Zasady studiowania

ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Możliwość I
NA PODSTAWIE:
art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668). 
Zwolnieniu z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim podlegają:
• osoby posiadające ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
• cudzoziemcy- obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
• cudzoziemcy, którzy posiadają  status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z art. 159 ust. 1 (połączenie z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3. lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622); 
• cudzoziemcy- posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
• cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust 1 lub art. 151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywający na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych.

Uwaga: KARTA POLAKA ani karta stałego pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego.

UWAGA: Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668)  przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych przez Senat Uczelni na dany rok akademicki. Podlegają oni procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, m.in. w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz w zakresie wymaganych dokumentów (wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie z NFZ).
Uwaga: osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Możliwość II
NA PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o skierowanie cudzoziemca do odbywania studiów wyższych w konkretnej uczelni, które określa, że jest on przyjmowany jako:
•    stypendysta strony polskiej, lub
•    na zasadach odpłatności, lub
•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych lub
•    jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub
•    stypendyści uczelni.
Więcej informacji:
•    Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl ) 
•    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl ) 
•    Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (https://nawa.gov.pl/ )

Możliwość III
NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W TYCH UMOWACH
Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów międzynarodowych jako:
•    stypendyści strony polskiej; albo
•    na zasadach odpłatności; albo
•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; albo
•    jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; albo
•    jako stypendyści uczelni.

Możliwość IV
NA PODSTAWIE UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI PRZEZ UCZELNIE, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W TYCH UMOWACH
Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów zawieranych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z podmiotami zagranicznymi jako:
•    stypendyści strony polskiej, lub
•    na zasadach odpłatności, lub
•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub
•    jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub
•    jako stypendyści uczelni.
O sposobie finansowania studiów decyduje zawarta umowa. 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem