Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE (II)

MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE (II STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Instytutu Marketingu
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalności:
dr  hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE
(magdalena.sobocinska@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

"Internet uzyskał 50 milionów użytkowników w ciągu 4 lat, gdy tymczasem na osiągnięcie tej samej liczby odbiorców telewizja potrzebowała 13, a radio 35 lat" [F. Newell].

Marketing internetowy jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin w marketingu. Towarzyszy temu dynamiczny rozwój e-commerce (roczny wzrost wynosi w Polsce około 20%). Wiąże się to m.in. ze zwiększającym się zakresem zastosowań urządzeń mobilnych. Atrakcyjność marketingu internetowego i e-commerce wynika m.in. z tego, że zmniejszają się bariery wchodzenia firm na rynek międzynarodowy. Rosnąca rola Internetu w procesach decyzyjnych konsumentów wymaga wypracowywania nowych modeli biznesu i innowacyjnego wykorzystywania Internetu w procesach kreowania marek i produktów, ich dystrybucji oraz komunikacji marketingowej. Zwiększający się zakres wirtualizacji, który wiąże się z rozwojem zastosowań mediów społecznościowych w biznesie prowadzi do powstawania nowej koncepcji marketingu oraz instrumentów oddziaływania na rynek, a także form organizacji działań marketingowych. Oznacza to m.in. przechodzenie przedsiębiorstw od promocji do komunikacji, wykorzystującej potencjał interaktywności sieci i jest integralnie związane ze zwiększaniem zaangażowania i udziału odbiorców w procesach kreowania oferty.

Propozycja specjalności podyktowana jest zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i gospodarce, które wiążą się z rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z wykorzystywaniem w coraz większym zakresie Internetu w biznesie.

Studia na specjalności "Marketing Internetowy i E-commerce" przygotowują studentów do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz na stanowiskach specjalistów w zakresie marketingu internetowego i e-commerce. Specjalność została przygotowana z myślą o osobach chcących pracować w agencjach interaktywnych, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach internetowych, portalach, wortalach internetowych oraz w działach marketingu różnego typu przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają także Absolwentom tej specjalności prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zasadnicze treści kształcenia

Celem kształcenia na specjalności "Marketing Internetowy i E-commerce" jest zapoznanie studentów z problematyką wirtualizacji marketingu w wymiarze strategicznym oraz przez pryzmat procesów konkurowania i osiągania przez przedsiębiorstwa trwałej przewagi konkurencyjnej. Studia na tej specjalności umożliwiają studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie uwarunkowań oraz zastosowań Internetu w marketingu, modeli e-commerce, specyfiki funkcjonowania społeczności internetowych, wykorzystania blogów w działalności marketingowej przedsiębiorstw oraz na nabycie praktycznych umiejętności dotyczących formułowania strategii marketingowej firmy w Internecie, zarządzania sklepem internetowym i działaniami marketingowymi w sieci, a w tym dotyczącymi prowadzenia kampanii reklamowych, a także działań z zakresu public relations w Internecie.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Kształcenie na specjalności "Marketing Internetowy i E-commerce" odbywa się w formie wykładów oraz ćwiczeń prowadzonych z wykorzystaniem interaktywnych i angażujących studentów metod nauczania. Analizowane są liczne studia przypadków, prowadzone są warsztaty i dyskusje. Podczas zajęć wykorzystany jest nowoczesny sprzęt audiowizualny. Na zajęcia zapraszani są także przedstawiciele praktyki reprezentujący agencje interaktywne oraz firmy stosujące z sukcesem nowoczesne rozwiązania z zakresu marketingu internetowego oraz handlu elektronicznego. Wśród firm współpracujących w ramach realizacji założeń programu kształcenia na specjalności "Marketing Internetowy i E-commerce" w szczególności należy wskazać na HP Global Business Services.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich w różnego typu przedsiębiorstwach, a w tym także w firmach internetowych oraz do prowadzenia własnej działalności z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu marketingu w Internecie.

Absolwenci specjalności posiadają:

  • kompleksową i pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działań marketingowych w Internecie oraz modeli e-commerce,
  • wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów decyzyjnych o charakterze strategicznym i operacyjnym występujących w obszarze marketingu internetowego i handlu elektronicznego,
  • nowoczesną wiedzę w zakresie możliwości zastosowań Internetu na poszczególnych etapach procesu zarządzania wartością dla klienta, tj. na etapie kreowania, komunikowania i dostarczania wartości nabywcom,
  • umiejętność planowania, organizowania i realizowania działań z zakresu marketingu internetowego oraz handlu elektronicznego, a także dokonywania oceny ich skuteczności,
  • umiejętność zarządzania produkcją multimedialną,
  • umiejętność kształtowania relacji z różnymi podmiotami z wykorzystaniem nowych mediów i instrumentów, a w tym reklamy oraz działań z zakresu public relations w Internecie,
  • umiejętność komunikowania dokonań i zamierzeń firmy oraz innych organizacji z zastosowaniem Internetu,
  • umiejętność projektowania siatek stron internetowych,
  • umiejętność określania zestawu wartości oferowanych przez firmy społecznościom internetowym,
  • umiejętność współpracy, kierowania zespołem i wykorzystywania indywidualnej kreatywności.

Zdobyte w procesie kształcenia wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom na osiąganie celów na rynku pracy i rozwój karier, a także na kontynuację kształcenia na trzecim stopniu studiów.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem