Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji (KPK)

Jednostka nadrzędna: Pion Dziekana Wydziału Zarządzania
Typ: Katedra

ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
Tel.: 71 36 80 209

Kierownik: prof. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych

Sekretariat: mgr Małgorzata Różewicz-Dwojak

Pracownicy: Doktoranci: Osoby współpracujące:

Informacje:
Przesłanki utworzenia Katedry Pracy i Kapitału

Świadomość, iż sukces w biznesie zależy głównie od ludzi i finansów, stała się podstawą powołania – w okresie przemian w strukturze organizacyjnej naszej Uczelni dokonanych w 2016 r. – Katedry Pracy i Kapitału. Katedra ta jest rezultatem połączenia Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych oraz Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. W obszarze badawczym tej Katedry znalazły się, oprócz dotychczas podejmowanej problematyki (zob. dalej), tematy dotyczące kształtowania poziomu i struktury kapitału jednostek gospodarczych w tym (także kapitału ludzkiego) w procesach zarządzania ludźmi.

Profil badawczy Katedry Pracy i Kapitału
W Katedrze prowadzi się prace badawcze dotyczące:
• zarządzania kapitałem ludzkim ukierunkowanego na budowanie organizacji sprzyjającej ludziom,
• zarządzania pracą,
• stosunków pracy (ekspozycja relacji pracownik-pracodawca z uwzględnieniem ich interesów),
• budowania wizerunku pracodawcy,
• społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym raportowania danych niefinansowych,
• kształtowania innowacji w przedsiębiorstwie,
• metod analizy ekonomicznej podmiotów gospodarczych,
• systemu oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• zarządzania finansami,
• zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Działalność dydaktyczna Katedry
W Katedrze realizuje się poprzez seminaria inżynierskie i magisterskie, wykłady i ćwiczenia (w formie tradycyjnej oraz e-learningu) oraz laboratoria komputerowe. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:
• Zarządzanie pracą,
• Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji,
• Organizacja systemów produkcyjnych,
• Interesy pracownicze i ich ochrona,
• Kształtowanie postaw innowacyjnych,
• Podstawy przedsiębiorczości technologicznej,
• Zarządzanie projektami i innowacjami,
• Komunikacja w zarządzaniu,
• Team Management (w j. angielskim),
• Zarządzanie finansami,
• Analiza finansowa przedsiębiorstwa,
• Metody analizy działalności przedsiębiorstw,
• Wycena przedsiębiorstw,
• Ocena efektywności inwestycji,
• Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Przy Katedrze funkcjonują dwa Koła Naukowe:

• Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HaReM”
Członkowie Koła zrealizowali m.in. projekt badawczy pt. Procedury i metody doboru pracowników. W ramach działalności Koła organizowane są również wykłady i warsztaty z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej.
• Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Qualiteam”
W ramach działalności Koła realizowane są certyfikowane szkolenia ISO, „Praktykomania” (płatne staże w przedsiębiorstwie LG Display). Organizowane są także otwarte konferencje pt. Dni Jakości – jakość w produkcji, w ramach których prelekcje wygłaszają pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych.

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (obecnie odbywa się ich 17 edycja) adresowane są do osób zatrudnionych w komórkach BHP, zamierzających podjąć prace w tych komórkach, menedżerów, pracowników wykonawczych oraz osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy. Po ukończeniu studiów absolwenci – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.11.2004 (Dz. U. Nr 246) – mogą pełnić funkcje na stanowiskach BHP.

Współpraca z praktyką gospodarczą

Ważną platformą współpracy Katedry z praktyką gospodarczą jest Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa. Pracownicy Katedry pełnią istotne funkcje w Dolnośląskim Oddziale TNOiK. Uczestniczą oni także w pracach Dolnośląskiej Loży Business Centre Club.
Katedra współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami, świadcząc usługi z zakresu doradztwa, realizacji badań i opracowywania ekspertyz oraz kształcenia pracowników z zakresu zarządzania finansami i zarządzania pracą (w formie studiów podyplomowych oraz warsztatów praktycznych).
Pracownicy Katedry specjalizują się w ekspertyzach i prowadzeniu warsztatów m.in. z zakresu:
1. opracowywania biznes planów,
2. rachunku efektywności przedsięwzięć gospodarczych,
3. zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
4. zarządzania finansami w oświacie, służbie zdrowia, grupach kapitałowych,
5. metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych,
6. oceny ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
7. kształtowania proinnowacyjnego środowiska pracy,
8. doboru form zatrudnienia w warunkach jego uelastyczniania,
9. partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwie,
10. doboru form organizacji czasu pracy z uwzględnieniem standardów europejskich,
11. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
12. tworzenia opisów stanowisk pracy oraz określania uprawnień i obowiązków pracowników,
13. tworzenia systemów motywacyjnych,
14. wdrażania okresowych systemów ocen pracowniczych,
15. wartościowania stanowisk pracy,
16. zarządzania zespołami (w tym projektowymi),
17. diagnozowania i projektowania zmian w kulturze organizacyjnej.

Dotychczasowe funkcjonowanie Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych oraz Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych została utworzona w 1996 r. w wyniku zmian organizacyjnych w ramach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. Profil badawczo-naukowy, jak i działalność dydaktyczna zostały ukształtowane przez prof. zw. dr hab. inż. Małgorzatę Gabletę, która od początku kierowała tą Katedrą.
Znaczącą inicjatywą pracowników okazało się uruchomienie w 2005 r. studiów podyplomowych pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy. O popularności tych studiów może świadczyć fakt, iż obecnie odbywa się ich 17 edycja. Patronat nad tymi studiami objęła Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki, która działa przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club.
Realizowane granty promotorskie i projekty finansowane przez MNiSW oraz Narodowe Centrum Nauki dotyczyły:
• interesów pracowników oraz warunków ich respektowania,
• realizacji szeroko rozumianej funkcji personalnej w przedsiębiorstwie oraz w organizacjach samorządowych i oświatowych,
• funkcjonowania sfery personalnej w organizacjach zorientowanych na projekty
Do wyników prowadzonych badań nawiązywano na organizowanych konferencjach i seminariach naukowych.
• W 2009 i 2012 odbyły się 2 ogólnopolskie konferencje pod hasłem Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, ukierunkowane merytorycznie na ochronę interesów pracowniczych.
• W 2016 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników (współorganizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa).
• W 2015 r. odbyło się seminarium naukowe poświęcone problemom funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sfery personalnej.
Rozwój pracowników Katedry przejawił się m.in. poprzez wypromowanie 9 doktorów. Ponadto 2 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego:
• w 2013 r. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych prof. nadzw. UE,
• w 2016 r. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej.

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa została przekształcona z Zakładu Gospodarki Materiałowej (1969 r.), którego założycielem i kierownikiem był prof. dr hab. Bolesław Wersty. Podejmowano w nim zagadnienia dotyczące nie tylko gospodarki materiałowej, ale i analizy ekonomicznej. Ta ostatnia stała się przedmiotem szerszych badań, co w 1988 r. spowodowało powołanie w to miejsce Katedry Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej. W 1995 r. kierownictwo tej katedry objął prof. dr hab. Stefan Wrzosek. W procesie badawczym na znaczeniu przybrały takie kategorie jak: analiza finansowa, struktura kapitału, efektywność inwestycji, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością.
Zogniskowanie zainteresowań pracowników wokół finansowego aspektu funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także nowe zadania dydaktyczne zaowocowały w 2008 r. zmianą nazwy katedry na Katedrę Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. W pracy badawczej szczególny nacisk położono na problematykę zarządzania wartością, finansów w energetyce, służbie zdrowia i małych oraz średnich przedsiębiorstwach oraz na procesy inwestycyjne i innowacje. Wskazaną tematykę podejmowano w obronionych w ramach tej Katedry pracach doktorskich. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością zaznaczyły się wyraźnie w badaniach prof. zw. dr hab. inż. Tadeusza Dudycza – będącego do 2005 r pracownikiem prezentowanej Katedry – który w 2002 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem