BIZNESOWY INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW


BIPS
to projekt, kierowany do grupy ambitnych studentów 1. i 2. roku I stopnia i 1. roku II stopnia studiów stacjonarnych, chcących zdobyć wyjątkowe doświadczenie dzięki rocznej pracy pod opieką tutora akademickiego i mentora – praktyka. W tym roku już po raz siódmy zapraszamy Studentów do BIPSowej przygody!

logo1b

01BIPS to autorski projekt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukierunkowany na budowanie relacji STUDENCI–NAUKA–BIZNES. Ma na celu przyspieszenie rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego studentów poprzez zwrócenie większej uwagi na kluczowe kompetencje i zindywidualizowanie ścieżki kształcenia, przy  jednoczesnym wsparciu dwóch doświadczonych opiekunów – tutora kademickiego i mentora-praktyka

BIPS to nie program nauczania. BIPS to program uczenia się!
Dream Job, Dream Life, Dream Place.

Co ma na celu BIPS?

 • 79210755_2765897803471687_4329146293554249728_nPrzyspieszenie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego studentów poprzez większe zindywidualizowanie procesu kształcenia, w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na szczególne potrzeby, zainteresowania i aspiracje podopiecznych;
 • Rozwój kultury edukacyjnej opartej na relacjach "mistrz-uczeń";
 • Przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań, jakie niesie przyszłość poprzez zwrócenie większej uwagi na kompetencje kluczowe, takie jak praca zespołowa, kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne, kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii;
 • Rozwój przedsiębiorczości studenckiej (m.in. tworzenie start-upów czy przedsięwzięć społecznych) przy wsparciu mentorów ze świata biznesu i życia społecznego oraz tutorów akademickich;
 • Zacieśnianie współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z praktyką (czołowymi przedsiębiorcami i liderami Dolnego Śląska);
 • Budowanie trwałych wzajemnych relacji między studentami, pracownikami Uczeln i mentorami oraz tworzenie rozwiązań, które będą sprzyjać efektywnej komunikacji i życzliwej atmosferze pracy, dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami – co pozwoli stworzyć wokół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu środowisko, gdzie idee mogą się łączyć a pomysły rozwijać.

Do kogo skierowany jest BIPS?

 • 54278474_10216819068781839_2585210187774164992_n
  Do ambitnych i zaangażowanych studentów wszystkich Wydziałów i specjalności (1. i 2. rok pierwszego stopnia i 1 rok drugiego stopnia), którzy mają pomysł na siebie i swoją przyszłość, ale potrzebują merytorycznego wsparcia i życzliwej opieki mentora praktyka i tutora akademickiego;
 • Do dydaktyków, którzy lubią pracę ze studentami – jako możliwość rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych i osobistych dzięki poznaniu podejścia i metodyki pracy tutorskiej. Praca indywidualna w relacji „mistrz-uczeń” ze zmotywowanym studentem i współuczestniczenie w jego rozwoju może stanowić realizację misji dydaktycznej i stać się źródłem szczególnej satysfakcji zawodowej;
 • Do praktyków – przedsiębiorców, specjalistów, liderów – jako możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z wyjątkowymi młodymi osobami oraz wsparcie podopiecznych w realizacji ich marzeń. Towarzyszenie studentom w tworzeniu nowych przedsięwzięć biznesowych i/lub społecznych.

Jak zorganizowany jest BIPS?

 • BIPS to projekt realizowany jako innowacja dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • BIPS to projekt ponadwydziałowy - to dodatkowa ścieżka rozwoju, realizowana przez grupę studentów niezależnie od wybranej specjalności;
 • BIPS wspiera studentów w realizowaniu indywidualizacji programu studiów (IPS), zgodnie z zapisami w Regulaminie studiów;
 • Projekt trwa rok – od stycznia do grudnia;
 • 54415994_300098750665097_8732738908812476416_oRekrutacja studentów odbywa się raz w roku. Studia w ramach BIPS rozpoczynają się w styczniu (III semestr na studiach I stopnia, I semestr na studiach II stopnia) i trwają do końca roku kalendarzowego;
 • Opiekunowie towarzyszą podopiecznemu w programie BIPS - tutor akademicki od stycznia, mentor – praktyk od maja. Student, z pomocą mentora i tutora akademickiego, wyznacza cele do zrealizowania i ustala plan pracy, a także bierze udział w dodatkowych formach podnoszenia kompetencji (warsztaty, szkolenia, gry i symulacje). Po każdym etapie następuje czas na informację zwrotną oraz autorefleksję;
 • W ramach BIPS student:
  - współpracuje z tutorem akademickim podczas spotkań tutoringowych (ok. 2 spotkania w miesiącu),
  - współpracuje z mentorem – praktykiem (min. 1 spotkania w miesiącu),
  - uczestniczy w dodatkowych szkoleniach z zakresu: innowacji i przedsiębiorczości, pracy zespołowej i mistrzostwa osobistego (4 (64 godziny szkoleniowe),
  - pracuje indywidualnie i zespołowo, realizując cele i zadania ustalone z tutorem i mentorem.
 • Spotkania w ramach BIPS (mentoring, tutoring, spotkania społecznosci studentów BIPS, szkolenia) odbywają się we Wrocławiu

Jak wspieramy rozwój Studenta w BIPS?

 • Przeniesienie uwagi z "procesu nauczania" na "proces uczenia się" – wzrost podmiotowej autonomii i odpowiedzialności studentów; odejście od nauczania skupionego na nauczycielu akademickim, który transferuje wiadomości eksperckie studentom, do kształcenia skoncentrowanego na studentach (Student Centered Learning), którzy nabywają wiedzę, doskonalą posiadane umiejętności oraz kształtują postawy przy swojej aktywnej roli oraz wspierającej roli opiekuna akademickiego i biznesowego jako inspiratora/ przewodnika/ organizatora procesu uczenia się;
 • 86970284_2935806473147485_6501680574531371008_oEdukacja spersonalizowana, traktująca rozwój studenta holistycznie (uwzględniająca wszystkie aspekty rozwoju studenta, nie tylko aspekt intelektualny) – powrót do relacji "mistrz-uczeń" i odkrywanie pełni potencjału podopiecznego, aby mógł wykorzystywać swoje talenty i mocne strony dla dobra własnego oraz innych (solidarność ze społecznością akademicką, zaangażowanie obywatelskie);
 • Kształcenie oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, życzliwości;
 • Bliska współpraca środowiska biznesu ze środowiskiem naukowym na rzecz rozwoju kompetencji studentów, bazująca na partnerskiej relacji z podopiecznym;
 • Kształcenie wielostronne – nie tylko poprzez przyswajanie wiedzy (informacji), ale także poprzez uczenie się w oparciu o doświadczanie/ przeżywanie i działania praktyczne (Learning by Doing) oraz rozwiązywanie rzeczywistych problemów (Problem Based Learning) i odkrywanie nowych możliwości;
 • Urozmaicony proces kształcenia – różnorodne formy, metody, techniki, środki i narzędzia dydaktyczne (w tym metoda projektu jako naczelna zasada dydaktyczna);
 • Uwzględnienie w programie kształcenia rozwoju kompetencji miękkich, społecznych – łączenie kompetencji analitycznych i logicznych z kompetencjami określanymi jako "prawopółkulowe" (m.in. umiejętność pracy koncepcyjnej);
 • Poza pracą indywidualną i samokształceniem (przy wsparciu opiekunów), nacisk na pracę i uczenie się w zespole (Team Based Learning) – kształtowanie umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole nad pojawiającymi się wyzwaniami (współpraca, uczenie się od siebie nawzajem, dzielenie się wiedzą, kompetencjami, pomysłami i opiniami);
 • Konsultacje z ekspertami dysponującymi bogatym doświadczeniem w obszarach zainteresowań studenta – wykorzystywanie wiadomości z różnych dyscyplin naukowych/ integracja wiedzy z różnych dziedzin (w tym wykorzystanie zaplecza eksperckiego uczelni);
 • Szczególne miejsce dla informacji zwrotnej (analizy tego co udało się osiągnąć w wymiarze naukowym oraz rozwojowym) i autorefleksji (refleksji nad przyswojoną wiedzą oraz procesem uczenia się).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem