Wydział został powołany przez Rektora na mocy Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu          w dniu 01 października 2019r. 
Pierwszym Dziekanem Wydziału Zarządzania była prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, która sprawowała      tę funkcję od 01.10.2019r. do 31.12.2021r. Od 01.01.2022r. Dziekanem Wydziału Zarządzania jest                   dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW.


STRUKTURA WYDZIAŁU

Na Wydziale Zarządzania zatrudnionych jest 218 pracowników w tym: badawczo dydaktycznych 186 osób, dydaktycznych 30 osób, badawczych 2 osoby. Strukturę Wydziału stanowi 25 katedr, które są administracyjne obsługiwane przez 11 osób. Poza tym w Biurze Wydziału Zarządzania pracują 3 osoby.   

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

W ramach projektów finansowanych w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki obecnie realizowane są następujące projekty:  

 • OPUS 20: kierownik projektu: dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW; tytuł projektu „Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów”; kwota przyznana: 569.069 zł
 • Miniatura 5: kierownik projektu: dr Marcinkowski Jakub; tytuł projektu „Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej;  kwota przyznana: 10.230 zł
 • Miniatura 5: kierownik projektu: dr Maja Leszczyńska; tytuł projektu „Pilotażowe badania postaw konsumentów związanych współdzieleniem dóbr i usług na rynku niemieckim”;  kwota przyznana: 49.787 zł 
 • Miniatura 4: kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Matyja; tytuł projektu „Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej.”;   kwota przyznana: 49.432 zł
 • OPUS 16: kierownik projektu: dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW; tytuł projektu „Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e- commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy”; kwota przyznana: 437.303 zł
 • PRELUDIUM 18: kierownik projektu: mgr Stefan Chabiera; tytuł projektu "Identyfikacja zjawisk                      i prawidłowości w modelach biznesu regionalnych linii lotniczych"; kwota przyznana: 99.600 zł
 • PRELUDIUM 17: kierownik projektu: mgr Izabela Rudek; tytuł projektu "Nowe modele decyzyjne wspomagające planowanie wykorzystania  taboru kolejowego uwzględniające przeglądy i naprawy okresowe."; kwota przyznana: 79.692 zł
 • PRELUDIUM 17: kierownik projektu: mgr inż. Adam Sulich; tytuł projektu "Ekosystem biznesu sektora dóbr i usług środowiskowych w Polsce."; kwota przyznana: 120.900 zł 
 • PRELUDIUM 17: kierownik projektu: mgr Piotr Śliwa; tytuł projektu "Prognozowanie zachowania organizacji sieciowej."; kwota przyznana: 32.600 zł
 • OPUS 12: kierownik projektu: dr hab. Magdalena Kapelko, prof. UEW; tytuł projektu "Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw"; kwota przyznana: 249.208 zł
 • OPUS 12: kierownik projektu: dr hab. Marzena Stor, prof. UEW; tytuł projektu "Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne"; kwota przyznana: 246.840 zł 
 • OPUS 10: kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UEW; tytuł projektu "Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit"; kwota przyznana: 199.800 zł
 • SONATA 10: kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Michalak; tytuł projektu "Modele i metody wykorzystania wiedzy dziedzinowej w algorytmach metaheurystycznych dla problemów optymalizacji."; kwota przyznana: 173.280 zł
 • Grant NCN Nr rejestracyjny: 2021/43/B/HS4/01637; Kierownik projektu:  dr hab. Joanna  Radomska „WPŁYW ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNYCH ORAZ UWARUNKOWAŃ SEKTOROWYCH NA POZIOM INTEGRACJI KANAŁÓW MARKETINGOWYCH”; współautorką projektu jest dr hab. Monika Hajdas, prof. UEW, która będzie także jego głównym wykonawcą.

Poza tym, pracownicy Wydziału Zarządzania w ramach projektów badawczych finansowanych                      z pozostałych źródeł  realizują obecnie następujące projekty:

 • Horyzont 2020; kierownik projektu: dr hab. Maja Kiba,–Janiak, prof. UEW; tytuł projektu: “Systemic expansion of regional CIRCULAR Ecosystems for End-of-Life FOAM”; kwota przyznana:            311 125,00 € 
 • Erasmus + Call 2021 Round 1 KA2KA220-VET; kierownik projektudr hab. Grzegorz Krzos,                    prof. UEWtytuł projektu: “LEarning And Development in micro- and small enterprises”; kwota przyznana: 41 344,00 €
 • Erasmus + Call 2021 Round 1 KA2KA220-HED; kierownik projektudr hab. Barbara Mróz-Gorgoń,          prof. UEWtytuł projektu: “Developing Online International Teamwork”; kwota przyznana: 48 951,00 €
 • Visegrad Fund; kierownik projektudr Piotr Luty; tytuł projektu: “Experiance-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity”; kwota przyznana: 28 268,00 €
 • Horyzont 2020; kierownik projektudr Maciej Pondel; tytuł projektu: “HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases”; kwota przyznana: 61 975,25€
 • Erasmus + Call 2019 Round 1 KA2; kierownik projektudr hab. Joanna Dyczkowska,                                  prof. UEWtytuł projektu: “INTEgrated REporting for SMEs Training”; kwota przyznana: 36 625,00 €    
 • Grant na powołanie europejskiego hubu innowacji cyfrowych WRO4digITal European Digital Innovation Hub, w ramach konkursu organizowanego przez Komisję Europejską - program "Cyfrowa Europa". Projekt ten, będący kontynuacją projektu DIH „Level 4.0 | Digital Innovation Hub” składany był przez konsorcjum wrocławskich uczelni i przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi nasza Uczelnia. Merytorycznie za projekt odpowiada zespół Pracowników naszego Wydziału pod kierunkiem dr Artura Rota, prof. UEW z Katedry Systemów Informacyjnych. 

WAŻNE  WYDARZENIA I  OSIĄGNIĘCIA 

 • Książka autorstwa dr hab. Barbary Mróz-Gorgoń, prof. UE pt. “Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”, Wyd. PWN, Warszawa 2019 została laureatem konkursu ECONOMICUS 2020 dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na rodzimym rynku wydawniczym, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem konkursu jest Narodowy Bank Polski. Publikacja, stanowiąca efekt projektu InterEkon  (projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu: 015/RID/2018/19 kwota finansowania: 10 721 040,00 PLN., kierownik projektu:                                      prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet) zdobyła III nagrodę w kategorii „Najlepszy poradnik biznesowy”.
 • Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na podstawie przeprowadzonej podwójnej recenzji przyznała nagrody w ramach LII konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych. Wśród nagrodzonych są: dr hab. Joanna Dyczkowska, prof. UEW z Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu, otrzymała nagrodę im. prof. Alicji Jarugi za pracę habilitacyjną pt. „Ujawnienia niefinansowe w obszarze działalności badawczo-rozwojowej. Praktyki europejskich spółek biofarmaceutycznych”; dr Piotr Wanicki, asystent w Katedrze Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej, otrzymał nagrodę II stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera za pracę doktorską pt. „Wpływ projektów innowacyjnych na kreowanie wartości przedsiębiorstwa”. Promotorem pracy jest dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW; Marta Stein za pracę pt. "Kontrola wewnętrzna według ustaleń ustawy SOX na przykładzie przedsiębiorstwa Carco Sp.  z o.o.” otrzymała nagrodę I stopnia w kategorii prac licencjackich. Promotorem pracy jest dr Anna Kasperowicz. 
 • Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej oraz nagrody za całokształt dorobku otrzymały: Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska - za całokształt dorobku;               Dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW - za znaczące osiągnięcie naukowe, mianowicie monografie "Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego", CH Beck, Warszawa 2019
 • Na wyróżnienie zasługuje również osiągnięcie Dr hab. Patrycji Klimas, prof. UEW, która została finalistką 21 edycji konkursu Nagrody Naukowe Polityki. 

 • Dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak, prof. UEW otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

 • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody i wyróżnienia:

 1. W kategorii monografie naukowe jednoautorskie nagrodę otrzymała dr hab. Patrycji Klimas,
  prof. UEW za publikację „Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego”.
 2. W kategorii monografie naukowe wieloautorskie  za monografię „Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji” nagrodę pod redakcją prof. dr hab. Wandy Kopertyńskiej otrzymała redaktorka oraz współautorki: dr Barbara Chomątowska, dr Iwona Janiak - Rejno, mgr inż. Patrycja Paleń - Tondel, dr hab. inż. Alicja Smolbik - Jęczmień, prof. UEW, dr Agnieszka Żarczyńska - Dobiesz.
 3. Wyróżnienie dla zespołu otrzymali: dr hab. Dominika Bąk - Grabowska, prof. UEW, dr hab. Anna Cierniak - Emerych, prof. UEW, dr Mariusz Florczyk, prof. dr hab. Czesław Zając za monografię „Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Stan obecny i perspektywy”.
 4. wyróżnienie za monografię „Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy bariery skutecznej inkluzji w miejscu pracy” otrzymał zespół redakcyjny w składzie: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha, prof. UEW, dr inż. Urszula Załuska, dr Alicja Grześkowiak.
 •  15 listopada 2022 w trakcie uroczystego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Auli Leopoldina mgr Izabela Rudek odebrała z rąk Prezydenta Wrocławia stypendium im. Wincentego Stysia przyznawane doktorantom wrocławskich uczelni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. 
 • Monografia naukowa autorstwa dr hab. Marzeny Stor, prof. UEW zatytułowana „Human Resources Management in Multinational Companies: A Central European Perspective” została opublikowana przez wydawnictwo Routledge, Taylor & Francis Group w Nowym Jorku i Londynie.
 • Podczas Gali Nauki Polskiej, będącej w tym roku częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego,    prof. dr hab. Jarosław Witkowski otrzymał prestiżową nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos została wybrana na wiceprzewodniczącą zarządu Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości działającej w kadencji 2023-2026 przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. To pierwszy raz gdy przedstawicielka naszej Uczelni zasiada we władzach komisji.
Z ŻYCIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

W listopadzie 2021 roku odbył się Wydziałowy Event o charakterze naukowo-integracyjnym. Jego założeniem było wzmocnienie obecnych i nawiązanie nowych relacji o charakterze badawczym wśród Pracowników Wydziału. Wydarzenie popularyzowało również strategię budowania kultury otwartości i współpracy na naszym Wydziale. Pracownicy Zespołów Wydziałowych podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji grantów wewnętrznych i zewnętrznych.  

Obecnie Pracownicy Wydziału Zarządzania biorą udział w przygotowywaniu jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.   

02.06.2022 r. podczas obchodów jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pracownicy uczelni spotkali się na pikniku. Spotkanie było okazją do integracji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy pikniku wzięli udział w licznych wydarzeniach okolicznościowych. 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem