Program PROM

02.03.2020


prom_en


Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.


Open recruitment: 02 March - 15 March, 2020


You can apply for 30-days scientific internships:
Application form 
 Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes

CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS

vacancies: 1 PhD student


PhD students will conduct researches in the field of supporting the business processes using artificial intelligence methods. The main focus will be putted on environmental life cycle assessment and costing, manufacturing management, investment decisions and text document processing. Researches will be conducted in the Intelligent Management Systems Center and will concern the following areas: collective intelligence, deep learning, cognitive technologies, knowledge management, recommendation systems and social networks exploration. The result of the researches will be publications in journals with an IF. The researches results will also be used in the doctoral theses.

https://cobn.ue.wroc.pl/prom-aplication-form-for-ph-d-students
 Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE
BioR&D ACADEMIC CENTER

vacancies: 2 PhD students

Current and future trends in food waste valorization for the production of chemicals materials and fuels.
Advances in food and byproduct processing towards a sustainable bioeconomy.
Valorisation of food/agri-food waste (via thermal hydrolysis) for value-added products or biogas.
Biotechnological valorization of agro-industrial and household wastes.
Lactic acid bacteria and its use in probiotics; dietary supplements; vegan fermented food.


https://cobn.ue.wroc.pl/prom-application-form-for-ph-d-student-bior-d-academic-center


Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 30  PLN 12,000.00


Additionaly to filling the form, it is required to prepare:

1. Confirmation English proficiency at a minimum B2 level.

2. A copy of a valid PhD Students card or other document confirming the PhD student stauts in current academic year(if applicable).

3. Research proposal (Maximum one A4 page).

4. Supervisor's recommendation (if applicable).


2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Provide all the data required in the agreement 

b. Sign the agreement

c. Fill the Declarations of the Project Participant

d. Send the hard copy of documents (two copies of agreement) at the Wrocław Uniwersity of Economic address

e. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 2 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program


More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

Joanna Marcinkowska cobn@ue.wroc.plThe project is supported by:
_resized_800x95_power_eng
02.03.2020
prom_na_strone


Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów do udziału w Programie PROM - Międzynarodowej wymianie dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

• 6-dniowe konferencje (tylko aktywny udział; długość wyjazdu jest uzależniona od długości trwania konferencji – liczba dni konferencji plus maksymalnie 2 dni na dojazd i powrót) – 1 doktorant;

•  14-dniowe wizyty na badania – 9 doktorantów.

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

 14-dniowe badania

•  6-dniowe konferencje.       

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w niedzielę 15.03.2020 (do godziny 23:59).

Wszelkich merytorycznych wyjaśnień udziela: Joanna Marcinkowska, tel. 71 36 80 988, e-mail: cobn@ue.wroc.pl, joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

3. Koszty opłaty udziału w konferencji. 

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 6  PLN 4 420,00
 PLN 3 260,00
 14  PLN 7 780,00  PLN 5 340,00

Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium

Załącznik 1. Kryteria naboru Uczestników – doktoranci
Załącznik 2. Kryteria naboru Uczestników – pracownicy naukowi
Załącznik 3. Stawki ryczałtowe stypendium
Załącznik 4. Formularz zgłoszeniowy – (6-dniowe konferencje)
Załącznik 5. Formularz zgłoszeniowy – (10-dniowe badania)

Załącznik 6. Formularz zgłoszeniowy – (30-dniowe staże naukowe)

Załącznik 7. Formularz zgłoszeniowy – (14-dniowe badania)

Załącznik 8. Wzór umowy z Uczestnikiem projektuProjekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

_resized_800x95_power_eng

02.03.2020

Wyniki rekrutacji

FORMA  WYJAZDU LISTA PRZYJĘTYCH UCZESTNIKÓW LISTA REZERWOWA 
6-dniowe konferencje
 Doktoranci:

1. P5/D/01

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek_copy
03.02.2020


prom_en


Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.


Open recruitment: 03 February - 16 February, 2020


You can apply for 30-days scientific internships:
Application form 
 Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes

CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS

vacancies: 1 PhD student


PhD students will conduct researches in the field of supporting the business processes using artificial intelligence methods. The main focus will be putted on environmental life cycle assessment and costing, manufacturing management, investment decisions and text document processing. Researches will be conducted in the Intelligent Management Systems Center and will concern the following areas: collective intelligence, deep learning, cognitive technologies, knowledge management, recommendation systems and social networks exploration. The result of the researches will be publications in journals with an IF. The researches results will also be used in the doctoral theses.

https://cobn.ue.wroc.pl/prom-aplication-form-for-ph-d-students
 Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE
BioR&D ACADEMIC CENTER

vacancies: 2 PhD students

Current and future trends in food waste valorization for the production of chemicals materials and fuels.
Advances in food and byproduct processing towards a sustainable bioeconomy.
Valorisation of food/agri-food waste (via thermal hydrolysis) for value-added products or biogas.
Biotechnological valorization of agro-industrial and household wastes.
Lactic acid bacteria and its use in probiotics; dietary supplements; vegan fermented food.


https://cobn.ue.wroc.pl/prom-application-form-for-ph-d-student-bior-d-academic-center


Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 30  PLN 12,000.00


Additionaly to filling the form, it is required to prepare:

1. Confirmation English proficiency at a minimum B2 level.

2. A copy of a valid PhD Students card or other document confirming the PhD student stauts in current academic year(if applicable).

3. Research proposal (Maximum one A4 page).

4. Supervisor's recommendation (if applicable).


2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Provide all the data required in the agreement 

b. Sign the agreement

c. Fill the Declarations of the Project Participant

d. Send the hard copy of documents (two copies of agreement) at the Wrocław Uniwersity of Economic address

e. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 2 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program


More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

Joanna Marcinkowska cobn@ue.wroc.plThe project is supported by:
_resized_800x95_power_eng
03.02.2020
prom_na_strone


Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów do udziału w Programie PROM - Międzynarodowej wymianie dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

• 6-dniowe konferencje (tylko aktywny udział; długość wyjazdu jest uzależniona od długości trwania konferencji – liczba dni konferencji plus maksymalnie 2 dni na dojazd i powrót) – 2 doktorantów;

•  14-dniowe wizyty na badania – 9 doktorantów.

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

 

14-dniowe badania

•  6-dniowe konferencje.      

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 16.02.2020 (do godziny 23:59).

Wszelkich merytorycznych wyjaśnień udziela: Joanna Marcinkowska, tel. 71 36 80 988, e-mail: cobn@ue.wroc.pl, joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

3. Koszty opłaty udziału w konferencji. 

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 6  PLN 4 420,00
 PLN 3 260,00
 14  PLN 7 780,00  PLN 5 340,00

Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium

Załącznik 1. Kryteria naboru Uczestników – doktoranci
Załącznik 2. Kryteria naboru Uczestników – pracownicy naukowi
Załącznik 3. Stawki ryczałtowe stypendium
Załącznik 4. Formularz zgłoszeniowy – (6-dniowe konferencje)
Załącznik 5. Formularz zgłoszeniowy – (10-dniowe badania)

Załącznik 6. Formularz zgłoszeniowy – (30-dniowe staże naukowe)

Załącznik 7. Formularz zgłoszeniowy – (14-dniowe badania)

Załącznik 8. Wzór umowy z Uczestnikiem projektuProjekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

_resized_800x95_power_eng

29.01.2020

prom_na_strone


Results of recruitment for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

 List of Participants  Reserve list of Participants

Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE

1. PZ4/D/05

Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes
CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS
1. PZ4/D/02
 
Internship Manager: dr Joanna Koczar

DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

1. PZ4/D/03  
Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE

DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

1. PZ4/D/01

 

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us: cobn@ue.wroc.pl


Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020. 


The project is supported by:

_resized_800x95_power_eng
29.01.2020

prom_na_strone

Wyniki rekrutacji

FORMA  WYJAZDU LISTA PRZYJĘTYCH UCZESTNIKÓW LISTA REZERWOWA 
 30-dniowy staż naukowy
Doktoranci:

1. P4/D/01
2. P4/D/05
3. P1/D/12 

Młodzi Naukowcy

1. P4/MN/01
2. P2/MN/01

6-dniowe konferencje
 Doktoranci:

1. P4/D/03
2. P4/D/04
3. P4/D/02
4. P1/D/01
5. P1/D/07
6. P1/D/03
7. P1/D/06

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek_copy
02.01.2020


prom_en


Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.


Open recruitment: 02 January - 15 January, 2020


You can apply for 1 of 5 30-days scientific internships:
Application form 
 Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes

CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS

vacancies: 2 PhD student


PhD students will conduct researches in the field of supporting the business processes using artificial intelligence methods. The main focus will be putted on environmental life cycle assessment and costing, manufacturing management, investment decisions and text document processing. Researches will be conducted in the Intelligent Management Systems Center and will concern the following areas: collective intelligence, deep learning, cognitive technologies, knowledge management, recommendation systems and social networks exploration. The result of the researches will be publications in journals with an IF. The researches results will also be used in the doctoral theses.

  https://tiny.pl/t28d5
 Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE 

vacancies: 1 PhD student


Adaptive Food Systems Accelerator – AFSA is a Research Centre dedicated to investigations of food processes and products responding to the most appealing needs on the food market and offers research stay within its premises dedicated to innovative food products analysis. AFSA focuses on baked products using different ingredients and approaches and our main plant matrices are gluten-free natural raw materials like cereals - rice or corn, minor cereals – teff or pseudocereals – buckwheat, amaranth, and quinoa.

AFSA uses physical means like electromagnetic (microwave) or mechanic (ultrasound) waves to modify the grains techno-functional properties especially those dedicated to bread-making properties. AFSA investigates the novel food sources like edible insects and seaweeds and their application to typical matrices like bread, cookies or muffins. Using novel techniques like 3D scanning or 3D printing we work on achieving the appropriate structure of products which can provide the desired texture.

 https://tiny.pl/t28dp
 Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE
DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

vacancies: 1 PhD student


The main topic of the internship is local development and its governance by local and state authorities. The professor specializes in the studies of supra-local relations of local municipalities, support for entrepreneurship development by local authorities, local development strategic governance. Therefore, the aforementioned scientific internship consists in a scientific discussion of these topics, including as part of field studies, and in the design of scientific research on these topics. People strongly motivated to prepare a joint article containing their results are preferred. In addition to the topics mentioned, other topics that are within local development idea and are covered in well-prepared research projects are also accepted. 

 https://tiny.pl/t28dr
  Internship Manager: dr Joanna Koczar
DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

vacancies: 1 PhD student


The Department of Accounting, Reporting and Financial Analysis is involved with the organisation of accounting in all its aspects. The man is the subject of special interest, being the subject of the accounting system.

During the internship the focus is placed on the issues related to the designing of IT accounting systems, information processing and organisational sociology in different organisations in the countries of Eastern Europe and Central Asia, and cultural determinants of the development of accounting in these countries. People professionally involved with accounting (e.g. accountants, auditors) and also managers at different levels and employees from various departments in the organisation will be the subject of research.

 https://tiny.pl/t28dx
 Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE
BioR&D ACADEMIC CENTER

vacancies: 2 PhD students

Current and future trends in food waste valorization for the production of chemicals materials and fuels.
Advances in food and byproduct processing towards a sustainable bioeconomy.
Valorisation of food/agri-food waste (via thermal hydrolysis) for value-added products or biogas.
Biotechnological valorization of agro-industrial and household wastes.
Lactic acid bacteria and its use in probiotics; dietary supplements; vegan fermented food.


 https://tiny.pl/t28dp


Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 30  PLN 12,000.00


Additionaly to filling the form, it is required to prepare:

1. Confirmation English proficiency at a minimum B2 level.

2. A copy of a valid PhD Students card or other document confirming the PhD student stauts in current academic year(if applicable).

3. Research proposal (Maximum one A4 page).

4. Supervisor's recommendation (if applicable).


2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Provide all the data required in the agreement 

b. Sign the agreement

c. Fill the Declarations of the Project Participant

d. Send the hard copy of documents (two copies of agreement) at the Wrocław Uniwersity of Economic address

e. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 2 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program


More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

Joanna Marcinkowska cobn@ue.wroc.plThe project is supported by:
_resized_800x95_power_eng
02.01.2020
prom_na_strone


Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów i pracowników akademickich do udziału w Programie PROM - Międzynarodowej wymianie dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

•  30-dniowe staże naukowe – 3 doktorantów, 2 uczestników programu Młodzi Naukowcy;

• 6-dniowe konferencje (tylko aktywny udział; długość wyjazdu jest uzależniona od długości trwania konferencji – liczba dni konferencji plus maksymalnie 2 dni na dojazd i powrót) – 9 doktorantów;

•  14-dniowe wizyty na badania – 9 uczestników Szkoły Doktorskiej.

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

•  30-dniowe staże zagraniczne;    

•  14-dniowe badania;

•  6-dniowe konferencje.     

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 15.01.2020 (do godziny 23:59).

Wszelkich merytorycznych wyjaśnień udziela: Joanna Marcinkowska, tel. 71 36 80 988, e-mail: cobn@ue.wroc.pl, joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

3. Koszty opłaty udziału w konferencji. 

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 6  PLN 4 420,00
 PLN 3 260,00
 10  PLN 6 100,00
 PLN 4 300,00
 14  PLN 7 780,00  PLN 5 340,00
 30  PLN 12 000,00  PLN 8 000,00
Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium

Załącznik 1. Kryteria naboru Uczestników – doktoranci
Załącznik 2. Kryteria naboru Uczestników – pracownicy naukowi
Załącznik 3. Stawki ryczałtowe stypendium
Załącznik 4. Formularz zgłoszeniowy – (6-dniowe konferencje)
Załącznik 5. Formularz zgłoszeniowy – (10-dniowe badania)

Załącznik 6. Formularz zgłoszeniowy – (30-dniowe staże naukowe)

Załącznik 7. Formularz zgłoszeniowy – (14-dniowe badania)

Załącznik 8. Wzór umowy z Uczestnikiem projektuProjekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

_resized_800x95_power_eng

02.01.2020

prom_na_strone

Wyniki rekrutacji

FORMA  WYJAZDU LISTA PRZYJĘTYCH UCZESTNIKÓW LISTA REZERWOWA 
 30-dniowy staż naukowy
Młodzi Naukowcy:

1. P3/MN/01

 14-dniowe badania Młodzi Naukowcy:

1. P3/MN/02

 10-dniowe badania 1. P1/D/13
1. P2/D/08


O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek_copy
02.01.2020

prom_na_strone


Results of recruitment for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

  

 List of Participants  Reserve list of Participants

Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE

1. PZ3/D/07

Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes
CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS
1. PZ3/D/02
2. PZ3/D/11
 
Internship Manager: dr Joanna Koczar

DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

1. PZ3/D/13  
Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE

BioR&D ACADEMIC CENTER

1. PZ3/D/08
2. PZ3/D/09
 
Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE

DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

1. PZ3/D/03
2. PZ3/D/04
3. PZ3/D/12

 

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us: cobn@ue.wroc.pl


Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.


The project is supported by:

_resized_800x95_power_eng
02.12.2019


prom_en


Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.


Open recruitment: 02 December - 15 December, 2019


You can apply for 1 of 5 30-days scientific internships:
Application form 
 Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes

CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS

vacancies: 4 PhD students


PhD students will conduct researches in the field of supporting the business processes using artificial intelligence methods. The main focus will be putted on environmental life cycle assessment and costing, manufacturing management, investment decisions and text document processing. Researches will be conducted in the Intelligent Management Systems Center and will concern the following areas: collective intelligence, deep learning, cognitive technologies, knowledge management, recommendation systems and social networks exploration. The result of the researches will be publications in journals with an IF. The researches results will also be used in the doctoral theses.

  https://tiny.pl/tk7p5
 Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE 

vacancies: 2 PhD students


Adaptive Food Systems Accelerator – AFSA is a Research Centre dedicated to investigations of food processes and products responding to the most appealing needs on the food market and offers research stay within its premises dedicated to innovative food products analysis. AFSA focuses on baked products using different ingredients and approaches and our main plant matrices are gluten-free natural raw materials like cereals - rice or corn, minor cereals – teff or pseudocereals – buckwheat, amaranth, and quinoa.

AFSA uses physical means like electromagnetic (microwave) or mechanic (ultrasound) waves to modify the grains techno-functional properties especially those dedicated to bread-making properties. AFSA investigates the novel food sources like edible insects and seaweeds and their application to typical matrices like bread, cookies or muffins. Using novel techniques like 3D scanning or 3D printing we work on achieving the appropriate structure of products which can provide the desired texture.

 https://tiny.pl/tk7pp
 Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE
DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

vacancies: 4 PhD students


The main topic of the internship is local development and its governance by local and state authorities. The professor specializes in the studies of supra-local relations of local municipalities, support for entrepreneurship development by local authorities, local development strategic governance. Therefore, the aforementioned scientific internship consists in a scientific discussion of these topics, including as part of field studies, and in the design of scientific research on these topics. People strongly motivated to prepare a joint article containing their results are preferred. In addition to the topics mentioned, other topics that are within local development idea and are covered in well-prepared research projects are also accepted. 

 https://tiny.pl/tk7pl
  Internship Manager: dr Joanna Koczar
DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

vacancies: 2 PhD students


The Department of Accounting, Reporting and Financial Analysis is involved with the organisation of accounting in all its aspects. The man is the subject of special interest, being the subject of the accounting system.

During the internship the focus is placed on the issues related to the designing of IT accounting systems, information processing and organisational sociology in different organisations in the countries of Eastern Europe and Central Asia, and cultural determinants of the development of accounting in these countries. People professionally involved with accounting (e.g. accountants, auditors) and also managers at different levels and employees from various departments in the organisation will be the subject of research.

 https://tiny.pl/tk7pn
 Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE
BioR&D ACADEMIC CENTER

vacancies: 4 PhD students, 1 researcher

Current and future trends in food waste valorization for the production of chemicals materials and fuels.
Advances in food and byproduct processing towards a sustainable bioeconomy.
Valorisation of food/agri-food waste (via thermal hydrolysis) for value-added products or biogas.
Biotechnological valorization of agro-industrial and household wastes.
Lactic acid bacteria and its use in probiotics; dietary supplements; vegan fermented food.


 https://tiny.pl/tk7p6


Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 30  PLN 12,000.00


Additionaly to filling the form, it is required to prepare:

1. Confirmation English proficiency at a minimum B2 level.

2. A copy of a valid PhD Students card or other document confirming the PhD student stauts in current academic year(if applicable).

3. Research proposal (Maximum number of characters: 1800).

4. Supervisor's recommendation (if applicable).


2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Provide all the data required in the agreement 

b. Sign the agreement

c. Fill the Declarations of the Project Participant

d. Send the hard copy of documents (two copies of agreement) at the Wrocław Uniwersity of Economic address

e. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 2 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program


More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

Joanna Marcinkowska cobn@ue.wroc.plThe project is supported by:
_resized_800x95_power_eng
02.12.2019
prom_na_strone


Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów i pracowników akademickich do udziału w Programie PROM - Międzynarodowej wymianie dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

•  30-dniowe staże naukowe – 3 doktorantów, 3 uczestników programu Młodzi Naukowcy;

• 6-dniowe konferencje (tylko aktywny udział; długość wyjazdu jest uzależniona od długości trwania konferencji – liczba dni konferencji plus maksymalnie 2 dni na dojazd i powrót) – 9 doktorantów;

•  10-dniowe wizyty na badania – 2 doktorantów;

•  14-dniowe wizyty na badania – 9 uczestników Szkoły Doktorskiej, 3 uczestników programu Młodzi Naukowcy.

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

•  30-dniowe staże zagraniczne;    

•  14-dniowe badania;

•  10-dniowe badania;    

•  6-dniowe konferencje.    

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w niedzielę 15.12.2019 (do godziny 23:59).

Wszelkich merytorycznych wyjaśnień udziela: Joanna Marcinkowska, tel. 71 36 80 988, e-mail: cobn@ue.wroc.pl, joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

3. Koszty opłaty udziału w konferencji. 

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 6  PLN 4 420,00
 PLN 3 260,00
 10  PLN 6 100,00
 PLN 4 300,00
 14  PLN 7 780,00  PLN 5 340,00
 30  PLN 12 000,00  PLN 8 000,00
Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium

Załącznik 1. Kryteria naboru Uczestników – doktoranci
Załącznik 2. Kryteria naboru Uczestników – pracownicy naukowi
Załącznik 3. Stawki ryczałtowe stypendium
Załącznik 4. Formularz zgłoszeniowy – (6-dniowe konferencje)
Załącznik 5. Formularz zgłoszeniowy – (10-dniowe badania)

Załącznik 6. Formularz zgłoszeniowy – (30-dniowe staże naukowe)

Załącznik 7. Formularz zgłoszeniowy – (14-dniowe badania)

Załącznik 8. Wzór umowy z Uczestnikiem projektuProjekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

_resized_800x95_power_eng

02.12.2019

prom_na_strone

Wyniki rekrutacji

FORMA  WYJAZDU LISTA PRZYJĘTYCH UCZESTNIKÓW LISTA REZERWOWA 
 30-dniowy staż naukowy
Doktoranci:

1. P2/D/02
2. P2/D/09
3. P2/D/05 
Doktoranci:

1. P2/D/07
2. P2/D/06
3. P2/D/11

Młodzi Naukowcy:

1. P2/MN/01

 14-dniowe badania Doktoranci:

1. P2/D/04

 10-dniowe badania Doktoranci:

1. P2/D/01
Doktoranci:

1. P2/D/08
 6-dniowe konferencje  Doktoranci:

1. P2/D/10
Doktoranci:

1. P2/D/03

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

1. W trakcie 3 pierwszych naborów na wyjazdy w ramach 2 edycji Programu PROM, w pierwszej kolejności przyjmowani będą Wnioskodawcy, którzy nie korzystali z finansowania w poprzedniej edycji Programu. Ze zgłoszeń Uczestników poprzedniej edycji Programu PROM tworzone będą rezerwowe listy rankingowe.

2. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń nowych Uczestników, po trzecim naborze na wolne miejsca przyjmowane będą osoby z kolejnych list rezerwowych tworzonych przy każdej rekrutacji, zgodnie z posiadaną pozycją na liście rankingowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek_copy
02.12.2019

prom_na_strone


Results of recruitment for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

  

 List of Participants  Reserve list of Participants

Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE

1. PZ2/D/03
2. PZ2/D/04

Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes
CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS
1. PZ2/D/08
2. PZ2/D/01
3. PZ2/D/09
4. PZ2/D/06
5. PZ2/D/07

1. PZ2/PN/01
 
Internship Manager: dr Joanna Koczar

DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

-  
Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE

BioR&D ACADEMIC CENTER

-  
Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE

DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

1. PZ2/D/05
 

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us: cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:

Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.

_resized_800x95_power_eng
04.11.2019


prom_en


Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.


Open recruitment: 04 November - 17 November, 2019


You can apply for 1 of 5 30-days scientific internships:
Application form 
 Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes

CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS

vacancies: 9 PhD students, 1 researcher


PhD students will conduct researches in the field of supporting the business processes using artificial intelligence methods. The main focus will be putted on environmental life cycle assessment and costing, manufacturing management, investment decisions and text document processing. Researches will be conducted in the Intelligent Management Systems Center and will concern the following areas: collective intelligence, deep learning, cognitive technologies, knowledge management, recommendation systems and social networks exploration. The result of the researches will be publications in journals with an IF. The researches results will also be used in the doctoral theses.

 https://tiny.pl/t4dvp
 Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE 

vacancies: 4 PhD students


Adaptive Food Systems Accelerator – AFSA is a Research Centre dedicated to investigations of food processes and products responding to the most appealing needs on the food market and offers research stay within its premises dedicated to innovative food products analysis. AFSA focuses on baked products using different ingredients and approaches and our main plant matrices are gluten-free natural raw materials like cereals - rice or corn, minor cereals – teff or pseudocereals – buckwheat, amaranth, and quinoa.

AFSA uses physical means like electromagnetic (microwave) or mechanic (ultrasound) waves to modify the grains techno-functional properties especially those dedicated to bread-making properties. AFSA investigates the novel food sources like edible insects and seaweeds and their application to typical matrices like bread, cookies or muffins. Using novel techniques like 3D scanning or 3D printing we work on achieving the appropriate structure of products which can provide the desired texture.

 https://tiny.pl/t4dv2
 Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE
DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

vacancies: 4 PhD students


The main topic of the internship is local development and its governance by local and state authorities. The professor specializes in the studies of supra-local relations of local municipalities, support for entrepreneurship development by local authorities, local development strategic governance. Therefore, the aforementioned scientific internship consists in a scientific discussion of these topics, including as part of field studies, and in the design of scientific research on these topics. People strongly motivated to prepare a joint article containing their results are preferred. In addition to the topics mentioned, other topics that are within local development idea and are covered in well-prepared research projects are also accepted. 

 https://tiny.pl/t4dv8
  Internship Manager: dr Joanna Koczar
DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

vacancies: 2 PhD students


The Department of Accounting, Reporting and Financial Analysis is involved with the organisation of accounting in all its aspects. The man is the subject of special interest, being the subject of the accounting system.

During the internship the focus is placed on the issues related to the designing of IT accounting systems, information processing and organisational sociology in different organisations in the countries of Eastern Europe and Central Asia, and cultural determinants of the development of accounting in these countries. People professionally involved with accounting (e.g. accountants, auditors) and also managers at different levels and employees from various departments in the organisation will be the subject of research.

 https://tiny.pl/t4dvs
 Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE
BioR&D ACADEMIC CENTER

vacancies: 4 PhD students, 1 researcher


Current and future trends in food waste valorization for the production of chemicals materials and fuels.

Techno-economic evaluation of food wastes processing for the production of value-added products.

Techno-economic study and environmental assessment of food waste based biorefinery.

Advances in food and byproducts processing towards a sustainable bioeconomy.

Food in the bioeconomy.

 https://tiny.pl/t4dvv


Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 30  PLN 12,000.00


Additionaly to filling the form, it is required to prepare:

1. Confirmation English proficiency at a minimum B2 level.

2. A copy of a valid PhD Students card or other document confirming the PhD student stauts in current academic year(if applicable).

3. Research proposal (Maximum number of characters: 1800).

4. Supervisor's recommendation (if applicable).


2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Provide all the data required in the agreement 

b. Sign the agreement

c. Fill the Declarations of the Project Participant

d. Send the hard copy of documents (two copies of agreement) at the Wrocław Uniwersity of Economic address

e. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 2 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program


More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

Joanna Marcinkowska cobn@ue.wroc.plThe project is supported by:
_resized_800x95_power_eng

04.11.2019
prom_na_strone


Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów i pracowników akademickich do udziału w Programie PROM - Międzynarodowej wymianie dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

•  30-dniowe staże naukowe – 6 doktorantów, 3 uczestników programu Młodzi Naukowcy;

• 6-dniowe konferencje (tylko aktywny udział; długość wyjazdu jest uzależniona od długości trwania konferencji – liczba dni konferencji plus maksymalnie 2 dni na dojazd i powrót) – 10 doktorantów;

•  10-dniowe wizyty na badania – 3 doktorantów;

•  14-dniowe wizyty na badania – 10 uczestników Szkoły Doktorskiej, 1 uczestnik Programu Młodzi Naukowcy.

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

•  30-dniowe staże zagraniczne;    

•  14-dniowe badania;

•  10-dniowe badania;   

•  6-dniowe konferencje.   

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w niedzielę 17.11.2019 (do godziny 23:59).

Wszelkich merytorycznych wyjaśnień udziela: Joanna Marcinkowska, tel. 71 36 80 988, e-mail: cobn@ue.wroc.pl, joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

3. Koszty opłaty udziału w konferencji. 

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 6  PLN 4 420,00
 PLN 3 260,00
 10  PLN 6 100,00
 PLN 4 300,00
 14  PLN 7 780,00  PLN 5 340,00
 30  PLN 12 000,00  PLN 8 000,00
Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium

Załącznik 1. Kryteria naboru Uczestników – doktoranci
Załącznik 2. Kryteria naboru Uczestników – pracownicy naukowi
Załącznik 3. Stawki ryczałtowe stypendium
Załącznik 4. Formularz zgłoszeniowy – (6-dniowe konferencje)
Załącznik 5. Formularz zgłoszeniowy – (10-dniowe badania)

Załącznik 6. Formularz zgłoszeniowy – (30-dniowe staże naukowe)

Załącznik 7. Formularz zgłoszeniowy – (14-dniowe badania)

Załącznik 8. Wzór umowy z Uczestnikiem projektuProjekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

_resized_800x95_power_eng


28.10.2019

prom_na_strone

Wyniki rekrutacji

FORMA  WYJAZDU LISTA PRZYJĘTYCH UCZESTNIKÓW LISTA REZERWOWA 
 30-dniowy staż naukowy Pracownicy naukowi:
1. P1/PN/01
2. P1/PN/02
3. P1/PN/07
4. P1/PN/03
5. P1/PN/05

Młodzi Naukowcy
1. P1/MN/01
2. P1/MN/02

Doktoranci
1. P1/D/10
2. P1/D/11
Doktoranci:
1. P1/D/12
 10-dniowe badania
1. P1/D/13
 6-dniowe konferencje   1. P1/D/01
2. P1/D/04
3. P1/D/03
4. P1/D/07
5. P1/D/06
6. P1/D/02
7. P1/D/08

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

1. W trakcie 3 pierwszych naborów na wyjazdy w ramach 2 edycji Programu PROM, w pierwszej kolejności przyjmowani będą Wnioskodawcy, którzy nie korzystali z finansowania w poprzedniej edycji Programu. Ze zgłoszeń Uczestników poprzedniej edycji Programu PROM tworzone będą rezerwowe listy rankingowe.

2. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń nowych Uczestników, po trzecim naborze na wolne miejsca przyjmowane będą osoby z kolejnych list rezerwowych tworzonych przy każdej rekrutacji, zgodnie z posiadaną pozycją na liście rankingowej.

cobn@ue.wroc.pl

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

pasek_copy

28.10.2019

prom_na_strone


Results of recruitment for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

  

 List of Participants  Reserve list of Participants

Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE

1. PZ1/PN/05

1. PZ1/D/19
2. PZ1/D/20
 1. PZ1/D/21
Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes
CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS
1. PZ1/D/18  
Internship Manager: dr Joanna Koczar

DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

1. PZ1/PN/07

1. PZ1/D/17
2. PZ1/D/14
3. PZ1/D/15
4. PZ1/D/06
 
Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE

BioR&D ACADEMIC CENTER

1. PZ1/D/08  
Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE

DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

1. PZ1/PN/03

1. PZ1/D/07
2. PZ1/D/12
1. PZ1/D/11
2. PZ1/D/05
3. PZ1/D/10
4. PZ1/D/04
 

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us: cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:

Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.

_resized_800x95_power_eng
01.10.2019


prom_en


Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.


Open recruitment: 01 October - 14 October, 2019


You can apply for 1 of 5 30-days scientific internships:
Application form 
 Internship Manager: dr hab. inż. Marcin Hernes

CENTER OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEMS

vacancies: 10 PhD students, 1 researcher


PhD students will conduct researches in the field of supporting the business processes using artificial intelligence methods. The main focus will be putted on environmental life cycle assessment and costing, manufacturing management, investment decisions and text document processing. Researches will be conducted in the Intelligent Management Systems Center and will concern the following areas: collective intelligence, deep learning, cognitive technologies, knowledge management, recommendation systems and social networks exploration. The result of the researches will be publications in journals with an IF. The researches results will also be used in the doctoral theses.

 https://tiny.pl/tp77w
 Internship Manager: dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
ADAPTIVE FOOD SYSTEMS ACCELERATOR (AFSA) - RESEARCH CENTRE 

vacancies: 6 PhD students, 1 researcher


Adaptive Food Systems Accelerator – AFSA is a Research Centre dedicated to investigations of food processes and products responding to the most appealing needs on the food market and offers research stay within its premises dedicated to innovative food products analysis. AFSA focuses on baked products using different ingredients and approaches and our main plant matrices are gluten-free natural raw materials like cereals - rice or corn, minor cereals – teff or pseudocereals – buckwheat, amaranth, and quinoa.

AFSA uses physical means like electromagnetic (microwave) or mechanic (ultrasound) waves to modify the grains techno-functional properties especially those dedicated to bread-making properties. AFSA investigates the novel food sources like edible insects and seaweeds and their application to typical matrices like bread, cookies or muffins. Using novel techniques like 3D scanning or 3D printing we work on achieving the appropriate structure of products which can provide the desired texture.

 https://tiny.pl/tp7tb
 Internship Manager: dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE
DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

vacancies: 6 PhD students, 1 researcher


The main topic of the internship is local development and its governance by local and state authorities. The professor specializes in the studies of supra-local relations of local municipalities, support for entrepreneurship development by local authorities, local development strategic governance. Therefore, the aforementioned scientific internship consists in a scientific discussion of these topics, including as part of field studies, and in the design of scientific research on these topics. People strongly motivated to prepare a joint article containing their results are preferred. In addition to the topics mentioned, other topics that are within local development idea and are covered in well-prepared research projects are also accepted. 

 https://tiny.pl/tp771
  Internship Manager: dr Joanna Koczar
DEPARTMENT OF ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS

vacancies: 6 PhD students, 1 researcher


The Department of Accounting, Reporting and Financial Analysis is involved with the organisation of accounting in all its aspects. The man is the subject of special interest, being the subject of the accounting system.

During the internship the focus is placed on the issues related to the designing of IT accounting systems, information processing and organisational sociology in different organisations in the countries of Eastern Europe and Central Asia, and cultural determinants of the development of accounting in these countries. People professionally involved with accounting (e.g. accountants, auditors) and also managers at different levels and employees from various departments in the organisation will be the subject of research.

 https://tiny.pl/tp77f
 Internship Manager: dr hab. inż Małgorzata Krzywonos, prof. UE
BioR&D ACADEMIC CENTER

vacancies: 5 PhD students, 1 researcher


Current and future trends in food waste valorization for the production of chemicals materials and fuels.

Techno-economic evaluation of food wastes processing for the production of value-added products.

Techno-economic study and environmental assessment of food waste based biorefinery.

Advances in food and byproducts processing towards a sustainable bioeconomy.

Food in the bioeconomy.

 https://tiny.pl/tp77x


Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 30  PLN 12,000.00


Instead of filling the formular remeber to prepare:

1. Confirming English proficiency at a minimum B2 level.

2. A copy of a valid PhD Students card (if applicable).

3. Research proposal (Maximum number of characters: 1800).

4. Supervisor's recommendation (if applicable).


2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Deliver all the data required for the agreement

b. Sign the agreement

c. Fill the Declarations of the Project Participant

d. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 2 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program


More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

Joanna Marcinkowska cobn@ue.wroc.plThe project is supported by:
_resized_800x95_power_eng

01.10.2019
prom_na_strone


Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów i pracowników akademickich do udziału w Programie PROM - Międzynarodowej wymianie dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

•  30-dniowe staże naukowe – 8 doktorantów, 5 uczestników programu Młodzi Naukowcy, 5 pracowników naukowych; 

• 6-dniowe konferencje (tylko aktywny udział; długość wyjazdu jest uzależniona od długości trwania konferencji – liczba dni konferencji plus maksymalnie 2 dni na dojazd i powrót) – 10 doktorantów;

•  10-dniowe wizyty na badania – 3 doktorantów;

•  14-dniowe wizyty na badania – 1 uczestnik Programu Młodzi Naukowcy.

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

•  30-dniowe staże zagraniczne;    

•  14-dniowe badania;

•  10-dniowe badania;  

•  6-dniowe konferencje.  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w poniedziałek 14.10.2019 (do godziny 23:59).

Wszelkich merytorycznych wyjaśnień udziela: Joanna Marcinkowska, tel. 71 36 80 988, e-mail: cobn@ue.wroc.pl, joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

3. Koszty opłaty udziału w konferencji. 

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 6  PLN 4 420,00
 PLN 3 260,00
 10  PLN 6 100,00
 PLN 4 300,00
 14  PLN 7 780,00  PLN 5 340,00
 30  PLN 12 000,00  PLN 8 000,00
Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium

Załącznik 1. Kryteria naboru Uczestników – doktoranci
Załącznik 2. Kryteria naboru Uczestników – pracownicy naukowi
Załącznik 3. Stawki ryczałtowe stypendium
Załącznik 4. Formularz zgłoszeniowy – (6-dniowe konferencje)
Załącznik 5. Formularz zgłoszeniowy – (10-dniowe badania)

Załącznik 6. Formularz zgłoszeniowy – (30-dniowe staże naukowe)

Załącznik 7. Formularz zgłoszeniowy – (14-dniowe badania)

Załącznik 8. Wzór umowy z Uczestnikiem projektuProjekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

_resized_800x95_power_eng


31.07.2019
prom_na_strone

Results of third recruitment for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

Ph.D. students:

        Application no.    Type of activity

1      PZ5/D/06              5-days visit for participation in scientific consultations

2      PZ5/D/03              5-days visit for participation in scientific consultations


Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us:
cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:
_resized_800x95_power_eng


prom_en

Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.

You can apply for three forms of scientific activity:

• 5-days visits for participation in research consultation with experts from the Wrocław University of Economics (seminars, workshops) (2 vacancies for Ph.D. Students)


Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 5  PLN 4,000.00
 8  PLN 5,260.00
 10  PLN 6 100,00

The scholarship process:

1. Appling the electronic form

https://forms.gle/AHg6mYBhutthodNa9

Open recruitment: 01 July- 07 July, 2019


Instead of filling the formular remeber to prepare:

1. Confirmation of English language proficiency at a minimum level of B2 (either a language certificate, a grade from the linguistic course implemented as part of the studies certified by a teacher)

2. Scan of valid Ph.D Student card.

3. Information about the research project you want to develop in connection with your scholarship. (Maximum number of characters: 2000)

2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Deliver all the data required for the agreement

b. Sign the agreement

c. Fill the Declaration of the Project Participant

d. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program

Attachment 6 to the Terms of the PROM Program

Attachment 7 to the Terms of the PROM Program

More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:

power_eng


29.04.2019
prom_na_strone

Results recruitment for Ph.D. Summer School at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:


        Application no.    Type of activity

1        PZSS/D/05              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

2        PZSS/D/04              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

3        PZSS/D/11              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

4        PZSS/D/07              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

5        PZSS/D/01              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

6        PZSS/D/14              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

7        PZSS/D/03              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

8        PZSS/D/13              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

9        PZSS/D/12              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

10      PZSS/D/09              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

11      PZSS/D/10              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

12      PZSS/D/06              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

13      PZSS/D/15              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

14      PZSS/D/02              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

15      PZSS/D/21              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

16      PZSS/D/20              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School

17      PZSS/D/19              8-days visit for participation in Ph.D. Summer School


Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.


The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us:
cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:
_resized_800x95_power_eng


25.04.2019
prom_na_strone

Results of third recruitment for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

Ph.D. students:

        Application no.    Type of activity

1      PZ3/D/02              5-days visit for participation in scientific consultations

2      PZ3/D/01              5-days visit for participation in scientific consultations


Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us:
cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:
_resized_800x95_power_eng


Wersja ze zwiększonym kontrastem
18.03.2019

prom_en

Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.

You can apply for three forms of scientific activity:

• 5-days visits for participation in research consultation with experts from the Wrocław University of Economics (seminars, workshops) (2 vacancies for Ph.D. Students)

• 8-days visit for Ph.D. Student Summer School 14-21.07.2019. (17 vacancies for Ph.D. Students)

Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 5  PLN 4,000.00
 8  PLN 5,260.00
 10  PLN 6 100,00

The scholarship process:

1. Appling the electronic form

Type of the activity
Hyperlink to the form:
 

PhD Students: 5-days visit for participation in research seminars with experts from Wrocław University of Economics (seminars, workshops)

Open recruitment: 18 March- 1 April, 2019

 

https://goo.gl/forms/pHBgziJDj6d1TtVB3


 

Ph.D. Students for participation in Ph.D. Students Summer School scheduled for 14-21.07.2019.

Open recruitment: 18 January - 15 April, 2019

 

https://goo.gl/forms/02ZBINxpODWGWBHi2


Instead of filling the formular remeber to prepare:

1. Confirmation of English language proficiency at a minimum level of B2 (either a language certificate, a grade from the linguistic course implemented as part of the studies certified by a teacher)

2. Scan of valid Ph.D Student card.

3. Information about the research project you want to develop in connection with your scholarship. (Maximum number of characters: 2000)

2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Deliver all the data required for the agreement

b. Sign the agreement

c. Fill the Declaration of the Project Participant

d. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program

Attachment 6 to the Terms of the PROM Program

Attachment 7 to the Terms of the PROM Program

More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:

power_eng


01.04.2019
16.03.2019
prom_na_strone

Wyniki czwartej rekrutacji do Programu PROM:

DOKTORANCI

Lp    Numer wniosku    Forma wyjazdu

1      P4/D/01            10-dniowe wizyty na badania

Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

cobn@ue.wroc.pl

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
pasek_copy


12.03.2019
prom_na_strone

Results of second recruitment for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

Ph.D. students:

        Application no.    Type of activity

1      PZ2/D/03              5-days visit for participation in scientific consultations

2      PZ2/D/02              10-days visit for obtaining materials, carry out measurements

3      PZ2/D/01              10-days visit for obtaining materials, carry out measurements


Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us:
cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:
_resized_800x95_power_eng


26.02.2019
prom_na_strone

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchamia czwarty nabór dla doktorantów do 40 r.ż. na stypendia w ramach Programu PROM - międzynarodowej wymianie finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W naborze można starać się o finansowane 10-dniowej wizyty na badania naukowe (1 miejsce).

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych (bud. D, pokój 109 lub 101):

1. wydrukowanego formularza rekrutacyjnego (Załącznik 4)

2. listu motywacyjnego (zgodnego z wymogami opisanymi w Załączniku 4)

3. kopii dokumentów poświadczającymi osiągnięcia naukowe, w tym kopię pierwszej strony każdej z publikacji wykazanej we wniosku (lub oświadczenie o aktualnych danych w Repozytorium) oświadczenie kierownika o złożeniu grantu lub realizowaniu grantu w roli wykonawcy

4. kserokopii ważnej legitymacji doktoranckiej,

5. potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa w poniedziałek 12.03.2019 (do godziny 15:00).

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin stypendium PROM

2. Załącznik 1 – kryteria

3. Załącznik 3 STAWKI RYCZAŁTOWE

4. Załącznik 4 – formularz rekrutacyjny 

5. Załącznik 6 wzór umowy podpisywanej przez Beneficjenta (po otrzymaniu finansowania)

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

71 36 80 171 lub pokój: 101 i 109 D.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego:

pasek_copy

21.02.2019
prom_na_strone

Wyniki trzeciej rekrutacji do Programu PROM:

DOKTORANCI

Lp    Numer wniosku    Forma wyjazdu

1      P3/D/02            5-dniowe wizyty na konsultacje

2      P3/D/04            5-dniowe wizyty na konsultacje

3      P3/D/03            5-dniowe wizyty na konsultacje


Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

cobn@ue.wroc.pl

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
pasek_copy


18.02.2019

prom_en

Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.

You can apply for three forms of scientific activity:

• 10-days visits for obtaining materials for a Ph.D. thesis/scientific article; carry out measurements with the use of unique equipment or database which is unavailable (or difficult to obtain) in one’s home country; participating in the preparation of an international grant application (2 vacancies for Ph.D. Students)

• 5-days visits for participation in research consultation with experts from the Wrocław University of Economics (seminars, workshops) (3 vacancies for Ph.D. Students)

• 8-days visit for Ph.D. Student Summer School (17 vacancies for Ph.D. Students)

Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 5  PLN 4,000.00
 8  PLN 5,260.00
 10  PLN 6 100,00

The scholarship process:

1. Appling the electronic form

Type of the activity
Hyperlink to the form:
 

PhD Students: 10-days visit for obtaining materials, carry out measurements, participating in the preparation for an international grant application

PhD Students: 5-days visit for participation in research seminars with experts from Wrocław University of Economics (seminars, workshops)

Open recruitment: 18 February- 3 March, 2019

 

https://goo.gl/forms/FX1WqF87d3A2L2gv1


 

Ph.D. Students for participation in Ph.D. Students Summer School scheduled for July, 2019:

Open recruitment: 18 January - 15 April, 2019

 

https://goo.gl/forms/02ZBINxpODWGWBHi2


Instead of filling the formular remeber to prepare:

1. Confirmation of English language proficiency at a minimum level of B2 (either a language certificate, a grade from the linguistic course implemented as part of the studies certified by a teacher)

2. Scan of valid Ph.D Student card.

3. Information about the research project you want to develop in connection with your scholarship. (Maximum number of characters: 2000)

2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Deliver all the data required for the agreement

b. Sign the agreement

c. Fill the Declaration of the Project Participant

d. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program

Attachment 6 to the Terms of the PROM Program

Attachment 7 to the Terms of the PROM Program

More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:

power_eng


15.02.2019
prom_na_strone

Recruitment results for arrivals at the Wrocław University of Economics during the Prom Program:

Ph.D. students:

        Application no.    Type of activity

1      PZ/D/01               5-days visit for participation in scientific consultations

2      P2/D/02               10-days visit for obtaining materials, carry out measurements

3      P2/D/04               5-days visit for participation in scientific consultations

4      P2/D/05               10-days visit for obtaining materials, carry out measurements

5      P2/D/06               5-days visit for participation in scientific consultations

6      P2/D/07               10-days visit for obtaining materials, carry out measurements


Academic Staff Member:

      Application no.       Type of activity

1      PZ/ASM/02           5-days visit for participation in scientific consultations


Lectures for Summer School:

        Application no.   Name of the course

1      PZ/L/02              Conceptual framework of PhD thesis

2      PZ/L/04              How to get published in good journals

3      PZ/L/07              Mixed methods research design & analyses


Candidates were qualified by the principles of equal opportunities and non-discrimination within the meaning of the Guidelines for the implementation of the law of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020.

The qualified participants will be informed by e-mail about further steps related to the trip.

In case of any doubts, please contact us:
cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:
power_eng


01.02.2019
prom_na_strone

Wyniki drugiej rekrutacji do Programu PROM:

DOKTORANCI

Lp    Numer wniosku    Forma wyjazdu

1      P2/D/02            10-dniowe wizyty na badania

2      P2/D/07            5-dniowe wizyty na konsultacje

3      P2/D/06            5-dniowe wizyty na konsultacje

4      P2/D/01            7-dniowy wyjazd na szkołę letnią

5      P2/D/05            10-dniowe wizyty na badania 

6      P2/D/08            5-dniowe wizyty na konsultacje 

7      P2/D/03            10-dniowe wizyty na badania 

Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

cobn@ue.wroc.pl

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
pasek_copy


28.01.2019
prom_na_strone

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchamia trzeci nabór dla doktorantów na stypendia w ramach Programu PROM - międzynarodowej wymianie finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W naborze można starać się o finansowane 5-dniowych konsultacji naukowych (3 miejsca).

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych (bud. D, pokój 109 lub 101):

1. wydrukowanego formularza rekrutacyjnego (Załącznik 4)

2. listu motywacyjnego (zgodnego z wymogami opisanymi w Załączniku 4)

3. kopii dokumentów poświadczającymi osiągnięcia naukowe, w tym kopię pierwszej strony każdej z publikacji wykazanej we wniosku (lub oświadczenie o aktualnych danych w Repozytorium) oświadczenie kierownika o złożeniu grantu lub realizowaniu grantu w roli wykonawcy

4. kserokopii ważnej legitymacji doktoranckiej,

5. potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa w poniedziałek11.02.2019 (do godziny 15:00).

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin stypendium PROM

2. Załącznik 1 – kryteria

3. Załącznik 3 STAWKI RYCZAŁTOWE

4. Załącznik 4 – formularz rekrutacyjny 

5. Załącznik 6 wzór umowy podpisywanej przez Beneficjenta (po otrzymaniu finansowania)

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

71 36 80 171 lub pokój: 101 i 109 D.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego:

pasek_copy

18.01.2019

Scientific Activity Support Office (COBN) invites Ph.D. Students and young Academics Staff Member for taking a part in PROM Programme - International scholarship exchange for doctoral students and academic staff which is founded by the Polish National Agency for Academic Exchange.

You can apply for three forms of scientific activity:

• 10-days visits for obtaining materials for a Ph.D. thesis/scientific article; carry out measurements with the use of unique equipment or database which is unavailable (or difficult to obtain) in one’s home country; participating in the preparation of an international grant application (5 vacancies for Ph.D. Students)

• 5-days visits for participation in research consultation with experts from the Wrocław University of Economics (seminars, workshops) (6 vacancies for Ph.D. Students and 1 vacancy for Academic Staff Member)

• 8-days visit for conducting classes during the Ph.D. Student Summer School (3 vacancies for Academic Staff Member)

• 8-days visit for Ph.D. Student Summer School (17 vacancies for Ph.D. Students)

Rules of financing:

The project requires flat rates for travel expenses and subsistence costs according to the rates included at the table. Total amount of the scholarship covers:

1. Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency (depending on the distance between the place of residence of a participant and the Wrocław University of Economics)

2. Cost of subsistence which can be spent on catering or accommodation (depending on the number of days of stay).

Table 1 - Travel expenses, health insurance, third-party insurance, accident insurance, visa fees and costs of establishing residency

The distance in a straight line between the place of residence

of a participant and the location of stay (in km):

The fixed amount per person:

 
 less than 500  

PLN 1,000.00

 

500 - 999

 

PLN 2,000.00

 

1,000 – 2,999

 

PLN 3,000.00

 

3,000 – 6,000

 

PLN 4,000.00

 

greater than 6,000

 

PLN 5,000.00

Distances have been calculated with the use of Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Table 2 - Cost of subsistence

 

The number of days of stay

 The fixed amount per person
 5  PLN 4,000.00
 8  PLN 5,260.00
 10  PLN 6 100,00

The scholarship process:

1. Appling the electronic form

Type of the activity
Hyperlink to the form:
 

PhD Students: 10-days visit for obtaining materials, carry out measurements, participating in the preparation for an international grant application

PhD Students: 5-days visit for participation in research seminars with experts from Wrocław University of Economics (seminars, workshops)

Academic Staff Members: 5-days visit for participation in specialist scientific consultations with experts from Wrocław University of Economics (seminars, workshops)

Open recruitment: 18 January - 1 February, 2019

 

https://goo.gl/forms/mh3gr5WKCu9NgFbG3

 

Academic Staff Members: for conducting classes during Ph.D Students Summer School

Open recruitment: 18 January - 1 February, 2019

 

https://goo.gl/forms/iVgJhRC6UtMAUxI03

 

Ph.D. Students for participation in Ph.D. Students Summer School scheduled for July, 2019:

Open recruitment: 18 January - 15 April, 2019

 

https://goo.gl/forms/02ZBINxpODWGWBHi2


2. The activity required from the Beneficiary if obtain the scholarship:

a. Deliver all the data required for the agreement

b. Sign the agreement

c. Fill the Declaration of the Project Participant

d. Purchase the ticket and hotel reservation

3. Formal issues connected with the end of the scholarship exchange:

a. Fulfilling Evaluation survey – delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

b. Fulfilling Trip settlement form- delivered on the last day of stay at Wrocław University of Economics

Attachments:

Terms of the PROM Program

Attachment 1 to the Terms of the PROM Program

Attachment 2 to the Terms of the PROM Program

Attachment 3 to the Terms of the PROM Program

Attachment 4 to the Terms of the PROM Program

Attachment 5 to the Terms of the PROM Program

Attachment 6 to the Terms of the PROM Program

Attachment 7 to the Terms of the PROM Program

More information about the PROM Programme can be found at - https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme

In case of any question contact with:

cobn@ue.wroc.pl

The project is supported by:

power_eng


02.01.2019
prom_na_strone

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchamia drugi nabór dla doktorantów na stypendia w ramach Programu PROM - międzynarodowej wymianie finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W naborze można starać się o finansowane następujących rodzajów wyjazdów zagranicznych:

• 5-dniowe konsultacje naukowe (6 miejsc);

• 10-dniowe wizyty na badania (5 miejsc);

• 7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe (1 miejsce).

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych (bud. D, pokój 109 lub 101):

1. wydrukowanego formularza rekrutacyjnego (Załącznik 4)

2. listu motywacyjnego (zgodnego z wymogami opisanymi w Załączniku 4)

3. kopii dokumentów poświadczającymi osiągnięcia naukowe, w tym kopię pierwszej strony każdej z publikacji wykazanej we wniosku (lub oświadczenie o aktualnych danych w Repozytorium) oświadczenie kierownika o złożeniu grantu lub realizowaniu grantu w roli wykonawcy

4. kserokopii ważnej legitymacji doktoranckiej,

5. potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa w środę 16.01.2019 (do godziny 15:00).

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin stypendium PROM

2. Załącznik 1 – kryteria

3. Załącznik 3 STAWKI RYCZAŁTOWE

4. Załącznik 4 – formularz rekrutacyjny 

5. Załącznik 6 wzór umowy podpisywanej przez Beneficjenta (po otrzymaniu finansowania)

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

71 36 80 171 lub pokój: 101 i 109 D.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego:

pasek_copy

21.12.2018
prom_na_strone

Wyniki pierwszej rekrutacji do Programu PROM:

PRACOWNICY NAUKOWI

Lp    Numer wniosku    Forma wyjazdu

1    P1/PN/03            10-dniowe wizyty na badania

2    P1/PN/12            10-dniowe wizyty na badania

3    P1/PN/11            5-dniowe konferencje

4    P1/PN/23            5-dniowe konferencje

5    P1/PN/14            5-dniowe konsultacje


DOKTORANCI

Lp    Numer wniosku    Forma wyjazdu

1      P1/D/03            10-dniowe wizyty na badania

2      P1/D/08            10-dniowe wizyty na badania

3      P1/D/24            10-dniowe wizyty na badania

4      P1/D/22            20-dniowy wyjazd na badania do kraju spoza OECD

5      P1/D/02            5-dniowe konferencje

6      P1/D/15            5-dniowe konferencje

7      P1/D/19            5-dniowe konferencje

8      P1/D/17            5-dniowe konferencje

9      P1/D/18            5-dniowe konferencje

10    P1/D/16            5-dniowe konferencje

11    P1/D/07            5-dniowe konferencje

12    P1/D/04            5-dniowe konferencje

13    P1/D/05            5-dniowe konferencje

14    P1/D/09            7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe

15    P1/D/10            7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe

16    P1/D/21            7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe

17    P1/D/01           7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe


Kandydaci zostali zakwalifikowani z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

O dalszych krokach związanych z wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

cobn@ue.wroc.pl

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
pasek_copy


26.11.2018

prom_na_strone

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów i pracowników akademickich do udziału w Programie PROM - międzynarodowej wymianie dla doktorantów i kadry akademickiej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

•    5-dniowe konsultacje naukowe;

•    5-dniowe konferencje (udział z wystąpieniem, referatem lub posterem);

•    10-dniowe wizyty na badania;

•    7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe;

•    20-dniowy wyjazd na badania do kraju spoza OECD.

Stypendium pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów ustanowienia miejsca zamieszkania (w zależności od odległości między miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Zgodnie z Tabelą 1.

2. Koszty utrzymania, które można wydać na wyżywienie lub zakwaterowanie (w zależności od liczby dni pobytu). Zgodnie z Tabelą 2.

Tabela 1 - Koszty podróży, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie wypadkowe, opłaty wizowe i koszty ustanowienia miejsca zamieszkania

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscem pobytu (w km)

Kwota dofinansowania
mniej niż 500
PLN 1000,00
500 – 999
PLN 2 000,00
1,000 – 2,999 PLN 3 000,00
3,000 – 6,000 PLN 4 000,00
Więcej niż 6,000 PLN 5 000,00

Tabela 2 - Koszty utrzymania

 Dni pobytu
 W przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50ce raportu MERCER
W przypadku pozostałych krajów
 5  PLN 4 000,00
 PLN 3 000,00
 7  PLN 4 840,00
 PLN 3520,00
 10  PLN 6 100,00  PLN 4 300,00
 20  -  PLN 6 400,00

I Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do:

1.     uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej:

•    dla doktorantów: https://goo.gl/forms/x5pEmZuChkYSHl7Q2

•    dla pracowników naukowych: https://goo.gl/forms/1bTm8u5XwDnXG7Jp2 

2.    złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych (COBN) kopii dokumentów poświadczającymi osiągnięcia naukowe, w tym kopię pierwszej strony każdej z publikacji wykazanej we wniosku, oświadczenie kierownika o złożeniu grantu oraz kserokopii ważnej legitymacji doktoranckiej (warunek dotyczy tylko doktorantów).

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dostarczenia powyższych dokumentów upływa w poniedziałek 10.12.2018 (do godziny 15:00).

II    Sposób wyboru kandydatów oraz przekazanie decyzji

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prorektor ds. Nauki, po uzyskaniu rekomendacji od członków Zespołu zarządzającego projektem i Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych.

Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o kryteria wskazane w Załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu. Pozycja na liście rankingowej zależna jest od sumarycznej liczby punktów uzyskanej przez Uczestnika Projektu.

Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostaną opublikowane na stronie COBN (http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html) oraz przesłane do uczestników drogą mailową nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zamknięcia rekrutacji.

W przypadku niewykorzystania środków, planowane jest uruchomienie kolejnego naboru. Uczestnikom Projektu, którzy nie uzyskali Stypendium w pierwszym naborze przysługuje prawo złożenia aplikacji w kolejnych naborach.

III    Aktywność wymagana od Beneficjenta w przypadku uzyskania stypendium

W przypadku uzyskania stypendium Uczestnik zobowiązany jest do:

a. Dostarczenia danych i podpisania umowy.

b. Wypełnienia deklaracji uczestnika projektu.

c. Dostarczenia dokumentów potwierdzających przyjęcie bądź zakwalifikowanie się do udziału w konsultacjach naukowych, zagranicznej szkoły letniej, konferencji zagranicznej w formie aktywnego uczestnictwa.

d. Samodzielnej rezerwacji biletów i hotelu.

IV Kwestie formalne związane z zakończeniem wymiany stypendialnej:

Po zakończeniu wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest do:

a. Wypełnienia Ankiety ewaluacyjnej (zawartej w załączniku 6) 

b. Dostarczenia do COBN certyfikatu poświadczającego udział w danej formie wyjazdu

c. Dostarczenia do COBN formularza rozliczeniowego

Materiały do pobrania:

1.    Regulamin stypendium

2.    Załącznik 1 do Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla doktorantów_PL

3.    Załącznik 2 do Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla Pracowników naukowo-dydaktycznych UEW

4.    Załącznik 3 STAWKI RYCZAŁTOWE

5.    Załącznik 4 Formularz dla doktorantów

6.    Załącznik 5 Formularz dla pracowników naukowych

5.    Załącznik 6 wzór umowy podpisywanej przez Beneficjenta

Więcej informacji o Programie PROM można znaleźć na stronie – https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

W przypadku jakichkolwiek zachęcamy do kontaktu:

cobn@ue.wroc.pl

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek_copy
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem