Wydział został powołany przez Rektora na mocy Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu          w dniu 01 października 2019r. 
Pierwszym Dziekanem Wydziału Zarządzania była prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, która sprawowała      tę funkcję od 01.10.2019r. do 31.12.2021r. Od 01.01.2022r. Dziekanem Wydziału Zarządzania jest                   dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW.


STRUKTURA WYDZIAŁU

Na Wydziale Zarządzania zatrudnionych jest 218 pracowników w tym: badawczo dydaktycznych 186 osób, dydaktycznych 30 osób, badawczych 2 osoby. Strukturę Wydziału stanowi 25 katedr, które są administracyjne obsługiwane przez 11 osób. Poza tym w Biurze Wydziału Zarządzania pracują 3 osoby.   

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

W ramach projektów finansowanych w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki obecnie realizowane są następujące projekty:  

 • OPUS 20: kierownik projektu: dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW; tytuł projektu „Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów”; kwota przyznana: 569.069 zł
 • Miniatura 5: kierownik projektu: dr Marcinkowski Jakub; tytuł projektu „Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej;  kwota przyznana: 10.230 zł
 • Miniatura 5: kierownik projektu: dr Maja Leszczyńska; tytuł projektu „Pilotażowe badania postaw konsumentów związanych współdzieleniem dóbr i usług na rynku niemieckim”;  kwota przyznana: 49.787 zł 
 • Miniatura 4: kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Matyja; tytuł projektu „Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej.”;   kwota przyznana: 49.432 zł
 • OPUS 16: kierownik projektu: dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW; tytuł projektu „Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e- commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy”; kwota przyznana: 437.303 zł
 • PRELUDIUM 18: kierownik projektu: mgr Stefan Chabiera; tytuł projektu "Identyfikacja zjawisk                      i prawidłowości w modelach biznesu regionalnych linii lotniczych"; kwota przyznana: 99.600 zł
 • PRELUDIUM 17: kierownik projektu: mgr Izabela Rudek; tytuł projektu "Nowe modele decyzyjne wspomagające planowanie wykorzystania  taboru kolejowego uwzględniające przeglądy i naprawy okresowe."; kwota przyznana: 79.692 zł
 • PRELUDIUM 17: kierownik projektu: mgr inż. Adam Sulich; tytuł projektu "Ekosystem biznesu sektora dóbr i usług środowiskowych w Polsce."; kwota przyznana: 120.900 zł 
 • PRELUDIUM 17: kierownik projektu: mgr Piotr Śliwa; tytuł projektu "Prognozowanie zachowania organizacji sieciowej."; kwota przyznana: 32.600 zł
 • OPUS 12: kierownik projektu: dr hab. Magdalena Kapelko, prof. UEW; tytuł projektu "Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw"; kwota przyznana: 249.208 zł
 • OPUS 12: kierownik projektu: dr hab. Marzena Stor, prof. UEW; tytuł projektu "Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne"; kwota przyznana: 246.840 zł 
 • OPUS 10: kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UEW; tytuł projektu "Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit"; kwota przyznana: 199.800 zł
 • SONATA 10: kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Michalak; tytuł projektu "Modele i metody wykorzystania wiedzy dziedzinowej w algorytmach metaheurystycznych dla problemów optymalizacji."; kwota przyznana: 173.280 zł
 • Grant NCN Nr rejestracyjny: 2021/43/B/HS4/01637; Kierownik projektu:  dr hab. Joanna  Radomska „WPŁYW ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNYCH ORAZ UWARUNKOWAŃ SEKTOROWYCH NA POZIOM INTEGRACJI KANAŁÓW MARKETINGOWYCH”; współautorką projektu jest dr hab. Monika Hajdas, prof. UEW, która będzie także jego głównym wykonawcą.

Poza tym, pracownicy Wydziału Zarządzania w ramach projektów badawczych finansowanych                      z pozostałych źródeł  realizują obecnie następujące projekty:

 • Horyzont 2020; kierownik projektu: dr hab. Maja Kiba,–Janiak, prof. UEW; tytuł projektu: “Systemic expansion of regional CIRCULAR Ecosystems for End-of-Life FOAM”; kwota przyznana:            311 125,00 € 
 • Erasmus + Call 2021 Round 1 KA2KA220-VET; kierownik projektudr hab. Grzegorz Krzos,                    prof. UEWtytuł projektu: “LEarning And Development in micro- and small enterprises”; kwota przyznana: 41 344,00 €
 • Erasmus + Call 2021 Round 1 KA2KA220-HED; kierownik projektudr hab. Barbara Mróz-Gorgoń,          prof. UEWtytuł projektu: “Developing Online International Teamwork”; kwota przyznana: 48 951,00 €
 • Visegrad Fund; kierownik projektudr Piotr Luty; tytuł projektu: “Experiance-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity”; kwota przyznana: 28 268,00 €
 • Horyzont 2020; kierownik projektudr Maciej Pondel; tytuł projektu: “HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases”; kwota przyznana: 61 975,25€
 • Erasmus + Call 2019 Round 1 KA2; kierownik projektudr hab. Joanna Dyczkowska,                                  prof. UEWtytuł projektu: “INTEgrated REporting for SMEs Training”; kwota przyznana: 36 625,00 €    
 • Grant na powołanie europejskiego hubu innowacji cyfrowych WRO4digITal European Digital Innovation Hub, w ramach konkursu organizowanego przez Komisję Europejską - program "Cyfrowa Europa". Projekt ten, będący kontynuacją projektu DIH „Level 4.0 | Digital Innovation Hub” składany był przez konsorcjum wrocławskich uczelni i przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi nasza Uczelnia. Merytorycznie za projekt odpowiada zespół Pracowników naszego Wydziału pod kierunkiem dr Artura Rota, prof. UEW z Katedry Systemów Informacyjnych. 
 • Zespół Badaczy z UEW w składzie: Patrycja Klimas (national principal investigator and leader of WP3), Joanna Radomska, Dawid Kościewicz, Sylwia Wrona działający w konsorcjum obejmujacym wiodące uniwersytety i partnerów branżowych, w tym: University of Salford (Wielka Brytania - lider projektu), Breda University of Applied Sciences (Holandia), Tampereen korkeakoulusaatio sr (Finlandia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), Universitat  Wien (Austria), City Football Group (Wielka Brytania), London Symphony Orchestra (Wielka Brytania), Imperial War Museum w Londynie (Wielka Brytania) i Ubisoft (Francja) będzie realizował przez 36 miesięcy projekt GameHeArtS: Games, Heritage, Arts, & Sport: the economic, social, and cultural value of the European videogame ecosystem w ramach HORIZON – Research and Innovation Actions. Budżet projektu to 3,9 mln € (z tego ok. 600 000 € dla UEW).
 • Projekt "Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance in Ukraine" ID 22320065, w którego realizację jest zaangażowany dr Piotr Luty  został zaakceptowany do finansowania przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W projekcie biorą udział uczelnie z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy, natomiast nasz Uniwersytet jest liderem tego projektu. Projekt rozpocznie się w styczniu 2024 r. i zakończy w czerwcu 2025 r.

 • Projekt „Readiness of small and medium-sized enterprises in V4 for stress management interventions”, którego kierownikiem merytorycznym jest dr hab. Dorota Molek-Winiarska, prof. UEW będzie finansowany z Funduszy Wyszehradzkich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest obok uczelni z Preszowa (Słowacja), Budapesztu (Węgry) oraz Czeskich Budziejowic (Czechy, lider projektu) jednym z partnerów, którzy wspólnie opracują rekomendację dla przedsiębiorstw planujących włączyć zarządzanie stresem do swoich wewnętrznych procesów.     


WAŻNE  WYDARZENIA I  OSIĄGNIĘCIA 

 • Książka autorstwa dr hab. Barbary Mróz-Gorgoń, prof. UE pt. “Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”, Wyd. PWN, Warszawa 2019 została laureatem konkursu ECONOMICUS 2020 dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na rodzimym rynku wydawniczym, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem konkursu jest Narodowy Bank Polski. Publikacja, stanowiąca efekt projektu InterEkon  (projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu: 015/RID/2018/19 kwota finansowania: 10 721 040,00 PLN., kierownik projektu:                                      prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet) zdobyła III nagrodę w kategorii „Najlepszy poradnik biznesowy”.
 • Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na podstawie przeprowadzonej podwójnej recenzji przyznała nagrody w ramach LII konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych. Wśród nagrodzonych są: dr hab. Joanna Dyczkowska, prof. UEW z Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu, otrzymała nagrodę im. prof. Alicji Jarugi za pracę habilitacyjną pt. „Ujawnienia niefinansowe w obszarze działalności badawczo-rozwojowej. Praktyki europejskich spółek biofarmaceutycznych”; dr Piotr Wanicki, asystent w Katedrze Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej, otrzymał nagrodę II stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera za pracę doktorską pt. „Wpływ projektów innowacyjnych na kreowanie wartości przedsiębiorstwa”. Promotorem pracy jest dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW; Marta Stein za pracę pt. "Kontrola wewnętrzna według ustaleń ustawy SOX na przykładzie przedsiębiorstwa Carco Sp.  z o.o.” otrzymała nagrodę I stopnia w kategorii prac licencjackich. Promotorem pracy jest dr Anna Kasperowicz. 
 • Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej oraz nagrody za całokształt dorobku otrzymały: Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska - za całokształt dorobku;               Dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW - za znaczące osiągnięcie naukowe, mianowicie monografie "Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego", CH Beck, Warszawa 2019
 • Na wyróżnienie zasługuje również osiągnięcie Dr hab. Patrycji Klimas, prof. UEW, która została finalistką 21 edycji konkursu Nagrody Naukowe Polityki. 

 • Dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak, prof. UEW otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

 • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody i wyróżnienia:

 1. W kategorii monografie naukowe jednoautorskie nagrodę otrzymała dr hab. Patrycji Klimas,
  prof. UEW za publikację „Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego”.
 2. W kategorii monografie naukowe wieloautorskie  za monografię „Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji” nagrodę pod redakcją prof. dr hab. Wandy Kopertyńskiej otrzymała redaktorka oraz współautorki: dr Barbara Chomątowska, dr Iwona Janiak - Rejno, mgr inż. Patrycja Paleń - Tondel, dr hab. inż. Alicja Smolbik - Jęczmień, prof. UEW, dr Agnieszka Żarczyńska - Dobiesz.
 3. Wyróżnienie dla zespołu otrzymali: dr hab. Dominika Bąk - Grabowska, prof. UEW, dr hab. Anna Cierniak - Emerych, prof. UEW, dr Mariusz Florczyk, prof. dr hab. Czesław Zając za monografię „Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Stan obecny i perspektywy”.
 4. wyróżnienie za monografię „Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy bariery skutecznej inkluzji w miejscu pracy” otrzymał zespół redakcyjny w składzie: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha, prof. UEW, dr inż. Urszula Załuska, dr Alicja Grześkowiak.
 •  15 listopada 2022 w trakcie uroczystego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Auli Leopoldina mgr Izabela Rudek odebrała z rąk Prezydenta Wrocławia stypendium im. Wincentego Stysia przyznawane doktorantom wrocławskich uczelni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. 
 • Monografia naukowa autorstwa dr hab. Marzeny Stor, prof. UEW zatytułowana „Human Resources Management in Multinational Companies: A Central European Perspective” została opublikowana przez wydawnictwo Routledge, Taylor & Francis Group w Nowym Jorku i Londynie.
 • Podczas Gali Nauki Polskiej, będącej w tym roku częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego,    prof. dr hab. Jarosław Witkowski otrzymał prestiżową nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos została wybrana na wiceprzewodniczącą zarządu Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości działającej w kadencji 2023-2026 przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. To pierwszy raz gdy przedstawicielka naszej Uczelni zasiada we władzach komisji.
 • 01 czerwca 2023 r., z mocą obowiązującą od 29 maja 2023 r., Prezydent RP Andrzej Duda nadał Katarzynie Piwowar-Sulej tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • 31 lipca 2023 r., z dniem obowiązywania od 24 lipca 2023 r., Prezydent RP Andrzej Duda nadał Annie Cierniak-Emerych tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Nasza Uczelnia wystartowała jako konsorcjant, z projektem pt.: Medycyna Cyfrowa: Innowacyjne podejście do diagnostyki i terapii w oparciu o naukę (RCMC „DISRUPTOR” W UMW). Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu a drugim konsorcjantem Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Wniosek, którego jesteśmy współautorami uzyskał najwyższą ocenę ze wszystkich 19 złożonych wniosków i jest rekomendowany do dofinansowania. Zaproszenie Naszego Uniwersytetu do współpracy w tym konkursie jest efektem poprzedniego wspólnego projektu HeartBIT_4.0. finansowanego z programu Horyzont 2020. W projekcie będziemy odpowiedzialni za architekturę rozwiązań IT gromadzących i przetwarzających dane oraz za implementację rozwiązań z obszaru Sztucznej Inteligencji. Za współpracę z Uniwersytetem Medycznym w tym projekcie odpowiada dr inż. Maciej Pondel, prof. UEW, który będzie pełnił rolę kierownika projektu po stronie UEW.


Z ŻYCIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

W listopadzie 2021 roku odbył się Wydziałowy Event o charakterze naukowo-integracyjnym. Jego założeniem było wzmocnienie obecnych i nawiązanie nowych relacji o charakterze badawczym wśród Pracowników Wydziału. Wydarzenie popularyzowało również strategię budowania kultury otwartości i współpracy na naszym Wydziale. Pracownicy Zespołów Wydziałowych podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji grantów wewnętrznych i zewnętrznych.  

Obecnie Pracownicy Wydziału Zarządzania biorą udział w przygotowywaniu jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.   

02.06.2022 r. podczas obchodów jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pracownicy uczelni spotkali się na pikniku. Spotkanie było okazją do integracji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy pikniku wzięli udział w licznych wydarzeniach okolicznościowych. 

22 marca 2023 r. pracownicy naszego Wydziału uczestniczyli w sympozjum naukowym, które odbyło się na Politechnice Wrocławskiej. Jego celem było stworzenie okazji do integracji środowisk naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i nawiązania nowych relacji zawodowych, które w przyszłości przyczynią się do uruchomienia większej liczby wspólnych projektów i inicjatyw badawczych. Podczas sympozjum Katedry prezentowały swoje obszary badawcze, a w kuluarach dyskutowano o możliwościach nawiązania współpracy naukowej.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem