Rok 2020

ZARZĄDZENIA REKTORA 2020


 • ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne   uchylone
Załącznik do ZR 1/2020 – NOTATKA SŁUŻBOWA z omówienia wyników ankiet w semestrze zimowym/letnim
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
Załącznik do ZR 2/2020 – Oświadczenie o osiągnięciu naukowym
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
  Załącznik nr 1 do ZR 8/2020 – Regulamin Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
  Załącznik nr 2 do ZR 8/2020 – Skład Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
Załącznik do ZR 10/2020 – Wniosek o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2019 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 155/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych
Załącznik do ZR 13/2020 – Wniosek o utworzenie Centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie składania przez pracowników i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej
Załącznik nr 1 do ZR 15/2020 – Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki oraz orz dyscyplinie
Załącznik nr 2 do ZR 15/2020 – Instrukcja wypełniania oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej
Załącznik nr 3 do ZR 15/2020 – Oświadczenie upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
Załącznik nr 4 do ZR 15/2020 –Oświadczenie doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej UEW upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć w dyscyplinie albo w dyscyplinie wiodącej zawierającej się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 16/2020 – Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli i selekcji materiałów bibliotecznych
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 19/2020 – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 20/2020 – Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+” wprowadzonego Zarządzeniem nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r.
Załącznik nr 1 do ZR 21/2020 – Arkusz okresowej oceny doktoranta
Załącznik nr 2 do ZR 21/2020 – Wykaz aktywności podejmowanych ponad minimum
Załącznik nr 3 do ZR 21/2020 – Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy dla Filii
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 4 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
Załącznik do ZR 26/2020 – Załącznik nr 4c – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Studenckich i Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 27/2020 – Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane
Załącznik do ZR 28/2020 – Regulamin przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 144/2019 w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Remont sal 213 i 214 w budynku Z należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z ich wyposażeniem”
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i montażem do Centrum Symulacji Procesów Biznesowych”
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 6 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zająć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania centrów kompetencyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie korzystania z miejsc w domach studenckich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS – CoV-2
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy oraz obowiązków informacyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie realizacji postanowień związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego    uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 42/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obowiązku weryfikacji zatwierdzonych planów umów i wynagrodzeń na rok 2020 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika rozszerzonego katalogu usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie opracowywania Karty produktu/rezultatu dla projektów realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załącznik do ZR 50/2020 – Karta produktu/rezultatu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 51/2020 – Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacjna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnienia funkcji i wynagradzania asystenta osoby niepełnosprawnej
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej oraz zasad wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2020 w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2019 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 57/2020 – Wniosek o wydawanie faktur przez Kancelarię w wersji elektronicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie cennika najmu powierzchni biurowej w budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław uchylone
Załącznik do ZR 60/2020 – Cennik najmu powierzchni w Budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 61/2020 – Regulamin praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Ścieżki realizacji praktyk – procedura organizacyjna
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia pracodawcy
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Trójstronna umowa o organizację praktyki zawodowej z Programem praktyki zawodowej UEW
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Dziennik praktyki zawodowej
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wpis nowego podmiotu do Bazy Organizatorów praktyk w danym roku akademickim
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Podanie o zgodę na zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie innej aktywności zawodowej lub społecznej
Załącznik nr 9 do Regulaminu – Oświadczenie studenta do celów administracji danymi osobowymi w związku z realizacją praktyki zawodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załącznik do ZR 62/2020 – Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej, uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2020 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   tekst jednolity – ZR 223/2020
Załącznik nr 1 do ZR 66/2020 – Standardy pracy dyplomowej licencjackiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 66/2020 – Standardy pracy dyplomowej inżynierskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 3 do ZR 66/2020 – Standardy pracy dyplomowej magisterskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 4 do ZR 66/2020 – Przykładowy wzór opracowania pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 do ZR 66/2020 – Zasady utajnienia prac dyplomowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Zasad utajnienia prac dyplomowych – Wzór wniosku o utajnienie pracy dyplomowej
Załącznik nr 6 do ZR 66/2020 – Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 7 do ZR 66/2020 – Regulamin weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych
Załącznik nr 2 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół z kontroli oryginalności pracy dyplomowej na podstawie wyników raportu JSA
Załącznik nr 8 do ZR 66/2020 – Skład Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 2 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 3 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 4 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do realizacji prac związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 7 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
Załącznik nr 1 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora
Załącznik nr 2 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 4f do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza do Regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 3 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 5f do Regulaminu organizacyjnego- Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych Kanclerzowi
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu ćwiczeń terenowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 3 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia uchwał Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników poza granicami kraju oraz zwrotu kosztów takich podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 78/2020 – Instrukcja w sprawie podróży służbowych pracowników poza granicami kraju oraz zwrotu kosztów takich podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Instrukcji – Wniosek o zgodę na zagraniczny wyjazd służbowy
Załącznik nr 2 do Instrukcji – Rozliczenie wyjazdu służbowego
Załącznik nr 3 do Instrukcji – Ewidencja przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy
Załącznik nr 4 do Instrukcji – Zlecenie/rozliczenie podróży dla realizacji zadań na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 79/2020 – Oświadczenie do badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 80/2020 – Regulamin praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Ścieżki realizacji praktyk – procedura organizacyjna
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy pracodawcy
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Trójstronna umowa o organizację praktyki zawodowej z Programem praktyki zawodowej UEW
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Dziennik praktyki zawodowej
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o włączenie podmiotu do Bazy Organizatorów praktyk w danym roku akademickim
Załącznik nr 7 do Regulaminu –Podanie o zgodę na zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie innej aktywności zawodowej lub społecznej
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 81/2020 – Opis rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 2 do ZR 81/2020 – Oświadczenie o potwierdzeniu zgodności treści rozprawy doktorskiej na nośnikach
Załącznik nr 3 do ZR 81/2020 – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu
Załącznik nr 4 do ZR 81/2020 –Oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 34/2020 z 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę
Załącznik nr 1 do ZR 83/2020 – Maksymalna etatyzacja pracowników NNA w pionach
Załącznik nr 2 do ZR 83/2020 – Wniosek o ogłoszenie rekrutacji wewnątrzuczelnianej na wakujące stanowisko
Załącznik nr 3 do ZR 83/2020 – Karta opisu stanowiska
Załącznik nr 4 do ZR 83/2020 –Podanie o przeniesienie do innej komórki
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 86/2020 – Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2020 w sprawie przeprowadzenia przeglądu wykorzystywania powierzchni obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na cele niezwiązane z dydaktyką
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących nieobligatoryjnych praktyk studenckich
Załącznik nr 1 do ZR 88/2020 – Umowa trójstronna o organizację nieobligatoryjnej praktyki studenckiej
Załącznik nr 2 do ZR 88/2020 – Formularz - dane pracodawcy
Załącznik nr 3 do ZR 88/2020 – Zgłoszenie na praktyki nieobligatoryjne
Załącznik nr 4 do ZR 88/2020 – Skierowanie na nieobligatoryjną praktykę studencką
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 83/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę
Załącznik nr 1 do ZR 89/2020 – Maksymalna etatyzacja pracowników NNA w pionach
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi Naukowcy
Załącznik do ZR 90/2020 – Regulamin Konkursu Młodzi Naukowcy
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz obowiązku zawiadomienia o prowadzonej działalności gospodarczej
Załącznik nr 1 do ZR 92/2020 – Wniosek dotyczący podjęcia/kontynuowania dodatkowego zatrudnienia
Załącznik nr 2 do ZR 92/2020 – Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia
Załącznik nr 3 do ZR 92/2020 – Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 93/2020 – Regulamin Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru instytucji finansowej
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 8 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 42/2017 w sprawie wymiaru i formy praktyk zawodowych doktorantów
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad pobierania butelkowanej wody mineralnej w okresie upałów
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć do szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kształcenie w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi
Załącznik nr 1 do ZR 103/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej EMBA dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursu przygotowawczego z języka angielskiego dla Cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 106/2020 – Regulamin (wersja w języku polskim)

 • ZARZĄDZENIE NR 107/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu określającego ceremoniał akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 107/2020 – Regulamin określający ceremoniał akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad publikowania przez pracowników Uczelni monografii naukowych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 109/2020 – Wniosek o wyrażenie zgody na publikację monografii naukowej poza Wydawnictwem UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia centrum kompetencyjnego pod nazwą „Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB” i powołania dyrektora Centrum
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 111/2020 – Regulamin Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu Mieszkańca – Cennik pieniężnych kar porządkowych i odszkodowań za spowodowanie szkody w Domu Studenckim 
Załącznik nr 2.1 do Regulaminu Mieszkańca – Zasady korzystania z pokoju nauki
Załącznik nr 2.2 do Regulaminu Mieszkańca – Zasady korzystania z sali telewizyjnej w Domu Studenckim
Załącznik nr 2.3 do Regulaminu Mieszkańca – Zasady korzystania z depozytu w Domu Studenckim
Załącznik nr 2.4 do Regulaminu Mieszkańca – Zasady korzystania z pralni
Załącznik nr 3 do Regulaminu Mieszkańca – Zasady korzystania z bezpłatnego noclegu dla gościa w pokoju Mieszkańca
Załącznik nr 4 do Regulaminu Mieszkańca – Regulamin użytkowania Akademickiej Sieci Komputerowej
Załącznik nr 5 do Regulaminu Mieszkańca – Zasady korzystania z miejsca na parkingu niestrzeżonym przy DS "Ślężak" i wypożyczania pilotów do szlabanu przy wjeździe na al. Kasztanową
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim
Załącznik nr 1 do ZR 112/2020 – Wzór umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim
Załącznik nr 2 do ZR 112/2020 – Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego na zawarcie umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim, przez osobę niepełnoletnią będącą pod jego opieką prawną
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 113/2020 – Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich
Załącznik do ZR 114/2020 – Opłaty miesięczne za miejsca w Domach Studenckich dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zasad przyjmowania faktur dotyczących Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania i użytkowania Sieci komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 117/2020 – Regulamin zarządzania i użytkowania Sieci komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 9 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii
 • ZARZĄDZENIE NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Edmunda Cibisa do pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Bartłomieja Nity, prof. UEW do pełnienia funkcji Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Ewy Stańczyk-Hugiet do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Andrzeja Graczyka do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Okruszka, prof. UEW do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Systemu Controllingu
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
Załącznik nr 1 do ZR 1 128/2020 – Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
Załącznik nr 2 do ZR 1 128/2020 – Informacja o wynikach konkursu
Załącznik nr 3 do ZR 1 128/2020 – Wniosek w sprawie zatrudnienia/zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego

 • ZARZĄDZENIE NR 129/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji, kosztorysowania i rozliczania szkoleń i kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2020 - 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2020 - 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 134/2020 – Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków w projekcie PROM
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu I Konkursu Rektora na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 137/2020 – Regulamin I Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. UEW do pełnienia funkcji Dziekana Filii – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr Marka Wąsowicza do pełnienia funkcji Dziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Dłużnych Instrumentów Finansowych
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Joanny Radomskiej, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Marka Kośnego, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Wojciecha Golimowskiego, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Czesława Zająca do pełnienia funkcji Dziekana Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Roberta Kurka, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Filii w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz zarządzenie nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Cierniak-Emerych, prof. UEW do pełnienia funkcji Dziekana ds. Studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz weryfikacji efektów uczenia się w semestrze zimowym 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów pełnomocnictw
Załączniki do ZR 153/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Rady EMBA
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r.   uchylone
Załącznik nr 14 – Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę w porze nocnej
Załącznik nr 20 – Wniosek o przyznanie/cofnięcie dodatku specjalnego za prace w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia

 • ZARZĄDZENIE NR 156/2020 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Rady ds. Nauczania na Odległość
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2020 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia I Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Prodziekanów ds. Studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2020 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany załączników nr 2, 4 i 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 159/2020 – Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEW
Załącznik do ZR 159/2020 – Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEW
Załącznik do ZR 159/2020 – Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 160/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu przedłużonej rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 2 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 3 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 4 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 5 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 6 do ZR 160/2020 –Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia, na kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 161/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2020/2021 (z wyłączeniem EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu
Załącznik do ZR 162/2020 – Struktura organizacyjna zespołu projektowego
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2    uchylone
Załącznik nr 1 do ZR 164/2020 – Zasady dotyczące sal dydaktycznych/laboratoriów. Wytyczne dla służb technicznych i administracyjnych
Załącznik nr 2 do ZR 164/2020 – Wytyczne dotyczące studentów
Załącznik nr 3 do ZR 164/2020 – Wytyczne dla prowadzących zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 4 do ZR 164/2020 – Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika bądź studenta
Załącznik nr 5 do ZR 164/2020 – Regulamin laboratorium w zakresie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-CoV-2
 • ORDINANCE NO. 164/2020 of the Rector of the Wrocław University of Economics and Business of 30 September 2020 on the principles of operation of the Wrocław University of Economics and Business due to the epidemiological threat caused by the SARS-CoV-2 virus
Annex 1 to Ordinance of the Rector No. 164/2020 – Principles for classrooms/laboratories. Guidelines for technical and administrative services
Annex 4 to Ordinance of the Rector No. 164/2020 – Procedures in the event of a suspected infection of an employee or a student
Annex 5 to Ordinance of the Rector No. 164/2020 – Laboratory regulations regarding safety rules during the SARS-CoV-2 pandemic
 • ZARZĄDZENIE NR 165/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 165/2020 – System Identyfikacji Wizualnej
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 166/2020 – Wykaz symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Uczelni
Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora
Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 5a do Regulaminu organizacyjnego – Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio Rektorowi
Załącznik do ZR 168/2020 –Załącznik nr 9 do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 170/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 170/2020 – Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 171/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 172/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 173/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik do ZR 173/2020 – Regulamin oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 174/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 października 2020 r. w sprawie Rady Nadzorującej inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • ZARZĄDZENIE NR 175/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim
 • ZARZĄDZENIE NR 176/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
 • ZARZĄDZENIE NR 177/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 178/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie obiegu korespondencji wewnątrzuczelnianej
 • ZARZĄDZENIE NR 179/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie rejestrowania i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę
Załącznik nr 1 do ZR 179/2020 – Wniosek o rejestrację wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę
Załącznik nr 2 do ZR 179/2020 – Formularz promujący wydarzenie
Załącznik nr 3 do ZR 179/2020 – Rozliczenie wydarzenia – rozwinięcie kosztów bezpośrednich
Załącznik nr 4 do ZR 179/2020 – Rozliczenie wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę
Załącznik nr 5 do ZR 179/2020 – Formularz podsumowujący realizację podsumowujący realizację wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załącznik nr 6 do ZR 179/2020 – Procedura rejestrowania i rozliczania wydarzeń upowszechniających naukę lub rozwijających dydaktykę
 • ZARZĄDZENIE NR 180/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 181/2020 – Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 182/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
Załącznik do ZR 182/2020 – Notatka służbowa z omówienia wyników ankiet
 • ZARZĄDZENIE NR 183/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zawierania umów o usługi edukacyjne w formie elektronicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 186/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 186/2020 – Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o wydanie służbowej kart płatniczej
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie użytkownika służbowej karty płatniczej
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Ewidencja służbowych kart płatniczych
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Regulamin Kart Płatniczych dla Klientów Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki S.A.
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 188/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 178/2020 w sprawie obiegu korespondencji wewnątrzuczelnianej
 • ZARZĄDZENIE NR 189/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Rady ds. Nauczania na Odległość na Radę ds. e-Learningu
 • ZARZĄDZENIE NR 190/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 191/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 192/2020 – Regulamin realizacji projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 192a2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 193/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora nr 154/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 194/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dodatku uzupełniającego
Załącznik do ZR 194/2020 – Załącznik nr 21 – Tabela kalkulacji wysokości dodatku uzupełniającego
Załącznik do ZR 194/2020 – Załącznik nr 22 – Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego
Załącznik do ZR 194/2020 – Karta czasu pracy (KCP)
 • ZARZĄDZENIE NR 195/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 196/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 197/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 199/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 200/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zasad korzystania oraz zmiany pomieszczeń przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2020 w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę
 • ZARZĄDZENIE NR 202/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 202/2020 – Zasady zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 do ZR 202/2020 – Wzór wniosku o zakup sprzętu komputerowego
Załącznik nr 3 do ZR 202/2020 – Polityka wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 203/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 204/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 205/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 3 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 205/2020 – Załącznik nr 4d – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 206/2020 – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 206/2020 – Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEW
 • ZARZĄDZENIE NR 207/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 182/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
 • ZARZĄDZENIE NR 207a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Impakt Dolny Śląsk – Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 208/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego
 • ZARZĄDZENIE NR 209/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/2020 w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu

Załącznik nr 1 do ZR 209/2020 – Struktura zespołu odpowiedzialnego za zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu głównego www.ue.wroc.pl 

Załącznik nr 2 do ZR 209/2020 – Struktura zespołu odpowiedzialnego za zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie intranetu
 • ZARZĄDZENIE NR 210/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologicznego dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 210/2020 – Regulamin korzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologicznego dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 211/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli i selekcji materiałów bibliotecznych
 • ZARZĄDZENIE NR 212/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 212/2020 – Wniosek o wydawanie faktur przez Kancelarię w postaci elektronicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 213/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
Załącznik do ZR 213/2020 – Wniosek o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 214/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przechowywania dokumentacji przez prowadzących zajęcia związanej z procesem kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 215/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 216/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Impakt Dolny Śląsk –Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 217/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 218/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia drugiego stopnia, na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do ZR 218/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia
Załącznik nr 2 do ZR 218/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • ZARZĄDZENIE NR 219/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uczestniczenia w organizowanych przez Uczelnię zajęciach nieobjętych programem studiów, w ramach których student może uzyskać nie więcej niż 30 punktów ECTS
 • ZARZĄDZENIE NR 220/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego Green Team – Centrum Zrównoważonego Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 221/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego Asia-Pacific Research Centre
 • ZARZĄDZENIE NR 222/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 r.
Załącznik do ZR 222/2020 – Kalendarz 2021
 • ZARZĄDZENIE NR 223/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 66/2020
Załącznik nr 1 – Standardy pracy dyplomowej licencjackiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 – Standardy pracy dyplomowej inżynierskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 3 – Standardy pracy dyplomowej magisterskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 4 – Przykładowy wzór opracowania pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 – Zasady utajnienia prac dyplomowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Zasad utajnienia pracy dyplomowej – Wzór wniosku o utajnienie pracy dyplomowej
Załącznik nr 6 – Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 7 – Regulamin weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół z kontroli oryginalności pracy dyplomowej na podstawie wyników raportu JSA
Załącznik nr 8 – Skład Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów
Załącznik nr 9 – Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 224/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Zarządzania Strategicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 225/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do ZR 225/2020 – Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 226/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu
 • ZARZĄDZENIE NR 227/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 228/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
Załącznik – Oświadczenie o osiągnięciu naukowym
 • ZARZĄDZENIE NR 229/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok
Załącznik do ZR 229/2020 – Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 230/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Korekty nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
Załącznik do ZR 230/2020 – Korekta nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok


PISMA OKÓLNE REKTORA 2020

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Pisma Okólnego nr 6/2019 w sprawie zasad finansowania z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni wydatków, które nie mogą obciążać środków pochodzących z subwencji w roku ich płatności
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania głosowań uchwał Senatu w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego   uchylone
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania głosowań uchwał Senatu w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego   uchylone
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w 2020 roku
 • PISMO OKÓLNE NR 5/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowej dopłaty do wypoczynku ich dzieci w 2020 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zawierania dodatkowych umów o pracę z odchodzącymi na emeryturę pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi
 • PISMO OKÓLNE NR 7/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zawierania dodatkowych umów o pracę z odchodzącymi na emeryturę pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi


KOMUNIKATY REKTORA 2020


 • KOMUNIKAT NR 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • KOMUNIKAT NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji epidemiologicznej - koronawirus
 • KOMUNIKAT NR 3/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie odwołania projektu Auto Stop Race
 • KOMUNIKAT NR 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych wśród studentów (koronawirus)
 • KOMUNIKAT NR 5/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  uchylone
 • KOMUNIKAT NR 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • KOMUNIKAT NR 7/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  uchylone
 • KOMUNIKAT NR 8/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat za studia
 • KOMUNIKAT NR 9/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w I kwartale 2020 roku
 • KOMUNIKAT NR 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania pracy  uchylone
 • KOMUNIKAT NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji prowadzenia posiedzeń Rad Naukowych Dyscyplin, komisji, zespołów lub innych gremiów działających w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w warunkach zdalnego uczestnictwa z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej w sytuacji stanu epidemii
 • KOMUNIKAT NR 12/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych przez pracowników administracyjnych
 • KOMUNIKAT NR 13/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie planowania urlopów wypoczynkowych w 2020 r.
Załącznik do Komunikatu nr 13/2020 – Planowanie urlopów – FAQ
 • KOMUNIKAT NR 14/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w II kwartale 2020 roku
 • KOMUNIKAT NR 15/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji epidemiologicznej - koronawirus   uchylone
 • KOMUNIKAT NR 16/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie finansowania zakupu artykułów spożywczych i napojów
 • KOMUNIKAT NR 17/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w roku 2019
 • KOMUNIKAT NR 18/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sytuacji epidemiologicznej - koronawirus
 • KOMUNIKAT NR 19/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powoływania kierowników katedr
 • KOMUNIKAT NR 20/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021
 • KOMUNIKAT NR 21/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi   uchylone
 • KOMUNIKAT NR 22/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie opublikowane w III kwartału 2020 roku
 • KOMUNIKAT NR 23/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 października 2020 r. w sprawie utraty mocy wydanych zgód
 • KOMUNIKAT NR 24/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 października 2020 r. w sprawie opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • KOMUNIKAT NR 25/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania kierowników katedr
 • KOMUNIKAT NR 26/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie Komunikatu Nr 1/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie powołania zespołów do przygotowania raportów samooceny dla kierunków: Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie
 • KOMUNIKAT NR 27/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Komunikatu 27/2020 – Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • KOMUNIKAT NR 28/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania kierowników katedr
 • KOMUNIKAT NR 29/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie wybieralnych przedmiotów humanistycznych lub społecznych


KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2020

 • KOMUNIKAT NR 1/2020 PROREKTORA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • KOMUNIKAT NR 1/2020 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołów do przygotowania raportów samooceny dla kierunków: Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie
 • KOMUNIKAT NR 2/2020 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU w sprawie zasad wystawiania oceny łącznej z przedmiotu
 • KOMUNIKAT NR 3/2020 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • KOMUNIKAT NR 1/2020 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej na rok 2021
 • KOMUNIKAT NR 2/2020 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie realizacji Controllingowej Procedury Budżetowej na rok 2021
 • KOMUNIKAT NR 3/2020 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji i wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Komunikatu 3/2020 – Procedura związana z trybem podejmowania decyzji przez Komisję Projektową
Załącznik nr 3 do Komunikatu 3/2020 – Karta zakończenia projektu
Załącznik nr 4 do Komunikatu 3/2020 – Typy projektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 5 do Komunikatu 3/2020 – Karta monitoringu projektu
Załącznik nr 6 do Komunikatu 3/2020 – Minimalny zakres informacji w Centralnym Rejestrze Projektów
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem