ROZPRAWA I EGZAMINY

11. Promotor przekazuje Dziekanowi w formie elektronicznej (w formacie PDF) na adres zif_biuro@ue.wroc.pl

12. Promotor przekazuje Dziekanowi w formie papierowej

13. Rada Naukowa Instytutu przedstawia Dziekanowi opinię dotyczącą rozprawy oraz kandydatury recenzentów i proponuje skład komisji doktorskiej oraz składy doktorskich komisji egzaminacyjnych.

14. Kandydat przekazuje do Biura załączniki wymagane do złożenia w Bibliotece Głównej jednego egzemplarza rozprawy doktorskiej (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 12/2012 ).

15. Rada Wydziału uchwałą wyznacza recenzentów, komisję doktorską oraz doktorskie komisje egzaminacyjne.

16. Egzaminy doktorskie Kandydat składa po złożeniu rozprawy doktorskiej i wyznaczeniu recenzentów oraz komisji egzaminacyjnych i przed przyjęciem pracy.

17. Terminy egzaminów doktorskich ustala i ogłasza na stronie Wydziału Dziekan na początku każdego semestru (Terminy).

18. Kandydat zgłasza w Biurze Wydziału wybrany termin, w którym będzie zdawał egzaminy.

19. Kandydat zdaje egzaminy z:

20. Kandydat może złożyć wniosek do Dziekana o zwolnienie z egzaminu z języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MNiSzW z 26.09.2016) (Wzór 7).

21. Dla Kandydatów, którzy nie ukończyli uczelni ekonomicznej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej dla przewodów doktorskich z dyscyplin ekonomia, nauki o zarządzaniu i finanse jest rozszerzony o zakres materiału z mikro i makroekonomii.

22. Kandydat, który ukończył jeden z kierunków ekonomicznych na uczelni innej niż ekonomiczna, zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie zaliczenia przedmiotów z mikro i makroekonomii z uczelni, w której uzyskał tytuł zawodowy magister.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem