Dział Obsługi Projektów Rozwojowych

International mobility – opportunity and problem.
Proper preparation for studying at a foreign university.

WERSJA POLSKA

ENGLISH VERSION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

MAGYAR VERZIÓ

Wizyty partnerskie zrealizowane w projekcie/Partner visits realized in the project

Ternopil National Economic University, Ukraine – 16-20.09.2019

erasmus_baner_pl

International mobility – opportunity and problem.
Proper preparation for studying at a foreign university.

PROJECT NUMBER-2018-1-PL01-KA203-050756
Strategic Partnership in Higher Education

Okres realizacji: 09.2018-12.2020
Projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego:
 • Wrocław University of Economics, Poland – Project Coordinator
 • Hellenic Open University, Greece
 • Ternopil National Economic University, Ukraine
 • University of Pannonia, Hungary
Kontakt:
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – Project Manager (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
Biuro Projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław, Poland

Projekt „International mobility – opportunity and problem. Proper preparation for studying at a foreign university” realizowany w ramach partnerstwa strategicznego zakłada trzy efekty (będące rezultatami pracy intelektualnej):
 1. Manual dla uniwersytetu: Jak się przygotować do przyjęcia studenta zagranicznego?
 2. Manual dla studenta obcokrajowca: Co powinienem wiedzieć zanim pojadę na zagraniczne studia/ wymianę zagraniczną?
 3. Sylabus i materiały dydaktyczne do szkoleń dla administracji uczelni przygotowujących do obsługi studentów obcokrajowców.
Celem głównym projektu jest lepsze przygotowanie uczelni do procesu internacjonalizacji. Cel ten wynika z potrzeby umiędzynarodowiania uczelni, tj. rozszerzania oferty, przyjmowania coraz większej liczby studentów zagranicznych, kontaktu z zagranicznymi uczelniami, zagranicznej mobilność pracowników i studentów, uatrakcyjniania oferty studiów oraz formalnego przygotowywania uczelni. Planowane w związku z tym działania mają zapobiegać obniżaniu jakości nauczania oraz minimalizować reperkusje doświadczane przez studentów i pracowników uczelni. W przyszłości projekt może mieć wpływ na poprawę przygotowania uczelni do przyjęcia studentów zagranicznych w wielu krajach europejskich.
Docelowe grupy projektu to:
 • uczelnie rozumiane jako pracownicy administracyjni oraz pracownicy naukowo – dydaktyczni;
 • studenci studiujący na zagranicznych uczelniach (osoby realizujące pełen tok nauczania w ramach zagranicznej uczelni oraz osoby realizujące część programu w ramach międzynarodowej mobilności).
Z działań organizowanych w ramach projektu oraz z wypracowanych rezultatów skorzysta lub będzie celem tych działań min. 1870 osób. Wśród nich:
 • min. 870 osób bezpośrednio biorących udział w projekcie, tj. grupa 400 studentów zaproszonych do badań pierwotnych, 200 pracowników uczelni (w tym osoby decyzyjne, pracownicy administracyjni, pracownicy naukowo – dydaktyczni), 270 uczestników działań upowszechniających – seminaria w Polsce, Grecji i na Węgrzech oraz konferencja upowszechniająca w Polsce (pracownicy uczelni, lokalni decydenci, pracownicy organizacji wspierających studentów, jak np. biura karier, przedstawiciele organizacji studenckich, studenci obcokrajowcy);
 • pośrednio uczestnikami projektu będą osoby, które za pomocą różnych kanałów dystrybucji informacji dowiedzą się o działaniach prowadzonych w projekcie oraz wypracowanych przez partnerstwo rezultatach.
Planowanych jest 5 międzynarodowych spotkań projektowych, dwa w Polsce (pierwsze i ostatnie) i po jednym w każdym z pozostałych krajów partnerskich. Wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej uwzględnia:
IO1. Manual dla uniwersytetu: Jak się przygotować do przyjęcia studenta zagranicznego? (lider: Wrocław University of Economics, Poland)
 • badania pierwotne (kwestionariuszowe i IDI) przeprowadzone w grupie studentów zagranicznych studiujących w krajach partnerskich UE oraz wśród obywateli Ukrainy, którzy studiują / studiowali na uczelniach w innych krajach, a także w grupie przedstawicieli uczelni: administracji i pracowników naukowo – dydaktycznych (badania kwestionariuszowe). Wynikiem badań jest identyfikacja wszystkich istotnych elementów, na które zwracają uwagę studenci, które utrudniają im pełną i efektywną adaptację w nowym środowisku;
 • analizy desk research istniejących rozwiązań w uczelniach europejskich (przede wszystkim pod kątem wyszukiwania dobrych praktyk) oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń własnej instytucji;
 • stworzenie i opublikowanie (online oraz możliwość druku) przewodnika dla uczelni zawierającego informacje o niezbędnych działaniach mających na celu odpowiednie przygotowanie się do przyjmowania studentów zagranicznych oraz wysyłania własnych studentów;
 • manual obejmie takie treści jak przyjęcie studenta z zagranicy, dostosowanie językowe w ramach uczelni, integracja w nowym środowisku, organizacja procesu obsługi, przygotowanie studenta wyjeżdżającego przez uczelnię; zaproponowane zostaną działania i rozwiązania organizacyjne, które są uniwersalne dla większości uczelni europejskich.
IO2. Manual dla studenta obcokrajowca: Co powinienem wiedzieć zanim pojadę na zagraniczne studia/ wymianę zagraniczną? (lider: University of Pannonia, Hungary)
 • badania pierwotne w trzech grupach respondentów: administracji uczelni mającej styczność ze studentami zagranicznymi (IDI), pracowników naukowo-dydaktycznych / dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami zagranicznymi (FGI) oraz studentów z danego kraju, którzy studiują razem ze studentami zagranicznymi (badania kwestionariuszowe);
 • analizy desk research pojawiających się problemów, których opis znaleźć można w ogólnie dostępnych źródłach, a także wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń własnej instytucji oraz innych uczelni krajowych;
 • wypracowanie i opublikowanie (online oraz możliwość druku) przewodnika dla studentów, którzy zdecydowali się podjąć studia na zagranicznej uczelni (jakie działania powinno podjąć się samemu, aby lepiej przygotować się do studiowania w innym kraju oraz w celu sprawnej adaptacji w nowych warunkach). Manual obejmie takie treści jak różnice kulturowe, przygotowanie językowe, krajowe systemy szkolnictwa wyższego, integracja ze społecznością akademicką, warunki życia, możliwości uzyskania wsparcia. Manual będzie mógł być wykorzystany przez studentów różnych krajów, zamierzających podjąć studia zagraniczne na różnych uczelniach.
IO3. Sylabus i materiały dydaktyczne do szkoleń dla administracji uczelni przygotowujących do obsługi studentów obcokrajowców. (lider: Hellenic Open University, Greece)
 • analiza wyników badań pierwotnych i wtórnych, konsultacje merytoryczne;
 • wypracowanie zakresu tematycznego szkoleń dla administracji uczelni, które mają na celu przygotowanie osób z administracji (dedykowanej wsparciu i obsługi studentów zagranicznych, np. dziekanaty, domy studenckie, biblioteki) do zapewnienia wysokiej jakości obsługi administracyjnej i formalnej obcokrajowców;
 • opracowanie materiałów dydaktycznych zarówno dla osób prowadzących szkolenie (trenerów, instruktorów), jak i dla uczestników (administracja uczelni);
 • przetestowanie oraz ewaluacja szkoleń na grupie pracowników administracyjnych wszystkich uczelni partnerskich.
erasmus_pl

erasmus_baner_en

International mobility – opportunity and problem.
Proper preparation for studying at a foreign university.

PROJECT NUMBER-2018-1-PL01-KA203-050756
Strategic Partnership in Higher Education

The Project implementation period: 09.2018 –12.2020
Partnership:
 • Wrocław University of Economics, Poland – Project Coordinator
 • Hellenic Open University, Greece
 • Ternopil National Economic University, Ukraine
 • University of Pannonia, Hungary
Contact:
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – Project Manager (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
The Main Project Office: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław Poland

Project`s results – three Intellectual Outputs:
 • Intellectual Outputs 1: Manual for the university: How to prepare for the reception of a foreign student?
 • Intellectual Outputs 2: Manual for a foreign student: What should I know before I go to a foreign study / foreign exchange?
 • Intellectual Outputs 3: Syllabus and didactic materials for trainings for universities’ administrative staff preparing for servicing foreign students.
The main goal of the project is to better prepare the University for the Internationalization Process.
Two target groups of the project may be indicated:
 • Universities understood as their administrative, scientific and didactic employees;
 • students studying at foreign universities (young people pursuing full diploma program within a foreign university and students taking part in the curricula program as part of international mobility).
We plan that, directly or indirectly, the activities organized as part of the project and the results will benefit or will be the goal of these activities, including 1870 people:
 • among them will be minimum 870 people directly involved in the project, i.e. a group of 400 students invited to primary research in the project (including 200 students studying at universities in the home country and 200 foreign students), 200 university employees (including decision-makers, administrative employees and teaching staff), 270 participants of dissemination activities carried out in the project – seminars in Poland, Greece and Hungary and a dissemination conference in Poland (university employees, local decision makers, employees supporting students, such as career offices, representatives of student organizations, foreign students);
 • indirect participants of the project will be people who through the various information distribution channels will learn about the activities carried out in the project and the results developed by the partnership.
The project includes 5 international project meetings, two in Poland (first and last) and one in each of the other partner countries. The result of work:
IO1. Manual for the university: How to prepare for the reception of a foreign student? (leader: WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS)
 • the first steps will be taken to develop O1 Manual for universities, followed by EU good practices. Report based on the secondary data;
 • preparation of research tools for primary research;
 • reports from primary research – survey of foreign students and university employees – both administration and teaching staff;
 • testing the solution on the target groups;
 • introducing the necessary modifications resulting from the testing stage;
 • the final version of the manual.
IO2. Manual for a foreign student: What should I know before I go to a foreign study / foreign exchange? (leader: PANNON EGYET)
 • analysis of conclusions resulting from desk research and primary research from the first result;
 • development of research tools allowing for taking into account the wide context of students studying at foreign universities;
 • testing the solutions on target groups;
 • introducing necessary modifications resulting from the testing stage;
 • final manual version.
IO3. Syllabus and didactic materials for trainings for universities’ administrative staff preparing for servicing foreign students (leader: HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
 • preparation of syllabuses and training materials;
 • testing of trainings on a group of administrative employees of all partner universities;
 • introduction of possible corrections resulting from the testing stage;
 • the final version of training.

erasmus_en

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διεθνής κινητικότητα - ευκαιρία και προβληματισμός.
Κατάλληλη προετοιμασία για σπουδές σε ξένο Πανεπιστήμιο

Αριθμός έργου: 2018-1-PL01-KA203-050756
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση/Erasmus+/KA2

Διάρκεια έργου: 09.2018 – 12.2020
Στο έργο αυτό συμμετέχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τέσσερις χώρες·:
 • Wroclaw University of Economics (Πολωνία),
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα),
 • University of Pannonia (Ουγγαρία),
 • Ternopil National Economic University (Ουκρανία).
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση έργου - Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345
Βρότσλαβ, Πολωνία

Στόχος του έργου είναι:
 • η προετοιμασία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εισδοχή αλλοδαπών φοιτητών μέσω προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας
 • η προετοιμασία αλλοδαπών φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διεθνούς κινητικότητας/για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής
 • η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εργάζονται στον τομέα εξυπηρέτησης αλλοδαπών φοιτητών  
Το έργο αυτό απευθύνεται σε δυο ομάδες:
 • προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: διοικητικοί υπάλληλοι, ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό
 • φοιτητές που σπουδάζουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διεθνούς κινητικότητας
Υπολογίζεται ότι στο έργο θα λάβουν μέρος
 • περίπου 870 άμεσοι συμμετέχοντες (400 φοιτητές για την πρωτογενή έρευνα, 200 εργαζόμενοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 270 συμμετέχοντες στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του έργου: σεμινάρια στην Πολωνία, Ουγγαρία και Ελλάδα και ένα συνέδριο στην Πολωνία)
 • έμμεσοι συμμετέχοντες που θα ενημερωθούν για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου και της συνεργασίας των τεσσάρων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Στη διεκπεραίωση του έργου συμπεριλαμβάνονται 5 συναντήσεις μεταξύ των εταίρων, δυο στην Πολωνία, μια στην Ελλάδα, μια στην Ουγγαρία και μια στην Ουκρανία.

Παραδοτέο έργου – νούμερο 1: εγχειρίδιο για το πανεπιστήμιο και την προετοιμασία για την εισδοχή αλλοδαπών φοιτητών (υπεύθυνος: Wroclaw University of Economics)
 • προετοιμασία ερευνητικών μέσων για πρωτογενή έρευνα (ερωτηματολόγια προς φοιτητές και εργαζόμενους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων)
 • δευτερογενή έρευνα ορθών πρακτικών Ε.Ε που αφορούν την διεθνή κινητικότητα
 • δοκιμή αποτελεσμάτων σε ομάδες και εισαγωγή πιθανών αλλαγών
 • δημιουργία τελικής εκδοχής εγχειριδίου
Παραδοτέο έργου – νούμερο 2: εγχειρίδιο για αλλοδαπούς φοιτητές και την προετοιμασία για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής (υπεύθυνος: University of Pannonia)
 • ανάλυση αποτελεσμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας
 • δημιουργία ερευνητικών μέσων για τη συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών στο έργο
 • δοκιμή αποτελεσμάτων σε ομάδες και εισαγωγή πιθανών αλλαγών
 • δημιουργία τελικής εκδοχής εγχειριδίου
Παραδοτέο έργου – νούμερο 3: εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εργάζονται στον τομέα της εξυπηρέτησης αλλοδαπών φοιτητών (υπεύθυνος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
 • προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού
 • δοκιμή εκπαιδευτικού υλικού σε ομάδες προσωπικού των τεσσάρων εταίρων του έργου
 • εισαγωγή πιθανών αλλαγών
 • δημιουργία τελικής εκδοχής εκπαιδευτικού υλικού

УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

Міжнародна мобільність: можливості та проблеми.

Належна підготовка до навчання у закордонному університеті.

ПРОЕКТ № -2018-1-PL01-KA203-050756
Стратегічне партнерство в вищій освіті.

Період реалізації: 09.2018-12.2020
Проект реалізовано в межах стратегічного партнерства:
 • Вроцлавський економічний університет, Польща – Координатор проекту
 • Еллінський відкритий університет, Греція
 • Тернопільський національний економічний університет, Україна
 • Університет Паннонія, Угорщина
Контакт:
Дорота Квятковска-Цьотуха – менеджер проекту (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl )
Адреса проекту: Вроцлавський економічний університет – Секція обслуговування проектів розвитку вул. Командорска 118/120 53-345 Вроцлав, Польща

Проект «Міжнародна мобільність: можливості та проблеми. Належна підготовка до навчання в закордонному університеті» реалізовано в межах стратегічного партнерства та передбачає отримання трьох ефектів (є результатами інтелектуальної праці):
 1. Посібник для університету: як приготуватися до прийому іноземного студента?
 2. Посібник для іноземного студента: що потрібно знати перед поїздкою на навчання, обмін закордон?
 3. Програма та дидактичні матеріали для навчання адмінперсоналу вишу, зайнятого обслуговуванням іноземних студентів.
Головною метою проекту є краща підготовка вишу до процесу інтернаціоналізації. Цільова направленість проекту зумовлена потребами інтернаціоналізації вишів, зокрема розширенням пропозиції, збільшення чисельності іноземних студентів, розширенням контактів із закордонними університетами, активізацією закордонної мобільності працівників та студентів, диверсифікацією освітньої пропозиції та покращенням формальної підготовки вишу. Заплановані у зв’язку з цим заходи націлені на попередження виникнення проблем зниження якості освіти та мінімізацію негативних вражень студентів і працівників вишу. В майбутньому проект може мати вплив на покращення підготовки вишу до прийому іноземних студентів в багатьох європейських країнах.

Цільова аудиторія проекту:
 • виші як гроно адміністративних і науково-дидактичних працівників;
 • студенти, які навчаються у закордонних вишах (особи, які є студентами закордонних вишів) та особи, які реалізують частину навчальних програм в межах міжнародної мобільності).
Із заходів, організованих в межах проекту та напрацьованих результатів скористаються min. 1870 осіб, зокрема:
 • min. 870 осіб, які безпосередню беруть участь в проекті, тобто група 400 студентів, які запрошені до первинних досліджень, 200 працівників вишів (в т.ч. керівництво, адміністративні та науково-дидактичні працівники), 270 учасників заходів поширення – семінари в Польщі, Греції, Угорщині та конференція в Польщі (працівники вишів, місцеві керівники, працівники організацій, які підтримують студентів (напр., бюро кар’єр, представники студентських організацій, іноземні студенти);
 • опосередковано учасниками проекту будуть особи, які з каналів поширення інформації дізнаються про проведені в межах проекту заходи та напрацьовані партнерством результати.
Заплановано 5 міжнародних проектних зустрічей, дві в Польщі (перша і завершальна) та по одній зустрічі відповідно в кожній партнерській країні. Напрацьовані результати інтелектуальної праці вміщують:
IO1. Посібник для університету: як приготуватися до прийому іноземного студента? (lider: Вроцлавський економічний університет, Польща)
 • первинні дослідження (анкетування та IDI), проведені в групі іноземних студентів, які навчаються в партнерських країнах ЄС та в середовищі громадян України, що навчаються/навчалися в інших країнах, а також у групі представників вишів: адмінперсоналу та науково-дидактичних працівників (анкетування). Результатом досліджень є ідентифікація усіх важливих елементів, які привертають студентську увагу та утруднюють їхню повну та ефективну адаптацію в новому оточенні;
 • аналізування desk research щодо наявних шляхів вирішення проблем в європейських університетах (перш за все, з погляду пошуку «добрих практик») та використання попереднього досвіду і спостережень власної інституції;
 • формування і публікація (online та можливо друкованої версії) керівництва для вишу, що вміщує інформацію про необхідні заходи, які націлені на сприяння належному приготуванню до прийому іноземних студентів та висилання власних студентів закордон;
 • посібник охоплює такі складові як прийом студента-іноземця, мовна адаптація в межах вишу, інтеграція в новому оточенні, організація процесу обслуговування, підготовка студента, який виїжджає; запропоновані будуть заходи і організаційні дії, які носитимуть універсальний характер для більшості європейських вишів.
IO2. Посібник для іноземного студента: що потрібно знати перед поїздкою на навчання закордон? (лідер: Університет Паннонія, Угорщина)
 • первинні дослідження в трьох групах респондентів: адмінперсоналу вишу, який контактує з студентами-іноземцями (IDI), науково-дидактичні/дидактичні працівники, що проводять заняття із іноземними студентами (FGI) та студентів, які навчаються разом із іноземними студентами (анкетування);
 • аналізування desk research щодо наявних проблем, які можна знайти в загально доступних джерелах, а також використання попереднього досвіду, власних інтуїтивних спостережень та інших досвіду вітчизняних вишів;
 • формування і публікація (online та можливо друкованої версії) керівництва для студентів, які прийняли рішення про закордонне навчання (що потрібно зробити
 • самостійно, щоб краще приготуватися для навчання в іншій країні та з метою кращої адаптації до нових умов). Посібник охоплює такі частини як культурні відмінності, мовна підготовка, національні системи вищої освіти, інтеграція зі студентським оточенням, умови перебування, можливості отримання підтримки. Посібник може бути використано студентами різних країн, які мають намір навчатися закордоном в різних вишах.
IO3. Програма та дидактичні матеріали для навчання адмінперсоналу вишу, зайнятого обслуговуванням іноземних студентів. (лідер: Еллінський відкритий університет, Греція)
 • аналізування результатів досліджень, консультування;
 • напрацювання матеріалів тематичних навчань для адміністрації вишу, які націлені на підготовку адмінперсоналу (підтримка і обслуговування іноземних студентів (напр., деканати, гуртожитки, бібліотеки)) до гарантування високої якості обслуговування іноземців;
 • напрацювання дидактичних матеріалів для осіб, які проводять заняття (тренери, інструктори) та для інших учасників (адміністрація вишу);
 • тестування та проведення навчань у групі адміністративних працівників усіх партнерських вишах проекту.

MAGYAR VERZIÓ

Nemzetközi mobilitás - lehetőségek és problémák

Felkészülés a külföldi egyetemen való tanulásra

PROJEKT szám-2018-1-PL01-KA203-050756
Stratégiai partnerség a felsőoktatásban

A projekt végrehajtási ideje: 2018. szeptember – 2020. december

Partnerek:
 • Wrocław Gazdaságtudományi Egyetem, Lengyelország - Projektkoordinátor
 • Hellenic Open University, Görögország
 • Ternopil Nemzeti Gazdasági Egyetem, Ukrajna
 • Pannon Egyetem, Magyarország
Kapcsolat:
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha - Projektmenedzser (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
A főprojekt iroda: Uniwersytet Ekonomiczny mi Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław Lengyelország

A projekt tervezet eredményei - három kiadvány:
 1. számú kiadvány: Kézikönyv az egyetem számára: Hogyan készüljünk fel egy külföldi diák fogadására?
 2. számú kiadvány: Kézikönyv a külföldi diák számára: Mit kell tudni a külföldi tanulmányok / csereprogramok megkezdése előtt?
 3. számú kiadvány: Tematika és didaktikai anyagok az egyetemek adminisztratív személyzete számára a külföldi diákok érkezését célzó felkészítő képzésekhez.
A projekt fő célja az egyetemek jobb felkészítése a nemzetköziesedés folyamatára.
A projekt két célcsoportja:

 • Az egyetemek adminisztratív, tudományos és didaktikai alkalmazottai;
 • Az egyetemeken tanuló külföldi diákok (az adott egyetemen teljes diplomaprogramban, illetve a nemzetközi mobilitás programban résztvevő külföldi hallgatók).
A projekt tevékenységekeinek közvetlen, illetve közvetett részeiben 1870 fő részvételét tervezzük. A projektben közvetlenül legalább 870 fő vesz részt; amiből 400 fő az elsődleges kutatásban résztvevő hallgató, 200 fő egyetemi alkalmazott (köztük döntéshozók, adminisztratív alkalmazottak, kutatók és oktatásban résztvevő személyek), 270 fő a projekt szemináriumaiban és terjesztési tevékenységeiben részt vevők száma.

Szemináriumok Lengyelországban, Görögországban és Magyarországon valósulnak meg, valamint konferencia szerveződik Lengyelországban egyetemi alkalmazottak, helyi döntéshozók, diákokat támogató alkalmazottak, hallgatói szervezetek, külföldi diákok képviselői valamint karrier irodák bevonásával.

A projekt közvetett résztvevői olyan személyek lesznek, akik a különböző információs csatornákon keresztül ismerik meg a projektben végzett tevékenységeket és a partnerek kutatási eredményeit.

A projekt nemzetközi résztvevői 5 projekt találkozót terveznek, kettőt Lengyelországban (első és utolsó) és egyet-egyet minden más partnerországban.

A projekt eredményei:
IO1. Kézikönyv az egyetem számára: Hogyan készüljünk fel egy külföldi diák fogadására? (vezető: WROCŁAW GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, Lengyelország)
A kézikönyv kidolgozása primer kutatásban, (kérdőív és mélyinterjú) a projekt partnerek aktív részvételével valósul meg. A primer kutatás célcsoportjai: a kutatásban résztvevő partner országokban tanuló külföldi hallgatók, egyetemi alkalmazottak kérdőíves felmérése. A kutatás második felében az EU országaiban működő egyetemek nemzetközi hallgatók fogadásával kapcsolatos jó gyakorlatainak összegzésével valósul meg.

A szekunder kutatásban a kutatás első szakaszában összegyűjtött adatok és információk kerülnek feldolgozásra, melynek lépései;
 • az elsődleges kutatás eredményeinek értékelése - külföldi diákok és egyetemi alkalmazottak (mind az adminisztrációs, mind a tanári személyzet) felmérése alapján;
 • az értékelés alapján összeállított kézikönyv tesztelése a célcsoportoknak megfelelően;
 • a teszt eredményeknek megfelelően a szükséges módosítások elvégzése;
 • a kézikönyv végleges változatának elkészítése.
IO2. Külföldi hallgatói kézikönyv: Mit kell tudni a külföldi tanulmányok/cserediák program megkezdése előtt? (vezető: PANNON EGYETEM)
 • a primer kutatásból illetve a „Desk Research”-ből származó eredmények értékelése, elemzése és a következtetések összegzése;
 • az értékelés alapján összeállított kézikönyv tesztelése a célcsoportoknak megfelelően;
 • a teszt eredményeknek megfelelően a szükséges módosítások elvégzése;
 • a kézikönyv végleges változatának elkészítése.
IO3. Felkészítő tananyagok és didaktikai anyagok készítése a külföldi diákok fogadásában dolgozó egyetemi adminisztratív személyzet képzéseire (vezető: HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
 • tananyagok és képzési anyagok elkészítése;
 • az összeállított anyagok tesztelése az összes partner egyetem adminisztratív munkatársai részvételével;
 • a vizsgálati szakaszból eredő ismeretek alapján a változtatások elvégzése;
 • a képzések és tananyagok végleges változatának elkészítése.

Zrealizowane projektyzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem