Aktualności

Pismo Dyrektora NCN

23.03.2020

Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że w celu ułatwienia wykonywania Beneficjentom obowiązków wynikających z Umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych), również tych, w których zapisy umów wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej), Narodowe Centrum Nauki uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe, raporty roczne, aneksy i pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców grantów jeśli zostaną one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Komunikat ws. możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych i końcowych (proszę przeczytać całą informację)

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Centrum do 31.03.2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy. W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r., raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.


17.03.2020

Od 17 marca 2020 Centrum Obsługi Badań Naukowych funkcjonuje według nowych zasad. Codzienne dyżury w godzinach 9:00-14:00:

1. Pok. 2b, bud. D: Sekcja Obsługi Finansowej Badań Naukowych,

2. Pok. 109, bud. D: Sekcja Rozwoju Kompetencji Naukowych, Sekcja Obsługi Finansowej Badań Naukowych, Interekon.

Wszyscy pracownicy są dostępni mailowo w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku wizyt indywidualnych, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy (cobn@ue.wroc.pl) lub telefoniczny 71 36 80 137, 71 36 80 787.

nowe_zasady_funkcjonowania_cobnWZÓR zgoda na wydatek - subwencja

WZÓR zgoda na wydatek - projekty badawcze NCN

31.10.2019
Zapraszamy na szkolenie i warsztaty indywidualne prowadzone przez prof. dr hab. Wojciecha Czakona z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1. Szkolenie dotyczące zarządzania czasem w procedurach publikacyjnych.

Termin: 9.12.2019 (poniedziałek)
Godziny: 9:00-12:00
Liczba miejsc: 10
Zapisy: https://forms.gle/KKuS442Rc1asgGuE8

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie przesłana do 2 grudnia 2019.

2. Indywidualne warsztaty nad zaawansowanymi tekstami naukowymi planowanymi do złożenia w wiodących czasopismach naukowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.

Udział w indywidualnej sesji wymaga wcześniejszego dostarczenia do eksperta draftu konsultowanego artykułu. Autor uzyska informację dotyczącą analizy materiału źródłowego wraz z opinią dotyczącą całego przedłożonego materiału. Autor będzie miał też możliwość dyskusji nad tekstem w formacie 1:1.

Termin: 16.12.2019 (poniedziałek)
Termin przesłania draftu artykułu: do 9.12.2019
Godziny: 9:00-14:00
Liczba konsultacji: 5
Zapisy: https://forms.gle/EmH4B8R9wgh9XogRA

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie przesłana do 2 grudnia 2019.


Profesor W. Czakon dotychczas publikował swoje wyniki badań m.in. w następujących czasopismach międzynarodowych:
•    Tourism Management
•    Long Range Planning
•    Industrial Marketing Management
•    International Journal of Entrepreneurship and Small Business
•    International Journal of Business Environment
•    International Journal of Intellectual Property Management
•    International Studies of Management & Organization
•    International Journal of Entrepreneurial Venturing
•    Journal of Social Management
•    Review of Managerial Science
•    Journal of Destination Marketing & Management
•    European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation
•    M@n@gement
•    International Journal of Innovation and Organizational Learning

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych eksperta:
•    Współpraca strategiczna organizacji,
•    Strategie konkurowania,
•    Koopetycja,
•    Strategie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych,
•    Mikrofundamenty decyzji o współpracy,
•    Metodologia badań w naukach o zarządzaniu.

Jest redaktorem i współautorem monografii: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, W Czakon (red), Wolters Kluwer.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.
_resized_1000x1414_szkolenie_prof_czakon

22.10.2019 r.

Centrum Obsługi Badań Naukowych przygotowuje kolejną ofertę szkoleniową dla nauczycieli akademickich naszej uczelni. Chcemy tą drogą poprosić osoby z grona naszych pracowników, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi poprowadzić zajęcia/warsztaty w następujących obszarach tematycznych:

Programowania w Python

Zagadnienia szkolenia winny obejmować: metody Data Mining, wraz ze sposobami ich zastosowania z poziomu Pythona; wybrane inne metody: uczenie nadzorowane, uczenie bez nadzoru, drzewa decyzyjne, Ensemble Learning, maszyny wektorów nośnych (SVM), sztuczne sieci neuronowe i podstawy Deep Learning, PC, oraz metoda AS.

Programowanie R

Podstawy programowania R w liczbie 16 h oraz Zastosowania programowania R w badaniach naukowych w liczbie 16 godzin.

Ekonometria przestrzenna w R

Zagadnienia to m.in.:  wczytywanie i przetwarzanie danych przestrzennych, tworzenie wykresów mapowych (statystycznych i interaktywnych), pakiety sf, tmap, mapview, statystyka przestrzenna (miary, testy statystyczne), regresja ważona geograficznie, modele liniowe z autokorelacją przestrzenną, panelowe modele ekonometrii przestrzennej (m.in. pakiet spdep) oraz pakiet R-INLA.

Metody badań jakościowych

W zakres szkolenia winny wchodzić m.in. takie zagadnienia jak: projektowanie, moderacja i analiza wyników oraz raportowanie badań jakościowych, trening umiejętności w zakresie prowadzenia badań jakościowych, wykorzystanie metod jakościowych w badaniach z obszaru nauk ekonomicznych.

Metody badań eksperymentalnych

Zagadnienia szkoleń winny obejmować: etapy procesu badawczego, charakterystyki modelu eksperymentalnego, typy modeli eksperymentalnych z uwzględnieniem liczby zmiennych niezależnych i zależnych oraz ich poziomów, projektowanie badań eksperymentalnych, kodowanie, kategoryzacja i kodowanie emic i etic, charakterystyka opisowa zmiennych (m.in. miary położenia, zmienności, asymetrii), wybrane metody postępowania z brakami danych.

NVivo

W zakres szkolenia winno wchodzić: analiza z wykorzystaniem CAQDAS, tworzenie plików i importowanie danych, fragmentacja danych i kodowanie otwarte, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów, kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów, sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie, tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących.

Od prowadzących oczekujemy potwierdzonego przeprowadzenia co najmniej 30 godzin szkoleń z danego obszaru w instytucjach zewnętrznych oraz publikacji w międzynarodowych czasopismach ze wskazanego obszaru wiedzy.

Aktualne ogłoszenia o naborach będą publikowane na bieżąco.

Zgłoszenia należy wysłać na adres karolina.muszynska@ue.wroc.pl

poszukiwani_prowadzacy

18.10.2019
Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza pracowników naukowych oraz doktorantów na konsultacje dotyczące publikowania, prowadzenia badań naukowych i rozliczania dorobku naukowego. Konsultacje prowadzone będą przez ekspertów - dr Aleksandrę Szpulak oraz dr hab. Prof. UE Marka Kośnego.

Dostępne terminy:

Dr Aleksandra Szpulak, pokój 229 A1:
-22.10.2019 r. godz.  13.00 - 15.00
- 25.10.2019 r. godz. 8.00 - 15.00
- 05.11.2019 r. godz. 13.00 - 15.00
- 19.11.2019 r. godz. 13.00 - 15.00
- 22.11.2019 r. godz. 8.00 - 15.00

Dr hab. Prof. UE Marek Kośny, pokój 612 Z:
- 18.10.2019 r. godz. 8:45-11:00
- 24.10.2019 r. godz. 15:00-17:15
- 28.10.2019 r. godz. 13:00-15:15 
- 31.10.2019 r. godz.  12:00-13:30
- 07.11.2019 r. godz. 13:30-15:00
- 14.11.2019 r. godz. 12:00-13:30
- 18.11.2019 r. godz.  12:00-13:30
- 28.11.2019 r. godz. 13:30-15:45

Przed przyjściem na konsultację prosimy o kontakt mailowy z ekspertami.
aleksandra.szpulak@ue.wroc.pl
marek.kosny@ue.wroc.pl  

Konsultacje organizowane są zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

konsulatacje_interekon


18.10.2019
Wrocławskie Konferencje Naukowe

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do wzięcia udziału w programie Wrocławskie Konferencje Naukowe, organizowanym przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Program zakłada dofinansowanie konferencji naukowych o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla Wrocławia.
Decyzje o przyznaniu wsparcia w organizacji konferencji - na podstawie złożonych wniosków – podejmowane będą przez Komisję Programu, powołaną przez Prezydenta Wrocławia. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy przygotować wypełniony wniosek wraz z załącznikami tj. programem konferencji oraz proponowanym budżetem. Wniosek o dofinansowanie powinien uwzględniać uzasadnienie w jaki sposób organizowana konferencja przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej, promocji nauki wśród wrocławian, wzmocnienia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki.

W ramach podpisanej umowy dotacyjnej na organizację konferencji naukowej finansowane są:
a) materiały pokonferencyjne w formie publikacji naukowych etc.;
b) noclegi dla prelegentów;
c) podróż dla prelegentów;
d) wyżywienie dla prelegentów;
e) honorarium dla prelegentów

Dokumenty do pobrania (wniosek i regulamin) dostępne są na stronie: https://wca.wroc.pl/wniosek-o-dofinansowanie-wroclawskie-konferencje-naukowe
Propozycje wniosków należy przesłać na adres iwona.borejko@ue.wroc.pl do poniedziałku, 18.11.2019.

wca_grafika


20.09.2019

UE i SGH łączą siły w realizacji projektów naukowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizują konkurs na dofinansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych, rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW oraz podjęcie przyszłych działań służących realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Projekt międzyuczelnianych grantów jest wspaniałą okazją do nawiązania długotrwałej współpracy między przedstawicielami akademickimi dwóch uczelni oraz wymiany doświadczeń.

Aby ubiegać się o grant, należy stworzyć zespół w celu wspólnego prowadzenia badania naukowego, składającego się z co najmniej czterech, ale nie więcej niż dziesięciu, nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW, przy czym udział pracowników jednej z uczelni nie może stanowić mniej niż 40%.

W nawiązaniu współpracy pomogą specjalnie przygotowane biogramy uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie, publikowane na stronach dedykowanych inicjatywie.

Na realizację jednego projektu badawczego przewidziany jest grant w wysokości do 24 tys. brutto.

Rozpoczęcie etapu aplikacyjnego już 30.09.2019.

Więcej szczegółów na dedykowanej stronie projektu: http://www.ue.wroc.pl/badania/20351/projekt_sgh_oraz_uew.html

plakat_sgh_i_uew


19.09.2019
Zapraszamy do zapoznania się z programami otwartego publikowania oferowanymi przez dwóch czołowych wydawców czasopism naukowych: Springer i Elsevier.

1. Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom, afiliowanym w polskich instytucjach akademickich, publikowanie artykułów na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Lista ta obejmuje 1938 tytułów w roku 2019 r.

Więcej na stronie – Program Springer Open Choice – licencja Compact

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier – licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje możliwość publikowania w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier autorom korespondencyjnym, afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.

Więcej na stronie – Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Pytania prosimy kierować na adres: ozon@ue.wroc.pl

bezplatne_publikowanie_artykulow_open_access_w_czasopismach_springer_open_choice_oraz_elsevier11.09.2019
Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w ankiecie skierowanej do pracowników oraz doktorantów. Celem ankiety jest wskazanie obszarów tematycznych przyszłych szkoleń realizowanych przez COBN w ramach Programu Doskonalenia Kompetencji Naukowych. Program ten obejmuje świadczenie usług szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianej metodologii prowadzenia badań naukowych i ma na celu wsparcie pracowników naukowych w doskonaleniu się w pracy i warsztacie naukowym na miarę aktualnych wyzwań.

Dlaczego warto wziąć udział w ankiecie:
1. Wypełnienie ankiety przyczyni się do stworzenia planu szkoleń w oparciu o Państwa potrzeby.
2. Osoby wypełniające ankietę otrzymają informację o interesującym szkoleniu w pierwszej kolejności.
3. Biorąc udział w ankiecie mają Państwo wpływ na rozwój naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Link do ankiety: https://forms.gle/D4dwzmTGhwiymR5D6

WAŻNE: Ankieta będzie aktywna od 11 do 25 września.

ankieta_jpg
31.07.2019
Doktorant Michał Pająk decyzją Komisji Rady Narodowego Centrum Nauki otrzymał grant Etiuda. Tytuł jego projektu to  „Równowagi Nasha i rozwiązania optymalne w sensie Pareto w dynamicznych reprezentacjach wspólnych zasobów”.

Serdecznie gratulujemy!

etiuda_7_wyniki
24.07.2019
Zespołu ds. wsparcia ewaluacji opracował prezentację dotyczącą "Ewaluacji jakości działalności naukowej i kryteriów oceny osiągnięć pracowników prowadzących działalność naukową w dziedzinach HST". Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. Plik do pobrania.


11.07.2019
Narodowe Centrum Nauki uruchomiło sześć konkursów na finansowanie badań podstawowych, w tym Miniaturę i Sonatę Bis. Pojawiły się również dwa nowe konkursy: GRIEG oraz IdeaLab, finansowane ze środków pochodzących z funduszy norweskich oraz funduszy EOG. Łącznie naukowcy mogą pozyskać 181 mln zł oraz niemal 42 mln euro na badania naukowe. W przypadku zainteresowania aplikowaniem, zachęcamy o kontaktu z zespołem Centrum Obsługi Badań Naukowych, który uczestniczył niedawno w szkoleniu organizowanym przez NCN.

GRIEG
Konkurs dotyczący realizacji polsko-norweskich projektów badawczych, obejmujący wszystkie dziedziny nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera norweskiego.
Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu to 24 lub 36 miesięcy.
Konkurs GRIEG jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Budżet konkursu wynosi ponad 37 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.
Więcej szczegółów: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en

IdeaLab
IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.
Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z formułą „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą idélab.
Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe czy inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych.
Konkurs IdeaLab jest finansowany z funduszy EOG, czyli środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Budżet konkursu wynosi niemal 4,5 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Projekt może trwać 24 lub 36 miesięcy.
Więcej szczegółów: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en

MAESTRO 11
Adresatem tego konkursu są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi, realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz jedenasty, a jego budżet to 40 mln zł.
Więcej szczegółów: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11

SONATA BIS 9
Jest to konkurs skierowany do uczonych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Badacz występujący z wnioskiem musi wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, spośród których załączy do wniosku od jednej do trzech najważniejszych. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie mogą znaleźć się osoby posiadające tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne oraz osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu. W dziewiątej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.
Więcej szczegółów: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9

UWERTURA 4
Konkurs jest skierowany do bardziej doświadczonych badaczy. Ma na celu wsparcie w skutecznym ubieganiu się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest świetną okazją do zdobycia cennego doświadczenia w tym zakresie. Badacze, którzy w konkursie UWERTURA będą ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i mieć doświadczenie w kierowaniu własnym projektem badawczym, wyłonionym w drodze konkursu lub być laureatami prestiżowych stypendiów. Staże mogą trwać od 1 do 6 miesięcy. W okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o realizację stażu, naukowiec jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnił rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł.
Więcej szczegółów: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4

MINIATURA 3
W konkursie MINIATURA 3 na działanie naukowe, naukowcy mogą starać się sfinansowanie m.in. badań pilotażowych, kwerend, staży naukowych czy wyjazdów badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Podstawowym celem MINIATURY jest finansowe wsparcie działania naukowego, które posłuży przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie mogą składać wnioski osoby posiadające stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu to 20 mln zł.
MINIATURA jest realizowana w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty Centrum. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do 30 września 2019 r. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.
Więcej szczegółów: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. W konkursach GRIEG, MAESTRO, SONATA BIS i UWERTURA potrwa do 17 września 2019 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do marca 2020 r. W konkursie IdeaLab wnioski będą przyjmowane do 19 sierpnia, a rozstrzygnięcie będzie mieć miejsce w styczniu 2020 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki (link).
 
2019_06_27_konkurs_ncn_granty_norweskie


10.07.2019
Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 roku. Pracownicy naszej uczelni uzyskali środki na organizację konferencji o łącznej wysokości 23 tys. zł.  Uchwałą nr 523/VI/19 dofinansowanie otrzymali:
•    prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów na realizację zadania:
IV KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety Z CYKLU PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH „CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEWODNICKIEJ” w wysokości 3 000,00 zł
•     Dr Agnieszka Piekara na organizację Konferencji Naukowej:
"Dolny Śląsk jako lider w sektorze nutraceutyków, żywności prozdrowotnej i suplementów diety" w wysokości 8 000,00 zł.

Ponadto 9 maja 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląski uchwałą 70/IV/19 przyznał dofinansowanie na realizację Konferencji Naukowej:
„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce” w wysokości 12 000,00 zł dr Michałowi Sosnowskiemu
Obsługę formalną wniosków koordynowała Iwona Borejko z Sekcji Badań Naukowych Centrum Obsługi Badań Naukowych. Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w kolejnym naborze zachęcamy do kontaktu: iwona.borejko@ue.wroc.pl

Natomiast Wrocławskie Centrum Akademickie przyznało dofinansowanie w ramach projektu "Wrocławskie Konferencje Naukowe" konferencji organizowanej przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych "Finance & Sustainability" w wysokości 5 000, zł. Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2019 r.

Do wzięcia udziału w programie zostały zaproszone wrocławskie uczelnie akademickie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze PAN oraz Zakład Narodowy um. Ossolińskich organizujące konferencje naukowe o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla Wrocławia, umacniające jego wizerunek jako miasta nauki.
Obsługę formalną wniosków oraz rozliczenie koordynuje zespół Centrum Obsługi Badań Naukowych. Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w kolejnym naborze zachęcamy do kontaktu: justyna.morawska@ue.wroc.pl lub ewa.popowicz@ue.wroc.pl

09.07.2019
Z przyjemnością informujemy, że studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych – Alicja Korenik otrzymała Diamentowy Grant. Prestiżową nagrodę przyznawaną corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.
Tematem grantu Alicji Korenik są „Modele rozwoju smart cities (miast inteligentnych) w perspektywie rozwoju zrównoważonego”. Opiekunem naukowym projektu jest prof. Bogusława Drelich-Skulska.
Serdecznie gratulujemy!

O konkursie:
Laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. W VIII edycji zespół ekspertów wybrał 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Stypendyści otrzymają do 220 tyś. zł. realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.
Zainteresowanych programem zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant oraz kontaktu z Centrum Obsługi Badań Naukowych cobn@ue.wroc.pl


dimentowy_grant

12.06.2019
Zapraszamy do korzystania z testowej wersji Grammarly Premium. Poniżej znajdują się zasady korzystania z kont dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW)

1.    W ramach Grammarly Premium pracownicy naukowi i doktoranci UWE  mają do dyspozycji:

•    3 konta szybkiego dostępu na 2 dni, udostępnione w ciągu dnia roboczego (między 7:30-15:30),
•    8 kont na okres do 1 miesiąca,  z możliwością przedłużenia.
 
2.    O przyznaniu dostępu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia dokonywane są mailowo: cobn@ue.wroc.pl.

3.    Zgłoszenie powinno zawierać:
 
a.    Termin rozpoczęcia i zakończenia używania konta,
b.    Cel: artykuł naukowy/wniosek grantowy/praca w międzynarodowym zespole/inne.

4.    Deklarowany termin zakończenia jest równoznaczny z tym, że wszystkie dane dostępne na koncie zostaną usunięte, a hasło zmienione.

5.    Zabroniona jest samodzielna zmiana hasła do przyznanego konta.
 
6.    Korzystanie z konta Grammarly jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

icon_grammarly 

03.06.2019
Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym publikowania w międzynarodowych czasopismach.

Termin: piątek, 14 czerwca 2019
Godzina: 11:00-14:00
Miejsce: 2 P
Zapisy: https://forms.gle/zzxSndAqf6Xs7HP38

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.
 
Spotkanie poprowadzi: prof. Michael Haenlein, który pracuje na stanowisku profesora w filii ESCP w Paryżu, jest również Dyrektorem Naukowym ESCP Europe - Centrum badań nad Big Data, Prodziekanem ds. studiów doktoranckich. Według Google Scholar dorobek profesora plasuje się na 75 pozycji w wśród najczęściej cytowanych naukowców. https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=U8EpCO8AAAAJ

Artykuły M. Haenleina zostały opublikowane m.in. w: Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing (IJRM), European Management Journal, Business Horizons and the California Management Review. Od 2012 do 2015 był Redaktorem Naczelnym European Management Journal. Obecnie jest Redaktorem Tematycznym w  Journal of Marketing, Redaktorem w International Journal of Research in Marketing oraz  Redaktorem Współpracującym w Journal of Management Analytics.

Seminarium jest spotkaniem otwartym, bez limitu miejsc.  

seminarium
21.05.2019
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki swoich konkursów: PRELUDIUM, SONATY oraz OPUSA. W tej edycji, w panelu HS4 granty uzyskały tylko trzy uczelnie ekonomiczne, w tym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nagrodzone projekty realizowane na naszej uczelni to:
•    Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich w Polsce, dr hab. inż. Arkadiusza Piwowara z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
•    Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy dr inż. Mai Kiby-Janiak z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów 

Dr hab. A. Piwowar realizuje obecnie jeszcze drugi grant NCN, uzyskany w 2016 r. w ramach  konkursu Sonata. Natomiast dr inż. Maja Kiba-Janiak, była wykonawcą grantu w ramach konkursu OPUS uzyskanego w 2014 r.

Obsługę formalną wniosków koordynowała Joanna Marcinkowska z Centrum Obsługi Badań Naukowych.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane złożeniem grantu do NCN do kontaktu z COBN (cobn@ue.wroc.pl)

17.05.2019
Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza wszystkich pracowników naukowych oraz doktorantów na spotkanie dotyczące zasad aplikowania o granty w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W trakcie spotkania dowiecie się Państwo:
-jak przygotować wniosek uwzględniając kwestie formalne i merytoryczne,
-jak skonstruować budżet projektu,
-na co zwracają uwagę eksperci decydujący o przyznaniu grantu ze środków NCN.

Obecnie otwarte konkursy to OPUS 17 i PRELUDIUM 17 (termin zgłoszeń mija 17 czerwca), MOZART (nabór ciągły).
W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie naboru na wnioski w ramach konkursów: MINIATURA, SONATA i MAESTRO.

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Terminy i miejsce spotkania:
Środa 29.05.2019 w godzinach 14:00-16:00, sala 213 A

Zapisy: https://forms.gle/Fq6UcjhgevEBS78e6_resized_1400x1980_spotkanie_ncn_29.05_1

23.04.2019
Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w warsztatach z Nvivo. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej.

Czas trwania: 8 godzin akademickich + 45 min na przerwy (w tym jedną 30 minutową na obiad).

Prowadzący: dr Jakub Niedbalski
Daty do wyboru:
-piątek 10.05.2019
-piątek 24.05.2019

Godziny: 9:00 – 15:30
Miejsce: 307 Z

Ważna informacja: Aby wziąć udział w szkoleniu należy zabrać ze sobą laptop (preferowane oprogramowanie Windows) wraz z ZAINSTALOWANYM PROGRAMEM NVivo.
Wersja testowa dostępna jest na: https://www.nvivo.pl/?wersja-testowa-programu,9

Zapisy: https://forms.gle/Cic1zy6eJLACnp6eA

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

freshly_brewed_coffee_delivery8.04.2019 r.
Wniosek o dodatek specjalny NCN


05.04.2019
Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, do udziału w kursie poświęconym przygotowaniu wniosku grantowego PRELUDIUM 17. Podczas warsztatów przewidziana jest praca nad własną koncepcją badawczą. Zapewniamy pomoc merytoryczną i formalną.

Kurs składa się z czterech spotkań warsztatowych. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Link do zapisów: https://forms.gle/9shbdhi8fuAKFkuZ7

Informacje na temat konkursu PRELUDIUM 17 na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17


preluduim_17_png
21.03.2019

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 roku.

W dniu 19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 523/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 roku.

W załączeniu Uchwała nr 523/VI/19 z dnia 19 marca 2019 r.

Dofinansowanie otrzymali:

1. prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów na realizację zadania:

IV KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety Z CYKLU PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH „CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEWODNICKIEJ” w wysokości 3 000,00 zł

2. Dr Agnieszka Piekara na organizację Konferencji Naukowej:

"Dolny Śląsk jako lider w sektorze nutraceutyków, żywności prozdrowotnej i suplementów diety" w wysokości 8 000,00 zł


15.03.2019
Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.
Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.
Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
Za koordynowanie przygotowania wniosków odpowiada COBN. Wszystkie osoby zainteresowane współudziałem w przygotowaniach prosimy o kontakt do 1 kwietnia 2019.

12.03.2019
Centrum Badań Naukowych zaprasza do skorzystania z indywidualnych konsultacji naukowych. Obszary tematyczne konsultacji:
•    planowanie badań i wykorzystania metod ilościowych,
•    efektywne publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach,
•    skuteczne aplikowanie o granty i realizowanie projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł.

Szczegółowe informacje oraz dostępność ekspertów znajdą Państwo na stronie:
http://www.ue.wroc.pl/badania/17934/konsultacje_naukowe.html

konsultacje_naukowe20.02.2019 r.
Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na spotkania z przedstawicielami Narodowego Centrum Nauki, które odbędą się w  czwartek, 4 kwietnia 2019. Spotkania prowadzone będą przez koordynatorów dyscyplin i pracowników NCN.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, Wrocław.

Odbędą się dwa równoległe spotkania:
  1. dla pracowników naukowych - sala wykładowa 2, budynek P
  2. dla pracowników administracyjnych - sala 3, budynek W (Biblioteki Głównej UE Wrocław)

Agenda spotkania dla pracowników naukowych:

12.00-13:30 - Rozpoczęcie, prezentacja (sala 2P).

13:30-14:00 - Przerwa kawowa (hall budynku P).

14:00-15:00 - Jak z sukcesem napisać wniosek grantowy? (sala 2P).

15:00-16:00 - Pytania (sala 2P).

Spotkanie dla pracowników administracji:

16:00 - 18:00 - Zasady rozliczania projektów NCN (sala 3W).

Aby wziąć udział w spotkaniu należy uzupełnić formularz zapisów: https://goo.gl/forms/d8iLbqI6ixPYLtHi2

spotkanie_ncn11.02.2019 r.

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

Zadanie 1

Organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych;

Zadanie 2

Publikacje, wydawnictwa naukowe;

Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne.

Tematyka poruszanych zagadnień, na które uprawnione podmioty chcą uzyskać dofinansowanie (zarówno na zadanie 1 jak i na zadanie 2) musi być związana z zadaniami Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tj. z edukacją lub działalnością organizacji pozarządowych lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie uczelnie wyższe.

Przedsięwzięcie obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019 roku i kończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.

Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 4.03.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu ( Uchwała nr 331/VI/19 ZWD z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r. oraz załączniki do uchwały wraz z ogłoszeniem - zał. nr 1), także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie zamiesza się również na tablicy ogłoszeń Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.

Wniosek realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna)

Wypełnione wnioski należy składać w wersji papierowej i elektronicznej w Sekcji Badań Naukowych

do 25 lutego 2019 r. w bud. D pok. 2a i 2b

adres mailowy: barbara.sarapuk@ue.wroc.pl;  iwona.borejko@ue.wroc.pl;

tel. 71 360 80 137; 71 360 80 104

14.12.2018 r.
publikowanie

Centrum Obsługi Badań Naukowych i firma Elsevier zapraszają na pracowników naukowych i doktorantów szkolenia z publikowania:

12:00-13:30: Scopus jako narzędzie wsparcia pracy naukowej

14:00-15:30: Jak napisać artykuł naukowy?

Termin:
10 stycznia, 2019

Miejsce:
Budynek CKU, sala 1.

Zapisy:
https://goo.gl/6K4JHv
14.11.2018

clothes_for_bros_6_

W imieniu Władz Rektorskich zapraszamy wszystkich pracowników naukowych na spotkanie z prof. Dariuszem Jemielniakiem z Akademii Leona Koźmińskiego. Spotkanie będzie dotyczyło zarządzania rozwojem kariery naukowej w naukach ekonomicznych.

Spotkanie jest dedykowane w szczególności osobom szukających efektywnych ścieżek rozwoju naukowego oraz będących kierownikami zespołów czy będących mentorami naukowymi.

Podczas konwersatorium zapoznają się Państwo z najlepszymi praktykami w obszarze:

•    metod planowania kariery naukowej

•    rozwoju potencjału naukowego młodej kadry

•    zarządzania ścieżkami rozwoju doświadczonych naukowców

•    technik weryfikacji atrakcyjności naukowej realizowanych tematów badawczych

•    najlepszych praktyk na wsparcie instytucjonalne kadr naukowych funkcjonujących na renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą

•    form aktywności naukowych oraz programów mobilnościowych, z których warto korzystać

•    efektywnego budowania sieci kontaktów w środowisku międzynarodowym

•    szkoleń najefektywniej usprawniających warsztat badacza

Czas i miejsce spotkania:

Data: 28.11.2018

Godzina: 15:00,

Miejsce: budynek A, sala 1 A

Formularz zapisów:

https://goo.gl/forms/1w0BeM5f7m1iSM5T2

Sylwetka eksperta

Prof. Dariusz Jemielniak – polski teoretyk zarządzania, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami i organizacjami otwartej współpracy, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW w Akademii Leona Koźmińskiego, założyciel grupy badawczej NeRDS. Profesor wizytujący m.in. na Cornell University, Harvard University, University of California Berkeley, Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej. Od 2011 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. W 2012 został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN na kadencję 2012–2017. W 2014 został powołany do Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


5.11.2018

Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 września 2018 r.:

OPUS 16 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 16 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.Otwarcie pięciu konkursów NCN
17.09.2018 r.

Już po raz szesnasty otwieramy nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) uruchamiamy BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

Po sukcesach dwóch poprzednich edycji konkursu BEETHOVEN rusza kolejna – pod nową nazwą, lecz na tych samych warunkach. W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze będzie można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł.

Nowością w ofercie konkursowej jest BEETHOVEN LIFE, będący uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji wiodącej pełnić będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych. W konkursie BEETHOVEN LIFE do rozdysponowania jest 20 mln zł.

– Cieszy nas fakt, że współpraca z Niemiecką Wspólnotą Badawczą została rozszerzona o konkurs z dziedziny nauk o życiu. Dzięki temu oferta konkursowa dla badaczy współpracujących ze stroną niemiecką stała się kompletna – komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Biuro Centrum ma zaś okazję sprawdzić, jak spisuje się Lead Agency Procedure w usprawnianiu i przyspieszaniu oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. W przyszłości chcielibyśmy stosować ten system oceny we wszystkich takich konkursach.

Oprócz programów międzynarodowych ogłoszono flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM i SONATĘ. W tej edycji znacznie zwiększono budżety wszystkich trzech konkursów. Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł, na PRELUDIUM 16 – 40 mln zł, zaś na SONATĘ 14 – 90 mln zł.

– OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy w ofercie NCN. Poziom składanych wniosków z roku na rok jest coraz wyższy i zdarzało się, że dobre wnioski były odrzucane ze względu na niewystarczający budżet danego konkursu. Dlatego też zależało nam, aby zwiększyć pulę środków finansowych, dzięki czemu więcej wartościowych projektów będzie miało szansę na realizację – tłumaczy prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Z kolei SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc .

– Zmiana ta ma na celu stworzenie warunków do wzrostu mobilności naukowców, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Umożliwienie współpracy z badaczami, reprezentującymi inne doświadczenia czy kulturę pracy, korzystnie wpływa na cały zespół naukowy i jakość prowadzonych badań – wyjaśnia prof. Janeczek.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.05.09.2018

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA 2 – wypełnianie zakładek formularza16.08.2018

Miniatura NCN 

Konkurs na sfinansowanie pojedynczego działania naukowego służącego realizacji badań podstawowych.

Dla kogo: dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, zatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, które nie kierowały i nie kierują projektem badawczym oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Czas realizacji: do 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania.

Finansowanie: od 5 000 zł do 50 000 zł na pojedyncze działanie naukowe.

Kryteria oceny: osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie naukowe, poziom naukowy i nowatorski charakter planowanego działania, wpływ realizacji działania na rozwój kariery osoby zgłaszającej.

Proces oceny wniosku: jednoetapowa ocena wniosków przez zespół ekspertów.

Inne: w ramach działania nie ma możliwości zaplanowania wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie.

Nabór wniosków: prowadzony jest w trybie ciągłym od kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wymagania formalne: Objętość opisu działania naukowego nie może przekroczyć 1 strony zdefiniowanego maszynopisu (A4, czcionka: Times New Roman, rozmiar: przynajmniej 11, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne 2cm, górny i dolny: 1,5cm).

Więcej informacji na stronie NCN.

W przypadku zainteresowania aplikacją zachęcamy do kontaktu z Panią Joanną Marcinkowską joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl.

miniatura


09.08.2018 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera konkurs 12/2018 w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). W konkursie wnioski mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Do zdobycia jest łącznie 70 mln zł.

Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku upływa 14 września 2018r.

Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy zechcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, przy czym sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to 35 mln zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania. Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, a także recenzentów.

Więcej informacji w tym szczegółowy opis, zasady i procedury składania wniosków oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie.25.07.2018 r.

Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Ich łączny budżet wynosi 200 mln zł.

SONATA BIS 8 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 120 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Sonata Bis na stronie NCN

HARMONIA 10 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania:

•  w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

•  w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;

• przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:

•    500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;

•    1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;

•    1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Harmonia na stronie NCN.

MAESTRO 10 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro 40 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Maestro na stronie NCN.18.07.2018 r.

Wyniki konkursu ETIUDA 6

 mgr Mariusz Łukasz Maziarz Badania przyczynowości we współczesnej ekonomii.21.06.2018 r.

NCN ogłosiło konkursy dla naukowców. Środki, które mogą otrzymać naukowcy w tej edycji to łącznie 200 mln złotych. Oferta konkursowa NCN obejmuje:

1. Konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze.W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu badań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, natomiast budżet polskiej części projektu badawczego musi wynosić przynajmniej 250 tys. zł.

Ogłoszenie konkursu SHENG 1

2. Konkurs SONATA BIS, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 8

3. Konkurs MAESTRO skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego budżet to 40 mln zł.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 10

4. Konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł.

Ogłoszenie konkursu HARMONIA 10

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r.


08.06.2018 r.

COBN zaprasza do składania propozycji na wnioski do Programu Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego orgaznizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. Rezultaty projektu powinny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo.

Środki dostępne w tym naborze wynoszą 50 000 000,00zł. Maksymalna kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu to 2 000 000,00 zł.

Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek.

Harmonogram:

12.06.2018r. - przesyłanie formularzy zgłoszenia pomysłów do Centrum Obsługi Projektów Naukowych 

13.07 - 31.08.2018r. - ocena formalna wniosków [NAWA]

31.08 - 19.10.2018r. - ocena merytoryczna [NAWA]

31.10.2018r. - ogłoszenie wyników i wydanie decyzji [NAWA]

01.12.2018- 30.11.2020r. - realizacja Projektów

Wniosek jest składany przez Centrum Obsługi Badań Naukowych upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawcy do składania wniosków w ramach konkursów NAWA – Polskie Powroty, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, PROM.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Centrum Obsługi Badań Naukowych:

Joanna Marcinkowska

bud. D, pok. 2b,

Tel: 71 36 80 10406.06.2018 r.

Dofinansowanie korekt językowych publikacji naukowych oraz tłumaczenia wniosków o granty naukowe.

Od 01.06.2018 można ubiegać się o dofinansowanie korekt językowych publikacji naukowych oraz tłumaczeń wniosków o granty naukowe. Nabór wniosków odbywa się w cyklach dwumiesięcznych, zaczynając do 01.06.2018 i trwa do 31.12.2018.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy naukowi dla których Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest podstawowym miejscem pracy.

Korekty językowe:

Dofinansowaniu podlegają korekty językowe prac przygotowywanych do publikacji w czasopismach z listy A, tj. posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

Model dofinansowania korekty językowej uwzględnia następujące zasady:

1) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki projektów finansowanych ze środków statutowych uczelni, prac własnych i budżetu dla młodych naukowców, dofinansowanie wynosi 50% kosztów korekty,

2) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki uzyskane w ramach programu grantowego, który zakładał możliwość dofinansowania do publikacji, dofinansowanie wynosi 25% kosztów korekty,

3) przedmiotem dofinansowania mogą być tylko korekty językowe publikacji, które będą afiliowane przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

4) dofinansowanie korekty językowe publikacji przysługuje w takiej części w jakiej artykuł jest autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: Regulamin oraz Formularz.

Indywidualne wnioski o dofinansowanie korekty językowej artykułów oraz są składane do Kierownika Centrum Obsługi Badań Naukowych na adres: proofreading@ue.wroc.pl

Tłumaczenia wniosków o granty naukowo-badawcze:

Dofinansowaniem są objęte tłumaczenia wniosków o granty naukowo-badawcze składanych do Narodowego Centrum Nauki lub do agencji zagranicznych finansujących badania naukowe.

Model dofinansowania uwzględnia następujące zasady:

1) przy finansowaniu tłumaczenia treści wniosku o grant naukowo-badawczy, dofinansowanie wynosi 50% kosztów brutto,

2) przedmiotem dofinansowania mogą być tylko projekty grantów naukowo-badawczych, które będą afiliowane przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: Regulamin oraz Formularz.

Indywidualne wnioski o dofinansowanie tłumaczenia grantu są składane do Kierownika Centrum Obsługi Badań Naukowych na adres: tlumaczenia_granty@ue.wroc.pl

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Centrum Obsługi Badań Naukowych: bud. D, pok. 4,

Tel: 71 36 80 17115.05.2018 r.
Prezentacja – warsztaty NCN dla wnioskodawców, Dni NCN Gdańsk 9-10.05.2018 r.

15.05.2018 r.

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN17.04.2018 r.

MINIATURA – „małe granty” ruszają po raz drugi

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Ogłaszamy drugą edycję tzw. „małych grantów”.

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

– Celem „małych grantów” jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się w przyszłości o finansowanie projektów w ramach innych konkursów organizowanych przez NCN. Konkurs o uproszczonej procedurze składania i oceny wniosku może być szczególnie korzystny dla badaczy reprezentujących mniejsze ośrodki naukowe, w których nie zawsze łatwo uzyskać instytucjonalne wsparcie – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

MINIATURA realizowana jest w innym trybie, niż pozostałe konkursy z oferty Centrum. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

W ubiegłorocznej edycji od otwarcia naboru w maju do jego zamknięcia w listopadzie do NCN napłynęło 2120 wniosków, z czego sfinansowano 828, czyli 39% zgłoszeń. Początkowo budżet konkursu miał wynieść 20 mln zł, ale w październiku 2017 r. Rada NCN przeznaczyła na niego dodatkowe 10 mln zł. Laureaci wnioskowali najczęściej o środki na przeprowadzenie badań wstępnych (520 wniosków) i pilotażowych (87), wyjazdów badawczych (56) i konferencyjnych (45) oraz kwerend (35).

– Pierwsza edycja konkursu cieszyła się ogromną popularnością. Trzeba przyznać, że miało to pewne skutki uboczne: konieczne było wcześniejsze zamknięcie konkursu ze względu na wyczerpanie i tak powiększonego budżetu. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wyłącznie kosmetyczne zmiany w formule drugiej edycji, aby osoby, które w zeszłym roku nie zdążyły złożyć wniosku, mogły startować w na niemal identycznych warunkach – komentuje prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – W nachodzących latach można jednak spodziewać się większych zmian w założeniach konkursu. Rada NCN pracuje już nad trzecią edycją, aby MINIATURA faktycznie stanowiła skuteczne narzędzie wprowadzające badaczy do systemu grantowego.

Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 2

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA 2 – informacje ogólne16.04.2018

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchamia nabór na pierwszą część z cyklu warsztatów statystycznych ¬- Projektowanie badania statystycznego oraz kluczowe elementy analizy danych ilościowych i jakościowych.

Kursy prowadzone będą przez ekspertów z Katedry Statystyki, Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych, Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kurs I obejmuje 24h lekcyjne i jest przeznaczony jest dla osób, które chcą usystematyzować i odświeżyć wiedzę oraz uzupełnić luki w wiedzy z zakresu przygotowania i projektowania badań naukowych oraz podstawowych analiz statystycznych opisujących uzyskane wyniki.

Kursy II-IV obejmują 22 h lekcyjne i są przeznaczone są dla osób, które chcą ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego i zbudować solidne fundamenty dla stosowania metod ilościowych w badaniach naukowych.

Szczegółowy opis zakresu kursów i sylwetek prowadzących znajduje się w załączonym sylabusie.

Kursy I-IV są częścią cyklu warsztatów statystycznych, który obejmuje zagadnienia na różnym poziomie zaawansowania, w tym elementy podstawowe dotyczące m.in. projektowania badania statystycznego, kursy obsługi pakietów statystycznych oraz zaawansowane modelowanie i analizy danych.

Warsztaty są przeznaczone dla pracowników naukowo-dydaktycznych UE.

Termin i miejsce warsztatów:

Sala 307 H

Terminy: 27.04, 11.05, 18.05, 25.05

Godziny 10:30-16:00

Liczba miejsc ograniczona - 28 osób

Rejestracja:
Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl 


10.04.2018

NAWA ogłasza Program im. Bekkera na wyjazdy dla naukowców

O przyznanie stypendium Dyrektora NAWA w ramach Programu im. Bekkera mogą ubiegać się naukowcy posiadający min. stopień doktora, zatrudnieni zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę cywilnoprawną w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.
Więcej informacji tutaj.9.04.2018 r.

FAQ dla realizujących projekty

Przedstawiamy nową odsłonę sekcji „Najczęściej zadawane pytania” w części przeznaczonej dla grantobiorców realizujących projekty NCN.

Zamieściliśmy tam odpowiedzi na pytania dotyczące stypendiów naukowych oraz wynagrodzeń: etatowych, na stanowiskach typu post-doc i dodatkowych w projektach finansowanych przez NCN. Wyjaśniamy również, jakie są zasady planowania i rozliczania środków na obniżenie pensum dydaktycznego.

Najczęściej zadawane pytania – dla realizujących projekty15.03.2018 r. Harmonogam konkursów NCN 2018

Rodzaj konkursu

2018

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca

15 czerwca

grudzień 2018 r.

SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

15 czerwca

17 września

marzec 2019 r.

OPUS 16

PRELUDIUM 16

BEETHOVEN 3

SONATA 14

14 września

17 grudnia

czerwiec 2019 r.

październik 2019 r. (BEETHOVEN 3)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

14 grudnia

15 marca 2019 r.

wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły, ogłoszenie na początku 2018 r.

MINIATURA 2

nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu*

 


12.03.2018
Informujemy, że w Materiałach do pobrania dostępne są:
  • Instrukcja wydatkowania środków z dotacji na młodych naukowców;
  • Instrukcja rozliczania krajowych wyjazdów służbowych.


06.03.2018

Centrum Obsługi Badań naukowych uruchomiło nowy Program doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych. Program obejmuje świadczenie usług szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianej metodologii prowadzenia badań naukowych i mają na celu wsparcie pracowników naukowych w doskonaleniu się w pracy i warsztacie naukowym na miarę aktualnych wyzwań (umiędzynarodowienie nauki, wdrożenia komercyjne wyników itp.). Program został stworzony z inicjatywny Władz Uniwersytetu Ekonomicznego i jest realizowany w ramach nowo powołanego Centrum Obsługi Badań Naukowych. Program jest efektem prac Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych.

W ramach Programu pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci, będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i konsultacji naukowych z obszaru:

•    planowania badań, w tym przede wszystkim z obszaru wykorzystania metod ilościowych,
•    efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach,
•  skutecznego aplikowania o granty i realizowania projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł.

Autorski cykl warsztatów i konsultacji pozwoli uczestnikom ugruntować już posiadaną wiedzę jak i poszerzyć ją zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Już teraz zapraszamy na KONSULTACJE STATYSTYCZNE oraz szkolenie z zakresu efektywnego publikowania naukowego.

Więcej informacji nt. Programu i oferowanych szkoleń udziela:

Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych UE
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl 06.03.2018

Centrum Obsługi Badań naukowych zaprasza na KONSULTACJE STATYSTYCZNE, służące efektywnemu planowaniu badań naukowych.

Konsultacja obejmuje m.in.:

•   określenie celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

•    wsparcie w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,
•    dobór modeli i testów statystycznych,
•    bezpośrednią pomoc w analizie posiadanych zbiorów danych,
•    ułatwianie znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Konsultacje dot. analiz statystycznych prowadzone są przez dr Cypriana Kozyrę, Adiunkta w Katedrze Statystyki UE.

Dr Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

Termin i miejsce konsultacji:

Czwartki, godz. 13-15:00 Sala 605 w bud. Z

Zapraszamy do udziału. Wkrótce uruchomione zostaną także konsultacje z ekspertami UE dedykowane doskonaleniu naukowego warsztatu pisarskiego.

Więcej informacji nt. konsultacji:

Justyna Morawska-Płoskonka

Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych UE
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl  06.03.2018

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na cykl warsztatów statystycznych

Kursy będą obejmować zagadnienia na różnym poziomie zaawansowania, w tym elementy podstawowe dotyczące m.in. projektowania badania statystycznego, kursy obsługi pakietów statystycznych oraz zaawansowane modelowanie i analizy danych.

Kursy prowadzone będą przez ekspertów z Katedry Statystyki, Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych, Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zapraszamy do udziału. Pierwsze spotkania już w kwietniu.

Szczegóły tutaj.

Więcej informacji udziela:

Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
T: 71 36 80 171
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl 12.01.2018 r.
Wyniki konkursu MINIATURA 1
dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska – Modelowanie świadczeń z odwróconej hipoteki (equity release) w aspekcie finansowych potrzeb osób starszych – wyjazd konferencyjny

18.12.2017 r. Ogłoszenie konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.

Ogłoszenie ETIUDA 6

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie SONATINA 2

Dzięki konkursowi UWERTURA 2 polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Ogłoszenie UWERTURA 2

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Obecnie trwają również prace nad dokumentacją konkursu TANGO 3. Konkurs prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy współpracy Narodowego Centrum Nauki i dotyczyć będzie możliwości komercjalizacji wyników badań uzyskanych w czasie realizacji projektów NCN. Szczegółowe informacje na temat nowej formy tego konkursu będą znane na początku 2018 roku.


5.12.2017 r.

OPUS, PRELUDIUM – opcja wysyłki wniosków w systemie OSF (potwierdzeń)
 Informujemy, że w systemie OSF dostępne są wszystkie funkcje umożliwiające złożenie wniosków w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. Możliwe jest drukowanie plików PDF, generowanie potwierdzeń złożenia wniosków oraz elektroniczna wysyłka wniosków.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować, używając przycisku: Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku, w której są dostępne do pobrania potwierdzenia złożenia wniosku.

Następnie wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN". Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany”.


16.11.2017 r.

WYNIKI KONKURSÓW OPUS 13 I PRELUDIUM 13

dr Radosław Bartłomiej Kurach - Behawioralne determinanty adekwatności polskiego systemu emerytalnego

9. 11. 2017 r.

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki informuje, że ze względu na liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe określone przez Radę uchwałą nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 r., Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski założone w systemie ZSUN/OSF można wysłać do Narodowego Centrum Nauki
 w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.
 Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane


Wyniki konkursu MINIATURA 1
7.09.2017
dr Anna Jędrzychowska – Wycena finansowych skutków szkody osobowej - stworzenie modelu i jego prezentacja- wyjazd konferencyjny

dr Radosław Andrzej Pietrzyk – Stworzenie i zaprezentowanie koncepcji modelu optymalizacji planu finansowego gospodarstwa domowego uwzględniającego krótko- i długoterminowe preferencje względem ryzyka
Marcowe posiedzenie Rady NCN


Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta
ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 - wnioski składane elektronicznie


Wyniki konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 ogłoszone przez NCN dnia 17.11.2016 r.
OPUS 11:
1. dr inż. Radosław Rudek
SONATA 11:
2. dr inż. Arkadiusz Piwowar
Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017

Aktualny harmonogram jest dostępny tutaj.

Przejdź do systemu OSF

Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 ogłoszone przez NCN dnia 9.05.2016 r.

OPUS 10:
1. dr hab. Grzegorz Marek Michalski
2. dr Artur Klimek
SONATA 10:
3. dr inż. Krzysztof Michalak
PRELUDIUM 10 :
4. mgr Mariusz Łukasz Maziarz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych badaczy, Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie możliwości obniżenia pensum dydaktycznego kierownika projektu realizującego grant w ramach konkursu SONATA.

W związku z tym, od jedenastej edycji konkursu SONATA jednostka naukowa będzie mogła otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.

Chociaż dydaktyka jest ważnym obowiązkiem nauczyciela akademickiego, musimy zapewnić naszym grantobiorcom warunki do skupienia się na projektach badawczych. Temu właśnie celowi służy możliwość obniżenia pensum dydaktycznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych badaczy, dlatego Rada planuje wprowadzenie podobnego rozwiązania w tym względzie również w konkursie SONATA BIS - zapowiada prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA

WAŻNE:

Od tej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA zastosowane będą ograniczenia w występowaniu z wnioskiem o finansowanie badań. Decyzją Rady, do oceny merytorycznej niedopuszczone będą wnioski, które złożone zostały w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem tych, które zostały odrzucone podczas oceny formalnej, zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej lub zostały niezakwalifikowane do II etapu oceny jedynie z powodu niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu czy też skierowania wniosku do niewłaściwego panelu.

Konkursy NCN, NCBiR oraz MNiSzW HARMONOGRAM NCN


Jednostka
prowadząca
Nazwa
konkursu
Opis
Termin
składania wniosków

Daina 1
Konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Sonatina 1
Konkurs na projekty badawcze, realizowany przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem więcej


Etiuda 5
Konkurs na stypendia doktorskie więcej


Uwertura 1
Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) więcej


Miniatura 1
Konkurs na pojedyncze działania naukowe służące badaniom podstawowym więcej
od 3.04.2017 nabór ciągły do 31.12.2017

Polonez Konkurs POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND więcej

NCN


Opus konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
15.12.2017 r.
Preludium konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

15.12.2017 r.
Sonata konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Sonata Bis
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Harmonia konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Maestro konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Symfonia konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

Etiuda konkurs na stypendia doktorskie

Fuga konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Tango wspólny konkurs NCN i NCBiR na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

BEETHOVEN
konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

NCBiR


Innotech program wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii

Innowacje
społeczne
program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki

Kreator
innowacyjności
program Kreator innowacyjności umożliwia realizację projektów wspierających szeroko rozumianą komercjalizację B+R

Lider adresowany do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym

Patent Plus
stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie

Program
Badań
Stosowanych
program wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu


Biostrateg program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych 22.06.2014 r.produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu

MNiSzW


Diamentowy
Grant
wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej

Iuventus Plus
wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności

Mobilność Plus wsparcie udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych

Uniwersytet Młodych wynalazców
program ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami; będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej

Zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem