Rok 2018

ZARZĄDZENIA REKTORA 2018

     Załącznik nr1/1/2018
     Załącznik nr2/1/2018
     Załącznik nr1/4/2018
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 stycznia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej (krajowej i zagranicznej) dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.   uchylone
     Załącznik nr1/5/2018
     Załącznik nr1/10/2018

     Załącznik nr 1/29/2018

     Załącznik nr 2/29/2018

     Załącznik nr1/30/2018

    Załącznik 1/38/2018

 • ZARZĄDZENIE NR 39/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu dofinansowania korekt językowych w obcojęzycznych publikacjach pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
    Załącznik 1/39/2018

 • ZARZĄDZENIE NR 39a/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
    Załącznik nr 1/39a/2018 Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

 • ZARZĄDZENIE NR 40/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie logo i nazw wydziałów Uczelni w języku angielskim
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     uchylone
    Załącznik 1/43/2018 Regulamin podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych  lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
   Załączniki do Regulaminu podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Akademickich pokoi gościnnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu     uchylone
    Załącznik 1/44/2018 Regulamin opłat za korzystanie z usług Akademickich pokoi gościnnych Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu w ramach działalności hostelu

 • ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin rekrutacji do projektu „Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE) nr POWR.03.04.00-00-D023/17     uchylone
    Załącznik 1/45/2018 Regulamin rekrutacji do projektu RISE
    Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu RISE
    Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do projektu RISE
    Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu RISE

 • ZARZĄDZENIE NR 47/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r w sprawie zmiany Zarządzenie Rektora nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji zadań związanych z powstaniem Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB)
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 78/2016 w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Działu Spraw Personalnych
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora nr 35/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat pracowników Uczelni będących słuchaczami studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia 
     Załącznik nr 1/54/2018 
     Załącznik nr 2/54/2018 
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 oraz przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
   Załącznik nr 1/55/2018 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 oraz przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Controllingowej Procedury Budżetowej
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Współpracy z Biznesem
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu międzynarodowego indywidualnego numeru Researcher ID oraz numeru ORCID
    Załącznik nr 1/59/2018 Instrukcja uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID

    Załącznik nr 2/59/2018 Instrukcja uzyskania indywidualnego numeru ORCID

 • ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
Załącznik nr 1/60/2018 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz dokumentacji obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów: socjalnego, rektora dla najlepszych studentów, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenia
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenia do stypendium socjalnego
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta w bieżącym roku akademickim
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
    Załącznik nr 1/62/2018  Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczeń dotyczących wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 września 2018 r. w sprawie powołania Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania
    Załącznik nr 1/65/2018 Statut Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania

 • ZARZĄDZENIE NR 67/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie likwidacji Działu Administracyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru najlepszego dyplomu roku
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie opłat za wznowienie studiów podyplomowych   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom, ze środków przyznawanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie”     uchylone
    Załącznik nr1/70/2018 – Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom, ze środków przyznawanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie”
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa 650 kompletów materiałów potrzebnych studentom do wykonywania obowiązków podczas staży realizowanych w projektach „Staże na start II’ i „Portal”
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 42/2017 w sprawie wymiaru i formy praktyk zawodowych doktorantów
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 55/2016 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania kodeksu etycznego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 65/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 66/2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 37/2007 w sprawie warunków kierowania pracowników na wyjazdy zagraniczne
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 66/2017 w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie składania przez pracowników, doktorantów i inne osoby prowadzące zajęcia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”  uchylone
 Załącznik nr 1/86/2018 Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki oraz dyscyplinie naukowej
 Załącznik nr 2/86/2018 Instrukcja wypełniania oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej
 Załącznik nr 3/86/2018 Oświadczenie upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N)
 Załącznik nr 4/86/2018 Oświadczenie Doktoranta upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć w dyscyplinie wiodącej zawierającej się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  Załącznik nr 5/86/2018 Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza Uczelnią

 • ZARZĄDZENIE NR 87/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Centrum Adaptive Food Systems Accelerator (AFSA)
    Załącznik nr 1/87/2018 Statut Adaptive Food Systems Accelerator (AFSA)
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji pozaplanowych, w tym zdawczo-odbiorczych, składników majątku trwałego    uchylone
    Załącznik nr 1/88/2018 Protokół Zdawczo-Odbiorczy (Inwentaryzacja uproszczona)
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
    Załącznik nr 1/90/2018 Regulamin wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
    Załącznik nr 1 do Regulaminu – Porozumienie w celu wymiany przedmiotów
    Załącznik nr 2 do Regulaminu – Podanie o uznanie przedmiotów i ocen
    Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zaświadczenie

 • ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2018 r. sprawie zmiany na stanowisku Członka Rady Przedstawicieli Konsorcjum Naukowo – Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich     uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego sprzątania budynku „Z” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie opłat za sporządzanie i wydawanie wyciągów z indeksów studentom i absolwentom Akademii Ekonomicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Archiwum Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki we Wrocławiu w Jeleniej Górze
    Załącznik nr1/97/2018 Protokół Zdawczo-Odbiorczy
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 13 z dnia 7 grudnia 2018 r. do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
    Załącznik nr 1/98/2018 Aneks nr 13 z dnia 7 grudnia 2018 r. do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia kursów certyfikowanych realizowanych w ramach Projektu Dialog
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki

PISMA OKÓLNE REKTORA 2018

KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2018

    Załącznik nr 1 do Komunikatu – Procedura zgłoszenia projektu
    Załącznik nr 2 do Komunikatu – Formularz zgłoszenia projektu
    Załącznik nr 3 do Komunikatu – Informacja na temat realizacji projektu
    Załącznik nr 4 do Komunikatu – Protokół z obrad Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty
    Załącznik nr 5 do Komunikatu – Zakres obowiązków i uprawnień kierownika projektu

 • KOMUNIKAT NR 3/2018 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
 • KOMUNIKAT nr 1/2018 Prorektora ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia punktów ECTS
 • KOMUNIKAT NR 3/2018 Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska starszego wykładowcy
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem