dr hab., prof UEW Andrzej Sztando

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Profesor UEW
bud. B, pok. 301
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   http://www.sztando.com

Informacje / konsultacje:
Konsultacje w sem. letnim 23/24 odbywają się we wtorki 18.15-19.45 na platformie Teams.

All the content of this page is licensed under CC BY-SA 3.0

Biography and research:

In 1995 he graduated from the Faculty of Regional Management and Tourism in Jelenia Góra at the Wroclaw University of Economics. Already during his studies he became an assistant at the Department of Regional Economy of this faculty. In 2000, on the basis of the dissertation entitled "Areas and tools of the impact of local self-government on economic entities", he obtained the degree of doctor of economic sciences and was promoted to assistant professor. In 2018, on the basis of the scientific achievement titled "Supralocal perspective of local development strategic governance on the example of small cities", he was awarded a habilitation degree in the field of economic sciences in the discipline of management science. This year he was also promoted to associate professor and moved to the Department of Spatial Economy and Self-Governed Administration at the Faculty of Economic Sciences of the Wrocław University of Economics. He also completed College of Pedagogy for making teaching activities at the academic level. As a visiting professor and guest lecturer, he lectured, among others on: University of Bologna, Stockholm University, University of Las Palmas de Gran Canaria, University of Jember, University of Campinas, University of the Witwatersrand, University of Johannesburg, University of Zululand, North-West University, University of National and World Economy, P.A. College, Integrated Business Faculty. Functions he performed at Wroclaw University of Economics were: research worker; lecturer; rector’s attorney-at-law; head of international conferences; the chair- man, secretary and a member of the departmental committees, scientific editor of university publishing house.

Starting from 2019, expert monitor Research Executive Agency in Brussels, established by the European Commission to manage the research and innovation program Horizon 2020.

His scientific activity is devoted to the governance of local and regional development, mainly the construction and implementation of development strategies for self-government' units, ie.: municipalities (gminas, communes, cities), districts (poviats, counties) and regions (voivodships, provinces). He developed innovative, currently used in Poland: model procedures for the construction and implementation of local and regional development strategies, rules for drawing up development plans of self-government units, territorial strategic analysis SWOT Plus, methodology for measuring the results of urban revitalisation programs. He brought new knowledge to the management science, including on: supra-local perspective of local development strategic governance in Poland, contemporary barriers to this governance, motivation of the authorities to this governance, failures in this governance and ways to avoid them. He formulated legislative guidelines for improvement of local and regional development governance in Poland. He defined the concepts of: local development, local development strategy, local development policy and strategic management of local development. Additionally he deals with relations between territorial self-government units and economic entities, creating innovation in regional and local economy as well as multidimensional promotion and revitalization of towns. The above activity becomes also significantly supplemented by research work focused on the functioning of enterprises in Polish special economic zones. He is the author and co-author of over 100 peer-reviewed scientific publications, and was a speaker at dozens of scientific international conferences.

In 2012 and 2013 he was selected by students of the Faculty of Economics, Management and Tourism of the Wrocław University of Economics as the best specialist among the faculty employees. In the years 1997-2018, a 15-time winner of an individual award for scientific achievements and their practical application, awarded by the rector of this university. In 2010, he was awarded the Bronze Medal for Long Service.

Practical application of scientific research:

In practice, he applies the results of his scientific research by developing strategies and other plans for the development of Polish gminas (communes), poviats (counties) and voivodships (provinces) and by participating in their implementation. He is the author and co-author of, among others: voivodeships (provinces) development strategies: Lower Silesian (2001, 2005), Lubusz (2010); poviats (counties) development strategies: Jelenia Góra (2000, 2006, 2007), Zgorzelec (2000, 2004), Polkowice (2000, 2008), Przeworsk (2007), Bolesławiec (2000), and Jawor (2014); gminas (communes, cities) development strategies: Długołęka (2011), Dzierżoniów (1996), Dziwnów (2008), Jelenia Góra (2000, 2004), Nowogrodziec (2001, 2011), Starachowice (1997), Wojcieszów (2004), Wronki (1998), Bogatynia (2006, 2010, 2014), Bolków (2004), Chocianów (2001), Jelcz-Laskowice (2007), Kozienice (2018), Lądek-Zdrój (1998, 2014), Lubawka (2001), Mysłakowice (2016), Pieńsk (2000), Polkowice (2000, 2002, 2007, 2010, 2015), Przemków (2008, 2010), Stara Kamienica (2016), Świerzawa (2004), Węgliniec (1998, 2007), Dobromierz (1999) , Grębocice (2001, 2006, 2015), Janowice Wielkie (2002), Jeżów Sudecki (2000), Łomazy (2009), Piszczac (2008), Mały Płock (2009), Marciszów (2003, 2010), Mysłakowice (2016), Podgórzyn (2000), Radków (2008), Radwanice (2001), Rokitno (2009), Rudna (2004), Stronie Śląskie (2013), Sulików (2005), Urzędów (2008), Waganiec (2007), Wądroże Wielkie (2008). He participated in the implementation of many of them.

In the years 2000-2018 he was an expert on strategic governance/management, including: The Lower Silesian Regional Assembly, The Lower Silesia Voivodeship Marshal, The Foundation in Support of Local Democracy, The Association of Polish Cities, UWM International Center of Business and Public Administration, The Polish Society for Counteracting Disabilities, The Karkonoska Regional Development Agency, Polish-German Research Association, WNP Ekspert, ASM Market Research and Analysis Centre and several municipalities. Additionally he is President of Supervisory Board of EPSA BPO Joint Stock Company and Member of Supervisory Board of Municipal Services Company in Karpacz Ltd.

He is co-author of books:
1. Economics and town management. Wroclaw University of Economics Publishing House, Wroclaw 2001.
2. Innovation of European regional space vs. economic development dynamics. Wroclaw University of Economics Publishing House, Wroclaw 2010.
3. Regional development evaluation methods. Wroclaw University of Economics Publishing House, Wroclaw 2005.
4. Local Development Strategy. Pilot Project - Lądek Zdrój. British Know-How Fund, Wroclaw 1998.
5. Taxonomy of structures in regional studies. Wroclaw University of Economics. Wroclaw 1998.
6. Local Development Management. Batory Foundation, Wroclaw University of Economics. Wroclaw 1998.

All the content of this page is licensed under CC BY-SA 3.0

Życiorys i badania naukowe:

W 1995 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Już w ich trakcie został asystentem w Katedrze Gospodarki Regionalnej tego wydziału. W 2000 r., na podstawie rozprawy pt.: "Obszary i narzędzia oddziaływania samorządu lokalnego na podmioty gospodarcze", uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych i awansował na adiunkta. W 2018 r., na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: "Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast", nadano mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu . W tym roku otrzymał też awans na profesora nadzwyczajnego i przeniósł się do Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jako profesor wizytujący i goszczący wykładał m. in. na: Uniwersytecie Bolońskim, Uniwersytecie Sztokholmskim, University of Las Palmas de Gran Canaria, University of Jember, University of Campinas, University of the Witwatersrand, University of Johannesburg, University of Zululand, North-West University, University of National and World Economy, P.A. College, Integrated Business Faculty.

Od 2019 r. ekspert monitorujący Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020

Jego działalność naukowa poświęcona jest zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, głównie budowie i wdrażaniu strategii rozwoju gmin/miast, powiatów, województw. Opracował nowatorskie, stosowane współcześnie w Polsce: modelowe procedury budowy i wdrażania strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego , zasady sporządzania planów rozwoju samorządów terytorialnych, terytorialną analizę strategiczną SWOT Plus, metodykę pomiaru rezultatów programów rewitalizacji miast. Wniósł do nauki o zarządzaniu nową wiedzę, m. in. nt.: ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce, współczesnych barier tego zarządzania, motywacji władz do tego zarządzania, porażek w tym zarządzaniu i sposobów ich unikania. Sformułował wytyczne legislacyjne doskonalenia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Zdefiniował pojęcia: rozwoju lokalnego, strategii rozwoju lokalnego, polityki rozwoju lokalnego i zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Jest autorem i współautorem ponad 100 recenzowanych publikacji naukowych.

W latach 2012 i 2013 wybrany przez studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako najlepszy specjalista wśród pracowników wydziału. W latach 1997-2018 15-krotny laureat nagrody indywidualnej za osiągnięcia naukowe i ich praktyczne zastosowanie przyznawanej przez rektora tego uniwersytetu. W 2010 r. odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Zastosowanie praktyczne badań naukowych:

Prof. UE dr hab. Andrzej Sztando stosuje w praktyce wyniki swoich badań naukowych sporządzając strategie i inne plany rozwoju polskich gmin/miast, powiatów i województw oraz uczestnicząc w ich wdrażaniu. Jest autorem i współautorem m. in. strategii rozwoju województw: dolnośląskiego (2001, 2005), lubuskiego (2010); strategii rozwoju powiatów: jeleniogórskiego (2000, 2006, 2007), zgorzeleckiego (2000, 2004), polkowickiego (2000, 2008), przeworskiego (2007), bolesławieckiego (2000), jaworskiego (2014); strategii rozwoju gmin/miast: Długołęka (2011), Dzierżoniów (1996), Dziwnów (2008), Jelenia Góra (2000, 2004), Nowogrodziec (2001, 2011), Starachowice (1997), Wojcieszów (2004), Wronki (1998), Bogatynia (2006, 2010, 2014), Bolków (2004), Chocianów (2001), Jelcz-Laskowice (2007), Kozienice (2018), Lądek Zdrój (1998, 2014), Lubawka (2001), Mysłakowice (2016), Pieńsk (2000), Polkowice (2000, 2002, 2007, 2010, 2015), Przemków (2008, 2010), Stara Kamienica (2016), Świerzawa (2004), Węgliniec (1998, 2007), Dobromierz (1999), Grębocice (2001, 2006, 2015), Janowice Wielkie (2002), Jeżów Sudecki (2000), Łomazy (2009), Piszczac (2008), Mały Płock (2009), Marciszów (2003, 2010), Mysłakowice (2016), Podgórzyn (2000), Radków (2008), Radwanice (2001), Rokitno (2009), Rudna (2004), Stronie Śląskie (2013), Sulików (2005), Urzędów (2008), Waganiec (2007), Wądroże Wielkie (2008) . Uczestniczył we wdrażaniu wielu z nich.

W latach 2000-2018 pełnił funkcje eksperta ds. zarządzania strategicznego m.in.: Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związku Miast Polskich, Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej UWM, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Polish-German Research Association, WNP Ekspert, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz kilkunastu gmin.

All the content of this page is licensed under CC BY-SA 3.0

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem