Aktualności

21.06.2018 r.

NCN ogłosiło konkursy dla naukowców. Środki, które mogą otrzymać naukowcy w tej edycji to łącznie 200 mln złotych. Oferta konkursowa NCN obejmuje:

1. Konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze.W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu badań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, natomiast budżet polskiej części projektu badawczego musi wynosić przynajmniej 250 tys. zł.

Ogłoszenie konkursu SHENG 1

2. Konkurs SONATA BIS, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 8

3. Konkurs MAESTRO skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego budżet to 40 mln zł.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 10

4. Konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł.

Ogłoszenie konkursu HARMONIA 10

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r.


11.06.2018 r.

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej oraz firma Elsevier zapraszają na bezpłatne warsztaty: "SciVal – narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus". Spotkania odbędą się 18 czerwca 2018 r., budynek Bibliotechu D-21, pl. Grunwaldzki 11, wejście A, sala 102 (1-sze piętro), godziny do wyboru: 10:00- 11:30; 12:00 – 13:30; 14:00 – 15:30.

Warsztaty przeprowadzi w języku polskim przedstawiciel firmy Elsevier – pan Krzysztof Szymański dla trzech 20 osobowych grup, z dostępem do indywidualnych komputerów. Organizatorzy zapewniają przerwę kawową.

W programie:

Formularz rejestracyjny oraz dalsze informacje znajdują się na stronie Biblioteki PWr http://biblioteka.pwr.edu.pl/.

Kontakt: Dział Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych, Barbara Urbańczyk barbara.urbanczyk@pwr.edu.pl, tel. 71 320-47-1508.06.2018 r.

COBN zaprasza do składania propozycji na wnioski do Programu Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego orgaznizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. Rezultaty projektu powinny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo.

Środki dostępne w tym naborze wynoszą 50 000 000,00zł. Maksymalna kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu to 2 000 000,00 zł.

Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek.

Harmonogram:

12.06.2018r. - przesyłanie formularzy zgłoszenia pomysłów do Centrum Obsługi Projektów Naukowych 

13.07 - 31.08.2018r. - ocena formalna wniosków [NAWA]

31.08 - 19.10.2018r. - ocena merytoryczna [NAWA]

31.10.2018r. - ogłoszenie wyników i wydanie decyzji [NAWA]

01.12.2018- 30.11.2020r. - realizacja Projektów

Wniosek jest składany przez Centrum Obsługi Badań Naukowych upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawcy do składania wniosków w ramach konkursów NAWA – Polskie Powroty, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, PROM.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Centrum Obsługi Badań Naukowych:

Joanna Marcinkowska

bud. D, pok. 2b,

Tel: 71 36 80 10406.06.2018 r.

Dofinansowanie korekt językowych publikacji naukowych oraz tłumaczenia wniosków o granty naukowe.

Od 01.06.2018 można ubiegać się o dofinansowanie korekt językowych publikacji naukowych oraz tłumaczeń wniosków o granty naukowe. Nabór wniosków odbywa się w cyklach dwumiesięcznych, zaczynając do 01.06.2018 i trwa do 31.12.2018.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy naukowi dla których Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest podstawowym miejscem pracy.

Korekty językowe:

Dofinansowaniu podlegają korekty językowe prac przygotowywanych do publikacji w czasopismach z listy A, tj. posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

Model dofinansowania korekty językowej uwzględnia następujące zasady:

1) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki projektów finansowanych ze środków statutowych uczelni, prac własnych i budżetu dla młodych naukowców, dofinansowanie wynosi 50% kosztów korekty,

2) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki uzyskane w ramach programu grantowego, który zakładał możliwość dofinansowania do publikacji, dofinansowanie wynosi 25% kosztów korekty,

3) przedmiotem dofinansowania mogą być tylko korekty językowe publikacji, które będą afiliowane przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

4) dofinansowanie korekty językowe publikacji przysługuje w takiej części w jakiej artykuł jest autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: Regulamin oraz Formularz.

Indywidualne wnioski o dofinansowanie korekty językowej artykułów oraz są składane do Kierownika Centrum Obsługi Badań Naukowych na adres: proofreading@ue.wroc.pl

Tłumaczenia wniosków o granty naukowo-badawcze:

Dofinansowaniem są objęte tłumaczenia wniosków o granty naukowo-badawcze składanych do Narodowego Centrum Nauki lub do agencji zagranicznych finansujących badania naukowe.

Model dofinansowania uwzględnia następujące zasady:

1) przy finansowaniu tłumaczenia treści wniosku o grant naukowo-badawczy, dofinansowanie wynosi 50% kosztów brutto,

2) przedmiotem dofinansowania mogą być tylko projekty grantów naukowo-badawczych, które będą afiliowane przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: Regulamin oraz Formularz.

Indywidualne wnioski o dofinansowanie tłumaczenia grantu są składane do Kierownika Centrum Obsługi Badań Naukowych na adres: tlumaczenia_granty@ue.wroc.pl

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Centrum Obsługi Badań Naukowych: bud. D, pok. 4,

Tel: 71 36 80 17121.05.2018 r.
Warsztaty ERC współorganizowane przez PAN i University of Cambridge

Polska Akademia Nauk i University of Cambridge organizują 14-15 czerwca br. warsztaty przygotowujące reprezentantów nauk o życiu, ścisłych i inżynieryjnych do aplikowania o granty ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Spotkanie jest dedykowane w szczególności naukowcom planujących składanie wniosku o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie aplikowania o grant będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

 Pierwszego dnia spotkania (14 czerwca) odbędzie się konferencja poświęcona grantom ERC z udziałem zaproszonych gości, laureatów i panelistów. Eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem jak przygotować dobry wniosek projektowy i odnieść sukces w aplikacji o grant ERC. W tej części warsztatów będzie mogło wziąć udział około 80 osób. 15 czerwca uczestnicy wybrani na podstawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszeniowym będą mieli możliwość skonsultowania swojego projektu z zaproszonymi ekspertami w trakcie konsultacji indywidualnych. Tego dnia zachęcamy także do uczestnictwa w warsztatach „Wniosek ERC krok po kroku”, które poprowadzą pracownicy BDN PAN dla około 12 uczestników.

  Rejestracja na wszystkie wydarzenia możliwa jest za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem https://goo.gl/forms/QmJ5U48I2eq7flw42 najpóźniej do 4 czerwca 2018 r. W przypadku znacznego zainteresowania, może być przeprowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji na temat warsztatów, a także program spotkania są dostępne na stronie Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN: 

https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4841-how-to-succeed-in-an-erc-grant-application-warsztaty-erc-organizowane-we-wspolpracy-z-university-of-cambridge-14-15-czerwca-2018-r

     

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem wydarzenia, Panią Martą Kowol: Marta.Kowol@pan.pl lub +48 22 182 60 86.16.05.2018

Nabór wniosków Preludium 15 i Opus 15 prowadzony do 15 czerwca 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl15.05.2018 r.
Prezentacja – warsztaty NCN dla wnioskodawców, Dni NCN Gdańsk 9-10.05.2018 r.

15.05.2018 r.

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN04.05.2018 r.

Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2018 r.:

OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.26.04.2018

Formularze wniosków OPUS 15 i PRELUDIUM 15 dostępne

W systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Przypominamy, że w konkursach tych po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku angielskim.

Nowością jest również możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.


17.04.2018 r.

MINIATURA – „małe granty” ruszają po raz drugi

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Ogłaszamy drugą edycję tzw. „małych grantów”.

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

– Celem „małych grantów” jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się w przyszłości o finansowanie projektów w ramach innych konkursów organizowanych przez NCN. Konkurs o uproszczonej procedurze składania i oceny wniosku może być szczególnie korzystny dla badaczy reprezentujących mniejsze ośrodki naukowe, w których nie zawsze łatwo uzyskać instytucjonalne wsparcie – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

MINIATURA realizowana jest w innym trybie, niż pozostałe konkursy z oferty Centrum. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

W ubiegłorocznej edycji od otwarcia naboru w maju do jego zamknięcia w listopadzie do NCN napłynęło 2120 wniosków, z czego sfinansowano 828, czyli 39% zgłoszeń. Początkowo budżet konkursu miał wynieść 20 mln zł, ale w październiku 2017 r. Rada NCN przeznaczyła na niego dodatkowe 10 mln zł. Laureaci wnioskowali najczęściej o środki na przeprowadzenie badań wstępnych (520 wniosków) i pilotażowych (87), wyjazdów badawczych (56) i konferencyjnych (45) oraz kwerend (35).

– Pierwsza edycja konkursu cieszyła się ogromną popularnością. Trzeba przyznać, że miało to pewne skutki uboczne: konieczne było wcześniejsze zamknięcie konkursu ze względu na wyczerpanie i tak powiększonego budżetu. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wyłącznie kosmetyczne zmiany w formule drugiej edycji, aby osoby, które w zeszłym roku nie zdążyły złożyć wniosku, mogły startować w na niemal identycznych warunkach – komentuje prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – W nachodzących latach można jednak spodziewać się większych zmian w założeniach konkursu. Rada NCN pracuje już nad trzecią edycją, aby MINIATURA faktycznie stanowiła skuteczne narzędzie wprowadzające badaczy do systemu grantowego.

Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 2

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA 2 – informacje ogólne16.04.2018

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchamia nabór na pierwszą część z cyklu warsztatów statystycznych ¬- Projektowanie badania statystycznego oraz kluczowe elementy analizy danych ilościowych i jakościowych.

Kursy prowadzone będą przez ekspertów z Katedry Statystyki, Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych, Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kurs I obejmuje 24h lekcyjne i jest przeznaczony jest dla osób, które chcą usystematyzować i odświeżyć wiedzę oraz uzupełnić luki w wiedzy z zakresu przygotowania i projektowania badań naukowych oraz podstawowych analiz statystycznych opisujących uzyskane wyniki.

Kursy II-IV obejmują 22 h lekcyjne i są przeznaczone są dla osób, które chcą ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego i zbudować solidne fundamenty dla stosowania metod ilościowych w badaniach naukowych.

Szczegółowy opis zakresu kursów i sylwetek prowadzących znajduje się w załączonym sylabusie.

Kursy I-IV są częścią cyklu warsztatów statystycznych, który obejmuje zagadnienia na różnym poziomie zaawansowania, w tym elementy podstawowe dotyczące m.in. projektowania badania statystycznego, kursy obsługi pakietów statystycznych oraz zaawansowane modelowanie i analizy danych.

Warsztaty są przeznaczone dla pracowników naukowo-dydaktycznych UE.

Termin i miejsce warsztatów:

Sala 307 H

Terminy: 27.04, 11.05, 18.05, 25.05

Godziny 10:30-16:00

Liczba miejsc ograniczona - 28 osób

Rejestracja:
Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl 


10.04.2018

„Zasady aplikowania do konkursu PRELUDIUM 15 – warsztaty dla doktorantów”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Centrum Obsługi Badań Naukowych w ramach realizowanego Programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, uruchamia warsztaty praktyczne dla doktorantów dotyczące zasad aplikowania o grant w ramach konkursu PRELUDIUM 15. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.

W trakcie warsztatów dowiecie się Państwo:

•    na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu i co według Narodowego Centrum Nauki jest najistotniejsze?

•    jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować?

•    w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co zawrzeć, a czego unikać?

•    co należy umieścić w poszczególnych częściach wniosku

•    jak skonstruować budżet projektu

Wyjaśnimy także co się sprawdza a co nie oraz co robić w sytuacjach niestandardowych, podpowiemy jak zaplanować hipotezy badawcze i opisywać poszczególne elementy wniosku, aby zwiększyć swoją szansę na grant.

Zasugerujemy, kto z pracowników uczelni byłby w stanie skonsultować pomysł na grant oraz zweryfikować treść wniosku, przed złożeniem w NCN.

Terminy i miejsce warsztatów:

25.04.2018 w godzinach 16:30-20:00

Sala 213 A

Rejestracja:

Justyna Morawska-Płoskonka

Centrum Obsługi Badań Naukowych

T: 71 36 80 171

M: justyna.morawska@ue.wroc.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – 30 osób

Termin rejestracji na szkolenie upływa z dniem 23 kwietnia, godz. 15:00

Sylwetki ekspertów prowadzących warsztaty:

dr hab., prof. UE Bożena Borkowska, kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

Pani Profesor Borkowska jest ekspertem oceniającym granty w panelach różnych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym 2 książek autorskich.

Zasiada w Radzie Doradczej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Joanna Marcinkowska, Centrum Obsługi Badań Naukowych, Sekcja Badań Naukowych

Pani Marcinkowska od 8 lat zajmuje się między innymi rozliczaniem badań finansowanych z działalności statutowej i z dotacji na młodych naukowców oraz projektów finansowanych przez NCN, NCBiR i MNiSW. Wspiera doktorantów i naukowców UE w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych od strony formalnej i technicznej. Regularnie uczestniczy w warsztatach organizowanych przez NCN dotyczących wnioskowania i rozliczania projektów badawczych.


10.04.2018

NAWA ogłasza Program im. Bekkera na wyjazdy dla naukowców

O przyznanie stypendium Dyrektora NAWA w ramach Programu im. Bekkera mogą ubiegać się naukowcy posiadający min. stopień doktora, zatrudnieni zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę cywilnoprawną w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.
Więcej informacji tutaj.9.04.2018 r.

FAQ dla realizujących projekty

Przedstawiamy nową odsłonę sekcji „Najczęściej zadawane pytania” w części przeznaczonej dla grantobiorców realizujących projekty NCN.

Zamieściliśmy tam odpowiedzi na pytania dotyczące stypendiów naukowych oraz wynagrodzeń: etatowych, na stanowiskach typu post-doc i dodatkowych w projektach finansowanych przez NCN. Wyjaśniamy również, jakie są zasady planowania i rozliczania środków na obniżenie pensum dydaktycznego.

Najczęściej zadawane pytania – dla realizujących projekty23.03.2018


Otwieramy rejestrację na warsztaty w ramach Dni NCN

W dniach 9-10 maja w ramach Dni NCN w Gdańsku odbędą się dwa rodzaje warsztatów: dla wnioskodawców oraz dla osób zaangażowanych w obsługę administracyjną grantów NCN. Zachęcamy do rejestracji.

Warsztaty dla wnioskodawców skierowane są do osób prowadzących badania naukowe, które nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN oraz w ciągu ostatnich 5 lat (w ST oraz NZ) lub 10 lat (w HS) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym. W ramach warsztatów można dowiedzieć się m.in. jakie są zasady pisania wniosków, jak należy przygotować część merytoryczną oraz zaprojektować kosztorys.

WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW

Warsztaty dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki będą dotyczyć wszelkich zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków od strony formalnej oraz realizacją projektu: począwszy od podpisania umowy z Centrum, poprzez procedury aneksowania umów, raportowanie okresowe, raportowanie końcowe, rozliczenie i zamknięcie projektu badawczego. Zaprezentujemy również proces kontroli projektu w jednostce.

WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Dni NCN 2018 w Gdańsku15.03.2018 r.

Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

NCN ogłasza konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

15.03.2018 r. Harmonogam konkursów NCN 2018

Rodzaj konkursu

2018

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca

15 czerwca

grudzień 2018 r.

SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

15 czerwca

17 września

marzec 2019 r.

OPUS 16

PRELUDIUM 16

BEETHOVEN 3

SONATA 14

14 września

17 grudnia

czerwiec 2019 r.

październik 2019 r. (BEETHOVEN 3)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

14 grudnia

15 marca 2019 r.

wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły, ogłoszenie na początku 2018 r.

MINIATURA 2

nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu*

 


12.03.2018
Informujemy, że w Materiałach do pobrania dostępne są:
  • Instrukcja wydatkowania środków z dotacji na młodych naukowców;
  • Instrukcja rozliczania krajowych wyjazdów służbowych.


06.03.2018

Centrum Obsługi Badań naukowych uruchomiło nowy Program doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych. Program obejmuje świadczenie usług szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianej metodologii prowadzenia badań naukowych i mają na celu wsparcie pracowników naukowych w doskonaleniu się w pracy i warsztacie naukowym na miarę aktualnych wyzwań (umiędzynarodowienie nauki, wdrożenia komercyjne wyników itp.). Program został stworzony z inicjatywny Władz Uniwersytetu Ekonomicznego i jest realizowany w ramach nowo powołanego Centrum Obsługi Badań Naukowych. Program jest efektem prac Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych.

W ramach Programu pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci, będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i konsultacji naukowych z obszaru:

•    planowania badań, w tym przede wszystkim z obszaru wykorzystania metod ilościowych,
•    efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach,
•  skutecznego aplikowania o granty i realizowania projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł.

Autorski cykl warsztatów i konsultacji pozwoli uczestnikom ugruntować już posiadaną wiedzę jak i poszerzyć ją zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Już teraz zapraszamy na KONSULTACJE STATYSTYCZNE oraz szkolenie z zakresu efektywnego publikowania naukowego.

Więcej informacji nt. Programu i oferowanych szkoleń udziela:

Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych UE
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl 06.03.2018

Centrum Obsługi Badań naukowych zaprasza na KONSULTACJE STATYSTYCZNE, służące efektywnemu planowaniu badań naukowych.

Konsultacja obejmuje m.in.:

•   określenie celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

•    wsparcie w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,
•    dobór modeli i testów statystycznych,
•    bezpośrednią pomoc w analizie posiadanych zbiorów danych,
•    ułatwianie znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Konsultacje dot. analiz statystycznych prowadzone są przez dr Cypriana Kozyrę, Adiunkta w Katedrze Statystyki UE.

Dr Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

Termin i miejsce konsultacji:

Czwartki, godz. 13-15:00 Sala 605 w bud. Z

Zapraszamy do udziału. Wkrótce uruchomione zostaną także konsultacje z ekspertami UE dedykowane doskonaleniu naukowego warsztatu pisarskiego.

Więcej informacji nt. konsultacji:

Justyna Morawska-Płoskonka

Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych UE
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl  06.03.2018
SZKOLENIE  Z  EFEKTYWNEGO  PUBLIKOWANIA  NAUKOWEGO

Zapraszamy na szkolenie z efektywnego publikowania naukowego, które odbędzie się 23 marca 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:30, w budynku CKU, pok. 202. Szczegółowe informacje tutaj.06.03.2018

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na cykl warsztatów statystycznych

Kursy będą obejmować zagadnienia na różnym poziomie zaawansowania, w tym elementy podstawowe dotyczące m.in. projektowania badania statystycznego, kursy obsługi pakietów statystycznych oraz zaawansowane modelowanie i analizy danych.

Kursy prowadzone będą przez ekspertów z Katedry Statystyki, Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych, Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zapraszamy do udziału. Pierwsze spotkania już w kwietniu.

Szczegóły tutaj.

Więcej informacji udziela:

Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl 05.03.2018

WARSZTATY  POŚWIĘCONE  PROCESOWI  PRZYGOTOWYWANIA  WNIOSKÓW 
O  FINANSOWANIE  PROJEKTÓW  BADAWCZYCH


Informujemy o naborze na organizowane przez Narodowe Centrum Nauki warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

1. nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,

2. w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat
(w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie, 20-21 marca 2018. Planowany czas trwania warsztatów to 9.00-16.30. Szkolenie przewidziano dla 24 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl.

Informacji dotyczących warsztatów udziela dr Antonina Chmura-Skirlińska, nr tel. +48 12 341 9163 antonina.chmura@ncn.gov.pl

Link do strony z ogłoszeniem http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-03-05-warsztaty-dla-wnioskodawcow05.02.2018

NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE ZA 2017 R.

Składanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dotyczące 2017 roku oraz za całokształt dorobku w Sekcji Badań Naukowych w terminie do 01.03.2018 roku.

Należy złożyć 1 egzemplarz wniosku oraz 1 komplet załączników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 06.09.2016 r. Załączniki proszę również przesłać w formie elektronicznej na adresy: barbara.sarapuk@ue.wroc.pl iwona.borejko@ue.wroc.pl lub joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl Rozporządzenie oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Sekcji Badań Naukowych.
http://www.ue.wroc.pl/badania/312/nagrody_ministra_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego.html12.01.2018 r.
Wyniki konkursu MINIATURA 1
dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska – Modelowanie świadczeń z odwróconej hipoteki (equity release) w aspekcie finansowych potrzeb osób starszych – wyjazd konferencyjny

18.12.2017 r. Ogłoszenie konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.

Ogłoszenie ETIUDA 6

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie SONATINA 2

Dzięki konkursowi UWERTURA 2 polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Ogłoszenie UWERTURA 2

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Obecnie trwają również prace nad dokumentacją konkursu TANGO 3. Konkurs prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy współpracy Narodowego Centrum Nauki i dotyczyć będzie możliwości komercjalizacji wyników badań uzyskanych w czasie realizacji projektów NCN. Szczegółowe informacje na temat nowej formy tego konkursu będą znane na początku 2018 roku.


5.12.2017 r.

OPUS, PRELUDIUM – opcja wysyłki wniosków w systemie OSF (potwierdzeń)
 Informujemy, że w systemie OSF dostępne są wszystkie funkcje umożliwiające złożenie wniosków w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. Możliwe jest drukowanie plików PDF, generowanie potwierdzeń złożenia wniosków oraz elektroniczna wysyłka wniosków.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować, używając przycisku: Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku, w której są dostępne do pobrania potwierdzenia złożenia wniosku.

Następnie wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN". Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany”.


16.11.2017 r.

WYNIKI KONKURSÓW OPUS 13 I PRELUDIUM 13

dr Radosław Bartłomiej Kurach - Behawioralne determinanty adekwatności polskiego systemu emerytalnego

9. 11. 2017 r.

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki informuje, że ze względu na liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe określone przez Radę uchwałą nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 r., Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski założone w systemie ZSUN/OSF można wysłać do Narodowego Centrum Nauki
 w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.
 Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane


8.11.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków do konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14.

5.10.2017 r.
NCN ogłasza nabór na warsztaty dla wnioskodawców


Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Formularz zgłoszeniowy

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

    nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, w tym KBN, lub NCN,
    w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

    analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
    zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
    przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
    planowanie kosztorysów,
    zasady oceny wniosków w systemie peer review,
    cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Planowane terminy warsztatów to:

    14 listopada 2017,
    12 grudnia 2017.


Planowany czas trwania warsztatów to 9.00-17.00, z przerwami na kawę i lunch. Szkolenie przewidziano dla 20 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń.

Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl.

UWAGA: Tych z Państwa, którzy zgłosili się, odpowiadając na poprzednie ogłoszenie i są nadal zainteresowani udziałem w warsztatach, prosimy o ponowne wysłanie zgłoszenia.

Informacji dotyczących warsztatów udziela koordynator dyscyplin dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, nr tel. +48 12 341 9151; e-mail: marzena.oliwkiewicz@ncn.gov.pl


19.09.2017 r.

Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze.

Wnioski w konkursach można składać do 15 grudnia 2017 r.


Wyniki konkursu MINIATURA 1
7.09.2017
dr Anna Jędrzychowska – Wycena finansowych skutków szkody osobowej - stworzenie modelu i jego prezentacja- wyjazd konferencyjny

dr Radosław Andrzej Pietrzyk – Stworzenie i zaprezentowanie koncepcji modelu optymalizacji planu finansowego gospodarstwa domowego uwzględniającego krótko- i długoterminowe preferencje względem ryzyka
Marcowe posiedzenie Rady NCN


Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta
ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 - wnioski składane elektronicznie


Wyniki konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 ogłoszone przez NCN dnia 17.11.2016 r.
OPUS 11:
1. dr inż. Radosław Rudek
SONATA 11:
2. dr inż. Arkadiusz Piwowar
Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017

Aktualny harmonogram jest dostępny tutaj.

Przejdź do systemu OSF

Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 ogłoszone przez NCN dnia 9.05.2016 r.

OPUS 10:
1. dr hab. Grzegorz Marek Michalski
2. dr Artur Klimek
SONATA 10:
3. dr inż. Krzysztof Michalak
PRELUDIUM 10 :
4. mgr Mariusz Łukasz Maziarz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych badaczy, Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie możliwości obniżenia pensum dydaktycznego kierownika projektu realizującego grant w ramach konkursu SONATA.

W związku z tym, od jedenastej edycji konkursu SONATA jednostka naukowa będzie mogła otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.

Chociaż dydaktyka jest ważnym obowiązkiem nauczyciela akademickiego, musimy zapewnić naszym grantobiorcom warunki do skupienia się na projektach badawczych. Temu właśnie celowi służy możliwość obniżenia pensum dydaktycznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych badaczy, dlatego Rada planuje wprowadzenie podobnego rozwiązania w tym względzie również w konkursie SONATA BIS - zapowiada prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA

WAŻNE:

Od tej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA zastosowane będą ograniczenia w występowaniu z wnioskiem o finansowanie badań. Decyzją Rady, do oceny merytorycznej niedopuszczone będą wnioski, które złożone zostały w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem tych, które zostały odrzucone podczas oceny formalnej, zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej lub zostały niezakwalifikowane do II etapu oceny jedynie z powodu niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu czy też skierowania wniosku do niewłaściwego panelu.

Konkursy NCN, NCBiR oraz MNiSzW HARMONOGRAM NCN


Jednostka
prowadząca
Nazwa
konkursu
Opis
Termin
składania wniosków

Daina 1
Konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Sonatina 1
Konkurs na projekty badawcze, realizowany przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem więcej


Etiuda 5
Konkurs na stypendia doktorskie więcej


Uwertura 1
Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) więcej


Miniatura 1
Konkurs na pojedyncze działania naukowe służące badaniom podstawowym więcej
od 3.04.2017 nabór ciągły do 31.12.2017

Polonez Konkurs POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND więcej

NCN


Opus konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
15.12.2017 r.
Preludium konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

15.12.2017 r.
Sonata konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Sonata Bis
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Harmonia konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Maestro konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Symfonia konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

Etiuda konkurs na stypendia doktorskie

Fuga konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Tango wspólny konkurs NCN i NCBiR na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

BEETHOVEN
konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

NCBiR


Innotech program wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii

Innowacje
społeczne
program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki

Kreator
innowacyjności
program Kreator innowacyjności umożliwia realizację projektów wspierających szeroko rozumianą komercjalizację B+R

Lider adresowany do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym

Patent Plus
stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie

Program
Badań
Stosowanych
program wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu


Biostrateg program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych 22.06.2014 r.produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu

MNiSzW


Diamentowy
Grant
wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej

Iuventus Plus
wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności

Mobilność Plus wsparcie udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych

Uniwersytet Młodych wynalazców
program ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami; będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej

Zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem