Programy upowszechniania nauki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi szeroko zakrojoną działalność upowszechniającą oraz popularyzującą naukę. Część z tych działań przybiera formę sformalizowanych programów i projektów, które są wymienione poniżej, a część to ułatwianie pracownikom naszego Uniwersytetu dostępu do narzędzi wspierających proces upowszechniania nauki (np. Repozytorium WIR) czy tworzenie platform zachęcających do dzielenia się dobrymi praktykami, jak  np. Grupa Badania Naukowe #UEWROC.

Działalność upowszechniająca naukę obejmuje m.in.:
 • organizację konferencji naukowych,
 • udział pracowników naukowych w konferencjach naukowych,
 • działalność wydawniczą, publikacje naukowe,
 • utrzymywanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych,
 • otwarty dostęp do zasobów bibliotecznych,
 • promowanie przedsięwzięć innowacyjnych, które wykorzystują wyniki badań naukowych.
Działalność upowszechniająca i popularyzująca naukę finansowana jest z subwencji MNiSW, ze środków własnych UEW oraz ze źródeł zewnętrznych.

Upowszechnianie nauki

Realizowane programy i działania upowszechniające naukę:

Wsparcie czasopism naukowych – projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych

Doskonalenie jakości czasopism naukowych i ich promocja – program własny UE
 • Cel programu: wsparcie czasopism Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w aplikowaniu do baz Scopus i Web of Science
 • Źródło finansowania: subwencja MNiSW
 • Czas trwania: 1.01.2018-31.12.2020
 • Oczekiwany rezultat: wprowadzenie trzech czasopism Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do baz Scopus /Web of Science
  * Ekonometria
  * Nauki o Finansach
  * Nauki o Zarządzaniu
 • Finansowanie obejmuje: usługi świadczone przez firmę Sciendo w ramach podpisanej umowy 
 • Kontakt: Jolanta Domaradzka, bud. W, pokój 211a, tel.: (71) 3680134,
  @: jolanta.domaradzka@ue.wroc.pl

Repozytorium WIR - centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego pracowników i doktorantów. Biblioteka Główna – odpowiedzialna za administrowanie oraz uzupełnianie danych w systemem rejestracji dorobku naukowego UEW – Projekt Biblioteki Głównej
 • Cel programu: ewidencja oraz archiwizacja dorobku pracowników naukowych i doktorantów UEW. Ewidencjonowaniu w Repozytorium WIR podlegają wszystkie typy publikacji autorstwa pracowników i doktorantów Uczelni.
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: Od 2013
 • Oczekiwany rezultat: Dane rejestrowane w Repozytorium WIR służą upowszechnianiu i promocji informacji o dorobku pracowników i doktorantów Uczelni oraz są źródłem wiedzy o potencjale naukowo-badawczym uczelni. Raporty generowane na podstawie danych z Repozytorium WIR, dotyczące dorobku pracowników, dostarczane są cyklicznie do innych jednostek UEW, przekazywane są również do Polskiej Bibliografii Naukowej – modułu Sprawozdawczego. 
 • Finansowanie obejmuje: brak nakładów
 • Strona www: https://www.wir.ue.wroc.pl/index.seam
 • Kontakt: Agnieszka Dramińska bud. W pokój 215, tel.: 713680960 @: agnieszka.draminska@ue.wroc.pl Małgorzata Świrad bud. W pokój 113, tel.: 713680476, @: malgorzata.swirad@ue.wroc.pl
Podstrona Nauka – projekt upowszechniania nauki
 • Cel programu: Stworzenie kompleksowego miejsca dedykowanego inicjatywom wspierającym rozwój nauki oraz jej promowaniu na UEW:
  * prezentacja dorobku naukowego w postaci publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
  * archiwizacja i upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wyróżnień pracowników, doktorantów i studentów uczelni,
  * opis projektów realizowanych na UEW,
  * informowanie o wdrażaniu Reformy Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: Od 2019
 • Oczekiwany rezultat: Stworzenie miejsca informacji o działaniach wspierających rozwój nauki na UEW. Dane rejestrowane w Repozytorium WIR służą upowszechnianiu i promocji informacji o dorobku pracowników i doktorantów Uczelni oraz są źródłem wiedzy o potencjale naukowo-badawczym uczelni. Raporty generowane na podstawie danych z Repozytorium WIR, dotyczące dorobku pracowników, dostarczane są cyklicznie do innych jednostek UEW, przekazywane są również do Polskiej Bibliografii Naukowej – modułu Sprawozdawczego.
 • Finansowanie obejmuje: brak nakładów
 • Strona www: http://www.ue.wroc.pl/nauka/
 • Kontakt: Paweł Pasławski, bud. W, pok. 103, @: pawel.paslawski@ue.wroc.pl;
  Agnieszka Dramińska
  bud. W pokój 215, tel.: 713680960 @: agnieszka.draminska@ue.wroc.pl;
  Małgorzata Świrad bud. W pokój 113, tel.: 713680476, @: malgorzata.swirad@ue.wroc.pl

Popularyzowanie nauki

Realizowane działania popularyzujące naukę:

Blog Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pn. To Się liczy
 • Cel programu: portal popularyzujący wiedzę ekonomiczną, budujący markę i wizerunek instytucji nauki;  skierowany do szerokiego otoczenia uczelni, także mieszkańców, kandydatów, ich rodziców
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: od grudnia 2020
 • Oczekiwany rezultat: Edukacja społeczna i popularyzacja nauki z zakresu dziedzin naukowych UEW.
 • Finansowanie obejmuje: obsługa techniczna bloga
 • Strona www: https://blog.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Tamara Chorążyczewska, bud. E, pok. 106, tel.: 71 36 80 644, tamara.chorazyczewska@ue.wroc.pl

Wykłady i warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 • Cel programu: coroczna impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku na Dolnym Śląsku, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Naukowcy poprzez warsztaty i wykłady  tematyczne upowszechniają naukę wśród mieszkańców miasta Wrocławia i Dolnego Śląska.
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: Od 2000
 • Oczekiwany rezultat: Edukacja społeczna i popularyzacja nauki z zakresu dziedzin naukowych UEW.
 • Finansowanie obejmuje: materiały promocyjne.
 • Strona www: http://www.ue.wroc.pl/centrum_marketingu/19496/xxii_dfn_2019.html
 • Kontakt: dr hab. inż. Agnieszka Orkusz, prof. UE, agnieszka.orkusz@ue.wroc.pl,
  Tamara Chorążyczewska
  , bud. E, pok. 106, tel.: 71 36 80 644, tamara.chorazyczewska@ue.wroc.pl

Program Liderzy wiedzy - Liderzy sukcesu
 • Cel programu: Stworzenie uczniom szkół średnich okazję do uczestnictwa w specjalnie przygotowanych wykładach, ćwiczenia i spotkaniach akademickich. Młodzież jeszcze przed maturą może nie tylko zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, ale także metodami kształcenia i perspektywami zawodowymi dzięki:
  * zajęciom prowadzonym przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni (Liderzy wiedzy),
  * prelekcjom z praktykami biznesu, absolwentami Uniwersytetu (Liderzy sukcesu),
  * spotkaniom ze studentami zaangażowanymi w działalność organizacji i kół naukowych (Liderzy aktywności).
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: Od 2017
 • Oczekiwany rezultat: Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół średnich poprzez wykłady, ćwiczenia i spotkania z kadrą naukowo-dydaktyczną uczelni, praktykami biznesu oraz członkami studenckich kół naukowych.
 • Finansowanie obejmuje: materiały promocyjne, inne.
 • Strona www: www.liderzy.ue.wroc.pl 
 • Kontakt: Katarzyna Wołowiec, bud. E, pok. 106, tel.: 71 36 80 782, katarzyna.wolowiec@ue.wroc.pl,


Internetowe wydanie czasopisma PORTAL
 • Cel programu: W internetowym wydaniu czasopisma PORTAL opisywane i dokumentowane są inicjatywy, wydarzenia oraz projekty naukowe realizowane na UEW. Prezentowane są również osiągniecia naukowe naszych pracowników na arenie krajowej i międzynarodowej. Wywiady z pracownikami realizującymi granty naukowe, staże zagraniczne opisują drogę do sukcesu w ich karierze oraz pokazują dobre praktyki związane z publikowaniem artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: grudzień 2016-grudzień 2020
 • Oczekiwany rezultat: Stworzenie platformy umożliwiającej upowszechnianie osiągnięć naukowców oraz inicjatyw realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
 • Finansowanie obejmuje: brak nakładów
 • Strona www: http://www.portal.ue.wroc.pl
 • Kontakt: Lucyna Wasylina, bud. E, pok. 106, tel.: 71 36 80 945, lucyna.wasylina@ue.wroc.pl
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem