Uchwały Senatu

Uchwały Senatu

Rok 2023

 • UCHWAŁA  NR1/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR2/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 15 grudnia 2022 r.
 • UCHWAŁA  NR3/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR4/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR5/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR6/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania o nadanie tytułu profesora.
 • UCHWAŁA  NR7/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR8/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 19 stycznia 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR9/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka oraz pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki.
 • UCHWAŁA  NR10/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu
 • UCHWAŁA  NR11/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 6 lutego 2023 r..
 • UCHWAŁA  NR12/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania prof. Wojciechowi Czakonowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR13/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR14/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR15/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 27 lutego 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR16/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
  Załącznik 1/16/2023
 • UCHWAŁA  NR17/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  Nr18/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR19/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 16 marca 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR20/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR21/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.
 • UCHWAŁA  NR22/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
 • UCHWAŁA  NR23/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
 • UCHWAŁA  NR24/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr R.0000.56.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR25/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR26/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR27/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR28/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR29/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR30/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR31/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR32/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR33/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR34/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR35/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR36/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR37/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2023/2024/, 2024/2025, 2025/2026, oraz 2026/2027.
 • UCHWAŁA  NR38/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR39/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR40/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 18 maja 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR41/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA  NR 42/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2023 rok.
 • Załącznik 1/42/2023
 • UCHWAŁA  NR43/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz wyrażenie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • UCHWAŁA  NR44/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz wyrażenie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • UCHWAŁA  NR45/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz wyrażenie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • UCHWAŁA  NR46/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Mariana Goryni do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR47/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR48/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Marzenny Anny Weresy do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR49/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Szymona Cyferta do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach  2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR50/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Wojciecha Czakona do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach  2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR51/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Wojciecha Dyducha do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR52/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR53/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.16.2023 w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR54/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.38.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR55/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich.
 • UCHWAŁA  NR 56/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • Załącznik 1/56/2023
 • UCHWAŁA  NR57/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR58/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w Regulaminie pracy w części obejmującej zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • UCHWAŁA  NR59/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR60/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 22 czerwca 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR61/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 6 lipca 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR62/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nadania prof. Marianowi Goryni tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR63/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nadania prof. Józefowi Dziechciarzowi tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR64/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • Załącznik 1/64/2023
 • UCHWAŁA  NR65/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR66/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 21 września 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR67/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademickie 2022/2023.
 • Załącznik 1/67/2023
 • UCHWAŁA  NR68/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr R.0000.17.2023 w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR69/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR70/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR71/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Nauki na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR72/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR73/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR74/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR75/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących programów studiów.
 • UCHWAŁA  NR76/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym.
 • Załącznik 1/76/2023
 • UCHWAŁA  NR77/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR78/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 30 listopada 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR79/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR80/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024-2028.
 • UCHWAŁA  NR81/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian dotyczących kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR82/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • Załącznik 1/82/2023
 • UCHWAŁA  NR83/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR84/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR85/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR86/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr R.0000.55.2023 w sprawie zatwierdzenia liczebności grup akademickich.
 • UCHWAŁA  NR87/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR88/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.

Rok 2022


Rok 2021

 • UCHWAŁA  NR1/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu. 
 • UCHWAŁA  NR2/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 17 grudnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR3/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Piotra Krupy na Przewodniczącego Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR4/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR5/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR6/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR7/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 z późn zm. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy.
 • UCHWAŁA  NR8/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR9/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 21 stycznia 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR10/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 11/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących programów studiów.
 • UCHWAŁA  NR12/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR13/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR14/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 18 lutego 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR15/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1/15/2021
 • UCHWAŁA  NR16/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1/16/2021
  Załącznik nr 2/16/2021
 • UCHWAŁA  NR17/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 • UCHWAŁA  NR18/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Industry 4.0 Global Executive Postgraduate Programme.
 • UCHWAŁA  NR19/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian wprowadzonych do Zarządzenia Rektora UEW nr 169/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad, trybu oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1_19_2021
  Załącznik nr 1a_19_2021
  Załącznik nr 2_19_2021
 • UCHWAŁA  NR20/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR21/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 18 marca 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR22/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu pracy w części obejmującej zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • UCHWAŁA  NR23/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych.
 • UCHWAŁA  NR24/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR25/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Dietetyka gerontologiczna.
 • UCHWAŁA  NR26/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR27/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 22 kwietnia 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR28/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR29/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Kapituły Tytułów Honorowych nadawanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR30/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR31/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, w procesie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR32/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023.
 • UCHWAŁA  NR33/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr R.0000.16.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 34/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 35/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 20 maja 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR 36/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego na 2021 r. 
 • UCHWAŁA  NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w Regulaminie pracy w części obejmującej zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych..
 • UCHWAŁA  NR 38/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. inż. Mai Zofii Kibie-Janiak, prof. UEW indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 39/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. inż. Danielowi Borowiakowi indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 40/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr R.0000.160.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 17 października 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR 41/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich.
 • UCHWAŁA  NR 43/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr R.0000.84.2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.
 • UCHWAŁA  NR 44/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 45/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi w wyborach na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.
 • UCHWAŁA  NR 46/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR47/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie sprostowania uchwały nr R.0000.112.2019 z 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR48/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR49/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z24 czerwca 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR50/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 27 lipca 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR51/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR52/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr R.0000.89.2020 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 z 25 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR53/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów, których realizacja umożliwi ubieganie się o przyznanie certyfikatu European Master in Official Statistics (EMOS).
 • UCHWAŁA  NR54/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA  NR55/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • UCHWAŁA  NR56/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Jana W. Wiktora w wyborach na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA  NR57/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR58/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 16 września 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR59/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2020/2021
 • UCHWAŁA  NR60/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości  inQUBE.
 • UCHWAŁA  NR61/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR62/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR63/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu centrum transferu technologii o nazwie Regulamin Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji.
 • UCHWAŁA  NR64/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości pod nazwą inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości.
 • UCHWAŁA  NR65/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR66/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 18 listopada 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR67/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR68/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • UCHWAŁA  NR69/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2022/2023.
 • UCHWAŁA  NR70/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023.
 • UCHWAŁA  NR71/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR72/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR73/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.


Rok 2020

 • UCHWAŁA  NR1/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR2/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR3/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie określenia zasad wyboru członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR4/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.45.2019 z 25 kwietnia 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR5/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.47.2019 z 25 kwietnia 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR6/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana Profesora Rafała Krupskiego.
 • UCHWAŁA  NR7/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR8/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR9/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR10/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR11/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Mirosławy Pluty-Olearnik na Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR12/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Bartosza Ziemblickiego na Wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR13/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Edwarda Wiszniowskiego, prof. UEW do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR14/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Urszuli Załuskiej do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR15/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. Katarzyny Miszczak, prof. UEW do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR16/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Piotra Stańczyka do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR17/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Jadwigi Lorenc, prof. UEW do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR18/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Marty Bochniak do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR19/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Wojciecha Farmasa do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR20/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Martyny Kunik do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR21/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgra Tomasza Dąbrowskiego do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR22/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgra Mirosława Wysockiego do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR23/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Mateusza Salamona do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR24/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgra Pawła Brusiło do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR25/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Zbigniewa Golarza do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR26/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Jarosława Czai do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR27/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Elżbiety Szlachcic do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR28/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Bartosza Scheuera do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR29/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania i zatwierdzenia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR30/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  Załącznik 2/30/2020
 • UCHWAŁA  NR31/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019.
  Załącznik nr 1/31/2020
 • UCHWAŁA  NR32/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2016-2020.
  Załącznik 1/32/2020
 • UCHWAŁA  NR33/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.16.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR34/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR35/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR36/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyboru władz akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR37/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2018/2019.
  Załącznik 1/37/2020
 • UCHWAŁA  NR38/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR39/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR40/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR41/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Data Science: poziom podstawowy dla słuchaczy rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR42/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Strategic Leadership dla słuchaczy rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR43/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Zarządzanie i technologie w Industry 4.0 dla słuchaczy rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR44/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących.
 • UCHWAŁA  NR45/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR46/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do wyboru władz akademickich na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR47/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR48/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR49/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 23 marca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR50/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR51/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR52/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR53/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.162 z 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR54/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.109.2019 z 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR55/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Załącznik 1/55/2020
 • Ujednolicona wersja programów studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 • UCHWAŁA  NR56/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR57/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.68.2017 z 19 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR58/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do wyboru władz akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR59/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR60/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania prof. dra hab. Andrzeja Kalety ze składu Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR61/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie profesor Cecile Nieuwenhuizen.
 • UCHWAŁA  NR62/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR63/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR64/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR65/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 23 kwietnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR66/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 7 maja 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR67/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie poparcia wniosku dr hab. inż. Alicji Małgorzaty Graczyk, prof. UEW o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019 r
 • UCHWAŁA  NR68/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie osobowej. Uchwała nie została podjęta.
 • UCHWAŁA  NR69/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie osobowej. Uchwała nie została podjęta.
 • UCHWAŁA  NR70/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie osobowej. Uchwała nie została podjęta.
 • UCHWAŁA  NR71/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. inż. Marii Wandy Kopertyńskiej o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR72/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.93.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR73/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.44.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących.
 • UCHWAŁA  NR74/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych.
 • UCHWAŁA  NR75/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.48.2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • UCHWAŁA  NR76/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR77/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej dr. inż. Rafałowi Dutkiewiczowi.
 • UCHWAŁA  NR78/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR79/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr R.0000.67.2020 zawieszonej zarządzeniem Rektora nr 76/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR80/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr R.0000.71.2020 zawieszonej zarządzeniem Rektora nr 76/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR81/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR82/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 28 maja 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR83/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 9 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR84/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. Patrycji Marii Klimas, prof. UEW indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019.
 • UCHWAŁA  NR85/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. Marii Wandzie Kopertyńskiej indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019.
 • UCHWAŁA  NR86/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian będących sprostowaniem w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętym uchwałą nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 10 czerwca 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR87/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok.
  Załącznik 1/87/2020
 • UCHWAŁA  NR88/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
  Załącznik 1/88/2020
 • UCHWAŁA  NR89/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR90/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA  NR91/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR92/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR93/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR94/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR95/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR96/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR97/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR98/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR99/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR100/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR101/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR102/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR103/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR104/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR105/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR106/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR107/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR108/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR109/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR110/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR111/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR112/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR113/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr R.0000.55.2020 z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Załącznik 1/113/2020.
 • UCHWAŁA  NR114/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Audyt śledczy.
 • UCHWAŁA  NR115/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych.
 • UCHWAŁA  NR116/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Krajowe i Międzynarodowe Rozliczenia Podatkowe.
 • UCHWAŁA  NR117/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR118/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR119/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR120/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR121/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR122/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR123/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR124/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR125/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR126/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR127/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR128/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR129/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania komisji senackich.
 • UCHWAŁA  NR130/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR131/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Nauki na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR132/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR133/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Nauki na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR134/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich.
 • UCHWAŁA  NR135/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr R.0000.160.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 17 października 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR136/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA  NR137/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Accounting and Financial Management.
 • UCHWAŁA  NR138/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Advanced Project Management.
 • UCHWAŁA  NR139/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Akademia startupu i innowacyjnego biznesu.
 • UCHWAŁA  NR140/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Akademia trenera – profesjonalne zarządzanie szkoleniami.
 • UCHWAŁA  NR141/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Analiza finansowa i zarządzanie wynikiem.
 • UCHWAŁA  NR142/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Analiza i sprawozdawczość finansowa.
 • UCHWAŁA  NR143/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • UCHWAŁA  NR144/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwie.
 • UCHWAŁA  NR145/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • UCHWAŁA  NR 146/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji.
 • UCHWAŁA  NR147/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Business Accounting.
 • UCHWAŁA  NR148/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Compliance w organizacji.
 • UCHWAŁA  NR149/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Controlling i rachunkowość zarządcza.
 • UCHWAŁA  NR150/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo.
 • UCHWAŁA  NR151/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR152/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Data Science – zaawansowana analiza danych.
 • UCHWAŁA  NR153/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe.
 • UCHWAŁA  NR154/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami.
 • UCHWAŁA  NR155/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Dyrektor Finansowy.
 • UCHWAŁA  NR156/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Ekspert usług księgowych (przy współpracy z TaxAGroup).
 • UCHWAŁA  NR157/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i bankowość.
 • UCHWAŁA  NR158/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i prawo w doradztwie podatkowym.
 • UCHWAŁA  NR159/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość.
 • UCHWAŁA  NR160/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość (z akredytacją ACCA).
 • UCHWAŁA  NR161/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych HR Business Partner.
 • UCHWAŁA  NR162/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych HR Business Partner (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR163/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych International Human Resources Management.
 • UCHWAŁA  NR164/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Inżynieria procesów produkcyjnych.
 • UCHWAŁA  NR165/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kadry i płace.
 • UCHWAŁA  NR166/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kierownik zespołu – team leader.
 • UCHWAŁA  NR167/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Krajowe standardy rachunkowości.
 • UCHWAŁA  NR168/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe.
 • UCHWAŁA  NR169/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR170/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • UCHWAŁA  NR171/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Logistyka wspomagana komputerowo.
 • UCHWAŁA  NR172/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Management Accounting.
 • UCHWAŁA  NR173/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Managing Business.
 • UCHWAŁA  NR174/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Marka osobista w biznesie.
 • UCHWAŁA  NR175/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Marka osobista w biznesie (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR176/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżer ochrony środowiska.
 • UCHWAŁA  NR177/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżerskie Studia Podyplomowe – Przywództwo w kierowaniu ludźmi.
 • UCHWAŁA  NR178/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżerskie Studia Podyplomowe – Management 3.0.
 • UCHWAŁA  NR179/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera.
 • UCHWAŁA  NR180/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 • UCHWAŁA  NR181/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR182/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych MS Excel w controllingu dla zaawansowanych.
 • UCHWAŁA  NR183/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Narzędzia analityka finansowego.
 • UCHWAŁA  NR184/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • UCHWAŁA  NR185/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Project Management (tryb niestacjonarny).
 • UCHWAŁA  NR186/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Project Management (tryb wieczorowy).
 • UCHWAŁA  NR187/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne.
 • UCHWAŁA  NR188/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość dla nieksięgowych.
 • UCHWAŁA  NR189/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki.
 • UCHWAŁA  NR190/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rynek nieruchomości – ujęcie praktyczne.
 • UCHWAŁA  NR191/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe.
 • UCHWAŁA  NR192/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR193/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Specjalista ds. kadr i płac.
 • UCHWAŁA  NR194/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Strategic Leadership.
 • UCHWAŁA  NR195/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Suplementy diety i żywność wzbogacana.
 • UCHWAŁA  NR196/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Wycena nieruchomości.
 • UCHWAŁA  NR197/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzenie dla inżynierów.
 • UCHWAŁA  NR198/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie dla inżynierów (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR199/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzenie i finanse w ochronie zdrowia.
 • UCHWAŁA  NR200/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing.
 • UCHWAŁA  NR201/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie i technologie w Industry 4.0.
 • UCHWAŁA  NR202/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie.
 • UCHWAŁA  NR203/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie instytucjami kultury.
 • UCHWAŁA  NR204/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie produkcją i usługami.
 • UCHWAŁA  NR205/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie projektami.
 • UCHWAŁA  NR206/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie projektem IT.
 • UCHWAŁA  NR207/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie projektem IT (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR208/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzenie projektami E-commerce.
 • UCHWAŁA  NR209/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr R.0000.57.2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR210/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR211/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 24 września 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR212/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR213/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR214/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR215/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR216/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR217/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR218/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR219/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR220/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR221/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR222/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR223/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR224/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR225/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR226/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020 -2024.
 • UCHWAŁA  NR227/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR228/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR229/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE.
 • UCHWAŁA  NR230/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.000.88.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 25 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR231/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR232/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 22 października 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR233/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR234/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2019/2020.
 • Załącznik1/234/2020
 • UCHWAŁA  NR235/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR236/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 3 grudnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR237/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR238/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty nr 1 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020.
 • Załącznik nr 1/238/2020.
 • UCHWAŁA  NR239/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2021.
 • Załącznik nr 1/239/2020

Rok 2019

 • UCHWAŁA NR1/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR2/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR3/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Mariana Goryni do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR4/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR5/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR6/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Szymona Cyferta do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR7/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Wojciecha Czakona do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR8/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Wojciecha Dyducha do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR9/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia wniosku dr hab. inż. Katarzyny Piórkowskiej, prof. UE o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • UCHWAŁA NR10/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR11/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie trybu powołania pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR12/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.42.2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 • UCHWAŁA NR13/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących.
 • UCHWAŁA NR14/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania mgr Jacka Sieniawskiego na stanowisko Kwestora.
 • UCHWAŁA NR15/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Stefanowi Forliczowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR16/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie promowania wybitnej naukowej działalności publikacyjnej.
 • UCHWAŁA NR17/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR18/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR19/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. Edwarda Nowaka o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • UCHWAŁA NR20/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • UCHWAŁA NR21/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie nad kandydaturami do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR22/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr Marcina Czyczerskiego do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR23/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Krzysztofa Domareckiego do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR24/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR25/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Piotra Krupy do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR26/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Grzegorza Krzosa, prof. UE do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR27/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr Sylwii Wrony do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR28/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR29/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania mgr Magdaleny Janowicz na stanowisko Kanclerza.
 • UCHWAŁA NR30/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR31/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR32/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2009 r.
 • UCHWAŁA NR33/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR34/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR35/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • UCHWAŁA NR36/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR37/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR38/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.83.2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR39/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Finanse i rachunkowość.
 • UCHWAŁA NR40/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR41/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Zarządzanie.
 • UCHWAŁA NR42/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR43/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Rachunkowość i controlling.
 • UCHWAŁA NR44/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR45/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce.
 • UCHWAŁA NR46/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020. 
 • UCHWAŁA NR47/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Ekonomia biznesu i finanse.
 • UCHWAŁA NR48/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR49/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR50/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR51/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR52/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Jerzemu Korczakowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR53/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR54/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR55/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018.
 • UCHWAŁA  NR56/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR57/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR58/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR59/2019  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR60/2019  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR61/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR62/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 31 maja 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR63/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR64/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR65/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi w wyborach na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.
 • UCHWAŁA  NR66/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR67/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu zajęć specjalnościowych finansowanych w ramach programu „PORTAL – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” i dostępnych do wyboru w ramach Indywidualnego Programu Studiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR68/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR69/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR70/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2019 r.
 • Załącznik 1/70/2019
 • UCHWAŁA  NR71/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR72/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR73/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.16.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR74/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR75/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR76/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opinii Senatu dotyczącej likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR77/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „D” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • UCHWAŁA  NR78/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „G” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • UCHWAŁA  NR79/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Małgorzacie Gablecie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR80/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Miśkiewiczowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR81/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR82/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Analityka gospodarcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR83/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Business Informatics.
 • UCHWAŁA  NR84/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Business Informatics na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR85/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Business Management.
 • UCHWAŁA  NR86/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Business Management na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR87/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR88/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR89/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR90/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Finance.
 • UCHWAŁA  NR91/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Finance na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR92/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR93/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Gospodarka przestrzenna na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR94/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Informatyka w biznesie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR95/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku International Business.
 • UCHWAŁA  NR96/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku International Business na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR97/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Konsulting prawny i gospodarczy na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR98/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR99/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Executive Master of Business Administration (Executive MBA) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR100/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR101/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR102/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR103/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR104/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR105/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR106/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian będących sprostowaniem oczywistej omyłki rachunkowej w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętym uchwałą nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 10 czerwca 2019 r..
 • UCHWAŁA  NR107/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do władz akademickich na kadencję 1.09.2016 – 31.08.2020 r.
 • UCHWAŁA  NR108/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr R.0000.71.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowania o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR109/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowania o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR110/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR111/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR112/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Analityka gospodarcza specjalność EMOS na studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR113/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Analityka gospodarcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR114/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Business Management na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR115/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR116/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Finance na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR117/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR118/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Informatyka w biznesie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR119/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR120/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR121/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR122/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku International Business na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR123/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR124/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzenie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR125/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia procentowego udziału dyscyplin w poszczególnych programach studiów.
 • UCHWAŁA  NR126/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Załącznik 1/126/2019
 • Załącznik 2/126/2019
 • Załącznik 3/126/2019
 • UCHWAŁA  NR127/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich na rok akademicki 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR128/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR129/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru druku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru druku odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski.
 • Załącznik 1/129/2019
 • Załącznik 2/129/2019
 • UCHWAŁA  NR130/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.74.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 11 lipca 2019 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR131/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu pracy w części dotyczącej zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • UCHWAŁA  NR132/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR133/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR134/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian  w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.
 •  UCHWAŁA  NR135/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR136/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR137/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR138/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR139/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR140/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR141/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR142/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR143/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR144/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR145/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR146/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR147/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR148/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR149/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR150/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR151/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR152/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR153/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR154/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR155/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR156/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powoływania i funkcjonowania Kapituły Tytułów Honorowych nadawanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR157/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy nadawaniu tytułu honorowego doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR158/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy nadawaniu tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR159/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i procedurę przyznawania odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Załącznik 3/159/2019
 • UCHWAŁA  NR160/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości.
 • UCHWAŁA  NR161/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR162/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR163/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Jacka Adamka, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR164/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Andrzeja Bąka do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR165/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Marka Biernackiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR166/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Bożeny Borkowskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR167/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Jędrzeja Chumińskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR168/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Joanny Dębickiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR169/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Domiter, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR170/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR171/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR172/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Romualda Jończego do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR173/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jacka Karwowskiego do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR174/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Doroty Korenik do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR175/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Stanisława Korenika do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR176/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Ireneusza Kuropki, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR177/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Janusza Łyko do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR178/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Markowskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR179/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Marka Nowińskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR180/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Olszańskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR181/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Ewy Pancer-Cybulskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR182/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab.Leszka Patrzałka do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR183/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Marii Piotrowskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR184/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Doroty Rynio, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR185/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Tomasza Słońskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR186/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR187/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Marka Walesiaka do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR188/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Wiesława Wątroby, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR189/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Grzegorza Bełza, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR190/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Andrzeja Kalety do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR191/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Ryszarda Kłeczka, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR192/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Grzegorza Krzosa, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR193/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jerzego Niemczyka do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR194/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Bartłomieja Nity, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR195/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Nycz-Łukaszewskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR196/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Kazimierza Perechudy do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR197/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Mirosławy Pluty-Olearnik do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR198/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Agnieszki Skowrońskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR199/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Marzeny Stor, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR200/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Arkadiusza Wierzbica, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR201/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jarosława Witkowskiego do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR202/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Jarosława Woźniczki, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR203/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Czesława Zająca do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR204/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Cierniak-Emerych, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR205/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Edmunda Cibisa do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR206/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dr hab. Lucyny Dymińskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR207/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dra hab. inż. Zbigniewa Garncarka, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR208/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dra hab. inż. Wojciecha Golimowskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR209/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dr hab. inż. Zuzanny Goluch, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR210/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dr hab. inż. Małgorzaty Krzywonos, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR211/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Agnieszki Orkusz, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR212/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Joanny Harasym, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR213/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Anny Cierniak-Emerych, prof. Uczelni do składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych w kadencji 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR214/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Andrzeja Graczyka do składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych w kadencji 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR215/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr Marka Wąsowicza do składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych w kadencji 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR216/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki dr hab. inż. Małgorzacie Krzywonos, prof. Uczelni
 • UCHWAŁA  NR217/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pani Profesor Grażyny Woźniewskiej.
 • UCHWAŁA  NR218/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR219/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR220/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Sabinie Kauf tytułu naukowego profesora nauk społecznych.
 • UCHWAŁA  NR221/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR222/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.109.2019 w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR223/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.126.2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR224/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR225/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR226/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR227/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR228/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR229/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 21 listopada 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR230/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR231/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. Stanisławie Bartosiewicz tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR232/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia korekty Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR233/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020r.
 • UCHWAŁA  NR234/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR235/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR236/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR237/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych zasad, trybu oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR238/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR239/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetowej na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR240/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji Budżetowej na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR241/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR242/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR243/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Nauki na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR244/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR245/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR246/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR247/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR248/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR249/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR250/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR251/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR252/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR253/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR254/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie  odwołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR255/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR256/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR257/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR258/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR259/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Andrzeja Dudka, prof. UEW do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR260/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR261/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR262/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR263/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana Profesora Jana Falewicza.

Rok 2018

     Załącznik 1/3/2018      Załącznik 1/4/2018

Rok 2017

     Załącznik 1/35/2017
 • UCHWAŁA NR36/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
     Załącznik 1/36/2017
 • UCHWAŁA NR37/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR38/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR39/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR40/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR41/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR42/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia  prowadzonych wspólnie wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
     Załącznik 2/42/2017     Załącznik 3/42/2017
 • UCHWAŁA NR43/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zasad  planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR44/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR45/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Informatyka w biznesie studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu  ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR46/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Analityka gospodarcza studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR47/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR48/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR49/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR50/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR51/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR52/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR53/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR54/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR55/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR56/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych.
 • UCHWAŁA NR57/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR58/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR59/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Robertowi Engle.
     Załącznik 1/59/2017
 • UCHWAŁA NR60/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR61/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia  (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR62/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.34.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR63/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR64/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR65/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym  we Wrocławiu oraz o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR66/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR67/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR68/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR69/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR70/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR71/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR72/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR73/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR74/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie nadania prof. dr hab. Stanisławowi Krawczykowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR75/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR76/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR77/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR78/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania oceny zmiany liczby pracowników zatrudnionych w katedrze.
 • UCHWAŁA NR79/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Józefie Kramer tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR80/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Anieli Styś tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR81/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Romanowskiej.
 • UCHWAŁA NR82/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR83/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR84/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2016.
 • UCHWAŁA NR85/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR86/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR87/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2016/2017.
 • UCHWAŁA NR88/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Wrocław.
 • UCHWAŁA NR89/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Fundacji PGE.
 • UCHWAŁA NR90/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
 • UCHWAŁA NR91/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR92/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zaopiniowania ogólnych zasad oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie  Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR93/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR94/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w  latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.
 • UCHWAŁA NR95/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Legia Akademicka.
 • UCHWAŁA NR96/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR97/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR98/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.
 • UCHWAŁA NR99/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.


Rok 2016


     Załącznik 1/4/2016      Załącznik 1/6/2016      Załącznik 1/7/2016      Załącznik 2/48/2016
     Załącznik 3/48/2016

Rok 2015


     Załącznik 1/25/2015
     Załącznik 2/25/2015      Załącznik 1/26/2015


Rok 2014


        Załącznik 1/35/2014
        Załącznik 2/35/2014
        Załącznik 3/35/2014
        Załącznik 4/35/2014


Rok 2013


        Załącznik 1/4/2013 – Plan wydawniczy
        Załącznik 1/27/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych
        Załącznik 1/35/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych         Załącznik 1/58/2013         Załącznik 1/59/2013         Załącznik 1/64/2013
        Załącznik 2/64/2013
        Załącznik 3/64/2013
        Załącznik 4/64/2013
        Załącznik 1/65/2013
        Załącznik 2/65/2013
        Załącznik 3/65/2013
        Załącznik 4/65/2013

Rok 2012  Rok 2011


        REGULAMIN Studiów Doktoranckich

Rok 2010


Rok 2009

rok 2008

UCHWAŁY SENATU Z LAT 2005 - 2007

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem