O Wydziale

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów powstał w 1976r. jako trzeci Wydział - wtedy Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Obecną nazwę Wydział przyjął w 2007 r.

W ciągu 38 lat zaszczytną funkcję Dziekana Wydziału pełnili:
 • prof. Władysław Bukietyński,
 • prof. Stanisława Bartosiewicz,
 • prof. Andrzej Gospodarowicz,
 • prof. Wanda Ronka-Chmielowiec,
 • prof. Wanda Kopertyńska,
 • dr hab. Józef Dziechciarz, prof UE,
 • prof. dr hab. Janusz Łyko.
Obecnie Dziekanem Wydziału jest prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet.

Na Wydziale zatrudnionych jest prawie 200 pracowników naukowo-dydaktycznych, a studiuje na nim około 6000 studentów.

Praca naukowa prowadzona jest na Wydziale w pięciu Instytutach Naukowych grupujących dwadzieścia cztery Katedry oraz w jednej Katedrze niezrzeszonej - Katedrze Prawa Gospodarczego. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz do prowadzenia przewodów i postępowań habilitacyjnych w obszarze nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w zakresie nauk o zarządzaniu oraz w zakresie finansów. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów jest jednostką naukową I kategorii. Pracownicy Wydziału, w ciągu już kilkudziesięciu lat istnienia Wydziału, przygotowali wiele monografii i podręczników akademickich, opublikowali wiele artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych światowych (czasopisma z tzw. listy filadelfijskiej) i krajowych (czasopisma z listy A). Dorobek naukowy pracowników Wydziału znajduje bardzo często uznanie i jest bardzo często nagradzany przez zagraniczne i krajowe gremia naukowe. Pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w licznych komitetach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą, m.in. w Komitecie Ekonometrii i Statystyki PAN, Komitecie Nauk o Organizacji i Zarządzaniu PAN, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Polskim Towarzystwie Statystycznym, Polskim Towarzystwie Matematycznym, Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Naukowym Towarzystwie Informatyki Ekonomicznej, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i w wielu innych. Pracownicy Wydziału uczestniczą także w pracach Komitetu Badań Naukowych i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów to także studenci. Obecnie to prawie sześciotysięczna społeczność. Od 2007 r. studenci studiują już w trójstopniowym systemie studiów. Pierwszy stopień (6 semestrów) kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego - licencjat. Drugi stopień (4 semestry) kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego - magister. Trzeci stopień to studia doktoranckie (8 semestrów). Kończą się one obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w zakresie nauk o zarządzaniu lub w zakresie finansów.

Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wydział oferuje studia na sześciu kierunkach w j.polskim:

 • Analityka gospodarcza na studiach I i II stopnia,
 • Finanse i rachunkowość na studiach I i II stopnia,
 • Informatyka w biznesie na studiach I i II stopnia,
 • Zarządzanie na studiach I i II stopnia,
 • Logistyka na studiach I i II stopnia,
 • Konsulting prawny i gospodarczy na studiach II stopnia (niestacjonarne)
oraz w j.angielskim
 • Bachelor Studies in Finance - stacjonarne
 • Bachelor in Business Informatics - stacjonarne
 • Bachelor of Business Management - stacjonarne
 • Bachelor in Logistics - stacjonarne
 • Master Studies in Finance - stacjonarne i niestacjonarne
 • Master of Business Management - stacjonarne

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem