dr Joanna Dyczkowska

Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Department of Costing, Management Accounting and Control
bud. J, pok. 25

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 512

Informacje / konsultacje:
dr JOANNA DYCZKOWSKA (PhD)

Konsultacje w czerwcu 2016: wtorek 10:00-12:00 25 J
Office hours in June 2016: Tuesdays, 10:00-12:00, room: 25 J

Dear Students,

You are warmly invited to join in and benefit from two of my courses in spring semester 2016:

Business Budgeting (workshop in Excel; 5 ECTS)
The first class starts on Tuesday 1 March 2016 (room 112Z) since 15:00-17:15

Crisis Management (e-learning course; 3 ECTS)
The first class starts on Thursday 3 March 2016 (room 203A) at 11:30-12:15

Working papers presented at the conferences:

2016

1. Is R&D storytelling contingent on R&D expenses level? The study on annual reports of European biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // 39th European Accounting Association Annual Congress, 11th - 13th May 2016, Maastricht, The Netherlands

2. Jak europejskie spółki biotechnologiczne raportują na temat działalności badawczo-rozwojowej? Analiza kontekstowa z wykorzystaniem metody text mining / Dyczkowska Joanna // Seminarium naukowe: Badania empiryczne na polskim rynku kapitałowym - podejście naukowe, 17 maja 2016, Wrocław

2015

1. Information technologies and their influence on management control systems. The evidence from Poland / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // 38th European Accounting Association Annual Congress, 28th - 30th April 2015, Glasgow, Scotland

2. Do R&D intensity and expenses level stimulate R&D narrative disclosures included in annual reports? The evidence from European biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // International Scientific Conference "Financial Reporting and Auditing. Economic, Social and Regulatory Conditions", 10th-11th December 2015, Cracow, Poland.

2014

1. An influence of strategic awareness on management control: evidence from Polish micro, small and medium-sized enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 37th European Accounting Association Annual Congress, 21st - 23rd May 2014, Tallin, Estonia

2. Leadership or dictatorship? Impacts of participative and team-oriented management on employee job satisfaction in Polish small enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 18th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB), 14-18 May 2014, Bodø, Norway

3. Linkages between types of goal-setting methods and effectiveness of internal communication in Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 27th Annual Conference of the Irish Accounting & Finance Association, 29-30 May 2014, Belfast, North Ireland, UK.


Selected publications:

2016

Dyczkowska J. (2016), Prezentacja kosztów B+R w raportach rocznych europejskich spółek biotechnologicznych, PN UE “Rachunek kosztów. Rachunkowość Zarządcza. Controlling", Nr 424 (w druku)

Dyczkowska J. (2016), Do annual reports communicate strategic issues? Insight into reporting practices of high-tech companies, PN UE "Global Challenges of Management Control and Reporting" (w druku)

2015

1. Examining management information flows in business organizations / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // International Journal of Contemporary Management, Vol. 14 (4), pp. 45-74; ISSN:2449-8920; e-ISSN: 2449-8939

2. An influence of strategic awareness on management control: Evidence from Polish micro, small and medium-sized enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 23 (1), pp. 3-31; ISSN: 2084-3336; e-ISSN: 2300-858X

3. Nowe wyzwania dla spółek w zakresie sprawozdawczości: ujawnienia finansowe i pozafinansowe według Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego / Dyczkowska Joanna // Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, PN UE Nr 374, s. 30-41; ISBN: 978-83-7695-475-2.

4. Ujawnianie informacji strategicznych w raportach rocznych spółek notowanych na rynkach alternatywnych w Londynie i w Warszawie / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 389, ISSN: 1899-3192, s. 20-83.

5. Nowoczesne narzędzia raportowania menedżerskiego w kontekście roli współczesnych controllerów / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 398, ISSN: 1899-3192, s. 121-133.

6. To what extent companies listed on alternative investment markets disclose strategic information in their annual reports? - Comparative case studies / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 399, ISSN: 1899-3192, s. 153-167.

7. Raportowanie zintegrowane - obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści / Dyczkowska Joanna // [w]: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.

8. O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 85 (141), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2015; str. 37-60, ISSN: 1802-2197.


2014

1. Relations between planning systems and employee rewarding schemes in Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zagreb International Review of Economics and Business, Vol. 17, December 2014, pp. 81-95; ISSN: 1331-5609.

2. Organization of management control in public institutions in Poland / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // 7th International Conference “An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy”, Conference Proceedings, Galetić L., Spremić M., Šimurina J. (eds.), University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, pp. 926-946, ISBN: 978-953-6025-92-3 (full paper is available to download via SSRN)

3. Assessment of the quality of Internet financial disclosures using a scoring system. A case of Polish stock issuers / Dyczkowska Joanna // Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 13, No.1, 2014, pp. 50-81, ISSN: 1583-4387 (full paper is available to download via SSRN)

4. Odziaływanie świadomości strategicznej pracowników na systemy kontroli zarządczej w MMŚP / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, No. 66, Zarzecki D. (ed.), s.13-26, ISSN: 1640-6818.

5. Wpływ metod planowania na skuteczność przepływu informacji w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 66, Zarzecki D. (ed.), s. 27-41, ISSN: 1640-6818

6. Transfer of knowledge in a "Crisis Management" e-learning course / Dyczkowska Joanna // Folia Pomeranae Universitatis Stetinensis, Oeconomica 2014, Vol. 311(75), No. 2, pp. 41-48

7. Zarządzanie partycypacyjne a satysfakcja z pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Nauki o zarządzaniu, 2014, Vol. 2(19), str. 9-32

8. Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego - wyniki badań empirycznych / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344 "Rachunkowość a controlling", 2014, s. 94-108.

9. Wpływ technologii informacyjnych na funkcjonowanie systemów sprawozdawczości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344 "Rachunkowość a controlling", 2014, s. 109-121.

10. Knowledge on causes of business failures in times of economic slowdown. Evidence from the Polish stock market in 2012-2013 / Dyczkowska Joanna // w: Controlling and knowledge. Shaping an information environment in contemporary business organizations / Dyczkowska J., Kużdowicz P. (eds.), 2014, p. 129-149 (w druku)


2013

1. The controller's function in stabilizing crisis in an enterprise / Dyczkowska Joanna // w: Performance Measurement and Management, Nita B. (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 290, str. 21-31, ISBN: 978-83-7695-385-4

2. Barriers to innovation in Polish economy: overview of research studies / Dyczkowska Joanna // Economics 92 (3), Supplement A, Conference proceedings, Vilnius University, Faculty of Economics, Vilnius, 2013, p. 110-121, ISSN: 1392-1258

2012

1. Integration of organizational planning with employee remuneration strategies. Results of the empirical research on Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // "Cross-Cultural Conference 2012", Proceedings, Füderer R., Hofstadler H., Holzmann T., Stadlmann Ch., Ströhmeier D., Überwimmer M., Wiesinger S., Zehetner A. (eds.), Shaker Verlag, Aachen 2012, pp. 17-25.

2. Compliance of Polish publicly quoted companies with recommended practices regarding investor relations. An empirical study / Dyczkowska Joanna // Current Issues of Business and Law, 2012, 7(1), pp. 46-66, ISSN: 1822-9530.

3. Performance reporting and corporate knowlegde generation process. Results of the empirical research on Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz //; "Knowledge for Market Use 2012. Significance of Knowledge at the Current Pase of Economic Cycle. Proceedings, Slavíčková P. (ed.), Societas Scientiarum Olomucensis II, pp. 53-60, ISBN: 978-80-87533-04-8.

4. Internal control as a source of information on corporate performance. The empirical study on Polish micro, small and medium-sized companies / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 68 (124), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2012, pp. 45-62, ISSN: 1641-4381.

5. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w zakresie relacji inwestorskich przez emitentów giełdowych / Dyczkowska Joanna // w: "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego", Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, str. 393-407.

6. Kształtowanie relacji inwestorskich przez spółki giełdowe w świetle polskich przepisów / Dyczkowska Joanna / Nauki o Finansach 2(11), 2012, str. 73-94, ISSN: 2080-5993.

7. Procesy planowania operacyjnego a systemy wynagradzania w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // w: Rachunkowość a controlling, E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 251, str. 140 – 153.

8. Ocena punktowa jakości ujawnień finansowych dokonywanych przez emitentów giełdowych za pośrednictwem korporacyjnych serwisów inwestorskich / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 69 (125), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2012; pp. 23-46, ISSN: 1802-2197.

2011

1. The scope of financial and non-financial information presented to foreign investors by publicly quoted construction companies / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2011; pp. 79-92, ISSN: 1802-2197.

2. Kontrola wewnętrzna w zapewnianiu jakości informacji zarządczych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // w "Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw" Witkowski K. i Zellmer G. (red.) Wydawnictwo Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej; Zielona Góra 2011; str. 53-64.

3. Prezentacja dokonań spółek giełdowych inwestorom zagranicznym / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 182, s. 107-120.

2010

1. Usefulness of K-means method in detection of corporate crisis / Dyczkowska Joanna // European Financial and Accounting Journal, Issue 2, 2010, p. 53-70, ISSN: 1802-2197.

2. International conference at the Wrocław University of Economics, Poland - European Integration in the Fields of Research - Economic Impact / Dyczkowska Joanna / Jahrbuch 2010/2011, Fachhochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft, pp. 48-51.

3. Financial reporting as a source of information supporting corporate crisis detection - results of an empirical research / Joanna Dyczkowska // w: European Integration in the Fields of Research - Economic Impact, Wrocław, 2010, pp. 53-63.

2009

1. Detection of corporate crisis in Polish construction companies / Dyczkowska Joanna //; Mittelstandscontrolling, Lingnau V. (Hrsg.), Josef Eul Verlag, Lohmar – Köln, 2009, pp. 117-139.

2. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizujących zadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk /Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 50 (106), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2009; s. 51-69, ISSN: 1802-2197.

2003-2008

1. O wykorzystaniu metody sum standaryzowanych w diagnozowaniu kryzysu przedsiębiorstwa / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 41 (97), Warszawa 2007, s. 67-79, ISSN: 1802-2197.

2. Budgeting European Projects – the Competence of Accounting and Auditing Professionals / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Problemi teorii ta metodologii buchgalters´kogo obliku, kontrolju i analizu, Mižnarodnij zbirnik naukowich prac 1/2006, Zhytomyr State University of Technology, s. 74-84.

3. Ocena dostawców jako element controllingu zaopatrzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1101, s. 15-22.

4. Rola controllera w zarządzaniu ryzykiem w koncernie międzynarodowym / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1036, s. 87 - 96.

5. Segmentacja produktów i odbiorców jako narzędzie controllingu sprzedaży / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1125, s. 29-37.

6. Controlling w doskonaleniu kadr w świetle literatury niemieckiej / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, Nr 1019, s. 115-126.

7. Master of corporate finance project in relation to the Bologna Process / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // w: European Master of Corporate Finance Project in the European Area of Higher Education, Wrocław, 2005, pp. 11-28.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem