W Akademii

Na zaproszenie Rektora prof. Mariana Nogi do naszej uczelni przybył z wizytą prof. Alfred Post, kanclerz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. 28 maja br. prof. Post miał wykład, podczas którego zapoznał licznie zabranych słuchaczy z przedsięwzięciem realizowanym z wykorzystaniem uniwersyteckiego zaplecza badawczego i naukowego. Uniwersytet Techniczny w Dreźnie jest uczelnią państwową, finansowaną z budżetu państwa. W poszukiwaniu sposobów pozyskiwania dodatkowych środków finansowych założono firmę, której celem było przeniesienie wiedzy do praktyki, przyspieszenie realizacji pomysłów naukowców i wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Utworzono niezależną, samofinansującą się instytucję, która w ramach zadań statutowych działa dwukierunkowo: w obszarze badań i rozwoju oraz w sferze dokształcania. Zadaniem firmy jest więc pozyskiwanie tematów i – poprzez wykorzystanie uniwersyteckiej bazy laboratoryjnej – rozwiązywanie przez kadrę uczelni problemów w zgłaszanych projektach. Ważnym obszarem działalności jest także prowadzenie szkoleń i studiów podyplomowych dla osób czynnych zawodowo.

Profesor mówił także o prawnych aspektach funkcjonowania spółki noszącej obecnie nazwę TUDAG. Stosunki prawne są uregulowane w sposób generalny, a finansowe gratyfikacje za realizację poszczególnych projektów ustala się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia.

Profesor Post podkreślił, że koncepcja utworzenia niezależnej firmy pozyskującej środki finansowe wspomagające działalność Uniwersytetu dała wymierne wyniki. Zastosowana w praktyce „idea inkubatora” stała się źródłem znacznych dochodów zarówno dla Uniwersytetu, jak i dla jego pracowników naukowych. Model zastosowany w Uniwersytecie Technicznym oraz uzyskiwane wyniki stały się impulsem i wzorem do naśladowania dla innych uczelni. Dodatkowym zaś efektem współpracy praktyki i nauki był rozwój gospodarczy w regionie Saksonii.


W czwartek, 27 maja, gościł na uczelni Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Podczas spotkania ze studentami przedstawił swoją analizą sytuacji gospodarczo-politycznej Polski oraz omówił działania i inicjatywy podejmowane przez BCC mające na celu poprawę warunków prowadzenia biznesu. Do głównych postulatów zgłaszanych przez BCC kolejnym rządom należy: obniżenie podatków i kosztów pracy, racjonalizacja wydatków budżetowych, dokończenie prywatyzacji oraz poprawienie prawa i zwiększenie wydatków na edukację. BCC wystąpił do marszałka Sejmu o wskazanie winnych doprowadzenia do upadłości wrocławskiej firmy JTT. Odpowiadając na pytania studentów dotyczące korzyści płynących ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej prezes Goliszewski wskazał na napływ kapitału i nowych technologii, nowoczesne regulacje prawne i rozwiązania dotyczące praktyki działalności gospodarczej. Zachęcał również studentów do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Po spotkaniu odbyło się posiedzenie Loży Dolnośląskiej BCC.

Zapowiedzi i zaproszenia

W dniach 23 - 25 czerwca br. odbędzie się w Warszawie w siedzibie Biblioteki Narodowej, Al. Niepodległości 213, ogólnopolska konferencja Własność intelektualna w rozwijającym się społeczeństwie. Organizatorami konferencji jest Biuro TAIEX Komisji Europejskiej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Językiem konferencji będzie angielski z symultanicznym tłumaczeniem na jęz. polski i odwrotnie. Dla uczestników zamieszkałych w odległości powyżej 200 km od Warszawy Biuro TAIEX zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz zwrot kosztów podróży.

W załączeniu znajduje się program konferencji wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa, którą należy przesłać do dnia 5 czerwca br.


We wtorek 1 czerwca 2004 roku odbędzie się seminarium "Kontrakty terminowe - wykorzystanie w zarządzaniu portfelem inwestycji". Spotkanie poprowadzi dr Tadeusz Gudaszewski z POK Biura Maklerskiego BPH we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Banku BPH przy ul. Ruskiej 51, IV piętro o godz. 16:15.

Wstęp wolny.

Przypominamy, że na 21/22 czerwca planowany jest ogólnopolski PRMIA Day 2004 w Krobielowicach koło Wrocławia. Formularz zgłoszeniowy na PRMIA DAY 2004 znajduje się na stronie: http://prmia.ae.wroc.pl/aktualnosci.htm


Degustacja lodów, konkurs rysunkowy, balon ślizgawka, to wszystko czeka na dzieci (i rodziców), które przyjdą na kolejny festyn rekreacyjno-sportowy organizowany z okazji Dnia Dziecka 5 czerwca w godz. 10-14 na teren przed Studium WFiS.


VI Międzynarodowe Seminarium Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Jarosławiu zaprasza za naszym pośrednictwem do wzięcia udziału. Tematyka seminarium obejmuje cztery bloki: człowiek a społeczeństwo, finanse i bankowość, turystyka i ekologia oraz zarządzanie i marketing. Termin konferencji: 22-23 listopada. 2004 r. Osoba kontaktowa: dr Irena Brukwicka, tel. (16) 621 02 04.


Klub Żeglarski Ekonomistów informuje o możliwości czarterowania jachtów oraz uczestniczenia w obozach żeglarskich. Szczegóły oferty na stronie internetowej uczelni w Aktualnościach.

Wokół nas

Program komputerowy jako taki nie może stanowić wynalazku posiadającego zdolność patentową – stanowi jeden z punktów dyrektywy dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera, opracowanej przez Parlament Europejski i Radę Europy. Pozostałe wyjątki od zdolności patentowej przygotowane przez Radę ds. Konkurencyjności znajdują się na stronie KBN.


Urząd Patentowy ogłosił konkurs na pracę doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony prawa własności przemysłowej oraz zarządzania i marketingu prawami własności przemysłowej. Pod uwagę będą brane prace obronione w roku akademickim 2003/2004 do dnia 20 października 2004 r. Termin składania dokumentów mija 31 października br. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie UPRP.


Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów w wysokości 600 zł laureatom centralnych olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydują się podjąć studia na UJ. Rektor Franciszek Ziejka liczy, że w ten sposób uda się przyciągnąć na uczelnię najzdolniejszych absolwentów. Na dziesięciomiesięczne stypendium z funduszu Rektora mogą liczyć olimpijczycy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w każdej z ponad dwudziestu olimpiad przedmiotowych.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem