Senat

Posiedzenie Senatu 15 czerwca 2004

Senatorowie przyjęli „Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w 2003 roku”.

Senat po zapoznaniu się z opinią Senackiej Komisji Budżetowej (przedstawiła ją prof. Danuta Sołtys) zatwierdził sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2003, osiągnięty zysk przeznaczono na zwiększenie funduszu zasadniczego.

Senat jednomyślnie zatwierdził plan rzeczowo-finansowy uczelni na rok 2004.

Na wniosek prof. Stanisława Nowosielskiego prorektora ds. nauki Senat jednomyślnie uchwalił zmiany w statucie Uczelni dotyczące kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy pracowników naukowych Akademii.

Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska prorektor ds. dydaktyki poinformowała o zatwierdzeniu przez MENiS „Uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia dzienne, studia wieczorowe oraz zaoczne studia zawodowe i magisterskie w roku akademickim 2004/2005”, w tym punktowej formuły przeliczania wyników nowej i starej matury. Senat wyraził zgodę na propozycję zwiększenia limitów przyjęć na magisterskie studia uzupełniające. Na wniosek profesor K. Mazurek-Łopacińskiej Senat przyjął skorygowane zasady rozliczania zajęć prowadzonych w językach obcych.

Senat zatwierdził:


Józef Pinior, pracownik naukowy Katedry Filozofii i Komunikacji Społecznej został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie gratulujemy.


We wtorek, 15 czerwca, prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Prorektor ds. Dydaktyki, wręczyła dyplomy uznania za aktywny udział w promocji oferty edukacyjnej AE w mijającym roku akademickim przedstawicielom wydziałów. Przypomnijmy, że odwiedzili oni wiele szkół średnich oraz uczestniczyli w targach edukacyjnych. Obecność AE na Targach Edukacyjnych TARED we Wrocławiu została nagrodzona nagrodą główną.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi działań promocyjnych w nadchodzącym roku akademickim podkreślając potrzebę aktywnej promocji Akademii wśród młodzieży szkół średnich.


Na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 maja br. Senackiej Komisji Budżetowej, Komisji Socjalnej, Komisji Rewizyjnej obu związków zawodowych uczelni oraz Kwestora ustalono wysokość dopłat do wypoczynku urlopowego pracowników i ich dzieci. Ich wysokość jest uzależniona od przychodu na osobę w rodzinie. Wypłata nastąpi w­ czerwcu.

Świadczenia dla pracowników

 Kwota przychodu na osobę w rodzinie  Dopłata do wypoczynku urlopowego pracownika
 Do 2000 zł ­  1450 zł
 2001 – 4 000 zł  1150 zł
 Powyżej 4 000 zł  750 zł

Świadczenia dla dzieci pracowników­

 Kwota przychodu na osobę w rodzinie­  Wysokość dopłaty
 Do 1000 zł  980 zł
 1001 – 2000 zł  790 zł
 2001 – 3000 zł  520 zł
 Powyżej 3000 zł  310 zł
 

Komunikat Kwestora nr 01/04

Kwestura prosi o dostarczenie faktur oraz innych dokumentów:

Jest to związane z rozliczeniem pierwszego półrocza 2004 r.


Komunikat kwestora nr 02/04

Kwestor przypomina pracownikom o obowiązku dostarczenia do Działu Płac nowych – 26 cyfrowych – numerów kont. Od 28 czerwca „stare” numery rachunków nie będą obsługiwane przez banki, co może spowodować opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń.


Rada Doktorantów AE wystąpiła do Rektora o włączenie kursów języków obcych do programu studiów doktoranckich. Warunkiem organizacji nauki będzie odpowiednia ilość chętnych. W związku z powyższym Rada prosi doktorantów o odwiedzenie jej strony domowej i wypełnienie stosownej ankiety.


Minął pierwszy tydzień przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej. Poniżej podajemy ilość aplikacji złożonych na poszczególne Wydziały:


Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Waldemar Grabka, współorganizował w 2000 r. wyprawę rowerową dokoła świata. W tym roku zaprasza na rajd rowerowy wiedzie z Nordkapp (Norwegia) do Olimpii (Grecja), gdzie zakończy się na starożytnym greckim stadionie w dniu zakończenia olimpiady (29 lipca). Przejazd przez Warszawę 9/10.07.2004, a przez Kraków 16/17.07.2004. Przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego i można się do niego dołączyć na dowolny czas. Szczegóły wyprawy tutaj.

Zapowiedzi i zaproszenia

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład prof. dr. hab. Jerzego Woźnickiego, Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, nt. "Szanse polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście Procesu Bolońskiego", który odbędzie się w dniu 24 czerwca br. /czwartek/ o godz. 10:00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.


Konkurs na najlepszego młodego ekonomistę pt. „Polska gospodarka w zjednoczonej Europie” został ogłoszony przez SGH (głównego organizatora) we współpracy z Oddziałem Warszawskim PTE oraz kilkoma uczelniami ekonomicznymi. Honorowy patronat nad konkursem objął prezes NBP Leszek Balcerowicz. Projekt będzie wieloetapowy - oceniane będą między innymi prace pisemne, dotychczasowy dorobek naukowy. Celem konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia ekonomicznego w kraju i poziomu prac magisterskich oraz promocja wiedzy ekonomicznej. Na zwycięzców czekają cenne i prestiżowe nagrody. Szczegóły tutaj.

Wokół nas

Departament Szkolnictwa Wyższego MENiS informuje, że legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą wyłącznie następujące dokumenty:

Urząd obsługujący Ministra Edukacji Narodowej i Sportu legalizuje wymienione wyżej dokumenty wydane przez uniwersytety, politechniki, akademie: rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, CHAT, państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe oraz uczelnie niepaństwowe wpisane do rejestru MENiS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 3189831.


Uruchomiony został nowy nowy serwis PAP – Nauka w Polsce, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Jego celem jest promocja nauki polskiej w społeczeństwie poprzez prezentacje osiągnięć polskich placówek naukowo-badawczych, uczelni i osób. Na stronie m.in rozmowa z ministrem Michałem Kleiberem o tym, kogo najtrudniej zainteresować nauką i wiele innych ciekawych serwisów. Szczegóły tutaj.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem