W Akademii

Akredytacja dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na wydziale IE Na podkreślenie zasługuje niezwykle krótki czas, jaki upłynął od momentu wizytacji w październiku 2004 do decyzji, podjętej już 28 grudnia. Prof. Teresa Znamierowska podkreśla, że aż siedem punktów w uwagach pokontrolnych PKA wskazywało na dobre przygotowanie wydziału.

Następna ocena kierunku nastąpi w roku akademickim 2009/2010

Doktoranci ze zniżką

Studenci dziennych studiów doktoranckich prowadzący zajęcia będą mieli prawo do zniżkowych przejazdów – taki jest wynik rozmów podjętych przez władze uczelni z PKP. Legitymacje uprawniającą do 50% zniżki można otrzymać w Dziale Osobowym.


Wydawnictwo informuje, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Komitetu Redakcyjnego. Najbliższe spotkanie odbędzie się 2 lutego (w środę) o godz.1000 (w Wydawnictwie, pok. 16).

Nowości Biblioteki

Biblioteka Główna zachęca do korzystania z bazy JSTOR. Baza zawiera teksty artykułów z czasopism naukowych w ich pełnych ciągach historycznych (niektóre pierwsze numery są z XVII i XVIII wieku), ale bez dostępu do ostatnich 5-ciu lat. Obejmuje czasopisma naukowe z następujących dziedzin:

Baza dostępna jest na terenie kampusu pod adresem: JSTOR

Interesujący jest również serwis ISI Emerging Markets, który zapewnia obszerne informacje dotyczące Polski. Umożliwia on dostęp do pełnych tekstów artykułów agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych, uzyskiwanych bezpośrednio ze znaczących źródeł informacji - krajowych, jak również zagranicznych.

Baza dostępna jest na terenie kampusu pod adresem: ISI

Nowa komórka europejska

Rektor Akademii Ekonomicznej Zarządzeniem nr 3/2005 powołał do życia z dniem 10 stycznia Dział Obsługi Projektów Europejskich podlegający bezpośrednio prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.

Na basen przez Internet

Dzięki staraniom Działu Programowania Systemów Użytkowych na basen w semestrze letnim 2004/2005 będzie można się zapisać za pośrednictwem Internetu. W określonych dniach i godzinach dla poszczególnych grup pracowników zostanie uruchomione okno dialogowe pozwalające zarezerwować karnety na wybrany dzień i godzinę.

Zwolennicy tradycyjnej metody zapisów dokonają rezerwacji na dotychczasowych zasadach.

Szczegóły znajdują się na stronie głównej Akademii. w Aktualnościach.


19 stycznia 2005 r. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy odbyło się spotkanie Premiera Jerzego Hausnera ze Studenckim Forum BCC. Studenci przekazali Premierowi Gospodarczy Plan Młodych – pakiet rozwiązań legislacyjnych postulowanych przez studentów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. Premier Jerzy Hausner przychylnie odniósł się do wszystkich studenckich postulatów dotyczących poprawy systemu polskiej edukacji, obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców, ułatwień w zakładaniu firm oraz ograniczenia korupcji wśród urzędników. Studenckie propozycje trafiły do analizy Ministerstwa. Za miesiąc odbędzie się kolejne spotkanie z Premierem na temat możliwości oraz zaawansowania prac nad wdrożeniem naszych postulatów.

Gospodarczy Plan Młodych został wypracowany na podstawie najciekawszych pomysłów uczestników konkursu Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości.

Premier Hausner obiecał również wsparcie Ministerstwa dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W załączniku Gospodarczy Plan Młodych, wersja skrócona: http://www.sfbcc.org.pl/index.php?id=393.

Studencki sposób na e-edukację

Nie byłeś na wykładzie, nie wiesz, o co pytają na egzaminie – studenci AE znaleźli na to sposób. Zamiast kserować notatki i „niszczyć lasy” – jak z wartą podkreślenia wrażliwością ekologiczną piszą pomysłodawcy - wystarczy wejść na portal www.portalae.prv.pl i poszukać tam interesujących materiałów. Zasada funkcjonowania portalu jest prosta: za każdy wykład (cykl wykładów) jest odpowiedzialna jedna osoba, która sporządza notatki i umieszcza je na stronie. W portalu działa również giełda materiałów.

Konferencje

Konferencja „DO STARTU... po własną firmę – spółdzielnię”

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wrocławskich Wyższych Szkół Państwowych (Biuro Karier – Wrocław) przystępuje do realizacji projektu „Do STARTU po własną firmę – spółdzielnię”. Celem projektu jest propagowanie podejmowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni przez studentów i absolwentów. W ramach projektu planowane jest m.in. zorganizowanie

94-godzinnego szkolenia dla 15 studentów i absolwentów wrocławskich szkół wyższych z zakresu przedsiębiorczości. Udziału w szkoleniu będzie całkowicie bezpłatny.

Konferencja promująca projekt odbędzie się 25 stycznia 2005 r. na Politechnice Wrocławskiej – Gmach A-1 ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 w sali 241 (Sala Senatu) o godz. 10.00.

Konkursy i stypendia

Pieniądze na naukę

22,5 mln złotych zamierza przeznaczyć na wspieranie nauki polskiej w bieżącym roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Właśnie ukazał się drukiem informator o programach realizowanych w roku 2005, dostępny również pod adresem: www.fnp.org.pl Są wśród nich nagrody, stypendia krajowe i zagraniczne, wspierania warsztatów naukowych, programy wydawnicze i konferencje oraz programy współpracy międzynarodowej.


W styczniowym numerze Dziennika Urzędowego UE (Official Journal of the European Union, 8/1/2005) Komisja Europejska zamieściła ogłoszenie o konkursie na projekty badawcze, projekty pilotażowe, seminaria, wymianę ekspertów oraz inne działania, które mogłyby przyczynić się do rozwoju wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie edukacji w Europie. Propozycje powinny dotyczyć jednego z poniższych tematów:

Do realizacji projektu – finansowanego z grantu Komisji Europejskiej w 75% - niezbędne jest pozyskanie instytucji partnerskich z pięciu państw uczestniczących w programie SOCRATES, przy czym przynajmniej jedna instytucja musi pochodzić z państwa członkowskiego UE. Aplikacje są przyjmowane do 18 marca br.

Szczegóły na stronie http://www.men.waw.pl/wspolpraca/eurydice/konkurs2005.php

Konkurs na esej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ogłasza V edycję konkursu dla studentów szkół wyższych na esej w języku polskim w zakresie spraw międzynarodowych

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki spraw międzynarodowych wśród studentów szkół wyższych. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci (jednak w nie więcej niż dwóch edycjach) kształcący się zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. W konkursie nie mogą brać udziału studenci studiów doktoranckich i podyplomowych.

Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z tekstem eseju w postaci załącznika (WORD) należy przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2005 r. na adres poczty elektronicznej: konkurs@pism.pl. Zgłoszenie udziału w konkursie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko autora eseju,
  2. adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod którym można kontaktować się z autorem eseju,
  3. kierunek i rok studiów, nazwę i adres uczelni autora eseju.

Do konkursu mogą być zgłaszane eseje w języku polskim, nie przekraczające 12 tysięcy znaków i spacji, (za przekroczenie ww. limitu każdy z członków Komisji od swojej oceny odejmuje 1 punkt) na jeden z następujących tematów:

  1. Priorytety polskiej polityki zagranicznej w najbliższej dekadzie.
  2. Stosunki międzynarodowe w dobie społeczeństwa informacyjnego.
  3. Jak kształtować wizerunek Polski za granicą?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2005 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

Autorom esejów, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów, zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości od 1.000 do 3.000 zł.

Szczegóły: www.pism.pl

In case of career…

Można składać aplikacje do Case Study Weekend 2005. Rozwiązanie studium przypadku przygotowanego przez The Boston Consulting Group daje szansę bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą i sprawdzenia wiedzy nabytej podczas studiów. Zgłoszenia należy składać na stronie www.csw.pl do 6 lutego 2005r.

Projekt Case Study Weekend odbywa się w Polsce od 1998 roku i jego głównym celem jest umożliwienie studentom i absolwentom uczelni wyższych z całego kraju udział w seminarium organizowanych przez najlepsze firmy w Polsce. Case Study Weekend powstał w Belgii w 1996 roku, kiedy to belgijski AIESEC zaprosił do uczestnictwa w projekcie 180 studentów z całego kraju. Stanęli oni przed szansą poznania realiów pracy w poważnych firmach, wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów oraz bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą.

Projekt skierowany jest do studentów 4,5 roku uczelni ekonomicznych, technicznych, prawnych oraz społecznych

Wokół nas

Nowa kadencja Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Decyzją nr 1 z dnia 3 stycznia 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu powołał Państwową Komisję Akredytacyjną na kadencję w latach 2005-2007 w składzie:

W zespole kierunków ekonomicznych zasiada m.in. prof. dr hab. Danuta Strahl z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pozostałymi członkami Komisji są:

Debata regionalna

O konieczności współpracy ponadregionalnej oraz równości szans podmiotów samorządowych i gospodarczych w dostępie do środków unijnych mówiła prof. Bożena Klimczak, kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej podczas poniedziałkowej debaty o Narodowym planie rozwoju 2007–2013, zorganizowanej przez redakcję „Rzeczpospolitej” we wrocławskim Ossolineum. W dyskusji poświęconej strategii dla Dolnego Śląska na najbliższe lata obok ministra Jacka Sochy wzięli udział biznesmeni, samorządowcy i ludzie kultury Dolnego Śląska. Podkreślano, że region dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy zagranicznych i jest drugim, po Mazowieckim, pod względem liczby spółek z kapitałem zagranicznym. Marszałek Paweł Wróblewski podkreślił potrzebę stworzenia marki Dolnego Śląska, która eksponowałaby specyficzne cechy regionua poetka, Urszula Kozioł postulowała, aby nie zapominać o edukacji kulturalnej społeczeństwa.

Elitarne stypendia

Samorząd Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o radykalnej zmianie zasad przyznawania stypendium naukowego. Dotychczas pula przeznaczona na stypendia była dzielona między wszystkich tych studentów, którzy osiągnęli odpowiednie wyniki. Skutkiem tego stypendium otrzymywał co piąty student a wypłacana kwota nie przekraczała 200 zł. Zmiana polega na tym, że kwota przeznaczoną na stypendia naukowe zostanie podzielona między 10% najlepszych studentów na każdym wydziale. Tym samym – w ocenie projektodawców - stanie się ono elitarne.

Podobny system przyznawania stypendium naukowego ma Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Jagiellonka.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem