Senat

Posiedzenie Senatu 22 lutego 2005 roku

22 lutego br. Senat spotkał się na pierwszej w tym roku sesji.

Senatorowie podjęli decyzje o powołaniu Komisji Wyborczej w składzie:

Zatwierdzono (po uwzględnieniu poprawek) Instrukcję wyborczą oraz Kalendarz wyborczy.

Kalendarz wyborczy:

 Zgłaszanie kandydatów na elektorów dla wyboru rektora, prorektorów  do 7 marca 2005 r. do godz. 12
 Zgłaszanie kandydatów na rektora Akademii  do 14 marca 2005 r. do godz. 12
 Wybory do kolegium elektorskiego dla studentów zaocznych  17 marca 2005 r. w godz. 10-14
 Wybory do kolegium elektorskiego  24 marca 2005 r. w godz. 10-14
 Wybory rektora Akademii  7 kwietnia 2005 r. – godz. 12
 Wybory prorektorów  14 kwietnia 2005 r. – godz. 12
 Wybory kolegiów elektorskich dla wyboru dziekanów i prodziekanów  do 18 kwietnia 2005 r.
 Wybory dziekanów i prodziekanów  do 16 maja 2005 r.
 Wybory przedstawicieli do Senatu AE  do 2 czerwca 2005 r.
 Wybory przedstawicieli do Rad Wydziałów  do 2 czerwca 2005 r.
 Senat na wniosek rektora powoła Komisje Dyscyplinarną i Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów  do 15 czerwca 2005 r.
 Rady wydziałów i jednostki międzywydziało-we wybiorą przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich  do 15 czerwca 2005 r.
 Rady wydziałów, pracownicy Biblioteki Głównej i samorząd studencki wybiorą przedstawicieli do Rady Bibliotecznej  do 15 czerwca 2005 r.
   

Profesor Wanda Kopertyńska, dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki zapoznała senatorów z wnioskiem Wydziału ZI o nadanie tytułu doktora honoris causa naszej uczelni prof. Andrzejowi Barczakowi z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przedstawiła także recenzje prof. Welfe i prof. Kolupy o dorobku prof. Andrzeja Barczaka. Senat zaakceptował propozycję Wydziału.

Dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej prof. Marek Łyszczak przedstawił wniosek o zatrudnienie na stanowisku prof. nadzwyczajnego AE w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej. Wniosek zatwierdzono.

Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego prof. Władysław Leśniak przedstawił 3 wnioski o zatrudnienie na stanowisko prof. nadzwyczajnego AE dla:

Wnioski zatwierdzono.

Prorektor prof. Nauki prof. Stanisław Nowosielski przedstawił wnioski osobowe dla:

Senat po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki (zaprezentowanym przez dziekana prof. Ryszarda Brola) podjął decyzje o utworzeniu z dniem 1 marca 2005 r. Katedry Mikroekonomii na Wydziale GRiT i powołał prof. dr hab. Andrzeja Matysiaka na stanowisko kierownika Katedry.

Na wniosek kwestora mgr. Krzysztofa Małysa Senat zatwierdził korektę do planu rzeczowo-finansowego na rok 2004 wynikającą z przekazania przez MENiS dodatkowych dotacji na działalność dydaktyczną, działalność statutową (dla Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego) i na pomoc materialną dla studentów.

Senatorowie zapoznali się z planem wydawniczym na 2005 rok i zaakceptowali jego projekt.

Rektor prof. Marian Noga zaapelował do przedstawicieli senackich komisji o przygotowanie na kolejne spotkanie Senatu (w dniu 22 marca) krótkiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających ze „Strategii rozwoju Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”.

W Akademii

Nasz człowiek w Radzie nauki

17 lutego 2005 roku rozpoczęła działalność Rada Nauki, która jest organem kluczowym zarówno przy formułowaniu ogólnych zasad polityki naukowej, jak i podejmowaniu szczegółowych decyzji, związanych z finansowaniem poszczególnych projektów badawczych. Najważniejszym organem Rady Nauki jest Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej, którego zadaniem jest kreowanie strategii Polski w dziedzinie rozwoju nauki oraz określanie priorytetowych dziedzin, na których rozwój przeznaczone zostaną większe środki. W jego skład weszło 11 profeso­rów z różnyc­h dziedzin nauki. Wśród nich, jako jedyny reprezentant nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych, a także jedyny przedstawiciel Dolnego Śląska znalazł się prof. Krzysztof Jajuga, dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na wydziale ZI.

Szczęśliwe 13-tki

Kwestura informuje, że tzw. 13 pensje zostaną wypłacone 1 marca.

PIT za rok 2004

Pracownicy, którzy jeszcze nie odebrali rozliczenia podatkowego za rok 2004 (PIT) mogą to uczynić w odpowiednim pokoju działu finansowego w bud. G.

Konferencje i zaproszenia

Chartered Financial Analyst

Prof. Krzystof Jajuga będzie jednym z prelegentów na międzynarodowej konferencji pt. Alokacja aktywów w funduszach emerytalnych, która odbędzie się 1 marca w Warszawie w sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Organizatorem konferencji, inaugurującej działalność polskiego oddziału CFA Institute, jest Polish Association of Investment Professionals (PAIP). Podczas konferencji prelekcje wygłoszą również m.in.: Christian Dreyer, CFA (Tertium datur AG, Basel, Szwajcaria) oraz dr Robert A. Clark, CFA (University of Evansville, USA) Konferencji towarzyszyć będzie ceremonia rozdania CFA Scholarships.

Początek konferencji o godz. 16.00 Wstęp wolny.

Tytuł Chartered Financial Analyst® (CFA®) jest powszechnie rozpoznawanym i uznawanym międzynarodowym standardem, świadczącym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami. Jest to obecnie tytuł cieszący się największym poważaniem w środowisku. Więcej: http://www.cfa.com.pl

VIII Międzyuczelniane Targi Pracy Profesja 2005

W dniach 01- 02 marca 2005 r., w Hotelu Holiday Inn we Wrocławiu odbędą się VIII Międzyuczelniane Targi Pracy Profesja 2005. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Międzyuczelniane Biuro Karier – Wrocław, które od 8 lat pomaga studentom i absolwentom wrocławskich wyższych szkół państwowych w aktywnym wejściu na rynek pracy.

Udział w tegorocznej, ósmej już, edycji targów zapowiedzieli m.in.: Hewlett – Packard, Electrolux, Wabco, GE Power Controls, Auchan, Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Faurecia – Wałbrzych, Polifarb Cieszyn - Wrocław i wiele innych.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia oraz Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska.

Targom towarzyszyć będą prezentacje firm oraz wykłady związane z planowaniem kariery zawodowej w Polsce i UE, każdy odwiedzający zaś otrzyma bezpłatny egzemplarz Biuletynu Targowego. Szczegóły na www.profesja.org.pl

Konkursy

Europejski magister

Europejskie Centrum Między-uniwersyteckie na Rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji (EIUC) ogłosiło nabór na roczne uzupełniające studia magisterskie w ramach Europejskiego Programu Studiów Magisterskich w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji (E.MA). E.MA oferuje 90 studentom roczny, unikatowy program studiów w Wenecji (pierwszy semestr) i na 37 uniwersytetach reprezentujących wszystkie państwa członkowskie UE (drugi semestr), obejmujący również praktyczne misje w terenie. Na najlepszych absolwentów czekają prestiżowe praktyki w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Termin składania aplikacji mija 17 marca. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach:

  1. Aplikacja
  2. Folder
  3. Plakat

Marketingowy POLYGON

Studenci zainteresowani marketingiem, którzy chcieliby przeprowadzić społeczną kampanię marketingową i wcielić w życie swoje pomysły mogą wziąć udział w programie Wolontariatu na rzecz Rozwoju Inicjatyw Pomocowych pod nazwą POLYGON. Program polega na kojarzeniu organizacji dobra publicznego pragnących zrealizować kampanie promocyjne związane ze swoim charakterem, z wolontariuszami posiadającymi podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia kampanii społecznych. Jednym z organizatorów programu jest stowarzyszenie AIESEC.

Szczegóły i aplikacje na stronie: www.polygon.org.pl

Szare na złote

15 lutego 2005 roku rozpoczął się Konkurs Szarych Komórek czyli Drugi Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Studenckie Badanie z Psychologii Ekonomicznej. Organizatorem jest Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej TONUS...Autorami prac mogą być studenci różnych kierunków, można zgłaszać: prace semestralne, roczne, licencjackie, magisterskie oraz badania przeprowadzone specjalnie na konkurs. Dla zwycięzców ufundowano wyróżnienia i nagrody o łącznej wartości ponad 20 000 zł. Autorzy mogą tworzyć maksimum 4 osobowe zespoły. Każda praca musi posiadać opiekuna naukowego. Partnerami Merytorycznymi są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Centrum Ekonomii Eksperymentalnej oraz Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego

Termin nadsyłania prac 30 czerwca 2005 roku

Regulamin i szczegółowe informacje: www.tonus.org.pl

Wokół nas

Sapere aude

Pod takim hasłem będzie przebiegał, w dniach 16-23 września, tegoroczny Dolnośląski Festiwal Nauki. Organizatorzy podzielili imprezy na kilkanaście działów:

Poza prezentacjami uczelni, instytutów PAN i instytucji kulturalnych przewidywane są również imprezy środowiskowe. W ich ramach odbędą się uroczysta inauguracja i zakończenie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także imprezy zgromadzone pod hasłami:

Dolnośląski Festiwal Nauki uzyskał wysoką ocenę stowarzyszenia skupiającego organizatorów imprez popularyzujących naukę w krajach europejskich EUSCEA. Wizytatorzy z Holandii i Szwecji zwrócili uwagę na duże, w porównaniu z Zachodem, zaangażowanie uczonych w popularyzację nauki. W innych krajach zajmują się tym raczej wyspecjalizowane komórki, dysponujące odpowiednim budżetem i fachowcami od marketingu. Prof. Kazimiera Wilk, szefowa DFN, uważa, że nasz festiwal, dzięki udziałowi kadry naukowej zyskuje na wiarygodności i ma znacznie wyższy poziom.

Dlaczego Akademia

Posłowie sejmowej komisji edukacji, którzy pracowali nad kolejnymi zapisami Prawa o szkolnictwie wyższym zdefiniowali pojęcia „uniwersytet”, „politechnika” i „akademia”. Różnica między poszczególnymi typami szkół wyższych polega na ilości dziedzin, w których szkoła ma prawo nadawać stopień doktora. I tak uniwersytetem można nazwać każdą uczelnię, która ma prawo nadawać stopnie doktora w co najmniej 12 dziedzinach. Nazwę politechniki może nosić szkoła, która ma uprawnienia do nadawania doktoratów w co najmniej sześciu dziedzinach, w tym co najmniej czterech z zakresu nauk technicznych. Akademia zaś to uczelnia z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora w co najmniej dwóch dziedzinach.

Przypomnijmy, że wydziały GN, ZI i GRiT wrocławskiej Akademii Ekonomicznej mają prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii a dwa pierwsze wydziały również stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Ekonomia w Hiszpanii

Prawie o 10 procent - do 135 tysięcy - wzrosła liczba studentów, którzy w roku akademickim 2003/2004 skorzystali z europejskiego programu wymiany Erasmus. Wzrosła również liczba nauczycieli uczestniczących w programie - informuje Komisja Europejska. Najwięcej studentów przyjechało do Hiszpanii (22 tys.), Francji (19 tys.) i Niemiec (16 tys.). Najpopularniejszymi kierunkami wybieranymi przez studentów są ekonomia, zarządzanie oraz filologie.

W roku akademickim 2003/2004 z programu skorzystało również prawie 18,5 tys. nauczycieli, co stanowi wzrost o 9,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Najwięcej z nich szkoliło się w Niemczech (2,4 tys.), we Francji (2,2 tys.) i we Włoszech (1,9 tys.).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem