Stypendia dla doktorantów

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

Jeszcze w tym roku, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), wraz z partnerami (Uczelniami publicznymi z regionu) uruchomi projekt systemowy pn. „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów”. Obecnie wniosek o dofinansowanie (projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) znajduje się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie poddawany jest ocenie merytorycznej i formalnej.

Poniżej, prezentujemy Państwu główne założenia projektu oraz informacje nt. Punktu Kontaktowego na Uczelni.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest uatrakcyjnienie regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Projekt odbędzie się w trzech sześciomiesięcznych edycjach.

Kto będzie mógł ubiegać się o stypendium?

Każdy uczestnik studiów doktoranckich na UE, który:

Wg DSI za służące wzmocnieniu regionalnych branż można uznać te dziedziny, które pozwalają stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane technologie (m.in.: projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, technologie informacyjne, nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, odnawialne i alternatywne źródła energii).

Jaka będzie wysokość stypendium?

Stypendium będzie wynosiło 19 200,00 zł na okres 6 m-cy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale tylko dla uczestników I i II edycji). Stypendium składać się będzie z grantu badawczego (rozliczanego poprzez przedłożenie przez doktoranta zestawienia dokumentów finansowych wraz z raportem) oraz stypendium motywacyjnego. Wartość stypendium motywacyjnego, które nie podlega rozliczeniu, wynosić będzie 9 000,00 zł. Stypendium wypłacane będzie comiesięcznie.

W celach kontrolnych doktorant zobowiązany będzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów finansowych (m.in. faktur i rachunków) wykazanych w zestawieniach tabelarycznych załączonych do raportów okresowych i końcowych.

UWAGA!!! Pieniędzy wystarczy tylko dla 150 osób (po 50 doktorantów na edycję), a konkurencja będzie ogromna. W konkursie wezmą udział doktoranci z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Przyrodniczego oraz Akademii Medycznej.

Jak i gdzie złożyć wniosek stypendialny?

Przyznanie stypendium będzie miało charakter konkursowy. Konkurs ogłosi UMWD, w określonym terminie doktoranci będą musieli złożyć w Punkcie Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w formie elektronicznej i papierowej wniosek stypendialny.

Po ocenie formalnej, wnioski stypendialne będą podlegały ocenie merytorycznej, której dokona Komisja Stypendialna, powołana przez Marszałka, w skład której wejdą: eksperci z danej dziedziny tematycznej wskazani przez rektorów i przedstawiciele Zespołu Monitorującego (ciało koordynujące wdrażanie DSI w regionie).

Komisja Stypendialna w porozumieniu z uczelniami partnerskimi projektu sporządzi listę recenzentów. Recenzenci dokonają weryfikacji merytorycznej wniosków.

Na podstawie wyników recenzji Komisja Stypendialna opracuje listę rankingową wraz z rekomendacją, która zostanie przedstawiona Marszałkowi. W przypadku większej liczby wniosków pozytywnie zweryfikowanych zostanie sporządzona lista rezerwowa.

Po zakończeniu obrad Komisji Stypendialnej zostanie sporządzona lista wniosków stypendialnych wybranych do objęcia wsparciem finansowym.

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Marszałek Województwa Dolnośląskiego na wniosek Komisji Stypendialnej.

Obowiązki doktoranta – stypendysty:

Czego nie robić, by nie stracić stypendium?

UMWD będzie przysługiwało prawo do zmiany decyzji o przyznaniu stypendium lub zaprzestania wypłat kolejnych rat w szczególności gdy doktorant:

Punkt Kontaktowy dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Dział Obsługi Projektów Europejskich, bud. J, pokój nr 24,osoba do kontaktu: p. Anita Brzozowska,tel. 071 36 80 855,e-mail: bope@ue.wroc.pl

 

Punkt Kontaktowy pomoże Państwu przygotować wniosek stypendialny poprawny pod względem formalnym.

UWAGA!!! W/w informacje są założeniami projektowymi wniosku, który nie otrzymał jeszcze dofinansowania! Wniosków stypendialnych nie można jeszcze składać! O terminie rozpoczęcia projektu poinformujemy Państwa niezwłocznie po uruchomieniu Punktu Kontaktowego na UE. Prawdopodobnie będzie to m-c listopad br.

Informacja zamieszczona: 24.09.2008
***
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem