Rozwój naukiUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest Uczelnią z bogatą tradycją badań naukowych głównie w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia z dziedziny nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz także w dyscyplinach: informatyka i matematyka z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki prawne oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna z dziedziny nauk społecznych
  • Działalność naukowa  ujęta w porządku alfabetycznym obejmuje: administrację samorządową, analizę danych ekonomicznych, bankowość, biotechnologię żywności, bioutylizację odpadów rolno-spożywczych, ekonomię ekologiczną, europejskie studia regionalne, finanse międzynarodowe, finanse publiczne, gospodarkę przestrzenną, gospodarkę regionalną, historię gospodarczą, informatykę, inwestycje finansowe, inżynierię materiałową, komunikację społeczną i gospodarczą, logistykę, makroekonomię, marketing, metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, mikroekonomię, politykę ekonomiczną, politykę społeczną, prawo gospodarcze, prognozowanie i analizy gospodarcze, projektowanie systemów zarządzania, rachunkowość i controlling, socjologię, suszenie produktów rolniczych i spożywczych, systemy informatyczne zarządzania, technologię żywności, ubezpieczenia, zarządzanie finansami, zarządzanie gospodarką turystyczną, zarządzanie jakością, zarządzanie organizacją/przedsiębiorstwem, zarządzanie procesami gospodarczymi, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie operacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie pracą.
Wysoki poziom działalności naukowej potwierdzają między innymi liczby przeprowadzonych postępowań awansowych w Uczelni, które kształtują się następująco:
  • Nadanie stopnia doktora  – 1735,
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego – 384.
Obecnie na podstawie przyporządkowanych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych uprawnień Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, jak również  uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.
Pracownicy Uniwersytetu aktywnie działają w środowiskach naukowych, akademickich, gospodarczych i politycznych pełniąc z wyboru wiele funkcji w ogólnopolskich i międzynarodowych instytucjach. Aktywnie uczestniczą w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz w Radzie Doskonałości Naukowej oraz w licznych komitetach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą.
  • Wyrazem aktywności naukowej pracowników Uniwersytetu są publikacje naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych, referaty konferencyjne, patenty i oryginalne metody technologiczne stosowane w produkcji przemysłowej oraz liczne opracowania na rzecz praktyki gospodarczej. Pracownicy są także autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników i książek. Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu znajduje uznanie i jest bardzo często nagradzany przez zagraniczne i krajowe gremia naukowe.
Pracownicy Uniwersytetu uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych. Uniwersytet jest również organizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Dzięki wzajemnej wielopłaszczyznowej dyskusji, wymianie wiedzy praktycznej i poznawczej zainteresowane strony mogą odczuwać satysfakcję z podejmowania skutecznych i korzystnych obustronnie inicjatyw.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem