Katedra Zarządzania Marketingowego

Katedra Zarządzania Marketingowego, wchodząca w skład Instytutu Marketingu UE we Wrocławiu, prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w dziedzinie marketingowych procesów zarządczych, ich efektów oraz zjawisk występujących w otoczeniu rynkowym organizacji. Pracownicy Katedry specjalizują się m.in. w zakresie marketingowych systemów informacyjnych i badań rynkowych, zarządzania rozwojem produktu, kontroli marketingowej, komunikacji marketingowej, reklamy, profesjonalnej sprzedaży, marketingu usług finansowych, psychologii zachowań konsumenckich i pomiaru satysfakcji klienta oraz zarządzania marką.

Dane kontaktowe

Katedra Zarządzania Marketingowego
Instytut Marketingu
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, budynek "B"
sekretariat: pok. 201, tel. 71 3680 226, e-mail: ne_zm@ue.wroc.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy Katedry

Doktoranci


Kursy przedmiotów prowadzone przez pracowników katedry

 • advertising management (w języku angielskim)
 • badania jakości usług
 • brand management (w języku angielskim)
 • consumer behavior (w języku angielskim)
 • controling marketingowy
 • creative strategy in advertising (w języku angielskim)
 • employer branding
 • kreatywność w marketingu
 • luxury marketing (w języku angielskim)
 • marketing
 • marketing międzynarodowy
 • marketing personalny
 • marketing produktów luksusowych
 • marketing usług finansowych
 • marketingowa gra menedżerska
 • metody i techniki badań marketingowych
 • metody i techniki sprzedaży
 • negocjacje w biznesie
 • podstawy marketingu
 • profesjonalny dział sprzedaży
 • psychologia zachowań konsumenckich
 • strategia kreatywna w reklamie
 • systemy informacji marketingowej
 • zarządzanie dystrybucją
 • zarządzanie jakością usług
 • zarządzanie komunikacją marketingową
 • zarządzanie marką
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie produktem
 • zarządzanie reklamą
 • zarządzanie sprzedażą

Obszar specjalizacji naukowej pracowników Katedry

Dr hab., prof. UE Jarosław Woźniczka:

 • zarządzanie marketingiem
 • komunikacja marketingowa
 • reklama
 • efekty reklamy i ich pomiar

Dr hab., prof. UE Witold Kowal:

 • ocena skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa i marketingu
 • koncepcje marketingowe (marketing strategiczny
 • marketing relacji, marketing wartości, e-marketing)
 • zarządzanie marketingowe (analizy, planowanie i kontrola w marketingu)
 • procesy informacyjne w marketingu (systemy informacji marketingowej i badania marketingowe)

Dr Monika Hajdas:

 • zarządzanie marką
 • społeczne i kulturowe uwarunkowania marketingu i brandingu
 • nowe idee w marketingu

Dr Dorota Bednarska-Olejniczak:

 • marketing personalny/marketing wewnętrzny
 • employer branding - budowanie marki pracodawcy
 • marketing bankowy
 • marketing usług
 • private banking
 • psychologia konsumenta

Wybrane publikacje pracowników Katedry

Monografie i podręczniki

 • Kałążna-Drewińska U., Negotiations in the integrating Europe - the cultural aspects. [in:] G. Światowy [ed.] Marketing communication in Europe of multiple language cultures. Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2009
 • Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, AE we Wrocławiu, 2006
 • Kałążna-Drewińska U., Komputer i Internet w procesach informacyjno-decyzyjnych przedsiębiorstw [w:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, AE Katowice 2003
 • Kałążna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B., Marketing w handlu, AE we Wrocławiu, 1999
 • Kowal W., Woźniczka J., Kłeczek R., Strategiczne planowanie marketingowe (Wydanie II, zmienione), PWE, Warszawa 1999
 • Woźniczka J., Kowal W., Hajdas M., Zarządzanie marketingiem; Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014
 • Woźniczka J., Efekty reklamy i ich pomiar, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012
 • Woźniczka J., Marketing, Atut, Wrocław 2012
 • Woźniczka J., Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009
 • Woźniczka J., Kowal W., Kłeczek R., Waniowski P., Marketing. Jak to się robi, Ossolineum, Wrocław 1992
 • Hajdas M., Kall J., Zarządzanie portfelem marek, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Hajdas M., Kłeczek R., Sobocińska M., Kreacja w reklamie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008
 • Bednarska-Olejniczak D., Consumer Behaviours of Young Poles on the Banking Services Market - Own Study Results [w:] Economic Development and Management of Regions, red. P. Jedlicka, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2014, (współaut.)
 • Bednarska-Olejniczak D., Wybrane problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy w: Ekonomiczno- zarządcze problemy w gospodarce, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 3/2013, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, tom 3
 • Bednarska-Olejniczak D., Internal Marketing - Concept, Tools, Considerations w: Economic Development and Management of Regions, red. P. Jedlicka, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2013, (współaut.)
 • Bednarska-Olejniczak D., Marketing w usługach. Przykłady zastosowań, red. B. Iwankiewicz - Rak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011, (współaut.)
 • Bednarska-Olejniczak D., Private banking - marketing, jakość, sprzedaż, CeDeWu, Warszawa 2010
 • Bednarska-Olejniczak D., The Quality of Private banking Services as Perceived by Polish Customers [w:] Agrarian Perspectives XIX, wydanie na CD, Wydawnictwo: Ceska Zemedelska Univerzita w Praze, Praga 2010
 • Bednarska-Olejniczak D., Rola marketingu w pozyskiwaniu klientów private banking [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Wyd. Difin, Warszawa 2009

Artykuły

 • Kałążna-Drewińska U., Miary marketingu na poziomie strategicznym, Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 06/2009
 • Kałążna-Drewińska U., Kupiectwo w Polsce - problemy teraźniejsze i przyszłe, Prace Naukowe nr 1029, AE Wrocław 2004
 • Kałążna-Drewińska U., Wiedzieć jak negocjować, Marketing w praktyce nr 4/2000
 • Kowal W., Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji; Organizacja i Kierowanie, 4 (157), 2013
 • Kowal W., Audyt marketingowy - jego teoretyczne i praktyczne zastosowania w kontroli marketingowej, Nauki o Zarządzaniu 9/2011, Prace Naukowe UE, Nr 222, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011
 • Kowal W., System kontroli marketingowej w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw; Marketing i Rynek, 3/2013
 • Kowal W., Emocjonalne aspekty działań marketingowych - stare nowe ujęcia problemu; Marketing i Rynek, 8/2014
 • Woźniczka J., Reklama jako narzędzie pozycjonowania w odniesieniu do globalnej kultury konsumenckiej, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8
 • Woźniczka J., Reklama a wzrost gospodarczy: wzajemne zależności i ich uwarunkowania,[w:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa 2014
 • Woźniczka J., Reklama a popkultura: otwarta granica, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8
 • Woźniczka J., Zasadnicze czynniki warunkujące związek między gospodarką a reklamą, "Konsumpcja i Rozwój" 2014, nr 3
 • Woźniczka J., Cykl reklamowy i jego rola w procesach planowania komunikacji marketingowej i pomiaru jej efektów, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr 4, t. 3
 • Woźniczka J., Postawa wobec reklamy a postawa wobec marki w świetle wyników badania efektów komunikacyjnych sieci detalicznych, "Marketing i Rynek" 2011, nr 11
 • Woźniczka J., Wykorzystanie tzw. zwykłych ludzi i znanych postaci w kreacji reklamowej a efekty komunikacyjne reklamy - wyniki badania, "Marketing i Rynek" 2011, nr 10
 • Woźniczka J., Zasada piramidy efektów reklamy w świetle wyników badania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Nauki o zarządzaniu, nr 11, Wrocław 2012
 • Hajdas M., Techniki pomiaru kompatybilności marek i idei kulturowych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 336, Wrocław 2014
 • Hajdas M., Trend slow life i jego wpływ na zachowania nabywców, Handel Wewnętrzny, 2013, tom III, nr 3
 • Hajdas M., Ekologia jako wartość korporacyjna, Rocznik Ochrony Środowiska, 2013, tom 15
 • Hajdas M., Społeczeństwo postkonsumpcyjne - kluczowe tendencje i ich wpływ na działania przedsiębiorstw, Handel Wewnętrzny, 2012, tom II, wrzesień - październik 2012
 • Hajdas M., Dylemat kulturowy jako podstawa formułowania misji marki w: Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, red. Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 209, Poznań 2011
 • Hajdas M., Audyt kreatywny komunikacji marketingowej w oparciu o archetyp marki, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 237, 2011
 • Hajdas M., Kreowanie marki w relacjach b2b. Aspekt wartości racjonalnych i emocjonalnych, Nauki o Zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2 (11), 2012 PNUE
 • Hajdas M., Wizerunek marki korporacyjnej - specyfika i techniki pomiaru, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 222, Nauki o Zarządzaniu nr 9, 2011
 • Hajdas M., Storytelling - nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce kreatywnej, w: Współczesne Zarządzanie nr 1/2011
 • Hajdas M., Tożsamość marki korporacyjnej a wybór idei w marketingu zaangażowanym społecznie, Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 3
 • Bednarska-Olejniczak D., Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie usługowym [w:] Usługi 2014. Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 353, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014
 • Bednarska-Olejniczak D., Obywatele jako świadomi uczestnicy procesów decyzyjnych w gminach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 5(43)/2014, Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2014, (współaut.)
 • Bednarska-Olejniczak D., Komunikacja wewnętrzna - istotny element marketingu wewnętrznego [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4(42)/2014, Wrocław 2014
 • Bednarska-Olejniczak D., Marketing bankowy w kreowaniu wartości dla klienta, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 33/2013
 • Bednarska-Olejniczak D., Model Pentadigm jako podstawa tworzenia wartości dla klienta, Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
 • Bednarska-Olejniczak D., Zachowania młodych konsumentów na rynku usług bankowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 31/2012, Wrocław 2012
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem