Dział Obsługi Projektów Rozwojowych

uk  greece hungary finland

logo_ue

O PROJEKCIE

 Tytuł projektu: The Future Professionals
 Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-HE-095164
 Lider projektu:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 Partnerzy projektu: Global Education Services Eduko, Finlandia,
University of Pannonia, Węgry,
University of West Attica, Grecja
 Okres  realizacji: od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r.
Opis projektu:
Problemy, których doświadczamy w wyniku pandemii Covid-19 mocno obnażyły wiele słabych stron nauczania na poziomie wyższym. W wielu przepadkach nauczanie zdalne odbywało się i nadal odbywa na niskim poziomie. Jest to wynikiem słabości systemu w trzech obszarach: sprzętowym; umiejętności nauczycieli akademickich w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii oraz mało etycznego zachowania studentów w odniesieniu do prób sprawdzenia przyrostu ich wiedzy i umiejętności w sposób zdalny. W projekcie planowane jest wypracowanie zdalnego narzędzia do oceny luki kompetencyjnej studentów wybranych kierunków studiów. Będzie to możliwe poprzez ocenę poziomu ich kompetencji w różnych obszarach i porównanie go z pożądanym dla typowych zawodów z danej branży (założono stworzenie przy współpracy z ekspertami macierzy kompetencji dla wybranych zawodów oraz zastosowanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej do porównania otrzymanych wyników z wzorcem). Kolejnym rezultatem będzie poradnik dla nauczycieli akademickich z tworzenia i zarządzania zdalnymi kursami wraz z wypracowaniem wzorcowych kursów dla wybranych kierunków studiów. Trzecim rezultatem będzie nowoczesne narzędzie pozwalające na zdalną ocenę wiedzy i umiejętności studentów z konkretnego przedmiotu poprzez wykorzystanie gier, symulacji i innych nowoczesnych rozwiązań. Innowacyjność aplikacji przejawia się przede wszystkim w efektywnym i skutecznym wykorzystaniu cyfryzacji do wsparcia oceny kompetencji studentów, prezentacji wiedzy i rzetelnej oceny nabytych przez studentów umiejętności. Aplikacja stanowi mix różnych doświadczeń w obszarze kształcenia studentów w formie zdalnej, który zakłada wykorzystanie dobrych, sprawdzonych rozwiązań w tym obszarze, głównie z krajów skandynawskich (Finlandia). Kluczową dla wszystkich planowanych rozwiązań wiedzę zapewnią nam badania pierwotne. Wypracowane w ramach rezultatu O1 narzędzie do kompleksowej oceny kompetencji studentów będzie przydatne w ocenie stopnia atrakcyjności studentów ostatnich lat na rynku pracy. Pozwoli na określenie luk kompetencyjnych i zaproponowanie ewentualnych działań podnoszących poziom wybranych kompetencji. Rezultat O2 zapewni atrakcyjne szkolenia e-learningowe. Poszczególne kursy będą wykorzystywane w kształceniu formalnym studentów. Ważniejszym wydaje się jednak fakt podniesienia kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie narzędzi zdalnych i wykorzystania ich do uatrakcyjnienia przygotowywanych prezentacji oraz do prowadzenia zajęć ze studentami w warunkach zdalnych. Duże nadzieje wiążemy z nabyciem umiejętności pracy i tworzenia w środowisku itslearning, który stanowi learning management system pozwalający na świetne funkcjonowanie w świecie zdalnym studentów i nauczycieli. Rezultat O3 pozwoli na rzetelną ocenę wiedzy i umiejętności studentów w warunkach zdalnych.

REZULTATY

  1. Podsumowanie badań przeprowadzonych w projekcie
  2. Aplikacja do badania poziomu kompetencji dla studentów kierunku Analityka Gospodarcza
  3. Badanie kompetencji
    Zapraszamy do przetestowania aplikacji: utwórz konto, a następnie otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o przypisaniu testu. Wyniki są dostępne bezpośrednio po wypełnieniu testu, możesz je pobrać w pliku pdf.
  4. Podręcznik projektowania e-learningu [PL]  [EN]
  5. Projektowanie e-learning – warsztat pedagogiczny
  6. Przykład gry do weryfikacji wiedzy w obszarze turystyki

AKTYWNOŚCI

Publikacje

Nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19 w opiniach studentów
________________________________________

Newsletters

Newsletter 1 - “The Future Professionals” Project
Newsletter 2 - A modern tool for assessing students’ competences 
Newsletter 3 - Digital pedagogy for academic teachers
Newsletter 4 - Game of Towns - A game - focused assessment tool
________________________________________

Czwarte spotkanie projektowe

W dniach 23-25 maja 2023 na Węgrzech (Veszprem), w University of Pannonia odbyło się czwarte spotkanie projektowe. Tradycyjnie już w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów, łącznie 10 osób.

W trakcie spotkania przedstawiono finalne wersje wypracowanych rezultatów.  Partner grecki zaprezentował plan upowszechniania rezultatów projektu. Ustalono harmonogram prac na kolejne miesiące realizacji projektu oraz omówiono bieżące kwestie związane z zarządzaniem i ewaluacją projektu.
 hungary1
  hungary2
 hungary3   hungary4
________________________________________

Trzecie spotkanie projektowe

W dniach 7-9 grudnia 2022 w Finlandii, w Kouvola Vocational Institute Ltd., Eduko odbyło się trzecie spotkanie projektowe. Ponownie w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów, łącznie 8 osób.
W trakcie spotkania podsumowano stan zaawansowania prac związanych z wypracowaniem rezultatów projektu, ustalono harmonogram prac na kolejne miesiące realizacji projektu oraz omówiono kwestie związane z ewaluacją i upowszechnianiem. Uczestnicy spotkania odwiedzili również kampus Utti, gdzie mieli możliwość przetestowania symulatorów wykorzystywanych podczas szkolenia mechaników śmigłowców.
Natomiast w trakcie wizyty w kampusie Utinkatu zostały zaprezentowane międzynarodowe działania i programy wymiany w Eduko.
 finland3.jpg  finland2.jpg
 finland4.jpg  finland5.jpg
 finland1.jpg  

Podsumowanie dotychczasowych aktywności w projekcie i kolejne kroki
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach rezultatu 3
Upowszechnianie projektu
Prezentacja University of West Attica
Prezentacja Kouvola Vocational Institute Ltd., Eduko
________________________________________

Badania w ramach rezultatu 3

Węgierski zespół rozpoczął prace nad pomysłami, które zostaną wdrożone w systemie itslearning na etapie oceny poziomu wiedzy i umiejętności studentów. Został opracowany wstępny pakiet kryteriów wyboru metod weryfikacji. Kryteria te zostaną wzbogacone po etapie badań desk research. Przygotowano również narzędzia badawcze do badań pierwotnych:
- scenariusz wywiadu pogłębionego dla studentów
- scenariusz wywiadu grupowego dla nauczycieli
________________________________________

Drugie spotkanie projektowe

W dniach 8-9 czerwca 2022 w Atenach na Uniwersytecie West Attica odbyło się drugie spotkanie projektowe. Ponownie w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów, łącznie 11 osób. W trakcie spotkania Lider projektu podsumował wyniki badań przeprowadzonych w ramach rezultatu 1 (wyniki badań kwestionariuszowych PAPI oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych) oraz zaproponował kolejne kroki niezbędne do wypracowania rezultatu. Kolejna cześć spotkania dotyczyła drugiego rezultatu projektu (Nowoczesne kursy e-learningowe wraz z materiałami szkoleniowymi dla nauczycieli akademickich). Partner fiński (odpowiedzialny za wypracowanie rezultatu) przedstawił podsumowanie dotychczas zrealizowanych aktywności oraz plany na kolejne miesiące pracy. Partner węgierski zaprezentował dotychczasowe i przyszłe działania związane z wypracowaniem rezultatu 3 (Narzędzie do zdalnego sprawdzania efektów kształcenia studentów)
border: 0px dotted rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" cellpadding="5">
grecja_1.jpeg grecja_2.jpeg
grecja_3.jpeg
grecja_4.jpeg
Materiały ze spotkania:
Prezentacja – rezultat 1
Prezentacja – rezultat 2

Nauka online podczas pandemii COVID19 w szkolnictwie wyższym: doświadczenia Uniwersytetu West Attica
________________________________________

Itslearning

Lider oraz Partnerzy węgierski i grecki pozyskali licencje umożliwiające korzystanie z platformy dydaktycznej itslearning. Przy jej wdrażaniu wykorzystano bogate doświadczenia Partnera fińskiego, który zadbał o wysoką jakość jej użytkowania poprzez przygotowanie materiałów przydatnych dla nowych użytkowników. Partner fiński wspólnie z przedstawicielami firmy itslerarning opracował etapy wdrażania nauczycieli akademickich i administratorów do korzystania z platformy. Przeprowadził 2 warsztaty pedagogiczne dla każdej grupy nauczycieli w 3 krajach partnerskich, łącznie 6 warsztatów.

Prezentacja dotycząca wdrażania platformy
Harmonogram wdrażania
Warsztaty itslearning – prezentacja 1
Warsztaty itslearning – prezentacja 2
Warsztaty pedagogiczne
________________________________________

Kick-off meeting

 
kick_off_meeting.jpeg
W dniach 14 – 15 grudnia 2021 r. odbyło się we Wrocławiu na Uniwersytecie Ekonomicznym pierwsze spotkanie partnerów projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu – w sumie udział wzięło 12 osób. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji poszczególnych instytucji partnerskich. Kolejnym punktem obrad były kwestie formalne związane z podpisywaniem umów dwustronnych oraz dyskusją nad zapisami przygotowanego przez lidera Regulaminu realizacji projektu. Omówiono również kwestie zasad współpracy i komunikacji w projekcie. W dalszej części spotkanie poświęcone było kwestiom merytorycznym związanym z wypracowaniem dwóch pierwszych rezultatów. W drugim dniu spotkania omówiono wstępne zasady ewaluacji działań projektowych oraz plan informowania i upowszechniania w projekcie. Odbyło się również spotkanie online z przedstawicielami firmy itslearning. Partnerzy mieli także okazję zwiedzić zabytki Wrocławia. Przygotowano również wizytę w Panoramie Racławickiej.
________________________________________

Scenariusz IDI

Kolejnym etapem prac nad wypracowaniem rezultatu 1 było przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) wśród przedstawicieli dwóch grup docelowych:
  1. Pracowników szkolnictwa wyższego  – osób odpowiedzialnych za dany kierunek studiów, współpracujących z otoczeniem gospodarczym, odpowiedzialnych za określanie efektów kształcenia.
  2. Przedstawicieli praktyki – osób na stanowiskach kierowniczych, osób odpowiedzialnych za zatrudnianie pracowników, osób odpowiedzialnych za ocenę poziomu kompetencji pracowników, planowanie rozwoju pracowników.
Scenariusz IDI
________________________________________

Badanie PAPI

W ramach prac nad rezultatem 1  (Narzędzie do zdalnej oceny kompetencji studentów wybranych kierunków) opracowana została ankieta, która dotyczyła dwóch kwestii. Pierwsza z nich to kompetencje pożądane przez pracodawców i samoocena poziomu kompetencji. Druga kwestia to nauczanie zdalne i doświadczenia respondentów w tym zakresie.
Badanie zostało przeprowadzone w grupie studentów czterech kierunków:
- Analityka gospodarcza
- Zarządzanie
- Turystyka
- Automotive

Kwestionariusz badawczy

KONTAKT

Lider projektu:
  Biuro Projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
  ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław, Poland
Menedżerowie projektu:
  Dorota Kwiatkowska-Ciotucha - dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl
  Urszula Załuska – urszula.zaluska@ue.wroc.pl
Osoba do kontaktu:
  Żeneta Jaworska – zeneta.jaworska@ue.wroc.pl

Partnerzy projektu:

    University of West Attica
    Petrou Ralli Kai Thivon 250, 12241 Aigaleo, Athens, Grecja
    Osoba do kontaktu: Christodoulos Akrivos - acribos@gmail.com

    University of Pannonia
    Egyetem U 10, 8200 Veszprem, Węgry
    Osoba do kontaktu: Vajda Tünde - vajda.tunde@gtk.uni-pannon.hu

    Global Education Services Eduko, Kouvola Vocational Institute Ltd.
    Taitajantie 2, 45100 Kouvola, Finlandia
    Osoba do kontaktu: Tuija Arola - tuija.arola@eduko.fi


Zrealizowane projektyzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem