Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoDo 31 marca 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Nagrody przyznawane są w kategoriach:
- znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,
- całokształt dorobku

Zasady przyznawania nagród regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
I.  naukowej:
   – nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie
   – komercyjne lub
   – nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie
II. dydaktycznej
 • aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
 • aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
 • prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu
  lub społecznemu regionu lub kraju,
 • autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
III. wdrożeniowej
 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności
 • przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;
V. organizacyjnej
 • rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych,
 • kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
 •  rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
 • – prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
 • – opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych
 • regionu lub kraju,
 • efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
 • wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.
VI. całokształt dorobku

Nagroda może zostać przyznana obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem