Komunikat

belka_do_komunikatow

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest miejscem, w którym każdego dnia spotykają się przedstawiciele różnych kultur, pochodzący z wielu krajów. Jednoczymy w nauce studentki i studentów siedemnastu narodowości. W tej wyjątkowo trudnej sytuacji apelujemy do wszystkich członkiń i członków naszej społeczności akademickiej o empatię i szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia. W naszej Uczelni nie ma miejsca na dyskryminację.

Jesteśmy wspólnotą, która zwłaszcza w tych trudnych czasach powinna trzymać się razem i nieść wzajemne wsparcie. Fakt pochodzenia nie może wpływać na poczucie bezpieczeństwa studentek i studentów naszej Uczelni. Nikt z członków naszej społeczności nie jest winien dramatycznej sytuacji, która dotyka Ukrainę i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje agresora.

Bądźmy w tym trudnym czasie uważni na drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie i narodowość.

Wirtualny punkt kontaktowy

Drogie Studentki, drodzy Studenci, szanowni Pracownicy i Doktoranci,

informujemy, że został uruchomiony wirtualny punkt kontaktowy, który ma pomóc naszym studentkom i studentom pochodzącym z Ukrainy określić ich potrzeby, aby udzielić realnej pomocy. Docieramy indywidualnie do naszych studentów z Ukrainy za pośrednictwem tego kanału komunikacji.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu powołał Zespół ds. Pomocy Ukrainie, który będzie się zajmował koordynacją pomocy dla studentów naszej uczelni z Ukrainy i ich rodzin.

Wszystkie pytania dotyczące możliwości wsparcia przez UEW prosimy kierować pod następujący adres e-mail: ukraina@ue.wroc.pl lub numer telefonu: 538 51 88 55.

Pomoc będzie udzielana w wielu aspektach dotyczących między innymi:

 • wsparcia finansowego,
 • pomocy prawnej,
 • elastycznego podejścia do procesu kształcenia studentów z Ukrainy,
 • wsparcia psychologicznego,
 • wsparcia logistycznego.

Dla studentek i studentów UEW pochodzących z obszaru objętego działaniami wojennymi przygotowaliśmy pakiet pomocowy. Kierownictwo UEW w ramach wsparcia naszych studentów zadecydowało o:

1) zawieszeniu pobierania opłat za studia i akademiki na okres siedmiu miesięcy. Decyzją Władz Uczelni wszystkie opłaty związane z czesnym oraz opłatami za zakwaterowanie zostają odroczone do 30 września.

2) elastycznym podejściu do procesu kształcenia, w tym m.in. zapewnieniu studentkom i studentom z Ukrainy możliwości wzięcia rocznego urlopu dziekańskiego, a w dowolnym momencie jego skrócenia i kontynuowania kształcenia na UEW. Aby ukraińscy studenci i studentki UEW, którzy pomimo działań wojennych mieli możliwość nauki, uczelnia uruchamia możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie zdalnej za pomocą platformy MS TEAMS.

O kolejnych formach wsparcia Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie informował na bieżąco.

Ponadto Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapewni kandydatkom i kandydatom pochodzącym z Ukrainy dogodne i dostosowane do sytuacji warunki rekrutacji, jak i kontynuacji kształcenia (w trybie przeniesienia z uczelni na terenie Ukrainy) na kierunkach oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Chcielibyśmy poinformować naszych studentów, którzy w ostatnich dniach wyjechali do Ukrainy, by nie przejmowali się pozostawionymi rzeczami w akademikach, zostały one zabezpieczone.

Mając na względzie pilną potrzebę wsparcia finansowego dla studentów z Ukrainy podjęliśmy decyzję o tym, aby Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uruchomiła zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie naszych studentów z Ukrainy oraz ich rodzin.

Ponadto pozostajemy w kontakcie z przedsiębiorcami, skupionymi w Radzie Przedsiębiorców przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i naszymi partnerami biznesowymi, którzy będą za pośrednictwem UEW wspierać finansowo naszych studentów z Ukrainy.

Zachęcamy wszystkich, którzy nie są obojętni na dramatyczną sytuacją naszych studentów z Ukrainy i ich rodzin, aby przeznaczyli dowolną kwotę środków finansowych na wsparcie.

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr rachunku przeznaczony tylko na wpłaty darowizny:
83 1600 1462 1898 8543 7000 0006

Numer IBAN
PL83 1600 1462 1898 8543 7000 0006

Numer BIC/SWIFT
PPABPLPK

Cel wpłaty: Darowizna na rzecz studentów UEW oraz ich rodzin

віртуальний контактний пункт

Дорогі друзі з України,

Cтудентки, Cтуденти, Шановні співпрацівники та аспіранти!

Повідомляємо, що запущено віртуальний контактний пункт, щоб надати реальну допомогу студентам з України y їхніx потребax,.

Ми індивідуально зв’язуємося через цей канал з нашими студентами з України

Економічний університет у Вроцлаві визначив Групу допомоги Україні, яка координуватиме допомогу студентам нашого університету з України та їхнім родинам, а також відповідатиме на запитання щодо підтримки, яку пропонує Економічний університет .

Університетoм буде надаватися всебічна підтримка, зокрема:

 • Фінансова підтримка,
 • Гнучкий підхід до процесу навчання студентів з України,
 • Юридична допомога,
 • Психологічна підтримка,
 • Медична допомога,
 • Матеріальне забезпечення,
 • Харчування.

Ми підготували пакет допомоги для студентів Університетy з районiв, що постраждали від бойових дій. Керівництво Університетy для підтримки наших студентів вирішило:

1) відстрочкy оплати за навчання та проживання в гуртожитку строком на сім місяців. За рішенням керівництва університету всі збори, пов’язані з оплатою за навчання та проживання, відкладено до 30 вересня 2022.

2) гнучкий підхід до навчального процесу, в т.ч надання студентам з України можливості взяти щорічну деканську відпустку, а в будь-який час скоротити її та продовжити навчання в Університетi.

Університет надає можливість дистанційної участі в заняттях за допомогою платформи MS TEAMS, для студентів, які мають можливість навчатися, незважаючи на військові дії,

Oкрім того, усі заняття будуть записані з можливістю скористатися ними y будь-який час.

Ми повідомимо Bас про інші форми підтримки.

Крім того, Економічний університет у Вроцлаві надасть абітурієнтaм з України зручні умови прийомy тa продовження навчання ( переведення з університетів України) за напрямами навчання, які пропонує Економічний університет у Вроцлаві.

Cтудентiв, які останніми днями виїхали в Україну, просимо не турбуватися про речі, які залишилися в гуртожитках, вони будуть забезпечені. Бережіть себе!

Зважаючи на потребу у фінансовій підтримці студентів з України, ми вирішили, що Фонд розвитку Економічного університету у Вроцлаві має розпочати збір коштів. Зібрані кошти підуть на підтримку наших студентів з України та їхніх сімей.

Крім того, ми підтримуємо зв’язок з підприємцями, які об’єднані в Раду підприємців Економічного університету у Вроцлаві, та нашими бізнес-партнерами, які готові надати фінансову підтримкy нашим Українським студентaм.

Ми закликаємо всіх, кому не байдужа жахлива ситуація наших студентів з України та їхніх сімей, виділити будь-які фінансові кошти на підтримку.

Банк: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Фонд розвитку економічного університету

Номер рахункy, призначений для вплати пожертв:
PL83 1600 1462 1898 8543 7000 0006

BIC/SWIFT 
PPABPLPK

Призначення: Пожертвування студентам UEW та їхнім родинам

Virtual contact point

Dear Students, Employees and Ph.D. Students,

We would like to inform you that we have launched a virtual contact point to help our students from Ukraine communicate their needs, so that we can give them some real help. We are using this channel of communication to reach our students from Ukraine individually.

Wroclaw University of Economics and Business has established the Ukraine Support Team, which will coordinate support for our Ukrainian students and their families and will answer questions on the support provided by WUEB.

We will provide support in many ways, for example by ensuring:

 • financial support,
 • a flexible approach to teaching students from Ukraine,
 • legal aid,
 • psychological support,
 • logistics support.

We have prepared an aid package for WUEB students who come from areas affected by military operations. WUEB authorities decided to support our students by:

1) suspending the collection of fees for tuition and dormitories for seven months. University authorities decided to postpone all payments for tuition and accommodation until 30 September.

2) adopting a flexible approach toward the educational process, as part of which students from Ukraine will be able to take dean’s leave and then shorten that leave at any time to continue their studies at WUEB. In order to enable WUEB students from Ukraine to study despite ongoing military operations, our University will make it possible for students to participate in classes remotely, using MS TEAMS. Moreover, all classes will be recorded and students will be able to watch them at any time.

Wroclaw University of Economics and Business will keep the students updated about new forms of support.

Moreover, Wroclaw University of Economics and Business will make sure that candidates from Ukraine have good recruitment conditions adapted to the situation, as well as good conditions to continue their education (when they transfer from universities in Ukraine) by pursuing programs offered by Wroclaw University of Economics and Business.

We would like to inform our students who left for Ukraine in the last few days that they do not need to worry about their belongings left in dormitories, because they were secured.

Bearing in mind the urgent need for financial support for students from Ukraine, we decided that the Foundation for the Development of WUEB should start a fundraiser. The funds we raise will support our students from Ukraine and their families.

Moreover, we are in touch with business owners who are members of the Entrepreneurs Council at Wroclaw University of Economics and Business, and with our business partners, who will financially support our students from Ukraine.

We encourage anyone who is not indifferent to the dramatic situation of our Ukrainian students and their families to donate any amount to financially support them.

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Account number intended solely for donations:
PL83 1600 1462 1898 8543 7000 0006

BIC/SWIFT 
PPABPLPK

Donation for: Darowizna na rzecz studentów UEW oraz ich rodzin (Donation for WUEB students and their families)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem