Rok 2021

ZARZĄDZENIA REKTORA 2021


 • ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykorzystania urlopów niewykorzystanych w latach 2018-2020
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 4 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 2/2021 – Załącznik nr 9 – Schemat organizacyjny wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania dr. Marka Wąsowicza z pełnienia funkcji Dziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania dr. hab. Witolda Kowala, prof. UEW do pełnienia funkcji Dziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2020 w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę
Załącznik do ZR 6/2021 – Maksymalna etatyzacja pracowników NNA w pionach
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zasad objęcia rozprawy doktorskiej klauzulą poufności na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 10/2021 – Oświadczenie w sprawie nadania rozprawie doktorskiej klauzuli poufności
Załącznik nr 2 do ZR 10/2021 – Oświadczenie o zachowaniu poufności
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 28/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie cennika najmu powierzchni biurowej w budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław
Załącznik do ZR 12/2021 – Cennik usług biurowych świadczonych przez inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy najmu dla najemców biur w budynku inQube Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Załącznik nr 1 do ZR 13/2021 – Wzór umowy najmu dla najemców biur w budynku inQube Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 13/2021 – Protokół zdawczo-odbiorczy
Załącznik nr 3 do ZR 13/2021 – Regulamin inQube dla Najemców biur
Załącznik nr 4 do ZR 13/2021 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i prowadzeniu działalności w branży ICT
Załącznik nr 5 do ZR 13/2021 – Informacje i pouczenia RODO
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2020 w sprawie Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Rektora nr 81/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 – Opis rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o potwierdzeniu zgodności treści rozprawy doktorskiej na nośnikach
Załącznik nr 3 – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rektorskich Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 16/2021 – Regulamin działania Rektorskich Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie zbędnych/zużytych składników rzeczowego majątku do likwidacji/przekazania do innej jednostki
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek w sprawie skreślenia z ewidencji księgowej rzeczowych składników majątku
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Protokół kasacyjny z dokonania fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku na podstawie wniosku
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 5 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 17/2021 – Załącznik nr 4a – Schemat organizacyjny Pionu Rektora otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia
Załącznik do ZR 17/2021 – Załącznik nr 4f – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 224/2020 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Zarządzania Strategicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia charakterystyk służących monitorowaniu procesu kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Załącznik do ZR 20/2021 – Charakterystyki służące monitorowaniu procesu kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Korekty nr II planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
Załącznik do ZR 22/2021 – Korekta nr II planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku wydawniczego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 26/2021 – Regulamin przyznawania dodatku wydawniczego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia norm i rozliczania prac redakcyjnych obowiązujących pracowników Działu Redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 27/2021 – Normy prac redakcyjnych realizowanych w Dziale Redakcji Wydawnictwa UEW
Załącznik nr 2 do ZR 27/2021 –Zestawienie prac redakcyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/2020 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad zamawiania i dystrybucji materiałów promocyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 29/2021 – Zasady zamawiania i dystrybucji materiałów promocyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 30/2021 – Regulamin zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załączniki do Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:
Załącznik nr 1 – Wzór zapytania ofertowego do rozeznania rynku
Załącznik nr 2 – Wzór notatki z przeprowadzenia rozeznania rynku
Załącznik nr 3 – Wzór zamówienia dot. rozeznania rynku
Załącznik nr 4 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie od 20 000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp
Załącznik nr 5 – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progu stosowania ustawy Pzp
Załącznik nr 6 – Wzór dokumentu oszacowania wartości zamówienia
Załącznik nr 7 – Wzór Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 8 – Wzór Analizy Potrzeb Zamawiającego (APZ)
Załącznik nr 9 – Wzór Raportu z realizacji umowy
Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o zamówieniu z dziedziny nauki
Załącznik nr 11 – Wzór zestawienia planowanych wydatków w ramach projektu
Załącznik nr 12 – Wzór oświadczenia o braku lub zaistnieniu konfliktu interesów
Załącznik nr 13 – Wzór protokołu awarii
Załącznik nr 14 – Zestawienie grup asortymentowych

 • ZARZĄDZENIE NR 31/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 6 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 32/2021 – Załącznik nr 4c – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Studenckich i Kształcenia
Załącznik do ZR 32/2021 – Załącznik nr 4d – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku wydawniczego
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 114/2019 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
Załącznik do ZR 35/2021 – Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do celów podatkowo-ubezpieczeniowych
 • ZARZĄDZENIE ZR 36/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu, programu i wysokości opłat za kurs przygotowujący do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Technologia Żywności i Żywienia
Załącznik nr 1 do ZR 36/2021 – Regulamin kursu przygotowującego do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinach Ekonomia i Finanse, Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Technologia Żywności i Żywienia
Załącznik nr 2 do ZR 36/2021 – Program kursu przygotowującego do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinach Ekonomia i Finanse, Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Technologia Żywności i Żywienia
Załącznik nr 3 do ZR 36/2021 –Wysokość opłat za udział w kursie przygotowującym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinach Ekonomia i Finanse, Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Technologia Żywności i Żywienia
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2021
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Cyfryzacji Programu Erasmus
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 39/2021 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 2 do ZR 39/2021 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 3 do ZR 39/2021 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 4 do ZR 39/2021 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektów makiet i grafiki platformy internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie limitu przyjęć do szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kształcenie w roku akademickim 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 43/2021 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 2 do ZR 43/2021 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 3 do ZR 43/2021 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia płatne, stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 45/2021 – Regulamin pracy – tekst jednolity
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 46/2021 – Kwestionariusz ankiety – samoocena kontroli zarządczej
Załącznik nr 2 do ZR 46/2021 – Informacja o funkcjonowaniu kontroli zarządczej
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 47/2021 – Tekst jednolity Załącznika nr 8 do Zarządzenia Rektora nr 66/2020 – Skład Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
Załącznik do ZR 48/2021 – Instrukcja zakładania konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz łączenia z kontem ORCID i POL-on
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie wysokości stawki wynagrodzenia za przygotowanie recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora honorowego
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania zespołów dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 54/2021 – Polityka bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2020 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2020 w sprawie rejestrowania i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 155/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 58/2021 – Instrukcja w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się z poszczególnych przedmiotów w semestrze letnim, w tym egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie implementacji "Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/2020 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 63/2021 – Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Studentów na rok akademicki
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na rok akademicki
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Rady Executive Master of Business Administration
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 7 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 65/2021 – Załącznik nr 4g – Schemat organizacyjny Pionu Kwestora
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2
Załącznik nr 1 do ZR 67/2021 – Zasady dotyczące sal dydaktycznych/laboratoriów. Wytyczne dla służb technicznych i administracyjnych
Załącznik nr 2 do ZR 67/2021 – Wytyczne dotyczące studentów
Załącznik nr 3 do ZR 67/2021 – Wytyczne dla prowadzących zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 4 do ZR 67/2021 – Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika bądź studenta
Załącznik nr 5 do ZR 67/2021 – Regulamin laboratorium w zakresie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-CoV-2
Załącznik nr 6 do ZR 67/2021 – Oświadczenie
Załącznik nr 7 do ZR 67/2021 – Oświadczenie
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad przygotowania i wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
Załącznik nr 1 do ZR 69/2021 – Zakres oraz terminy przygotowania, wprowadzania i aktualizacji danych do systemu POL-on wraz ze wskazaniem odpowiedzialnych osób i jednostek organizacyjnych Uczelni
Załącznik nr 2 do ZR 69/2021 – Wniosek o nadanie uprawnień w systemie POL-on
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. organizacji programów podwójnego dyplomu
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wyznaczania promotorów i recenzentów prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 128/2019 w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Załącznik do ZR 73/2021 - Zasady dokumentowania i rozliczania zwrotu wydatków oraz opisu faktur za zakupione okulary do pracy przy monitorach ekranowych
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 75/2021 – Oświadczenie Studenta będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 75/2021 – Oświadczenie Studenta będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na rok 2021
Załącznik do ZR 78/2021 – Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania dr hab. Bogusława Półtoraka, prof. UEW do Rady Priorytetu „Wyróżniające kształcenie ekspertów i liderów biznesu” oraz o zmianie zarządzenia w sprawie implementacji „Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 80/2021 – Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie Rady Nadzorującej inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej EMBA dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na studiach Executive Master of Business Administration (EMBA) rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 84/2021 – Wniosek o wydawanie faktur przez Kancelarię Ogólną w postaci elektronicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku za wkład w implementację STRATEGII 2030 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 85/2021 – Regulamin przyznawania dodatku za wkład w implementację Strategii 2030 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzonych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 86/2021 – Wzór umowy dwustronnej o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 86/2021 – Wzór umowy trójstronnej o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta kierunków Executive MBA o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 87/2021 – Wzór oświadczenia studenta EMBA o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku E i budynku H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z przyległym do nich terenem zewnętrznym
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji „Edukacja po Pandemii”
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji i obsługi problemów informatycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 91/2021 – Regulamin rejestracji i obsługi problemów informatycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 92/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 92/2021 – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 93/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 8 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 93/2021 – Załącznik nr 4a – Schemat organizacyjny Pionu Rektora 
Załącznik nr 2 do ZR 93/2021 – Załącznik nr 4f – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o finansowanie studiów
Załącznik do ZR 94/2021 – Wzór umowy o finansowanie studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta po wznowieniu studiów, o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 95/2021 – Oświadczenie studenta po wznowieniu studiów będącego obywatelem polskim, o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 95/2021 – Oświadczenie studenta po wznowieniu studiów będącego cudzoziemcem, o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 95/2021 – Declartion of the Student who is a foreigner on becoming acquainted with and accepting the terms and conditions of payment for studies at the Wroclaw University of Economics and Business after readmission
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku U, W oraz P Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z przyległym terenem zewnętrznym
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku CKU Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z przyległym terenem zewnętrznym
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu wypłaty wynagrodzenia przysługującego promotorowi w przewodzie doktorskim/w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz trybu wypłaty wynagrodzenia członkom komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, a także wprowadzenia wzorów umów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 98/2021 – Polecenie wypłaty wynagrodzenia dla pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 98/2021 – Umowa o przeprowadzenia postępowania w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora
Załącznik nr 3 do ZR 98/2021 – Umowa zlecenia o pełnienie obowiązków promotora/promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Załącznik nr 4 do ZR 98/2021 – Umowa zlecenia o pełnienie obowiązków promotora w przewodzie doktorskim
Załącznik nr 5 do ZR 98/2021 – Umowa o dzieło na wykonanie recenzji rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 6 do ZR 98/2021 – Protokół odbioru dzieła - recenzji rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 7 do ZR 98/2021 – Umowa o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Załącznik nr 8 do ZR 98/2021 – Umowa o dzieło na wykonanie recenzji osiągnięć naukowych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Załącznik nr 9 do ZR 98/2021 – Protokół odbioru dzieła - recenzji osiągnięć naukowych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Załącznik nr 10 do ZR 98/2021 – Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej
Załącznik nr 11 do ZR 98/2021 – Aneks do umowy o dzieło na wykonanie recenzji
Załącznik nr 12 do ZR 98/2021 – Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do celów podatkowo-ubezpieczeniowych
Załącznik nr 13 do ZR 98/2021 – Rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Załącznik nr 14 do ZR 98/2021 – Rachunek do umowy zlecenia
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Bibliotecznej Komisji Oceniającej do oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie obiegu korespondencji wewnątrzuczelnianej
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Rektora na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 101/2021 – Regulamin Konkursu Rektora na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rektorskich Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnych składników rzeczowych majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 102/2021 – Regulamin działania Rektorskich Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnych składników rzeczowych majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych do likwidacji/przekazania do jednostki
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek w sprawie skreślenia z ewidencji księgowej składników rzeczowych majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Protokół z dokonania fizycznej likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę mebli wraz z montażem do holu budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku SJO Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchylenia wewnętrznych aktów prawnych
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 108/2021 – Kategorie ryzyka
Załącznik nr 2, 3, 4 do ZR 108/2021 – Rejestr ryzyka strategicznego, Rejestr ryzyka operacyjnego, Rejestr ryzyka projektu
Załącznik nr 5, 6, 7 do ZR 108/2021 – Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym strategicznym, Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym operacyjnym, Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem nieakceptowanym projektu
Załącznik nr 8 do ZR 108/2021 – Przykłady mechanizmów kontrolnych
Załącznik nr 9 do ZR 108/2021 – Lista przykładowych czynników ryzyka
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości nagrody pieniężnej w drugiej edycji Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 113/2021 – Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 r.
Załączniki nr 1-18 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 19 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Tabela kalkulacji dodatku uzupełniającego
Załącznik nr 20 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego
Załącznik nr 21 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Karta czasu pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
Załącznik do ZR 114/2021 – REGULAMIN Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 115/2021 – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2021 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 116/2021 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
Załącznik do ZR 117/2021 – Rodzaje wydatków finansowanych z subwencji i przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zdalnej formy prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działań rozwojowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik do ZR 122/2021 – Regulamin działań rozwojowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór umowy na finansowanie przez Pracodawcę działania rozwojowego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje zawodowe Pracownika
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o wyrażenie zgody
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Plan zaspokojenia potrzeb rozwojowych jednostki
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
Załącznik nr 1 do ZR 123/2021 – Kosztorys wstępny studiów podyplomowych
Załącznik nr 2 do ZR 123/2021 – Kosztorys wynikowy studiów podyplomowych
Załącznik nr 3 do ZR 123/2021– Zasady kalkulacji kosztów bezpośrednich

 • ZARZĄDZENIE NR 124/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
 • REGULATION NO. 124/2021 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 29 September 2021 on the rules of operation of the Wroclaw University of Economics and Business in relation to countering the spread of the SARS-CoV-2 virus
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2021/2022 (z wyłączeniem EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchylenia wewnętrznych aktów prawnych
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 150/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 129/2021 – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz dokumentacji obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe
Załącznik nr 3a do Regulaminu – Zasady punktacji osiągnięć przy przyznawaniu stypendium Rektora
Załącznik nr 3b do Regulaminu – Kwestionariusz osiągnięć doktoranta II, III oraz IV roku studiów
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów: socjalnego, Rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomóg
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenia do stypendium socjalnego
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 130/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i publikowania aktów prawa wewnętrznego
Załącznik do ZR 130/2021 – I. Wzór układu wewnętrznego aktu normatywnego, II. Wzory nagłówków wewnętrznych aktów normatywnych
ZARZĄDZENIE NR 131/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych oraz zarządzenia nr 114/2019 w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 133/2021 – Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Protokół anulowania druków ścisłego zarachowania
Załącznik nr 2 do Instrukcji – Rozliczenie druków ścisłego zarachowania
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi oraz wprowadzenia procedur tworzenia i realizacji Planu Zarządzania Danymi Badawczymi
Załącznik nr 1 do ZR 134/2021 – Regulamin Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi
Załącznik nr 2 do ZR 134/2021 – Skład Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi
Załącznik nr 3 do ZR 134/2021 – Procedura tworzenia Planu Zarządzania Danymi Badawczymi przy współpracy Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi
Załącznik nr 4 do ZR 134/2021 –Procedura realizacji Planu Zarządzania Danymi Badawczymi po uzyskania finansowania z jednostki finansującej
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi Naukowcy
Załącznik do ZR 135/2021 – Regulamin Konkursu Młodzi Naukowcy
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz kwot przyznawanych stypendiów w roku akademickim 2021/2022
 • REGULATION 136/2021 by the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 14 October 2021 on determining the maximum amount of funds for the payment of scholarships from the Own Scholarship Fund and the amounts of scholarships awarded in the academic year 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorującej inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 138/2021 – Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 140/2021 – Zestawienie kosztów i przychodów ujmowanych w rocznym kosztorysie czasopisma naukowego publikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 października 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Menedżera kierunku
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 listopada 2021 roku w sprawie dodatku projakościowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 listopada 2021 roku w sprawie dodatku dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Oceny Wniosków z Własnego Funduszu Stypendialnego
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 145/2021 – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie odwołania Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie okresowych przeglądów systemu kształcenia obowiązujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 147/2021 – Okresowy przegląd programu studiów dla kierunku studiów
Załącznik nr 2 do ZR 147/2021 – Okresowy przegląd kadry prowadzącej kształcenie na kierunku studiów
Załącznik nr 3 do ZR 147/2021 – Okresowy przegląd infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 4 do ZR 147/2021 – Okresowy przegląd wsparcia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 5 do ZR 147/2021 – Okresowy przegląd współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 6 do ZR 147/2021 – Okresowy przegląd stopnia umiędzynarodowienia kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zasad podziału pomiędzy wydziały środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej pochodzących z subwencji oraz na wydziałowe budżety zadaniowe na zakupy inwestycyjne związane z tą działalnością
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 151/2021 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 15 November 2021 on the conduct of classes at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę terminali dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie powołania zastępcy Menedżera kierunku
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2020 w sprawie rejestrowania i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 151/2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 182/2020 Rektora w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 198/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 160/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 160/2021 of the Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 2 December 2021 on conducting classes at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 161/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 196/2020 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Dziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Prorektora ds. Badań i Kadry Akademickiej
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 166/2021 – Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku)
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku pracownika oraz uprawnionych członków jego rodziny i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku emeryta/rencisty oraz uprawnionych członków jego rodziny i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Wzór umowy pożyczki
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania koordynatorów zespołów dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 169/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zatrudniania pracownika administracyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 169/2021 – Instrukcja zatrudniania pracownika administracyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 do Instrukcji – Karta opisu stanowiska
Załącznik nr 2 do Instrukcji – Karta opisu stanowiska (wersja edytowalna)
Załącznik nr 3 do Instrukcji – Wniosek o zawarcie kolejnej umowy z pracownikiem
Załącznik nr 3 do Instrukcji – Wniosek o zawarcie kolejnej umowy z pracownikiem (wersja edytowalna)
Załącznik nr 4 do Instrukcji – Informacja o niezawieraniu kolejnej umowy z pracownikiem
Załącznik nr 4 do Instrukcji – Informacja o niezawieraniu kolejnej umowy z pracownikiem (wersja edytowalna)
Załącznik nr 5 do Instrukcji – Wniosek o przeniesienie do nowej jednostki organizacyjnej
Załącznik nr 5 do Instrukcji – Wniosek o przeniesienie do nowej jednostki organizacyjnej (wersja edytowalna)
Załącznik nr 6 do Instrukcji – Wniosek o zatrudnienie
Załącznik nr 6 do Instrukcji – Wniosek o zatrudnienie (wersja edytowalna)
Załącznik nr 7 do Instrukcji – Arkusz generowania stopki adresowej
Załącznik nr 7 do Instrukcji – Arkusz generowania stopki adresowej (wersja edytowalna)
 • ZARZĄDZENIE NR 170/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego
Załącznik do ZR 170/2021 – Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Kodeksu – Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
 • ZARZĄDZENIE NR 171/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 171/2021 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
Załącznik nr 2 do ZR 171/2021 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia
 • ZARZĄDZENIE NR 172/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 172/2021 – Załącznik nr 4d Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju
Załącznik nr 2 do ZR 172/2021 – Załącznik nr 5d Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio Prorektorowi do spraw Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 173/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
Załącznik do ZR 173/2021 – Regulamin – Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 174/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 r.
Załącznik do ZR 174/2021 – Kalendarz 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 175/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
Załącznik do ZR 175/2021 – Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 176/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 177/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw zrównoważonych zamówień publicznych
 • ZARZĄDZENIE NR 178/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych udzielanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załącznik do ZR 178/2021 – Grupy asortymentowe w stosunku, do których jednostki odpowiedzialne za zamówienie będą zobligowane do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 179/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • ZARZĄDZENIE NR 180/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 180/2021 – Regulamin wsparcia
 • ZARZĄDZENIE NR 181/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 181/2021 – Załącznik nr 4d Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 182/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 182/2021 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 183/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora nr 28/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • REGULATION NO. 184/2021 Rector of the Wroclaw University of Economics and Business of 22 December 2021 on teaching classes at the Wroclaw University of Economics and Business
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania dr hab. Bogusława Półtoraka, prof. UEW z Rady Priorytetu „Wyróżniające kształcenie ekspertów i liderów biznesu”
 • ZARZĄDZENIE NR 186/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie  rozpoczęcia realizacji Projektów Strategicznych
  Załącznik do ZR nr 186/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku za wkład w implementację STRATEGII 2030 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  Załącznik do ZR nr 187/2021

PISMA OKÓLNE REKTORA 2021


 • PISMO OKÓLNE NR 1/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w 2021 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku ich dzieci w 2021 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie trybu wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022
 • PISMO OKÓLNE NR 5/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wzoru i zasad sporządzania formularza publikacji aktów prawa wewnętrznego oraz podziału aktów prawnych według kategorii
Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 5/2021 – Kategorie wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 5/2021 – Zlecenie publikacji aktu prawa wewnętrznego
Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 5/2021 – Zlecenie publikacji aktu prawa wewnętrznego (wersja edytowalna)
Załącznik nr 3 do Pisma Okólnego nr 5/2021 – Instrukcja wypełniania formularza Zlecenie publikacji aktu prawa wewnętrznego
 • PISMO OKÓLNE NR 6/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2021 r. w sprawie skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycznych oraz skrócenia czasu pracy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • PISMO OKÓLNE NR 7/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w III kwartale 2021 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 8/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich za rok 2020
 • PISMO OKÓLNE NR 9/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od 6 grudnia 2021 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 10/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Pisma Okólnego Rektora nr 5/2021 w sprawie wzoru i zasad sporządzania formularza publikacji aktów prawa wewnętrznego oraz podziału aktów prawnych według kategorii
  Załącznik do Pisma Okólnego nr 10/2021 – Zlecenie publikacji aktu prawa wewnętrznego
  Załącznik do Pisma Okólnego nr 10/2021 – Zlecenie publikacji aktu prawa wewnętrznego (wersja edytowalna)


KOMUNIKATY REKTORA 2021


 • KOMUNIKAT NR 1/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w IV kwartale 2020 roku
 • KOMUNIKAT NR 2/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie planowania urlopów wypoczynkowych w 2021 r.
Załącznik do Komunikatu nr 2/2021 – Planowanie urlopów – FAQ
 • KOMUNIKAT NR 3/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w I kwartale 2021 roku
 • KOMUNIKAT NR 4/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wybieralnych przedmiotów humanistycznych lub społecznych
 • KOMUNIKAT NR 5/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Komunikatu nr 16/2020 w sprawie finansowania zakupu artykułów spożywczych i napojów
 • KOMUNIKAT NR 6/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w II kwartale 2021 roku
 • KOMUNIKAT NR 7/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w roku 2020
 • KOMUNIKAT NR 8/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Rektora

OBWIESZCZENIA REKTORA 2021

 • OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
STATUT Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie aktów prawa wewnętrznego obowiązujących według stanu na dzień 1 października 2021 r.
Załącznik – Zestawienie obowiązujących aktów prawa wewnętrznego


PISMA OKÓLNE PROREKTORÓW 2021

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przygotowywania i obsługi wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum Nauki
Załącznik do Pisma Okólnego nr 1/2021 – Procedura przygotowywania i obsługi wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum Nauki
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2021 r. w sprawie terminów realizacji procedury oceny okresowej nauczycieli akademickich za lata 2018-2019
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Pisma Okólnego nr 2/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie terminów realizacji procedury oceny okresowej nauczycieli akademickich za lata 2018-2019
 • PISMO OKÓLNE NR 1/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 października 2021 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 8 października 2021 r. w sprawie składania deklaracji przystąpienia do zespołów dydaktycznych
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy proponowanych zespołów dydaktycznych


KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2021


 • KOMUNIKAT NR 1/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dla kierunku Ekonomia
 • KOMUNIKAT NR 2/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad tworzenia Oferty dydaktycznej dla programów międzynarodowej wymiany studenckiej
 • KOMUNIKAT NR 3/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie listy proponowanych zespołów dydaktycznych
 • KOMUNIKAT NR 4/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie listy proponowanych zespołów dydaktycznych
 • KOMUNIKAT NR 5/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie utraty mocy wewnętrznych aktów prawnych
 • KOMUNIKAT NR 1/2021 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej na rok 2022
 • KOMUNIKAT NR 2/2021 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utraty mocy wewnętrznych aktów prawnych
 • KOMUNIKAT NR 1/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie utraty mocy wewnętrznych aktów prawnych
 • KOMUNIKAT NR 2/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie utraty mocy wewnętrznych aktów prawnych
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem