Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "SIS PhD Ekonomia+"

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1_min_25znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb_min_25eu_efs_rgb_1_min_25logo_edamba

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „SIS PhD Ekonomia+”


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „SIS PhD Ekonomia+” są realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (konkurs POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich (Działanie 3.2 Studia Doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanie w kwocie 1 391 934,48 zł)).

Celem Projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu krajowym z uwzględnieniem komponentu międzynarodowego na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Wsparcie otrzymuje 11 doktorantów przygotowujących interdyscyplinarne rozprawy doktorskie w jednej z dyscyplin w dziedzinie nauki ekonomiczne oraz w drugiej dyscyplinie (informatyka lub prawo).

Organizacja:
 • Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • Liczba uczestników: 11
 • Okres studiów doktoranckich: październik 2018 – wrzesień 2022; planowane obrony do końca lutego 2023 roku.
Obszar naukowy:
 • Ekonomia + Informatyka
 • Ekonomia + Prawo
Stypendia
Promotorzy:

Program kształcenia

Program kształcenia (PDF) oraz program studiów (PDF) zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarności, która obejmuje następujące przedmioty.

Przedmioty obowiązkowe:
 • Procedury przygotowania interdyscyplinarnych prac doktorskich
 • Metodologia interdyscyplinarnych badań naukowych
 • Nauki ekonomiczne-obszary badawcze w dyscyplinach szczegółowych
 • Informatyka
 • Nauki prawne
 • Etyka i prawo autorskie w interdyscyplinarnych pracach naukowych
Przedmioty fakultatywne - Informatyka (wybierane 4 z 6):
 • Praktyczne aspekty teorii złożoności obliczeniowej
 • Modelowanie matematyczne i struktury danych
 • Projektowanie efektywnych metod optymalizacji
 • Komputerowe narzędzia wspomagające projektowanie metod optymalizacji
 • Ekonomia elektroniczna
 • Industry 4.0
Przedmioty fakultatywne - Prawo (wybierane 4 z 6)
 • Publ Zapisziczne prawo gospodarcze
 • Prawo finansowe i podatkowe
 • Prawo handlowe
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo cywilne
 • Ekonomiczna analiza prawa
Dokumenty do pobrania

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich,
kontakt w sprawach merytorycznych

Biuro obsługi doktorantów

dr hab. Estera Piwoni- Krzeszowska, prof. UE
budynek Z, pok. 809
tel. 71 36 80 655
estera.piwoni-krzeszowska@ue.wroc.pl

Dagmara Przystawa
budynek W, pok. 111
tel. 71 36 80 955
dagmara.przystawa@ue.wroc.pl
Godziny pracy: 8:00 - 16:00Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 – zakończona

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. kształcenie doktorantów będzie odbywać się tylko w szkole doktorskiej (art. 198). Będzie też istniała możliwość otwarcia przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (art. 217). Dodatkowo doktorant nie będzie mógł być zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy (art. 209. punkt. 10). Z zapisów Ustawy wynika, że nie będzie możliwości studiowania w trybie niestacjonarnym. W tym kontekście interdyscyplinarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 będą ostatnimi edycjami studiów opartych na zapisach poprzedniej Ustawy. Będzie to też ostatnia szansa na podjęcie studiów doktoranckich bez rygorów formalnych szkoły doktorskiej. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Harmonogram rekrutacji
 • Termin składania dokumentów: od 11.08.2018 do 03.09.2018 (włącznie);
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 14.09.2018 (od godz. 16:00), sala 305, budynek Z;
 • Ogłoszenie listy osób przyjętych: 16.09.2018;
 • Zakończenie rekrutacji: 30.09.2018.
Wymagania
 • Tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2.
 • Szczegóły dotyczące rekrutacji i oceny: pobierz
Dokumenty rekrutacyjne
 • Dokumenty zawierające logotypy muszą być wydrukowane w kolorze.
 • RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w języku polskim pobierz
 • RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w języku angielskim pobierz
 • RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pobierz
 • Formularz danych osobowych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pobierz
 • podanie (ankieta) o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej [WZÓR],
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 • zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów,
 • dokument świadczący o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 (suplement / certyfikat),
 • kwestionariusz osobowy [WZÓR],
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • ewentualny wykaz publikacji,
 • dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
 • autoreferat (prezentacja zainteresowań naukowych oraz motywów ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie).

Miejsce składania kompletu dokumentów
Biuro obsługi doktorantów - pokój 209, budynek Z
Dagmara Przystawa
Adres mailowy: dagmara.przystawa@ue.wroc.pl
Telefon: 71 36 80 153
Godziny pracy: 10:00 - 18:00


Sylwetki opiekunów naukowych i promotorów (alfabetycznie):


Dr hab. Zbigniew Antczak, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Doktorat z historii najnowszej i socjotechnik; habilitacja z nauk o zarządzaniu (na AE Wrocław); autor kilku książek oraz ponad 450 publikacji; indeks Hirscha 12 (stan na dzień 2017.04.25); kierownik kilku grantów MNiSW i NCN, a ostatnio międzynarodowego Projektu Erasmus+; nagrody: Rektora AE - indywidualne w 1994, 2001 i 2002 r., Ministra Edukacji Narodowej - zespołowe w 2000 i 2003 r., Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk - zespołowe w 2001 i 2003 r., indywidualne Rektora UE w latach 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Adela Barabasz, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek - psychologia, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; habilitacja i doktorat z nauk o zarządzaniu; autorka ponad 130 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych; 199 cytowań (bez autocytowań); indeks Hirscha: 6 (wg Google Scholar); kierownik i główny wykonawca grantów MNiSW i NCN; recenzentka w czasopismach listy B MNiSW (jak Journal of Positive Management, Management, Organizacja i Kierowanie, Management Forum).
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, kształtowania strategii oraz nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, związanych z cyfrową transformacją przedsiębiorstw. Badania łączy z doradztwem w zakresie systemów zarządzania, strategii i cyfrowej transformacji polskich i zagranicznych firm. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek z dziedziny zarządzania. Indeks Hirscha 7. Recenzent m.in. European Management Review, Redaktor naczelny Management Forum.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Marta Borda, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Pracownik Katedry Ubezpieczeń UE we Wrocławiu; habilitacja i doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse; autorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym 2 monografii, z zakresu finansów i ubezpieczeń; recenzent ponad 30 artykułów dla zagranicznych czasopism naukowych, członek komitetów redakcyjnych czasopism zagranicznych, w tym m.in.: Applied Economics & Finance, Advances in Economics & Business, kierownik i główny wykonawca w projektach finansowanych ze środków MNiSW i NCN.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Helena Dudycz, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w naukach ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu; autorka ponad 150 publikacji (autorstwo i współautorstwo monografii, jak i rozdziałów w monografiach oraz artykułów); ponad 500 cytowań oraz indeks Hirscha 10 (bez autocytowań, według Google Scholar); kierownik dwuletniego grantu MNiSW oraz jeden z głównych wykonawców w projekcie współfinansowanym przez NCBiR (w ramach ścieżki INOTECH); recenzentka w czasopiśmie z listy JCR, jak i wielu międzynarodowych konferencji.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Józef Dziechciarz

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Autor ponad 120 publikacji naukowych, kierownik lub opiekun naukowy szeregu projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych. Członek Rad Naukowych oraz stały recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych. Redaktor Naczelny Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis. Promotor kilkunastu doktoratów w języku polskim i angielskim. Recenzent kilkunastu doktoratów. Wieloletni wykładowca na studiach doktoranckich.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w naukach o zarządzaniu; autor ponad 60 publikacji; kierownik 1 grantu MNiSW i NCN, a także główny wykonawca w 3 projektach finansowanych ze środków MNiSW, NCN, NCBiR i unijnych. Autor wielu implementacji praktycznych w zakresie zarządzania logistycznego i optymalizacji.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Doktorat, habilitacja i tytuł profesora w naukach ekonomicznych, główny obszar badań – modele matematyczne w naukach ekonomicznych i społecznych, finanse, zarządzanie ryzykiem. Dorobek obejmuje ponad 470 publikacji w języku polskim i angielskim oraz około 330 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członkostwo Komitetów naukowych oraz rola keynote speakera na wielu konferencjach w tym międzynarodowych. Zrealizowanych kilkanaście projektów badawczych, w tym grantów promotorskich. Wypromowanych 40 doktorów, w tym kilku z zagranicy.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Tadeusz Kocowski prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w dziedzinie nauk prawnych (specjalizacja - prawo publiczne gospodarcze). Autor i współautor ponad 150 publikacji, w tym monografii, podręczników, studiów i artykułów. Recenzent w dwóch przewodach habilitacyjnych, promotor 2 doktoratów i recenzent w 8 przewodach. Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Arbiter we Wrocławskim Centrum Arbitrażu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Profesor nauk ekonomicznych; autor 145 artykułów naukowych oraz współautor i autor 58 monografii oraz 135 projektów badawczych dla różnych organizacji gospodarczych; kierownik dwóch projektów naukowych finansowanych z środków KBN i NCN; dwie nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe oraz 35 nagród Rektora; udział w zespole ekspertów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; audytor w konkursie „Lider Zarzadzania Zasobami Ludzkimi”.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Marek Kośny, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów, w tym w czasopismach z tzw. listy filadelfijskej. Staże badawcze we Włoszech, Izraelu i w Luksemburgu. Współpracuje w międzynarodowych zespołach badawczych oraz posiada doświadczenie w działalności analitycznej i doradczej w obszarze polityki społecznej na poziomie krajowym. Współautor i wykonawca grantów finansowanych przez NCN, NBP, MNiSW oraz Unię Europejską. Recenzent w 3 czasopismach z listy JCR.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. inż. Roman Kotapski

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • W pracy naukowej i współpracy z przedsiębiorstwami specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, controllingu oraz analizie finansowej. Opracował i wdrożył systemy rachunkowości zarządczej, zakładowe plany kont oraz zasady kalkulacji kosztów, a także nadzorował wdrożenie systemów BI w m.in. przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, handlowych, komunalnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, szpitalach, stacjach radiowych. Wydawca pisma Controlling i Zarządzanie.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w naukach o zarządzaniu; autor ponad 80 publikacji. Pracownik naukowy z dużym dorobkiem doświadczeń praktycznych z zarządzania projektami współfinansowanymi z UE, rozwoju i finansowania startupów technologicznych z wykorzystaniem IT i IoT, współwłaściciel kilku przedsiębiorstw, zwolennik nurtu empirycznego w zarządzaniu, kreator i innowator.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Janusz Łyko

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Magister matematyki i prawa, doktorat, habilitacja i tytuł profesorski w zakresie nauk ekonomicznych; autor ponad 100 publikacji; kierownik 4 grantów MNiSW i NCN i główny wykonawca w 2 projektach finansowanych ze środków MNiSW; redaktor naczelny czasopism Mathematical Economics i Didactics of Mathematics.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. inż. Zbigniew Michna, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w naukach matematycznych, matematyka (Politechnika Wrocławska); ponadto doktorat ze statystyki matematycznej (Uniwersytet w Lund, Szwecja), autor około 46 publikacji, w tym 15 w czasopismach z listy JCR; 79 cytowań oraz indeks Hirscha 5 (wg Web of Science); 83 cytowania przez 64 autorów (wg MathSciNet - American Mathematical Society) kierownik 2 grantów MNiSW i NCN; recenzent w czasopismach z listy JCR.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Od 1987 roku pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Jest autorem ponad 160 publikacji, w tym 2 monografii, współautorem kolejnych czterech, 2 podręczników i wielu innych opracowań. Wypromował trzynastu doktorów. Wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze. Jest Członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale i Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2011-2014 oraz 2015-2018.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w naukach ekonomicznych, finanse, rachunkowość, ekonomia; autor ponad 100 publikacji, w tym kilku w czasopismach z listy JCR oraz indeksowanych w Web of Science, wykonawca w wielu projektach finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR, promotor i recenzent wielu doktoratów z obszaru controllingu, rachunkowości, finansów; Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej; Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Edward Nowak

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Autor ponad 300 publikacji naukowych, w tym ponad 30 prac zwartych. Promotor 50 prac doktorskich z nauk ekonomicznych. Ponad 330 cytowań.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Marta Nowak, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Ponad 100 publikacji w języku polskim i angielskim: 4 monografie naukowe (Controlling działalności marketingowej, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne oraz Psychologiczne aspekty controllingu), współautorstwo książek z rachunkowości, zarządzania, controllingu oraz dwóch międzynarodowych wielojęzycznych słowników z zakresu ekonomii i rachunkowości. Praca doktorska w dyscyplinie ekonomia, praca habilitacyjna w dyscyplinie zarządzanie.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w naukach ekonomicznych; autor ponad 150 publikacji, w tym monografia „Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie” oraz redaktor monografii tematycznych wydawanych przez wydawnictwo Springer; ponad 350 cytowań, indeks Hirscha 9 (bez autocytowań wg Google Scholar); kierownik grantów MNiSW i NCN, a także koordynator projektów unijnych i bilateralnych z państwami Unii Europejskiej; recenzent wielu czasopism zagranicznych oraz członek komitetów programowych konferencji międzynarodowych (m.in. Knowledge Acquisition and Management).
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Ekspert z dyscypliny: zarządzanie wiedzą. Kierownik Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu (wcześniej Katedry Zarządzania Wiedzą) na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2003 roku; Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w kadencjach: 2003-2006, 2007-2010 oraz 2011-2014. Wypromował 5 doktorów. Autor 200 publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny: zarządzanie wiedzą, dyfuzja wiedzy, organizacja wirtualna, filozofia zarządzania, zarządzanie procesami, outsourcing wiedzy, zarządzanie komercyjną firmą medyczną. Aktualne badania w przestrzeni holistycznej metodologii nauk, stanowiącej syntezę metodologii nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych i innych.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Habilitacja i doktorat w naukach technicznych, informatyka; autor ponad 90 publikacji, w tym 34 w czasopismach z listy JCR; ponad 480 cytowań oraz indeks Hirscha 12 (bez autocytowań, wg Web of Science); kierownik 5 grantów MNiSW i NCN, a także główny wykonawca w ponad 10 projektach finansowanych ze środków MNiSW, NCN, NCBiR i unijnych; recenzent w 36 czasopismach z JCR; redaktor tematyczny czasopisma Applied Mathematical Modelling z JCR; współpraca z firmami w obszarze projektowania metod optymalizacji wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie harmonogramowania oraz zarządzania zasobami.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Profesor nauk ekonomicznych, specjalizacja nauki o zarządzaniu, w szczególności zarządzanie strategiczne; autorka ponad 200 publikacji, w tym monografia pt. Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym (2013), w wielu w czasopismach zagranicznych, w tym z listy JCR oraz indeksowanych w Web of Science oraz Scopus. Aktualnie Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Intraorganizacyjne mechanizmy selekcji pierwotnej w sektorze high-tech. Wypromowała 10 doktorów, w tym z zagranicy.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. Dariusz Wawrzyniak

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Doktorat w naukach ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia; habilitacja z naukach ekonomicznych, w dyscyplinie finanse, autor ponad 60 publikacji, w tym dwóch monografii; kierownik grantu MNiSW, udział w kilku projektach finansowanych ze środków MNiSW.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:

Dr hab. inż. Edward Wiszniowski, prof. UE

Krótka charakterystyka działalności nauko-badawczej:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (technologia maszyn) oraz ekonomiczne (finanse, rachun-kowość i zarządzanie przedsiębiorstwem). Doktorat (wycena przedsiębiorstw), habilitacja z rachunkowości (nielegalny obrót pieniężny a rachunkowość). Autor dwóch monografii oraz ponad 110 opracowań, w tym artykułów opublikowane w czasopismach z listy JCR i ERIH Plus, z rachunkowości, bankowości i wyceny przedsiębiorstw oraz ekspertyz sporządzonych na zlecenie organów władzy publicznej.
Obszary badawcze:
Przykładowe tematy:
Kontakt:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem