Program PROM

26.11.2018

prom_na_strone

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów i pracowników akademickich do udziału w Programie PROM - Międzynarodowej wymiana dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

•    5-dniowe konsultacje naukowe;

•    5-dniowe konferencje (udział z wystąpieniem, referatem lub posterem);

•    10-dniowe wizyty na badania;

•    7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe;

•    20-dniowy wyjazd na badania do kraju spoza OECD.

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 5  PLN 4 000,00
 PLN 3 000,00
 7  PLN 4 840,00
 PLN 3520,00
 10  PLN 6 100,00  PLN 4 300,00
 20  -  PLN 6 400,00

I Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do:

1.     uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

•    dla doktorantów: https://goo.gl/forms/x5pEmZuChkYSHl7Q2

•    dla pracowników naukowych: https://goo.gl/forms/1bTm8u5XwDnXG7Jp2 

2.    złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych (COBN) kopii dokumentów poświadczającymi osiągnięcia naukowe, w tym kopię pierwszej strony każdej z publikacji wykazanej we wniosku, oświadczenie kierownika o złożeniu grantu oraz kserokopii ważnej legitymacji doktoranckiej (warunek dotyczy tylko doktorantów).

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dostarczenia powyższych dokumentów upływa w poniedziałek 10.12.2018 (do godziny 15:00).

II    Sposób wyboru kandydatów oraz przekazanie decyzji

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prorektor ds. Nauki, po uzyskaniu rekomendacji od członków Zespołu zarządzającego projektem i Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych.

Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o kryteria wskazane w Załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu. Pozycja na liście rankingowej zależna jest od sumarycznej liczby punktów uzyskanej przez Uczestnika Projektu.

Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostaną opublikowane na stronie COBN (http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html) oraz przesłane do uczestników drogą mailową nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zamknięcia rekrutacji.

W przypadku niewykorzystania środków, planowane jest uruchomienie kolejnego naboru. Uczestnikom Projektu, którzy nie uzyskali Stypendium w pierwszym naborze przysługuje prawo złożenia aplikacji w kolejnych naborach.

III    Aktywność wymagana od Beneficjenta w przypadku uzyskania stypendium

W przypadku uzyskania stypendium Uczestnik zobowiązany jest do:

a. Dostarczenia danych i podpisania umowy.

b. Wypełnienia deklaracji uczestnika projektu.

c. Dostarczenia dokumentów potwierdzających przyjęcie bądź zakwalifikowanie się do udziału w konsultacjach naukowych, zagranicznej szkoły letniej, konferencji zagranicznej w formie aktywnego uczestnictwa.

d. Samodzielnej rezerwacji biletów i hotelu.

IV Kwestie formalne związane z zakończeniem wymiany stypendialnej:

Po zakończeniu wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest do:

a. Wypełnienia Ankiety ewaluacyjnej (zawartej w załączniku 6) 

b. Dostarczenia do COBN certyfikatu poświadczającego udział w danej formie wyjazdu

c. Dostarczenia do COBN formularza rozliczeniowego

Materiały do pobrania:

1.    Regulamin stypendium

2.    Załącznik 1 do Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla doktorantów_PL

3.    Załącznik 2 do Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla Pracowników naukowo-dydaktycznych UEW

4.    Załącznik 3 STAWKI RYCZAŁTOWE

5.    Załącznik 4 Formularz dla doktorantów

6.    Załącznik 5 Formularz dla pracowników naukowych

5.    Załącznik 6 wzór umowy podpisywanej przez Beneficjenta

Więcej informacji o Programie PROM można znaleźć na stronie – https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

W przypadku jakichkolwiek zachęcamy do kontaktu:

cobn@ue.wroc.pl

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek_copy
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem