Dział Obsługi Projektów Rozwojowych

Kuźnia Kompetencji – nowe projekty Kuźni Kadr!


http://kuznia.ue.wroc.pl/

O projektach
Trzy projekty pod wspólną nazwą Kuźnia kompetencji adresowane są do studentów wszystkich kierunków realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynku pracy studentów UE we Wrocławiu poprzez podniesienie kompetencji cenionych przez pracodawców. Projekty realizowane są od kwietnia 2016 do maja 2018 roku.

Adresaci:
Oferta projektów przeznaczona jest dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia UE we Wrocławiu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakładamy udział ogółem ok. 510 osób w pełnym programie rozwijania kompetencji.

Co oferujemy:
Diagnoza w oparciu o wyniki z sesji Assessment Center (w grupach 4-6 osobowych). Diagnoza będzie służyła określeniu słabych i mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwinięcia. Każdemu z uczestników zostaną zaproponowane formy wsparcia pozwalające na podniesienie tych kompetencji. Każdy otrzyma swój indywidualny plan rozwoju kompetencji kluczowych z perspektywy branży do pracy, w której się kształci.
Każdy student uczestniczy w min. 4 formach wsparcia spośród następujących:

 1. Warsztaty kompetencyjne z praktykami biznesu (4 x 3h) – pod nadzorem praktyka studenci nabywają lub rozwijają określoną kompetencję poszukiwaną przez pracodawców u absolwentów podczas procesów rekrutacyjnych.
 2. Grupy projektowe (8 x 3h) – przy wsparciu praktyka rozwiązywanie konkretnego problemu biznesowego.
 3. Szkolenia miękkie prowadzone w tandemie pracownik naukowy + praktyk, 16 – 24 h, profil dostosowany do diagnozy.
 4. Szkolenia komputerowe (do wyboru SAP – moduł dostosowany do kierunku studiów, MS Excel, SPSS, Matlab, AutoCAD), 20 h.
 5. Mentoring – indywidualna praca studenta z praktykiem z branży zgodnej z kierunkiem kształcenia, której celem jest rozwój zawodowy i osobisty studenta. Spotkania raz w tygodniu, 12 x 2h.
 6. Kuźniowa Akademia Mistrzów (4 x 4h) – warsztaty przybliżające specyfikę branży/sektora prowadzone przez praktyków różnych obszarów/tematów branż zgodnych z kierunkiem studiów. Każde spotkanie prowadzi inny praktyk – specjalista w innym obszarze.
 7. Wizyty studyjne u pracodawców (3 x 6h) – odwiedzenie dużego zakładu pracy, zwiedzanie, spotkanie z pracownikami, warsztaty metodą case study.
 8. Szkolenia językowe z elementami różnic kulturowych (angielski i niemiecki, wymiar 30 h, słownictwo branżowe), wymagany poziom zaawansowania min. B1.
 9. Warsztaty kreatywności i innowacyjności prowadzone metodą Design Thinking.
 10. Zagraniczne wizyty studyjne połączone z pracą projektową, 30-80 h, 1-3 tygodnie.
 11. Gra symulacyjna (2 x 6h) – warsztaty rozwijające kompetencje miękkie.
 12. Certyfikowane szkolenia zewnętrzne zgodne z potrzebami kierunku studiów wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestników.
  Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach!

Końcowy pomiar kompetencji, ocena zmian. W celu podsumowania rezultatów zostanie przeprowadzony analogiczny do fazy diagnozy Development Center (pozwalający na zwiększenie samoświadomości uczestników o poziomie posiadanych kompetencji). Wszystkie formy zostaną podsumowane całościowo i pozwolą na sformułowanie wyników udziału studenta w 6-miesięcznym programie rozwoju kompetencji. Podsumowanie uwzględni obszary, które udało się w całości rozwinąć oraz obszary, nad którymi student powinien dalej pracować, aby nadal podnosić swoją wartość na rynku pracy.

Monitoring losów absolwentów. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci monitoringiem losów zawodowych absolwentów. Celem badania będzie sprawdzenie czy uczestnicy projektu podjęli pracę po jego ukończeniu, lub czy kontynuują naukę. Badanie zostanie przeprowadzone metodami CATI (wywiad telefoniczny) oraz CAWI (ankieta internetowa).

Zapisy oraz szczegóły znajdują się na stronie: http://kuznia.ue.wroc.pl/

Zrealizowane projektyzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem