Program Erasmus+ rezultaty

Wszelkie informacje o realizacji międzynarodowej mobilności studentów oraz pracowników Uczelni
w ramach Programu Erasmus +
dostępne są u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
mgr Iwona Przyłęcka
REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS +
AKCJA KA103
 MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI UCZESTNICZĄCYMI
(KRAJE CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ)
ROK AKADEMICKI 2017/2018W okresie 01.06.2017 - 30.09.2018 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt Erasmus + w ramach Akcji KA103 -Międzynarodowa Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami uczestniczącymi.

OPIS PROJEKTUREALIZACJA PROGRAMU ERASMUS +
AKCJA KA107
 MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI PARTNERSKIMI
(KRAJE SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ)
ROK AKADEMICKI 2017/2018


W okresie 01.06.2017 - 30.09.2018 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt Erasmus + w ramach Akcji KA103 -Międzynarodowa Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi.

OPIS PROJEKTU

REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS +
AKCJA KA103
 MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI UCZESTNICZĄCYMI
(KRAJE CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ)
ROK AKADEMICKI 2016/2017

Poniższe informacje dotyczące zrealizowanych projektów opracowała
mgr Iwona Przyłęcka
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus


W okresie 01.06.2016 - 30.09.2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt Erasmus + w ramach Akcji KA103 -Międzynarodowa Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami uczestniczącymi.

OPIS PROJEKTU
REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS +
AKCJA KA107
 MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI PARTNERSKIMI
(KRAJE NIE BĘDĄCE KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ)
ROK AKADEMICKI 2016/2017


W okresie 01.06.2016 - 30.09.2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt Erasmus + w ramach Akcji KA107 -Międzynarodowa Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi.

OPIS PROJEKTU


ENGLISH

WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
PROGRAM ERASMUS +, KA103
INTERNATIONAL STUDENT AND STAFF MOBILITY WITH EUROPEAN UNION COUNTRIES
ACADEMIC YEAR 2017/2018


The Wroclaw University of Economics ran the Erasmus + project between 01.06.2017 and 30.09.2018 as part of the KA103 – student and staff mobility plan.


WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
PROGRAM ERASMUS +, KA107
INTERNATIONAL STUDENT AND STAFF MOBILITY WITH PARTNER COUNTRIES
ACADEMIC YEAR 2017/2018


The Wroclaw University of Economics ran the Erasmus + project between 01.06.2017 and 30.09.2018 as part of the KA107 – student and staff mobility with partner countries.WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
PROGRAM ERASMUS +, KA103
INTERNATIONAL STUDENT AND STAFF MOBILITY WITH EUROPEAN UNION COUNTRIES
ACADEMIC YEAR 2016/2017


The Wroclaw University of Economics ran the Erasmus + project between 01.06.2016 and 30.09.2017 as part of the KA103 – student and staff mobility plan.WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
PROGRAM ERASMUS +, KA107
INTERNATIONAL STUDENT AND STAFF MOBILITY WITH PARTNER COUNTRIES
ACADEMIC YEAR 2016/2017


The Wroclaw University of Economics ran the Erasmus + project between 01.06.2016 and 30.09.2017 as part of the KA107 – student and staff mobility plan.

DESCRIPTION OF THE PROJECT
REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS +
AKCJA KA103 – MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW
ROK AKADEMICKI 2015/2016

W okresie 01.06.2015 - 30.09.2016 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt Erasmus + w ramach Akcji KA103 - Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych. Celem projektu w odniesieniu do studentów wyjeżdżających na studia było zwiększenie ich międzynarodowej mobilności, umożliwienie odbycia części studiów w uczelni partnerskiej z kraju członkowskiego Unii Europejskiej co przełożyło się bezpośrednio na lepsze przygotowanie młodzieży studenckiej do podjęcia wyzwań związanych ze zmianami społeczno-ekonomicznymi współczesnej Europy z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej, poszanowania odrębności kulturowej państw członkowskich z jednoczesnym poczuciem własnej tożsamości i wzmocnieniem umiejętności aktywnego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni społecznej i ekonomicznej. Celem projektu w odniesieniu do nauczycieli akademickich było umożliwienie im zetknięcia się z akademickim środowiskiem w uczelniach partnerskich, nabycie nowych doświadczeń związanych z procesem dydaktycznym, rozwój własnych umiejętności i lepsze wykorzystanie własnego potencjału naukowo-dydaktycznego, nadanie pracy ze studentami wymiaru europejskiego. Celem projektu w odniesieniu do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi było zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w europejskich uczelniach partnerskich, wymiana doświadczeń i realizacja zadań z efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzkiego, realizacja przesłania "uczenie się przez całe życie", zetknięcie się z procesem formalnego i poza formalnego rozwoju własnych umiejętności, przeniesienie nabytych doświadczeń na grunt uczelni macierzystej. Realizacja projektu była zgodna z podstawowymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym ze wzrostem aktywności międzynarodowej w dziedzinie wymiany studentów i kadr naukowych, z promowaniem międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych, z tworzeniem wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako nowoczesnej szkoły wyższej funkcjonującej w ramach europejskiej przestrzeni naukowej i dydaktycznej. Uniwersytet Ekonomiczny zrealizował projekt w odniesieniu do następujących rodzajów mobilności: SMS - 126 uczestników, w tym 11 finansowanych z funduszy Programu PO WER (studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Turystyką oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, różnych kierunków i poziomów studiów), SMP - 0 uczestników, STA - 44 uczestników w tym 11 uczestników jako wyjazd bez dofinansowania (pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący różne obszary naukowe), STT - 4 uczestników (pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Rektora oraz Audytor Uczelni). Projekt realizowany był zgodnie z podstawowymi założeniami opisanymi w karcie ECHE, w tym zgodnie z zasadą równego traktowanie wszystkich uczestników projektu, z ustaleniem przejrzystych zasady rekrutacji, bieżącym monitorowaniem mobilności.Realizacja projektu przełożyła się w sposób bezpośredni na intensyfikację wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni w ramach programów europejskich, na rozwój szerokiej i kompleksowej oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach kształcenia i różnych formach studiów. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje studentom ponad 100 kursów przedmiotowych w języku angielskim oraz kilka kursów w języku niemieckim i rosyjskim. Zajęcia te prowadzone są w znacznej mierze przez pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy w przeszłości byli uczestnikami mobilności typu STA. Realizacja projektu to także wzrost aktywności międzynarodowej w obszarze badań naukowych, w tym zwiększony udział w europejskich projektach i programach badawczych, rozszerzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wymiany kadr naukowych, promocja międzynarodowej aktywności i osiągnięć studentów oraz pracowników uczelni. Realizacja projektów europejskich tworzy obraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako nowoczesnej szkoły wyższej silnie osadzonej w europejskiej przestrzeni naukowo-dydaktycznej, co wpływa na jakość współpracy uczelni nie tylko z najbliższym otoczeniem gospodarczym i społecznym ale także z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi na świecie. W trakcie realizacji projektu uczelnia posiadała ponad 150 międzyinstytucjonalnych porozumień Erasmus z partnerami z krajów uczestniczących. UE we Wrocławiu uczestniczy w programie Erasmus od 1999 roku dzięki czemu kilka katedr i instytutów uczelni zawarło długoterminowe umowy o współpracy z partnerami nie tylko z Europy ale całego świata co owocuje realizacją wspólnych przedsięwzięć w ramach programów europejski.

WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
PROGRAM ERASMUS +, KA103
INTERNATIONAL MOBILITY OF STUDENT AND STAFF
ACADEMIC YEAR 2015/2016

The Wroclaw University of Economics ran the Erasmus + project between 01.06.2015 and 30.09.2016 as part of the KA103 – student and staff mobility plan.

DESCRIPTION OF THE PROJECT


WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
PROGRAM ERASMUS + 2014/2015
INTERNATIONAL MOBILITY


In the period between 01.06.2014 and 09.30.2015, the University of Economics in Wroclaw participated in the Erasmus+ project realised under KA103 - Mobility of students and staff of higher education institutions. The aim of the project in relation to students going abroad to study was to increase their international mobility, allowing a period of study at the partner university with an EU Member State which directly translates into improved preparation of the student to address the challenges associated with changes in the socio-economic contemporary Europe with regard to social justice, cultural identity of the Member States with a simultaneous sense of self-identity and strengthening the skills of playing an active role in the European social and economic space. The aim of the project in relation to mobility for traineeship was to allow the beneficiaries to verify the acquired theoretical knowledge with practical solutions applied in the European labour market in the context of contemporary European economy, to enable active participation in the professional sphere, and to review their own skills. The aim of the project in relation to academic staff was to allow them to establish contact with the academic environment in the partner universities, to gain new experience related to the teaching process, develop their own skills, improve the use of their scientific and didactic potential, and work with students in a European dimension. The aim of the project in relation to non-academic staff was to familiarise them with good practices in European partner universities, to exchange experiences and implement tasks related to the efficient use of human resources, to fulfil the message of "Lifelong learning", to familiarise them with the process of formal and non-formal development of their own skills, and to transfer their newly acquired experience into the practises of their home university. Implementation of the project was consistent with the basic concept of the internationalization strategy of the University of Economics in Wroclaw, including the increase in international activity in the field of student and academic staff mobility, the promotion of international activity and achievements of academic staff, with the creation of the image of the University of Economics in Wroclaw as a modern higher education institution functioning within the European field of research and teaching.
University of Economics carried out a project for the following types of mobility: SMS - 119 participants (students of various levels and courses, studying at the Faculty of Economic Sciences, Faculty of Management, IT and Finances, Faculty of Economics and Tourism Management, and Faculty of Engineering and Economics), SMP - 2 participants (one graduate and one student) STA - 30 participants (research and teaching staff representing different scientific areas) STT - 2 participants (employees of the Bureau of International Cooperation). The project was implemented in accordance with the basic assumptions described in the ECHE, including the principle of equal treatment of all participants in the project, with the establishment of clear rules of recruitment, ongoing monitoring of mobility (particularly in relation to SMS). The implementation of the project resulted in a direct intensification of international exchanges of students and staff in the framework of European programs; it also helped develop a broad and comprehensive educational offer in English at all levels of education, and different forms of studies. The University of Economics in Wroclaw offers more than 100 courses in English and several courses in German and Russian. These classes are conducted largely by academics who have in the past been participants in STA mobility. Implementation of the project has also led to the increase of international activity in the area of research, including increased participation in European projects and research programs, the expansion of international cooperation in the exchange of academic staff, as well as promotion of international activities and achievements of students and staff.
The implementation of European projects creates a picture of the University of Economics in Wroclaw as a modern higher education institution firmly embedded in the European field of research and teaching, which affects the quality of the university's cooperation not only within the immediate economic and social context but also with universities and research centres in the world. During the project, the university had more than 130 inter-institutional Erasmus agreements with European partners. The school has participated in the Erasmus program since 1999, thanks to which several departments and institutes of the university entered into long-term cooperation with partners from Greece, Switzerland and Germany, resulting in the realisation of joint projects within the framework of European programs, e.g. in the seventh Framework Programme.
More information: Iwona Przylecka, MA, Erasmus Institutional Coordinator
e-mail: iwona.przylecka@ue.wroc.pl
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem