Cudzoziemcy - opłaty za studia

 OPŁATY ZA STUDIA

Cudzoziemcy
 
Opłata rekrutacyjna 85 zł za każdy wybrany kierunek (wpłata na indywidualny numer konta bankowego wskazany w systemie rekrutacyjnym). Prosimy nie wpłacać na to konto czesnego.

Cudzoziemcy wnoszą za każdy semestr nauki następujące opłaty (czesne):

 RODZAJ STUDIÓW
 JĘZYK NAUCZANIA
 OPŁATY
 
I i II stopień
– studia stacjonarne
 oraz niestacjonarne

 polski  5 850 zł/semestr

I i II stopień
– studia stacjonarne
 oraz niestacjonarne

 angielski  6 950 zł/semestr
Uwaga:  Cudzoziemcy - obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnoszą opłaty jak obywatele polscy:
http://www.ue.wroc.pl/p/kandydaci/oplaty/oplaty_23_24/oplaty_za_studia_2023_2024.pdf

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), nie ponoszą opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Do takich osób należą:
  • cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • cudzoziemcy-obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemcy, którzy posiadają  status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z art. 159 ust. 1 (połączenie z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3. lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
  • cudzoziemcy-posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust 1 lub art. 151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywający na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych.
Uwaga: Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), przechodzą kwalifikację, w wyniku której muszą uzyskać wymaganą w danym roku akademickim liczbę punktów rekrutacyjnych (studia I stopnia - punkty ze świadectwa, studia II stopnia - punkty z egzaminu).


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem