Specjalność PLANOWANIE ROZWOJU PRZESTRZENI ZURBANIZOWANYCH (II)

PLANOWANIE ROZWOJU PRZESTRZENI ZURBANIZOWANYCH (II STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia


PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Studia na specjalności kształcą specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu gospodarki przestrzennej, przede wszystkim w wymiarach lokalnym i regionalnym, z uwzględnieniem oddziaływania otoczenia międzynarodowego. Jest to specjalność o charakterze wielodyscyplinarnym; studenci nabywają wiedzę i umiejętności o charakterze ekonomicznym, technicznym oraz przyrodniczym.

Podczas studiów na specjalności studenci uczą się przygotowywać i wdrażać dokumenty związane z zagospodarowaniem przestrzeni, a także biorą udział w badaniach terenowych m.in. oceniają i proponują własne rozwiązania w zakresie gospodarki przestrzennej.

Zasadnicze treści kształcenia

Specjalistyczne przedmioty dotyczą m.in. takich zagadnień jak:

 • planowania przestrzennego,
 • rozwoju przestrzeni miast i obszarów zurbanizowanych, 
 • zarządzania rozwojem przestrzennym,
 • kształtowania krajobrazu, 
 • rewitalizacji przestrzeni,
 • programowania rozwoju przestrzennego miast i regionów.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Zarządzanie strategiczne rozwojem przestrzeni zurbanizowanych
 • Kształtowanie krajobrazu miasta i rozwój przestrzeni publicznych
 • Sondaż diagnostyczny w zarządzaniu przestrzenią
 • Smart cities - metropolie przyszłości
 • Partycypacyjne planowanie przestrzenne
 • Rozwój terenów wiejskich i poprzemysłowych

Formy kształcenia

 • Wykłady
 • Interaktywne ćwiczenia (warsztaty, symulacje, praca w zespołach, projekty)
 • Indywidualne konsultacje tematyczne
 • Badania terenowe
 • Konwersatoria.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne dla specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie: planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, podstaw projektowania urbanistycznego, podwyższania konkurencyjności miast i regionów, rozwoju lokalnego i regionalnego, ochrony środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej, współdziałania administracji samorządowej i rządowej.

Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent umie organizować pracę sobie i innym oraz pracować w zespole na różnych stanowiskach, w tym kierować zespołem projektowym. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem