Dział Obsługi Projektów Rozwojowych

International mobility – opportunity and problem.
Proper preparation for studying at a foreign university.

PROJECT NUMBER-2018-1-PL01-KA203-050756
Strategic Partnership in Higher Education


 pl uk greece ukraine hungary

erasmus_baner_pl_1

Okres realizacji: 09.2018-06.2021
Projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego:
 • Wrocław University of Economics, Poland – Project Coordinator
 • Hellenic Open University, Greece
 • West Ukrainian National University, Ukraine
 • University of Pannonia, Hungary
Kontakt:
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – Project Manager (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
Biuro Projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław, Poland

Projekt „International mobility – opportunity and problem. Proper preparation for studying at a foreign university” realizowany w ramach partnerstwa strategicznego zakłada trzy efekty (będące rezultatami pracy intelektualnej):
 1. Manual dla uniwersytetu: Jak się przygotować do przyjęcia studenta zagranicznego?
 2. Manual dla studenta obcokrajowca: Co powinienem wiedzieć zanim pojadę na zagraniczne studia/ wymianę zagraniczną?
 3. Sylabus i materiały dydaktyczne do szkoleń dla administracji uczelni przygotowujących do obsługi studentów obcokrajowców.
Celem głównym projektu jest lepsze przygotowanie uczelni do procesu internacjonalizacji. Cel ten wynika z potrzeby umiędzynarodowiania uczelni, tj. rozszerzania oferty, przyjmowania coraz większej liczby studentów zagranicznych, kontaktu z zagranicznymi uczelniami, zagranicznej mobilność pracowników i studentów, uatrakcyjniania oferty studiów oraz formalnego przygotowywania uczelni. Planowane w związku z tym działania mają zapobiegać obniżaniu jakości nauczania oraz minimalizować reperkusje doświadczane przez studentów i pracowników uczelni. W przyszłości projekt może mieć wpływ na poprawę przygotowania uczelni do przyjęcia studentów zagranicznych w wielu krajach europejskich.
Docelowe grupy projektu to:
 • uczelnie rozumiane jako pracownicy administracyjni oraz pracownicy naukowo – dydaktyczni;
 • studenci studiujący na zagranicznych uczelniach (osoby realizujące pełen tok nauczania w ramach zagranicznej uczelni oraz osoby realizujące część programu w ramach międzynarodowej mobilności).
Z działań organizowanych w ramach projektu oraz z wypracowanych rezultatów skorzysta lub będzie celem tych działań min. 1870 osób. Wśród nich:
 • min. 870 osób bezpośrednio biorących udział w projekcie, tj. grupa 400 studentów zaproszonych do badań pierwotnych, 200 pracowników uczelni (w tym osoby decyzyjne, pracownicy administracyjni, pracownicy naukowo – dydaktyczni), 270 uczestników działań upowszechniających – seminaria w Polsce, Grecji i na Węgrzech oraz konferencja upowszechniająca w Polsce (pracownicy uczelni, lokalni decydenci, pracownicy organizacji wspierających studentów, jak np. biura karier, przedstawiciele organizacji studenckich, studenci obcokrajowcy);
 • pośrednio uczestnikami projektu będą osoby, które za pomocą różnych kanałów dystrybucji informacji dowiedzą się o działaniach prowadzonych w projekcie oraz wypracowanych przez partnerstwo rezultatach.
Planowanych jest 5 międzynarodowych spotkań projektowych, dwa w Polsce (pierwsze i ostatnie) i po jednym w każdym z pozostałych krajów partnerskich. Wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej uwzględnia:
IO1. Manual dla uniwersytetu: Jak się przygotować do przyjęcia studenta zagranicznego? (lider: Wrocław University of Economics, Poland)
 • badania pierwotne (kwestionariuszowe i IDI) przeprowadzone w grupie studentów zagranicznych studiujących w krajach partnerskich UE oraz wśród obywateli Ukrainy, którzy studiują / studiowali na uczelniach w innych krajach, a także w grupie przedstawicieli uczelni: administracji i pracowników naukowo – dydaktycznych (badania kwestionariuszowe). Wynikiem badań jest identyfikacja wszystkich istotnych elementów, na które zwracają uwagę studenci, które utrudniają im pełną i efektywną adaptację w nowym środowisku;
 • analizy desk research istniejących rozwiązań w uczelniach europejskich (przede wszystkim pod kątem wyszukiwania dobrych praktyk) oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń własnej instytucji;
 • stworzenie i opublikowanie (online oraz możliwość druku) przewodnika dla uczelni zawierającego informacje o niezbędnych działaniach mających na celu odpowiednie przygotowanie się do przyjmowania studentów zagranicznych oraz wysyłania własnych studentów;
 • manual obejmie takie treści jak przyjęcie studenta z zagranicy, dostosowanie językowe w ramach uczelni, integracja w nowym środowisku, organizacja procesu obsługi, przygotowanie studenta wyjeżdżającego przez uczelnię; zaproponowane zostaną działania i rozwiązania organizacyjne, które są uniwersalne dla większości uczelni europejskich.
Przewodnik dla uczelni Jak przygotować się na przyjęcie zagranicznych studentów?

IO2. Manual dla studenta obcokrajowca: Co powinienem wiedzieć zanim pojadę na zagraniczne studia/ wymianę zagraniczną? (lider: University of Pannonia, Hungary)
 • badania pierwotne w trzech grupach respondentów: administracji uczelni mającej styczność ze studentami zagranicznymi (IDI), pracowników naukowo-dydaktycznych / dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami zagranicznymi (FGI) oraz studentów z danego kraju, którzy studiują razem ze studentami zagranicznymi (badania kwestionariuszowe);
 • analizy desk research pojawiających się problemów, których opis znaleźć można w ogólnie dostępnych źródłach, a także wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń własnej instytucji oraz innych uczelni krajowych;
 • wypracowanie i opublikowanie (online oraz możliwość druku) przewodnika dla studentów, którzy zdecydowali się podjąć studia na zagranicznej uczelni (jakie działania powinno podjąć się samemu, aby lepiej przygotować się do studiowania w innym kraju oraz w celu sprawnej adaptacji w nowych warunkach). Manual obejmie takie treści jak różnice kulturowe, przygotowanie językowe, krajowe systemy szkolnictwa wyższego, integracja ze społecznością akademicką, warunki życia, możliwości uzyskania wsparcia. Manual będzie mógł być wykorzystany przez studentów różnych krajów, zamierzających podjąć studia zagraniczne na różnych uczelniach.
Przewodnik dla studentów Co powinienem wiedzieć przed wyjazdem na studia zagraniczne?

IO3. Sylabus i materiały dydaktyczne do szkoleń dla administracji uczelni przygotowujących do obsługi studentów obcokrajowców. (lider: Hellenic Open University, Greece)
 • analiza wyników badań pierwotnych i wtórnych, konsultacje merytoryczne;
 • wypracowanie zakresu tematycznego szkoleń dla administracji uczelni, które mają na celu przygotowanie osób z administracji (dedykowanej wsparciu i obsługi studentów zagranicznych, np. dziekanaty, domy studenckie, biblioteki) do zapewnienia wysokiej jakości obsługi administracyjnej i formalnej obcokrajowców;
 • opracowanie materiałów dydaktycznych zarówno dla osób prowadzących szkolenie (trenerów, instruktorów), jak i dla uczestników (administracja uczelni);
 • przetestowanie oraz ewaluacja szkoleń na grupie pracowników administracyjnych wszystkich uczelni partnerskich.
Presentation
Didactic materials

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem

Podsumowanie projektu w Pannon Management Review

Artykuł "Evaluation of formal preparation of universities for international mobility. Results of questionnaire research conducted among employees"

Wizyty partnerskie zrealizowane w projekcie/Partner visits realized in the project

Ternopil National Economic University/West Ukrainian National University, Ukraine – 16-20.09.2019

Hellenic Open University, Grecja - 21-22.09.2019

wp_20190521_15_15_37_pro wp_20190521_15_16_00_pro wp_20190521_17_06_22_pro wp_20190521_18_13_57_pro350 wp_20190917_14_29_54_pro


Zrealizowane projektyzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem