Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa (KEiOP)

Jednostka nadrzędna: Pion Dziekana Wydziału Zarządzania
Typ: Katedra

ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
WWW: http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/16693/katedra_ekonomiki_i_organizacji_przedsiebiorstwa.html
Tel.: 71 36 80 415

Kierownik: prof. dr hab. Czesław Zając

Sekretariat: mgr Małgorzata Różewicz-Dwojak

Pracownicy: Doktoranci:

Informacje:
PROFIL NAUKOWO - BADAWCZYProfil (przedmiot) działalności naukowo - badawczej Katedry obejmuje większość z szerokiej gamy zagadnień ujmowanych zainteresowaniami nauki o przedsiębiorstwie, a w szczególności takie zagadnienia jak:1. Procesy wewnętrznego  rozwoju przedsiębiorstwa ( m. in. poprzez inwestycje i dywestycje)
2.  Procesy rozwoju zewnętrznego: fuzje i przejęcia
3.  Grupy kapitałowe: organizacja, funkcjonowanie, zarządzanie
4. Wybór i przekształcanie form prawno organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa (ludzkimi, informacyjnymi, finansowymi, rzeczowymi)
6.  Kształtowanie oraz doskonalenie funkcji i procesów w przedsiębiorstwie
7.  Kształtowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
8. Kształtowanie i doskonalenie systemu planowania w przedsiębiorstwie: zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym
9. Współczesne, przekrojowe koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
10. Koncepcje i metody zarządzania zmianami
11. Budowa i przekształcanie systemu społecznego przedsiębiorstwa
12. Zastosowanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
13. Teoretyczne koncepcje przedsiębiorstwa
WYRÓŻNIKI KATEDRY
postrzeganie problemów funkcjonowania  organizacji/przedsiębiorstwa  w sposób zintegrowany tj. łączenia aspektów organizacyjnych, finansowych, personalnych itp. w odniesieniu do  organizacji jako całości  oraz  poszczególnych jej składowych tj. zasobów, procesów, funkcji.zdolność do rozwiązywania  problemów bieżącego funkcjonowania i rozwoju w firmach różnej wielkości,  różnych branż, form organizacyjno-prawnych i na poszczególnych etapach ich cyklu życia tj w fazie wzrostu, dojrzałości, schyłku.zdolność tworzenia i koordynowania pracy zespołów badawczych i projektowo wdrożeniowych rozwiązujących złożone wieloaspektowe problemy organizacji, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwrozwijanie i dążenie do spopularyzowania dorobku nauki o nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania organizacją


WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ

Powyższy zakres przedmiotowy badań naukowych wyznacza także zakres możliwej (potencjalnej) współpracy z podmiotami życia gospodarczego i społecznego. Biorąc jednak pod uwagę szczególne doświadczenia i kompetencje zespołu pracowników Katedry zwracamy uwagę na następujące obszary możliwej współpracy w zakresie badań (diagnostyki), projektowania rozwiązań i ich wdrażania:1. Studia wykonalności, biznesplany przedsięwzięć rozwojowych, programy restrukturyzacyjne
2. Przygotowanie analiz i projektów przedsięwzięć w zakresie fuzji i przejęć
3. Przygotowanie projektów tworzenia i funkcjonowania (w tym zarządzania) grup kapitałowych
4. Projektowanie form prawno organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej i ich zmian
5. Projektowanie rozwiązań w sferze HRM (systemy motywacyjne, oceny pracownicze, polityka zatrudnienia, ścieżki kariery…)
6. Projektowania rozwiązań w sferze gospodarowania kapitałem obrotowym
7. Opracowanie systemów planowania w przedsiębiorstwie oraz w przekroju jego zasobów, funkcji, procesów
8. Badanie i usprawnianie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa
9. Partycypacja w przygotowaniu i wdrażaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: outsourcing, lean managemnt, zarządzanie jakością
10. Badanie i usprawnianie systemów teleinformatycznych dla biznesu (e-marketing, e-commerce)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem