Informacje o funkcjonowaniu Uczelni w okresie pandemii

Informacje o funkcjonowaniu Uczelni w okresie pandemii

wirus


W celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla wszystkich osób przebywających na terenie Uczelni wprowadza się zasady funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej: Uczelnia) w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

I.    Ogólne zasady funkcjonowania Uczelni

1.    Na terenie Uczelni mogą przebywać jedynie osoby, u których nie występują objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, które nie przebywają w miejscu zamieszkania z osobą odbywającą kwarantannę/izolację w warunkach domowych i nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.    Wszyscy przebywający w budynkach Uczelni zobowiązani są do częstego dezynfekowania rąk lub noszenia jednorazowych rękawiczek. Płyny dezynfekujące/odkażające udostępniane są przy wejściach do budynków i do-mów studenckich oraz na korytarzach.

3.    Osobom przebywającym na terenie Uczelni zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

4.    Nie zaleca się korzystania z wind, z wyłączeniem osób z ograniczeniami ruchowymi lub przy przewozie ciężkich materiałów.

5.    Przy wejściach do budynków znajdują się bezdotykowe termometry naścienne umożliwiające pomiar tempera-tury. Osoby, które mają temperaturę powyżej 38 stopni nie powinny w tym dniu świadczyć pracy lub brać udziału w zajęciach dydaktycznych.

6.    Wszystkie sanitariaty są dodatkowo wyposażone w środki do dezynfekcji rąk. Częstotliwość sprzątania w ciągu dnia jest zwiększona. Harmonogram sprzątania ustala administrator obiektu i czuwa nad jego realizacją.

7.    Sprzątanie i dezynfekcja sal dydaktycznych odbywa się przynajmniej raz dziennie, a urządzeń sanitarnych i po-wierzchni dotykanych przez wiele osób (części wspólne, takie jak: klamki, uchwyty, ławki) kilka razy dziennie.

8.    Kanclerz wyznacza pomieszczenia w budynkach Uczelni, gdzie można odizolować osobę z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS CoV-2 (izolatoria).

9. W miejscach ogólnodostępnych (drzwi do budynków, wejścia do wind, gabloty) umieszczone są aktualne informacje dotyczące działań profilaktycznych związanych z wirusem SARS-CoV-2, a także aktualne zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (dalej: GIS). Treść informacji należy podać w języku polskim i angielskim.

II.    Zajęcia dydaktyczne

1.    Osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych mają obowiązek zapoznać się z obowiązującymi w Uczelni procedurami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej i stosować się do nich.

2.    W pomieszczeniach, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne, nie powinny przebywać osoby postronne, z wyłączeniem asystentów osób z niepełnosprawnością.

3.    W zajęciach dydaktycznych mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, które nie przebywają w miejscu zamieszkania z osobą odbywającą kwarantannę/izolację w warunkach domowych i nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4.    Przed wejściem na zajęcia osoby uczestniczące powinny zachować bezpieczny dystans społeczny.

5.    Do sal dydaktycznych nie należy wnosić zbędnych rzeczy. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny korzystać z własnych przedmiotów, które są niezbędne do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.

6.    Zaleca się, aby w miarę możliwości drzwi do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, były otwarte, tak, aby nie było potrzeby ich otwierania i zamykania.

7.    Pomieszczenia dydaktyczne, w których odbywają się zajęcia, o ile jest taka możliwość, powinny być regularnie wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę. Decyzja w tym zakresie należy do prowadzącego zajęcia. Pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać przerwa, tak, aby móc zapewnić bezpieczną wymianę osób i przewietrzenia.

8.    Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe i magisterskie powinny odbywać się wyłącznie z zachowaniem środków ostrożności, takich jak dla zajęć dydaktycznych, a zwłaszcza:

a)    po zakończonym zaliczeniu lub egzaminie pomieszczenie powinno zostać przewietrzone,

b)    uczestnicy zaliczenia/egzaminu powinni być zaopatrzeni we własne artykuły piśmiennicze,

c)    powierzchnie pomieszczenia, w którym odbywa się zaliczenie/egzamin, powinny być regularnie dezynfekowane.

III.    Szczegółowe/dodatkowe zasady obowiązujące w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1.    Biblioteka UEW:

a)    zaleca się zwrot wypożyczonych książek poprzez wrzutnię.

2.    Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (kryta pływalnia):

a)    wprowadza się limit użytkowników korzystających z niecek basenowych, do 75 % obłożenia krytej pływalni,

b)    wprowadza się obowiązek każdorazowej dezynfekcji kluczy do szafek po zdaniu ich przez użytkownika.

3.    Domy studenckie:

a)    kierownik domu studenckiego określa ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób, które mogą prze-bywać jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, takich jak: kuchnie, sale nauki, sale TV, itp.,

b)    mieszkańcy powracający do niego z pobytu za granicą są zobligowani do poinformowania kierownika domu studenta o wyjeździe poza granice RP,

c)    mieszkańcy domów studenckich lub goście przebywający w pokojach gościnnych, którzy zauważą u siebie objawy chorobowe wskazujące na zarażenie SARS-CoV-2, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania telefonicznie o tym fakcie kierownika domu studenckiego (DS. Ślężak, tel. 694 948 397, DS. Przegubowiec, tel. 694 946 225) i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. Kierownik domu studenckiego lub wyznaczony przez niego pracownik przekazuje telefonicznie/mailowo informację o zaistniałym przypadku Zespołowi ds. SARS-CoV-2,

d)    w przypadku objęcia mieszkańca domu studenckiego kwarantanną, kierownik domu studenckiego umożliwia mu na czas jej trwania pobyt w specjalnie wydzielonym pokoju z osobnym dostępem do węzła sanitarnego. W przypadku pokojów gościnnych zajmowane pokoje gościnne stają się miejscami odbywania kwarantanny.

IV.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

1.    W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych (np.: gorączka, kaszel, duszności, utrata smaku i węchu) wskazujących na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownik Uczelni powinien pozostać w domu i poinformować telefonicznie/mailowo o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

2.    Pracownik przebywający na terenie Uczelni, u którego objawy wskazują na chorobę Covid-19, zostaje niezwłocznie odsunięty od świadczenia pracy.

3.    Osoba świadcząca pracę w Uczelni, która podczas pobytu na terenie Uczelni zaobserwowała u siebie objawy wskazujące na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego lub osobę nadzorującą pracę, który przekazuje wiadomość do Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (e-mail: zgloszenia@ue.wroc.pl, tel. 882-804-176).

4.    W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych wskazujących na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2 studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, oraz uczestnicy innych form kształcenia odbywających się na terenie Uczelni, powinni pozostać w domu i poinformować telefonicznie/mailowo o tym fakcie Prowadzącego, z którym mają zaplanowane zajęcia na dany dzień.

5.    Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy innych form kształcenia, którzy przebywali na terenie Uczelni w ostatnich 10 dniach i zaobserwowali u siebie objawy wskazujące na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązani są do poinformowania o tym właściwej jednostki tj. w szczególności odpowiednio Dziekanat/Biuro Szkoły Doktorskiej/Biuro EMBA/Centrum Kształcenia Ustawicznego. Właściwa jednostka przekazuje informację do Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (e-mail: zgloszenia@ue.wroc.pl, tel. 882-804-176).

6.    Osobę z objawami choroby SARS-CoV-2 (np.: gorączka, kaszel, duszności, utrata smaku i węchu), która przebywa na terenie Uczelni, izoluje się w wyznaczonym miejscu. Na czas izolacji osoba ta po-winna zostać wyposażona w maseczkę i rękawiczki nitrylowe oraz mieć dostęp do środków dezynfekujących. Przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa organizowany jest trans-port własny do miejsca zamieszkania lub oczekuje się na przyjazd Zespołu Ratownictwa Medycznego.

7.    W przypadku osoby z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 Zespół ds. SARS-CoV-2 przekazuje kierownikowi danej jednostki organizacyjnej informacje dotyczące ewentualnych kontaktów z innymi pracownikami/studentami/doktorantami oraz wytyczne o kierowaniu ich w miarę możliwości na pracę zdalną, samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku zaobserwowania objawów charakterystycznych dla choroby Covid-19 do niezwłocznego kontaktu z lekarzem POZ/stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8.    Pracownik, u którego stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest niezwłocznie podać mailowo lub telefonicznie bezpośredniemu przełożonemu informację dotyczącą:

a)    decyzji wydanych przez lekarza POZ lub stację epidemiologiczno-sanitarną w związku ze stwierdzonym za-rażeniem,

b)    lokalizacji pomieszczeń, w których pełnił obowiązki służbowe w ostatnich 10 dniach,

c)    informacji dotyczących kontaktów z pracownikami/studentami/doktorantami/słuchaczami studiów podyplomowych.

9.    Przełożony przekazuje do Zespołu ds. SARS-CoV-2 uzyskane informacje uzupełnione o telefon kontaktowy chorego oraz adres zamieszkania/pobytu/datę urodzenia/PESEL.

10.    Dział BHP i PPOŻ. przekazuje zgłoszenie o potwierdzonym w Uczelni przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 do właściwej stacji epidemiologiczno-sanitarnej we Wrocławiu/Jeleniej Górze, z podaniem listy osób, które miały bezpośredni kontakt z zarażonym.

11.    Dział BHP i PPOŻ. decyduje o ewentualnym wyłączeniu z użytkowania pomieszczeń, w których przebywał zarażony lub podejrzany o zarażenie pracownik lub dekontaminacji pomieszczenia, którą zleca Działowi Obsługi Technicznej Obiektów.

V.    Postanowienia końcowe

1.    Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu powierza się Kanclerzowi w zakresie jego uprawnień, kierownikom pionów w zakresie podległego pionu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie kierowanych jednostek.

2.    Zgodę na odstępstwa od wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu może wydać Rektor.

3.    Rektor może podejmować indywidulane decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem