prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Jerzy Konieczny

Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości
Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry
bud. C, pok. 12
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 288
608 827 214
Fax:   71 36 80 611
GG:   Mój status53789

Informacje / konsultacje:
W semestrze zimowym (2016/2017) konsultacje w poniedziałki, w godzinach od 9:45 do 11:15. Przedmiot: "Grafika inżynierska"

PUBLIKACJE NAUKOWE (recenzowane)
• Konieczny R., 2017. Wyznaczenie efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego. [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 470, s. 41-52
• Konieczny R., 2016. Zapotrzebowanie energetyczne wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego. [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 454, s. 186-195
• Konieczny R., Fedko M. 2015. Monitorowanie zasobów biomasy. Logistyka, nr 5. Płyta CD: Logistyka-nauka, s. 207-213, ISSN 1231-5478
• Konieczny R., Łaska B., 2014. The Production Capacity Of Renewable Energy From Available Biomass Including Available Technologies. [in:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 59(3), s. 119-124
• Daniszewski P., Konieczny R., 2014. Heavy Metals Content in the Water Lakes of Barlinek-Gorzów Landscape Park (North-West Poland). Asian Journal of Chemistry; Vol. 26, No. 12, pp. 3443-3449, ISSN 0970-7077
• Konieczny R., Daniszewski P., 2013. Using Macrozoobenthos to Assess the Ecological Condition of the Starzyc Lake (North-West Poland). Journal of Ecological Engineering, Vol. 14, No. 4, Oct. 2013, pp. 1–8
• Konieczny R. 2013. Uwarunkowania dla zastosowania wiatrowych urządzeń i systemów do napowietrzania wód otwartych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 3, s. 111-114, ISSN 0510-4262
• Daniszewski P., Konieczny R. 2013. Heavy Metal Content in Water of Miedwie Lake (North-West Poland). International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 10(2), 218-226, ISSN 2299-3843
• Daniszewski P., Konieczny R., 2013. Heavy Metal Content in Water of Resko Lake (North-West Poland) International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, no 8(3), pp. 279-287, ISSN 2299-3843
• Daniszewski P., Konieczny R., 2013. Heavy Metal Content in Water of Starzyc Lake (North-West Poland) International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, no 8(3), pp. 269-278 ISSN 2299-3843
• Daniszewski P., Konieczny R. 2013. Evaluation of chemical and physico-chemical indicators of water and bottom macrofauna the Resko Lake on the basis of the European Union Water Framework Directive. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, no 5, pp. 86-96, ISSN 2299-3843
• Daniszewski P., Konieczny R. 2013. Evaluation of chemical and physico-chemical indicators of water and bottom macrofauna the Starzyc Lake on the basis of the European Union Water Framework Directive "International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, no 5, pp. 66-75, ISSN 2299-3843
• Daniszewski P., Konieczny R. 2013. Evaluation of chemical and physico-chemical indicators of water of the Resko lake on the basis of the European Union Water Framework Directive. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, no 4, pp. 98-104, ISSN 2299-3843
• Daniszewski P., Konieczny R. 2013. Evaluation of chemical and physico-chemical indicators of water of the Starzyc lake on the basis of the European Union Water Framework Directive. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, no 4, pp. 91-97, ISSN 2299-3843
• Wesołowski P., Trzaskoś M., Konieczny R., 2009. Skład florystyczny a zawartość makro- i mikroskładników w roślinności szuwarowej strefy przybrzeżnej jeziora Resko. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Wyd. IMUZ Falenty, Tom 9, Zeszyt 1(25), s. 171-183
• Konieczny R. 2008. Determination of kinetic energy of phosphorus in the open trough waters of lake Starzyc. Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture PAN/o Lublin, Tom 8A, s. 86-92
• Konieczny R. 2008. Modelling functioning parameters of rain kinetic energy indicator. Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture PAN/o Lublin, Tom 8A, s. 79-85
• Konieczny R. 2008. Aeracja pulweryzacyjna Jeziora Zamkowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 528, s. 389-395
• Konieczny R., Pieczyński L., 2007. Determining the energy of a wind rotor in a pulverizing aerator system. Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture PAN/o Lublin, Tom 7A, s. 46-51
• Konieczny R. 2007. Modelling of pulverising aerator operation parameters. Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture PAN/o Lublin, Tom 7, s. 116-121
• Konieczny R. 2007. Koncepcja zastosowania energii wód płynących do rewitalizacji wody. Motrol Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN/o Lublin, Tom 9, s. 88-92
• Wesołowski P., Trzaskoś M., Konieczny R., 2007. Zawartość makro- i mikroskładników w roślinności przybrzeżnej w jeziorze Starzyc (wstępne wyniki badań). Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, Tom L, nr 4(415), s. 184-187
• Wesołowski P., Trzaskoś M., Konieczny R., 2006. Skład florystyczny i walory przyrodnicze zbiorowisk roślinnych w strefie przybrzeżnej jeziora Resko. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Wyd. IMUZ Falenty, Tom 6, Zeszyt 2(18), s. 373-385
• Wesołowski P., Trzaskoś M., Konieczny R., 2006. Zróżnicowanie florystyczne i walory przyrodnicze roślinności przybrzeżnej jeziora Starzyc. Łąkarstwo w Polsce, nr 9, s. 233-243
• Konieczny R., 2006. Sztuczne napowietrzanie jezior Polski w technologii aeracji pulweryzacyjnej. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, Tom XLIX, nr 4(411), s. 182-184
• Konieczny R., Pieczyński L., 2006. Próba rekultywacji jezior województwa zachodniopomorskiego w technologii aeracji pulweryzacyjnej. Acta Agrophysica, Tom 7(4), nr 135, s. 947-957
• Konieczny R., Pieczyński L., 2006. Rozwiązania technologiczne w napowietrzaniu jezior województwa zachodniopomorskiego. Inżynieria Ekologiczna, nr 14, s. 76-82
• Konieczny R., Podsiadłowski S., 2005. Technika filmowa w badaniach aeracji pulweryzacyjnej. Inżynieria Rolnicza, nr 10(70), s. 189-197
• Konieczny R., 2005. Wykorzystanie energii wody do napowietrzania wód. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 506, s. 239-244
• Konieczny R., 2004. Aeracja pulweryzacyjna w warunkach Jeziora Barlineckiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Wyd. IMUZ Falenty, Tom 4, Zeszyt 2b(12), s. 291-301

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I MONOGRAFIE
• Konieczny R., Fedko M., Łaska B., Golimowski W., 2015. Nowe modele monitorowania zasobów biomasy oraz dostępne technologie jej konwersji w instalacjach OZE. Monografia. Red. nauk. R. Konieczny, W Golimowski. Wyd. ITP Falenty, 178 str., ISBN 978-83-65426-13-0
• Fedko M., Konieczny R., Myczko A., 2015. Monosubstratowy reaktor do metanowej fermentacji gnojowicy. [w:] Aktualne problemy inżynierii biosystemów. Praca zbiorowa, red. M. Lipiński, J. Przybył. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, s. 252-258, ISBN 978-83-7160-778-3
• Konieczny R., 2013. Wpływ wybranych parametrów technicznych i technologicznych na wydajność aeratora pulweryzacyjnego. Inżynieria w rolnictwie. Monografie nr 15. Wyd. ITP Falenty, 145 str., ISBN 978-83-62416-64-6
• Konieczny R., 2013. Wyznaczenie strat objętości strumienia wód aeratora pulweryzacyjnego. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Opracowanie monograficzne. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa. Wyd. ITP Falenty, s. 132-137, ISBN 978-83-62416-61-5
• Myczko A., Konieczny R., 2013. Istota biogazowni oraz procesy technologiczne i obiekty w biogazowniach. [w:] Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy. Monografie - Politechnika Lubelska. Wyd. Politechnika Lubelska, s. 149-160, ISBN 978-83-63569-30-3
• Konieczny R., 2006. Ocena możliwości wykorzystania energii wiatru w rewitalizacji jezior województwa zachodniopomorskiego. [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, t. III. Środowisko przyrodnicze i problemy społeczno ekonomiczne. Monografia Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński, s. 31-38, ISBN 978-83-60065-64-0
• Konieczny R., 2004. System prognozowania parametrów aeracji pulweryzacyjnej w warunkach Jeziora Barlineckiego. Ochrona i Inżynieria Środowiska - zrównoważony rozwój. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 25, s. 313-322, ISBN 83-89293-70-6

PATENTY
• Konieczny R., Fedko M., Myczko A., Myczko R., 2017. Sposób wyizolowania biomolekuł i frakcji biomolekuł z masy fermentacyjnej i pofermentacyjnej biogazowni oraz instalacja do tego sposobu. Patent PL 226138 B1. Urząd Patentowy RP, Warszawa, s. 1-6
• Konieczny R., Myczko A., 2017. Urządzenie dozujące elektrolit do elektrolizera i układ elektryczny do sterowania urządzeniem dozującym elektrolit do elektrolizera. Opis Patentowy PL 225354 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-5
• Konieczny R., 2017. Cylindryczna komora oczyszczająca. Opis Patentowy PL 224927 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-6
• Konieczny R., Myczko R., Myczko A., Wawrzyniak A., 2016. Urządzenie zwiększające ilość uzyskiwanego metanu w reaktorze metanowym biogazowni. Opis Patentowy PL 222203 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-4
• Konieczny R., 2013. Stacjonarny aerator pulweryzacyjny. Opis Patentowy PL 214719 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-6
• Konieczny R., 2013. Sygnalizator dynamiki cieczy. Opis Patentowy PL 214248 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-10
• Konieczny R., 2011. Parametryzator wód opadowych. Opis Patentowy PL 213449 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-4
• Konieczny R., 2011. Urządzenie pulweryzacyjne do aeracji wód. Opis Patentowy PL 211076 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-4
• Konieczny R., 2011. Rekultywator wody. Opis Patentowy PL 207682 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-4
• Turowski S., Konieczny R., 2004. Wiatrowy napowietrzacz wody. Opis Patentowy PL 186672 B1. Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP, Warszawa, s. 1-4

WDROŻENIA
• Urząd Miasta Barlinek, 2009. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior. Jezioro Barlineckie (Barlińskie), teren administracyjny miasta Barlinek
• Urząd Miasta Połczyn Zdrój, 2008. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior. Jezioro Resko (Resko Górne), teren administracyjny gminy Połczyn Zdrój.
• Urząd Miasta Chociwel, 2008. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior. Jezioro Starzyc (Chociwelskie), teren administracyjny miasta Chociwel
• Urząd Miasta Wałcz, 2008. Zasady stosowania aeratora pulweryzacyjnego w rekultywacji jezior. Jezioro Zamkowe (Wałeckie), teren administracyjny miasta Wałcz.

EKSPERTYZY
• Spółka Wodna jeziora Rudnickiego Wielkiego rzeki Maruszanki oraz jeziora Rządz, 2016. Jezioro Rudnickie Wielkie, stan jakości i możliwości rekultywacji wód, maszynopis 24 str.

KIEROWNICTWO TEMATÓW BADAWCZYCH
• 2013-2015. Monitoring i kompleksowa ocena zasobów odnawialnych źródeł energii na potrzeby planowania, rozwoju i lokalizacji instalacji agroenergetycznych. Działanie 3.1. Priorytet 3: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepła/chłodu i energii elektrycznej. [w:] Program Wieloletni na lata 2011-2015: Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Umowa nr GZ-mw-0661-1/2013, GZ-mw-0661-1/2014, GZ-mw-0661-1/2015 na wykonanie zadania i wykorzystanie dotacji pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.
• 2013-2015. Rozwój systemów przygotowania i wykorzystania biogazu rolniczego (badania eksploatacyjne i testowanie). Zadanie badawcze nr: 25/79/2013, 25/79/2014, 25/72/2015. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Poznań.
• 2008-2009. Wpływ aeracji pulweryzacyjnej na jakość wód jeziornych, na przykładzie badań zeutrofizowanych jezior Pomorza Zachodniego. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie.
• 2005-2007. Wpływ technologii aeracji pulweryzacyjnej na jakość wód jeziornych, na przykładzie badań terenowych jezior Pomorza Zachodniego pod oddziaływaniem rolniczych źródeł zanieczyszczeń. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie.
• 2004-2006. Ocena skuteczności pilotażowej technologii aeracji pulweryzacyjnej na podstawie jezior: Chociwel, Resko, Zamkowe i Barlineckie. Umowa nr 29/04/OW-BD/D na wykonanie zadania i wykorzystanie dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

UDZIAŁ W TEMATACH BADAWCZYCH
• 2013-2015. Promocja i transfer wiedzy oraz technologii służących produkcji energii z różnych lokalnych zasobów. Działanie 3.2. Priorytet 3: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepła/chłodu i energii elektrycznej. [w:] Program Wieloletni na lata 2011-2015: Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Umowa nr GZ-mw-0661-1/2013, GZ-mw-0661-1/2014, GZ-mw-0661-1/2015 na wykonanie zadania i wykorzystanie dotacji pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.
• 2013-2015. Rozwój agroenergetyki i zagospodarowanie przetworzonej energii odnawialnej w budynkach inwentarskich. Zadanie badawcze nr 23/79/2013, 24/79/2014, 24/72/2015. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Poznań.
• 2013, 2015. Dobór optymalnych parametrów tłoczenia nasion oleistych, poprawa parametrów paliw i ocena ich oddziaływania na parametry pracy silnika wysokoprężnego w ciągniku rolniczym lub/i agregacie prądotwórczym. Zadanie badawcze nr 23/79/2013, 23/72/2015. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Poznań.
• 2014. Opracowanie kolektora fotowoltaiczno-termicznego i stanowiska badawczo-diagnostycznego kolektorów słonecznych. Zadanie badawcze nr 8/79/2014. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Poznań.
• 2013. Opracowanie założeń projektowych dla typoszeregu rolniczych elektrociepłowni biogazowych o sprawności powyżej 45% energii elektrycznej, wykorzystujących technologie ORC (Organic Ranking Cycle), proces Kalina oraz wysokotemperaturowe ogniwo paliwowo-węglanowe o mocy 1 MWel. Zadanie badawcze nr 12.7/79/2013. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Poznań.
• 2000-2002. Zastosowanie aeratora z napędem rotorowym do napowietrzania jezior. Umowa nr 53/00/OW-TO/D na wykonanie zadania i wykorzystanie dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Akademią Rolniczą w Poznaniu w ramach Grantu KBN (22/98/IG).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem