks Ifo

o  Indeks ZEW

o  Indeks GfKConsumer Climate

·     Wpływ czynników politycznych na giełdę2.

  1. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:

·     Jak czytać dokument informacyjny

o  Oferta publiczna

o  Oferta prywatna

o  Prospekt emisyjny

·     Co wpływa na ustalanie kursu akcji

o  Kurs odniesienia

o  Kurs bieżący

o  Split

o  Scalenie

o  Prawo poboru

·     Ważne oznaczenia na GPW

o  Operacje na papierach

o  Sytuacja korporacyjna spółki

o  Segmenty rynku regulowanego

o  Segmenty rynku alternatywnego

·     Plany rozwoju GPW

o  REITs na GPW

o  Handel algorytmiczny

o  Handel wysokich częstotliwości

·     Zlecenia giełdowe

o  Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)

o  Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)

o  Zlecenie PEG

o  Zlecenie CROSS

o  Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)

o  Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)

o  Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)

o  Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)

o  Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)

o  Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)

o  Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)

o  Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)

  1. Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo - 3,5 godz.

·     Kontrakty terminowe

o  mechanizm działania kontraktu terminowego

o  dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy

o  depozyt zabezpieczający

o  możliwości wykorzystania kontraktów terminowych

·     Opcje giełdowe

o   istota kontraktów opcyjnych

o  czynniki wpływające na cenę opcji

o  sposoby rozliczania opcji

o  zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji

·     Certyfikaty turbo

o  charakterystyka certyfikatów TURBO

o  poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery

o  przykłady wykorzystania certyfikatów turbo

  4. Analiza fundamentalna - 3 godz.

·     Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice

·     Otoczenie branżowe - charakterystyka

·     Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych

·     Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)

·     Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym

·     Wycena porównawcza

·     Wycena spółki – analiza wrażliwości

  5. Analiza techniczna i teoria portfelowa - 3,5 godz.

·     Świece i ich rodzaje

o  formacje zmiany trendu

o  powstawanie poziomów wsparcia i oporu

o  położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss

o  luki cenowe i ich rodzaje

·     Formacje zmiany i kontynuacji

o  charakterystyka każdej formacji

o  zachowanie wolumenu obrotu w formacji

o  położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss

·     Oscylatory i wskaźniki

o  budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów

o  średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie

o  różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)

o  dywergencje pozytywne i negatywne

·     Teoria portfelowa

o  koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka

o  współczynnik korelacji i jego interpretacja

o  model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie

o  ocena wyników zarządzania portfelem

 

TERMIN NAJBLIŻSZEGO KURSU: 8-10 MARCA 2019

 

KOSZT I FORMA PŁATNOŚCI

Koszt uczestnictwa wynosi:

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

https://www.gpw.pl/podstawy-inwestowania-na-gieldzie

https://www.gpw.pl/gielda-dla-sredniozaawansowanych

wysłanie mailem lub pocztą skanu/kserokopii dowodu wpłaty na adres sekretariatu Szkoły Giełdowej we Wrocławiu:

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

tel. 71 368 03 38, fax 71 368 03 22

danuta.fidos@ue.wroc.pl

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.
W przypadku zakupu pakietu dwóch kursów i rezygnacji z drugiego etapu szkolenia Fundacja GPW zastrzega sobie prawo do potrącenia całkowitej sumy udzielonego rabatu od kwoty zwracanej Uczestnikowi.

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Terminy, w których odbywają się kursy są ustalane przez poszczególne ośrodki.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat danego ośrodka powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. Fundacja GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu, wyżywienia i noclegu.

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem