Green Team

logo_green_kopia

Przechodzimy na energię odnawialną na kampusie do 2030 roku.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Green Team Rektorska Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest pierwszą  w Polsce uczelnią współpracującą z Climate Reality Project. Fundatorem i patronem tej organizacji jest laureat nagrody Nobla, były wice prezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore.  

W ramach kampanii 100% Committed organizacja współpracuje z samorządami, uczelniami i biznesem na całym świecie inicjując i wspierając zieloną transformację energetyczną
(https://www.climaterealityproject.org/initiative/100-committed.)

Nasz uczelnia jest uczestnikiem tego procesu intelektualnie poprzez badania naukowe i dydaktykę oraz praktycznie poprzez tworzenie zielonego kampusu i zielone inwestycje.Europejski Zielony Ład – Nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej.

green_deal

Nasza uczelnia pracuje nad nową strategią rozwoju na najbliższe lata. W dokumencie Unii Europejskiej mamy gotową diagnozę sytuacji gospodarczej, środowiskowej i społecznej oraz najważniejsze wyzwania stojące przed nami w tym kompletnie nową wizję gospodarki i nowy model biznesowy, które jest głównym przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.  Uczelnia jako lider intelektualny życia społecznego i gospodarczego może wyznaczać kierunek działania sprzyjający realizacji strategii Zielonego Ładu na kilku poziomach: naukowym, dydaktycznym, jako kampus i instytucja w kontaktach z otoczeniem. Pozwoli to na stworzenie przewagi konkurencyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na rynku kształcenia innowacyjnych kadr dla zielonej transformacji gospodarki.

Wyzwania dla uczelni ekonomicznej:
Naukowe: ekonomia – np. badania dotyczące nowego modelu gospodarczego, badanie transformacji gospodarczej w tym transformacji energetycznej, badanie zależności między polityką klimatyczną a rozwojem Polski, zidentyfikowanie zielonej przemiany strukturalnej w gospodarce, analiza rynku pracy pod katem popytu i podaży na miejsca pracy w zielonych sektorach; finanse – zielony system finansowy, nowe instrumenty finansowe, zielone podatki, zielony budżet UE, państwa i samorządów, ryzyka finansowe związane z klimatem, liczenie efektywności inwestycji w środowisko i zapobieganie zmianom klimatycznym; zarządzanie – nowe modele biznesowe przedsiębiorstw, innowacje środowiskowe a rozwój firmy, koszty i ryzyka związane z klimatem, kosztami energii, przewaga konkurencyjna firm w obszarze zrównoważonego rozwoju, społeczna i środowiskowa odpowiedzialność; rachunkowość – zbieranie danych środowiskowych, analiza kosztów środowiskowych, ocena ryzyk klimatycznych, energetycznych, raportowanie niefinansowe.
Dydaktyczne:
•    Wiedza: Wzrost świadomości studentów i absolwentów uczelni dotyczących środowiska i zmian klimatycznych w rozwoju i zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, Wzmocnienie wiedzy na temat wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko i zmiany klimatyczne (ekonomiczna analiza kosztów i korzyści finansowych i pozafinansowych) , Zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami zasobooszczędnymi i niskoemisyjnymi w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej i gospodarstwie domowym (zmniejszanie kosztów i korzyści ekonomiczne), Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiskowych i klimatycznych w łańcuchu dostaw (od producenta do konsumenta), Poznanie nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach uwzględniających kryteria środowiskowe i związane ze zmianami klimatu.
•    Umiejętności: Wzrost kwalifikacji  absolwentów uczelni i pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych  w zakresie aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego, Kształcenie  umiejętności zarządzania adaptacyjnego w odniesieniu do zmian klimatycznych, Wzrost kompetencji studentów w zakresie rachunkowości środowiskowej w przedsiębiorstwie, Umiejętność analizy i oceny kosztów zaniechania działań, w tym kosztów braku adaptacji gospodarki do zmian klimatu i przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej
•    Postawy: Wzrost świadomości studentów i absolwentów na temat wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska  w tym na różnorodność biologiczną oraz na zmiany klimatu, kształtowanie pozytywnych postaw społeczeństwa wobec konieczności ponoszenia kosztów polityki klimatycznej , Zmiana schematów myślenia i jej wpływ na efektywne gospodarowanie energią, i racjonalizację wykorzystania zasobów oraz zmniejszenia emisji.

Uczelnia jako instytucja i kampus
Postawa uczelni jako instytucji wobec zmian klimatu i innych zagrożeń dla środowiska. Ważne obszary: rozmiar konsumpcji energii i wody, produkcja odpadów i emisja Co2, zakupy urządzeń biurowych i papieru a także usług sprzątania i usług budowlanych, inwestycje w odnawialne źródła energii, zieleń na kampusie etc. W najnowszej literaturze mówi się o czwartej misji uczelni polega ona na  wymianie idei, wspólnym tworzeniu i wymianie dobrych praktyk w zakresie tworzenia zielonych kampusów i zrównoważonego rozwoju (the ‘fourth mission’ of co-creating for sustainability) (https://international-sustainable-campus-network.org/) . Mamy szansę być jedną z pierwszych uczelni, która wprowadzi taką misję do swojej strategii.

Trzecia misja uczelni: Zielony ład wpisuje się w Społeczną Odpowiedzialność Nauki realizując Trzecią Misję Uczelni gdyż dotyczy najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych ważnych dla obywateli. Przeważająca większość Europejczyków uważa, że ochrona środowiska jest ważna (95 proc.). 8 na 10 Europejczyków (77 proc.) jest zdania, że ochrona środowiska może pobudzać wzrost gospodarczy. Wyniki badania Eurobarometr na temat świadomości ekologicznej obywateli UE potwierdzają szerokie poparcie opinii publicznej dla prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska na poziomie UE i dla finansowania ze środków UE działań przyjaznych dla środowiska.

Uczelnia pomagać w identyfikowaniu szans i możliwości w zakresie Zielonego Ładu, wspomagać dialog i angażować szerokie grupy interesariuszy, zwiększać wydajność i efektywność prowadzonych działań w zakresie nauki i badań. 

Opracowanie : Bożena Ryszawska (Green Team)
Źródło: Bruksela, 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska - Komunikat prasowy https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_6691


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem