Rok 2019

ZARZĄDZENIA REKTORA 2019

     Załącznik nr 1/1/2019

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 stycznia 2019 r. w sprawie procedowania niektórych uchwał Senatu.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości i controllingu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 1/2015 w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/osobom współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Działu Spraw Personalnych
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze
    Regulamin refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze
 
    Wniosek o refundację – tłumaczenie, korekta wniosku o grant naukowo badawczy

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym
    Regulamin refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym

    Wniosek o refundację tłumaczenia, korekty językowej publikacji przygotowanej w języku obcym

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wsparcia ewaluacji jakości działalności naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Działu Wewnętrznych Projektów Organizacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. dotyczące zakresu działalności Biura Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
    Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku emeryta / rencisty i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie w projekcie „Program doskonałości naukowo-badawczej INTEREKON”
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości
    Załącznik do ZR 27/2019 – tabela kosztów pośrednich
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 21/2018
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Załącznik do ZR 30/2019 – Zestawienie kosztów i przychodów ujmowanych w rocznym kosztorysie czasopisma naukowego publikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi Naukowcy
     Załącznik do ZR 33/2019 – REGULAMIN KONKURSU Młodzi Naukowcy
   


PISMA OKÓLNE REKTORA 2019

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku dzieci pracowników w 2019 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku ich dzieci w 2019 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchylenia pism okólnych dotyczących budżetu kosztów dla katedr

KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2019

 • KOMUNIKAT NR 1//2019 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków, które zostały przyznane podstawowym jednostkom Uczelni
 • KOMUNIKAT NR 1/2019 Prorektora ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia zajęć realizowanych w ramach pensum nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2018/2019
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem