Konsultacje naukowe

Konsultacje naukowe

W ramach programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych zapraszamy do udziału w konsultacjach:

Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Prof. dr hab. Paweł Dittmann

Ekspert:

Prof. dr hab. Paweł Dittmann

Kontakt:

Pawel.Dittmann@ue.wroc.pl    

Terminy i miejsce konsultacji:

Możliwe jest indywidualne dopasowanie terminu poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny (71 36 80 346)

Bud. A1, pok. 228

Sylwetka eksperta:

Profesor Dittman jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych PRELUDIUM, SONATA, OPUS, HARMONIA.


Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Ekspert

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Kontakt

jerzy.niemczyk@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. Z, pok. 815

Sylwetka eksperta:

Profesor Jerzy Niemczyk jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. Beata Bal-Domańska

Ekspert:

dr hab. Beata Bal-Domańska

Kontakt:

Beata.Bal-Domanska@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Piątek, godz. 9.00-10.00

Jelenia Góra

Bud. A p. 38

Konsultacje dotyczące:

- zastosowania metod taksonometrycznych i ekonometrycznych w analizach, w tym w obszarze rozwoju regionalnego i analizy zjawisk społeczno-gospodarczych,

- znalezienia współautora specjalizującego się w projektowaniu i implementacji metod ilościowych

Sylwetka eksperta:

Prof UE dr hab. Beata Bal-Domańska, Katedra Gospodarki Regionalnej, specjalizuje się w analizach z wykorzystaniem metod taksonometrycznych i ekonometrycznych, w szczególności w analizach o charakterze przekrojowym i przestrzennym w obszarze badań społeczno-gospodarczych. Jest autorem publikacji z zakresu modelowania rozwoju regionalnego, analizy zjawisk społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz konwergencji.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Ekspert:

dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Kontakt:

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Poniedziałki - 13:30-14:30

Środy: 9:00-10:00

Bud. D, p. 237  

Konsultacje dotyczące:

- publikowania prac w czasopismach z listy „A” (kryteria wyboru czasopisma, procedura zgłoszenia artykułu, kontakt z redakcją itp.),

- procedury recenzowania i kryteriów oceny artykułów naukowych w wybranych czasopismach z listy „A”,

- kreowania wizerunku w Internecie – korzystając z narzędzi przeznaczonych dla środowiska akademickiego,

- rozwoju działalności eksperckiej i doradczej.   

Sylwetka eksperta:

Prof. Arkadiusz Piwowar, Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej. Działalność naukowa eksperta koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ekonomiką rolnictwa i rozwojem biogospodarki. Arkadiusz Piwowar jest autorem i współautorem 125 publikacji naukowych, w tym 17 prac opublikowanych w sześciu czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report (JCR). Wykonał 141 recenzji prac naukowych, z tego 80 dla czasopism z listy „A” (m.in. Renewable & Sustainable Energy Reviews - Elsevier; Journal of Environmental Management – Elsevier, Sustainability – MDPI). Jest kierownikiem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wykaz prac naukowych, działalność dydaktyczna i ekspercka dra hab. inż. Arkadiusza Piwowara, prof. UE, są dostępne na stronie internetowej www.piwowar.ue.wroc.pl. 

Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. UE

Ekspert:

dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. UE

Kontakt:

radoslaw.rudek@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Środy 11:00-13:00.

Bud. Z, p. 718

Konsultacje dotyczące:

- dobrych praktyk pisania i efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach,

- zastosowania metod ilościowych, optymalizacji m.in. w obszarach produkcyjnych, zarządzania, logistyki,

- znalezienia współautora specjalizującego się w projektowaniu i implementacji metod ilościowych

Sylwetka eksperta: Prof. Radosław Rudek (nauki techniczne, informatyka) prowadzi prace badawcze w obszarach m.in. optymalizacji kombinatorycznej, harmonogramowania, teorii złożoności obliczeniowej, projektowania i implementacji efektywnych algorytmów kombinatorycznych, obliczeń równoległych na CPU/GPU oraz zastosowania metod modelowania i optymalizacji w produkcji, logistyce, zarządzaniu, itp. Kierował bądź kieruje 5 grantami (NCN, MNiSW) oraz brał udział w ponad 10 jako główny wykonawca (NCBiR, NCN, MNiSW). Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji, w tym 34 z listy JCR, liczba jego cytowań przekracza 450 (wg WoS), a indeks Hirscha wynosi 12. Jest recenzentem w 36 czasopismach z listy JCR oraz należy do komitetu redakcyjnego czasopisma Applied Mathematical Modelling z listy JCR.

Konsultacje naukowe dotyczące analiz statystycznych - dr Aleksandra Szpulak

Ekspert:


dr Aleksandra Szpulak

Kontakt:

aleksandra.szpulak@ue.wroc.pl

Termin i miejsce konsultacji:

Do ustalenia po wcześniejszym kontakcie mailowym

Konsultacje dotyczą:

- określenia celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

- wsparcia w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,

- doboru modeli i testów statystycznych,

- pomocy w analizie posiadanych zbiorów danych,

- ułatwienia znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Sylwetka eksperta:

Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych, absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 17 lat wykłada metody ilościowe (statystykę, ekonometrię, prognozowanie gospodarcze) na studiach I i II stopnia, a od 10 lat metody ilościowe w naukach ekonomicznych na studiach III stopnia. Jej badania naukowe koncentrują się na: (1) modelowaniu i prognozowaniu procesów oraz zjawisk finansowych przedsiębiorstwa oraz (2) na wykorzystaniu metod ilościowych w badaniach ekonomicznych. W drugim przypadku przeprowadza analizę danych i współtworzy publikacje naukowe lub wspiera doktorantów w pracy nad rozprawami doktorskimi w charakterze promotora pomocniczego.

Konsultacje naukowe dotyczące analiz statystycznych - dr Cyprian Kozyra

Ekspert:

dr Cyprian Kozyra

Kontakt:

Cyprian.Kozyra@ue.wroc.pl

Termin i miejsce konsultacji:

Poniedziałki, godz. 9:30-10:30

Czwartki, godz. 13:00-15:00

Bud. D, sala 103

Konsultacje dotyczą:

- określenia celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

- wsparcia w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,

- doboru modeli i testów statystycznych,

- pomocy w analizie posiadanych zbiorów danych,

- ułatwienia znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Sylwetka eksperta: Dr Cyprian Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem