Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu (DZ-KZB)

Jednostka nadrzędna: Pion Dziekana Wydziału Zarządzania
Typ: Katedra

bud. Z, pok. 814
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
WWW: http://www.kzb.ue.wroc.pl/
Tel.: 71 36 80 665

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet

Sekretariat: Jadwiga Andersz

Pracownicy: Doktoranci:

Informacje:
Sekretariat Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu
jest czynny pn.-pt. od 7.30 do 15.30 (pokój 814Z)
Reception desk is open from Monday to Friday, 7:30am to 3:30 pm in the room Z814.

(English below)
Profil naukowo-badawczy
Działalność naukowa Katedry w szczególności koncentruje się na metodycznych aspektach prowadzenia badań naukowych oraz realizacji badań wykorzystujących zaawansowane metody przeglądu literatury (np. SLR), zaawansowane metody badawcze i metody analizy danych zarówno w badaniach jakościowych prowadzonych w optyce eksploracyjnej i konfirmacyjnej (m.in. podłużne i poprzeczne studia przypadków, badania w działaniu), jak i ilościowych (m.in. SEM, MSEM , HLM, CLM, modelowanie miękkie, NCA, SNA, metody eksperymentalne).
Wyróżnikiem działalności badawczej Katedry są zaawansowane podejścia i orientacje badawcze przyjmowane w różnych modelach badań naukowych, w tym przede wszystkim szczegółowe zagadnienia metodyczne oraz rygor metodologiczny badań naukowych, w tym projektowanie, walidacja i adaptacja narzędzi badawczych i skal pomiarowych.
Obszarem prowadzonych badań są wyłaniające się dynamiczne oraz złożone zjawiska lokujące się w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, głównie w obszarze zarządzania strategicznego ujmowane na poziomie organizacyjnym, ale też wielopoziomowo na poziomie meta-organizacji, ekosystemów, czy również na poziomie mikrofundamentów.
Pracownicy Katedry posiadają doświadczenie w obszarze projektowania i realizacji badań naukowych oraz międzynarodowego upowszechniania ich wyników. Znaczna część realizowanych przez pracowników Katedry projektów badawczych to projekty finansowane ze środków zewnętrznych w trybie konkursowym, w tym projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Komisję Europejską.
Współpraca
Pracownicy Katedry uczestniczą aktywnie w działalności badawczej z przedstawicielami takich Uczelni i stowarzyszeń jak: Free University of Bozen-Bolzano; Université de Montpellier, University of Tehran, Kemmy Business School - University of Limerick, Vilnius Gediminas University, University of Primorska, Universiteit Hasselt, University Institute of Lisbon, Malaga University, University of Dubrovnik, Strategic Management Society, European Academy of Management, Academy of Management, Business & Economics Society International, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa.
Intensywna działalność naukowo-badawcza znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach, także w wysokiej klasy wydawnictwach światowych. Zachęcamy do zapoznania się profilami pracowników Katedry.
Profil dydaktyczny
Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje wszystkie poziomy kształcenia akademickiego włącznie z realizacją zajęć na studiach podyplomowych oraz prowadzeniem szkoleń dla pracowników naukowych:
1. Kształcenie Doktorantów, w tym w Szkole Doktorskiej: Metodologia badań naukowych, Ankieta - jak poprawnie skonstruować i zwalidować narzędzie badawcze; Przegląd literatury - warsztaty, Design Thinking Session, Seminaria doktorskie
2. Kształcenie Studentów na kierunkach międzynarodowych poziomu Bachelor oraz Master: Strategic Management, Business Strategy, Business Strategy & Operations, Research Methodology, Contemporary Management Methods, Basics of Management.
3. Kształcenie Studentów pierwszego i drugiego stopnia: Zarządzanie strategiczne, Metodologia badań naukowych, Strategie biznesu, Zarządzanie marką, Zarządzanie innowacjami, Design Thinking i projektowanie innowacyjnych rozwiązań, Savoir-vivre w biznesie.
4. Kształcenie Studentów w ramach programu Erasmus: General Management, Business Strategy in Practice, Strategic Leadership.
5. Kształcenie Słuchaczy studiów podyplomowych: Zarządzanie strategiczne, Konflikty w zespole, Przywództwo strategiczne, Fundamentals of Management, Management Methods, Misconceptions in Decision-Making Processes, Psychology of Interpersonal Relations, Business Strategy, Design Thinking Workshop, Savoir-vivre w biznesie, Negocjacje w biznesie, Treningi kreatywności.
6. Szkolenia i warsztaty dla Pracowników naukowych, Promotorów i Doktorantów np. Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Publish and not Perish, Pozyskiwanie środków na badania naukowe, Aplikowanie o granty NCN.
7. Warsztaty facylitowane w ramach Centrum projektowania innowacyjnych rozwiązań – DT HUB: Warsztaty metodyczne Design Thinking (DT WORKSHOP), Warsztaty narzędziowe Design Thinking (DT TOOLS), Zespoły projektowe Design Thinking (DT PROJECT TEAM), Kurs facylitatora Design Thinking (DT FACILITATION)
Współpraca z biznesem
Szkolenia, mentoring, sesje coachingowe, warsztaty strategiczne, treningi przywództwa strategicznego, badania, analizy, opinie, ekspertyzy, doradztwo w obszarze strategii przedsiębiorstwa (formułowanie i wdrażanie strategii) oraz analiz marketingowych (analizy rynku), ilościowe (CATI, CAWI, CAPI, PAPI) i jakościowe (IDI, FGI, OFGI) badania rynkowe, zarządzanie marką (strategie marki, badania wizerunku, strategie komunikacji), projektowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking (moderacja procesu).
Information:
Research profile
The Department of Advanced Research in Management research focuses on the methodological aspects of conducting research. We implement advanced literature review methods (e.g., SLR) and advanced research methods and advanced data analysis within both qualitative and quantitative studies. We base our qualitative studies on both exploratory and confirmative approaches, and we incorporate, e.g., cross and longitudinal case studies, participatory/action research. When it comes to quantitative analysis, we specialise in, i.e., SEM, MSEM, HLM, CLM, soft modelling, NCA, SNA, experimental methods.
Our research's distinguishing feature is the orientation towards advanced research approaches reflected in various research models. We are passionately interested in, and we go from strength to strength in specific intricate methodological issues. We stand our methodological ground, and we strongly follow the methodological rigour, especially in research design, validation of research tools, and measurement scales.
Our dominant research fields (located in management, especially strategic management) concern emergent, dynamic and complex phenomena at the organisational level and within the multi-level focus from meta-level (e.g., ecosystems) to the individual from the micro-foundational perspective.
We are highly accomplished at designing and conducting advanced studies, and we, therefore, publish our research results internationally. Most of our research projects have been financed within external competition procedures, e.g., by National Scientific Centre in Poland, National Research and Development Centre, European Commission.
Cooperation
We intensively cooperate with representatives of the following universities and academies/societies: Free University of Bozen-Bolzano; Université de Montpellier, University of Tehran, Kemmy Business School - University of Limerick, Vilnius Gediminas University, University of Primorska, Universiteit Hasselt, University Institute of Lisbon, Malaga University, University of Dubrovnik, Strategic Management Society, European Academy of Management, Academy of Management, Business & Economics Society International, Jagiellonian University, Katowice University of Economics, Poznan University of Economics, Warsaw School of Economics.
Our immense scientific activities result in many publications, including high-quality international publishers. We encourage one to refer to the Department's workers' profiles.
Teaching profile
Our teaching activities/courses encompass all academic education levels, including post-graduate courses and training for scholars:
Ph.D. education, including running a Ph.D. School: Research Methodology, Survey – how well design and validate a survey questionnaire, Systematic Literature Review, Design Thinking Session, Ph.D. Seminars.
International Master and Bachelor education: Strategic Management, Business Strategy, Business Strategy & Operations, Research Methodology, Contemporary Management Methods, Basics of Management.
Polish Master and Bachelor education: Strategic Management, Research Methodology, Business Strategy, Brand Management, Innovation management, Design Thinking, Savoir-Vivre in business.
Erasmus programme education: General Management, Business Strategy in Practice, Strategic Leadership.
Post-graduate courses: Strategic Management, Conflicts in Teams, Strategic Leadership, Fundamentals of Management, Management Methods, Misconceptions in Decision-Making Processes, Psychology of Interpersonal Relations, Business Strategy, Design Thinking Workshop, Savoir-Vivre in Business, Negotiation in Business, Creativity Trainings.
Training and workshops for scholars, supervisors, and Ph.D. candidates: e.g., Systematic Literature Review, Publish and not Perish, obtaining financing for research, and applying for grants financed by the National Scientific Centre.
Facilitative workshops within the Design Thinking HUB: Design Thinking Workshops, Design Thinking tool, Design Thinking Project Teams, Design Thinking Facilitation Courses.

Cooperation with business
Training, mentoring, coaching sessions, strategic workshops, strategic leadership development, expert opinions and consulting within organisational strategies (formulation and implementation), marketing analyses (quantitative: CATI, CAWI, CAPI, PAPI and qualitative: IDI, FGI, OFGI), brand management, and designing innovative solutions (Design Thinking moderation).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem