Analityka gospodarcza

ANALITYKA GOSPODARCZA
  Władze Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pracodawców opracowały unikatowy kierunek Analityka gospodarcza.
  Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest bowiem od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych - rynkowych. Z tego powodu na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie podmiotów o różnej skali na specjalistów z zakresu analizy danych ekonomicznych. Tendencje te będą się nasilać w związku z procesami cyfryzacji polskiej gospodarki. Takie zapotrzebowania wskazali też pracodawcy na spotkaniach panelowych organizowanych w projektach rozwojowych Uniwersytetu.
   Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych, a także prognozowania w obszarze:
  danych biznesowych; w tym;
–    analizy ekonomicznej i planowania;
–    finansowo – księgowych; controlling; rachunkowość zarządcza; podatki, audyt, itp.
–    płac;
–    produkcji i wydajności pracy;
–    logistycznych – zaopatrzenie; magazynowanie; produkcja; dystrybucja; itp.
–    rynkowych – badania rynkowe i marketingowe;
–    decyzje w warunkach niepewności i ryzyka.
  regionalnych danych społeczno – gospodarczych; w tym:
–    polityka i planowanie regionalne;
–    rynek pracy;
–    edukacja;
–    służba zdrowia;
–    komunikacja publiczna;
–    mieszkalnictwo;
–    bezpieczeństwo publiczne; itp.
  danych makroekonomicznych; w tym;
–    budżet państwa i budżety domowe;
–    modelowanie gospodarki narodowej;
–    system emerytalno rentowy;
–    wymiana międzynarodowa;
–    demografia;
–    system demokratyczny.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Efekty kształcenia
WIEDZA. Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
  ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali mikro i makro oraz w wymiarze globalnym,
  statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.
UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent będzie posiadać zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki.

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
  analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
  kierownika działu, członka zarządu; kierownika przedsiębiorstwa,
  analityka rynku pracy,
  analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
  analityka, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem,
  analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
  instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
  komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach unii europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 wywiadowniach gospodarczych,
 przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
  prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.

Przedmioty:

Analiza matematyczna, Algebra, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Informatyka, Matematyka obliczeniowa i komputerowe pakiety matematyczne

Ekonomia, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość, Ekonometria, Statystyka opisowa i ekonomiczna, Rachunki narodowe i finanse publiczne, Arkusze kalkulacyjne w analizie danych

Logika i metodologia badań ekonomicznych, Prawo gospodarcze, Podstawy zarządzania, Badania operacyjne, Bazy danych, Analiza decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, Badanie koniunktury i rozwoju gospodarczego, Metody analizy strategicznej, Zarządzanie jakością, Zarządzanie projektami, Symulacje w gospodarczych procesach decyzyjnych, Badania ankietowe, Modelowanie danych rynkowych, Prezentacja wyników i tworzenie raportów, Metody podejmowania decyzji wielokryterialnych, Komunikacja społeczna, Systemy zintegrowane klasy ERP, Inwestycje na rynkach finansowych, Modelowanie i prognozowanie danych finansowych, Modelowanie matematyczne w ubezpieczeniach i finansach

Przedmioty specjalnościowe

Wychowanie fizyczne, Języki obce, Seminarium dyplomowe, Technologia informacyjna
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem