W Akademii

Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Akademii Ekonomicznej informuje o możliwości wyjazdu wakacyjnego i dokonania rezerwacji noclegów w Domu Studenckim "Merkury" Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Cena 16 zł - pierwsza doba, następne po 11 zł.

Zgłoszenia przyjmuje Helena Filar - bud Z pok. 5 - tel. 139

Chętni proszeni są o składanie podań w terminie do 9 lipca 2004 r.


Powiatowy Urząd Pracy, we współpracy z lektorami SJO Akademii przeprowadził 25 czerwca w budynku studium egzamin Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (ELSA LCCIEB). Do egzaminu przystąpiło bezpłatnie 17 bezrobotnych, którym Urząd ułatwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Organizatorzy spodziewają się w przyszłości do 120 osób na jednej sesji egzaminacyjnej. Lokalne media szeroko informowały o wspólnej inicjatywie.


2 lipca odbędzie się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Komitetu Redakcyjnego w Wydawnictwie AE. Autorzy, którzy w najbliższym czasie planują złożenie swoich prac w Wydawnictwie są proszeni o dostarczenie wydruku komputerowego oraz listy zawierającej nazwiska proponowanych recenzentów. Prace, które nie wpłyną do Wydawnictwa do 1 lipca br., będą omawiane dopiero na następnym posiedzeniu Komitetu (we wrześniu).


Zakończyła się akcja przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej. Poniżej podajemy ilość aplikacji złożonych na poszczególne Wydziały.

GN Wrocław – 1571 podań na 560 miejsc, w tym na kierunki:

GN Wałbrzych – 57 podań na 112 miejsc.

ZI – 1501 podań na 476 miejsc, w tym na kierunki:

IE – 342 podania na 370 miejsc

GRiT Jelenia Góra – 395 podania na 224 miejsca

GRiT Wałbrzych – 145 podania na 84 miejsca

W sumie wpłynęło 4011 podań, czyli o 404 więcej niż rok temu (wzrost o 11%).

Największy przyrost kandydatów w stosunku do ub. roku odnotował Wydział ZI (387 podań więcej), z czego na Finanse i Bankowość – 255 podań więcej, Informatykę i Ekonometrię – 65 podań więcej, Zarządzanie i Marketing – 56 podań więcej.

Na Wydział GN złożono o 387 podań więcej niż rok temu. Podobnie jak na Wydziale ZI największy przyrost zanotował kierunek FiB (o 135 podań) oraz ZiM (56 więcej). Zmalało zainteresowanie kierunkiem SM, chociaż i tak jest najpopularniejszym kierunkiem na GN.

Wydział GRiT zanotował wzrost o 31 podań.

Nieco słabszym zainteresowaniem w tym roku cieszył się Wydział IE, chociaż ilość miejsc na Wydziale wzrosła o 40 w stosunku do ub. roku.

Zapowiedzi i zaproszenia

4 lipca, w 63 rocznicę mordu na Profesorach Lwowskich i ich rodzinach odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Rektor Politechniki zaprasza wszystkich członków środowiska akademickiego po Pomnik Martyrologii Profesorów Lwowskich przy pl. Grunwaldzkim w celu wspólnego uczczenia pamięci pomordowanych.


6 lipca 2004 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu inicjatywy europejskiej COST, która finansuje badania naukowe, oraz na temat działalności Europejskiej Fundacji na rzecz Nauki. Spotkanie poprowadzi Piotr Świątek odpowiedzialny za Dział Fizyki i Materiałów w Sekretariacie COST przy Europejskiej Fundacji na rzecz Nauki w Brukseli. Spotkanie odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w Sali 127 (Sala Senatu) w budynku A-1 przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu w godzinach 13.30-15.00.

Udziału w spotkaniu należy potwierdzić na adres:

Więcej informacji na temat COST: http://kbn.icm.edu.pl/miedzyn/program/cost.html


21 czerwca 2004 r. w ramach strony internetowej UKIE został uruchomiony interaktywny serwis poświęcony debacie publicznej nad regulacjami prawnymi Unii Europejskiej.

Forum jest miejscem wymiany poglądów i opinii wszystkich zainteresowanych kształtem prawa wspólnotowego. Twórcy serwisu zapraszają do włączenia się w dyskusję nad projektami już we wstępnej fazie ich powstawania rozwiązań prawnych. Prezentowane na forum stanowiska, komentarze czy propozycje będą uwzględniane przez instytucje państwowe uczestniczące w kształtowaniu prawa na poziomie wspólnotowym.

Wszystkie wypowiedzi pojawiające się na forum są rejestrowane, analizowane i przekazywane do ministerstw i urzędów centralnych, których dotyczą poszczególne projekty aktów prawnych UE.

Adres serwisu: www.debata.ukie.gov.pl


Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej zaprasza naukowców i badaczy z krajów członkowskich IŚE, w tym z Polski, do udziału w programie „From Research to Enterprise”. Ma on na celu wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie innowacyjnych projektów powstałych dzięki wiedzy gromadzonej przez uczonych wykonujących badania ze środków publicznych.

Projekt jest adresowany do badaczy, którzy mają pomysły na komercjalizację wyników swoich prac. Wnioski muszą pochodzić z państw członkowskich IŚE. Wybrane propozycje będą wspierane kapitałem zalążkowym (10 000 EUR), który powinien zostać przeznaczony przede wszystkim na przeprowadzenie rynkowej analizy szans rozwoju przedsiębiorstwa o wybranym profilu. Wnioski można składać od 1 czerwca do 30 września br.

Ocena propozycji będzie odbywać się m.in. na podstawie oszacowania poziomu innowacyjności technologicznej i perspektyw komercyjnego sukcesu.

IŚE ma nadzieję zainteresować projektem jak najszersze grono badaczy i instytucji naukowych. Wszelkie dodatkowe i szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie internetowej IŚE.


Nagroda w wysokości 1500 Euro czeka na zwycięzcę Konkursu Innowacyjności, skierowanego do studentów. Projekt (grupowy lub indywidualny) może być dopiero w fazie koncepcyjnej. Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: produkt dla przemysłu oraz usługa dla odbiorcy indywidualnego lub przedsiębiorstwa. Nagroda przyznawana jest w ramach Europejskiego Forum dla przedsiębiorstw wspierających rozwój innowacyjności z siedzibą we Francji. Szczegóły konkursu: wersja francuskojęzyczna; wersja anglojęzyczna (pdf). Uwaga: termin składania aplikacji mija 23 lipca.

Wokół nas

Burmistrz Jarocina ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z Ziemią Jarocińską. Na konkurs można zgłaszać prace z zakresu m.in. ekonomii, socjologii i marketingu. Termin składania prac do 1 października br. na adres Urzędu Miejskiego 63


Departament Szkolnictwa Wyższego MENiS informuje, że legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą wyłącznie następujące dokumenty:

Urząd obsługujący Ministra Edukacji Narodowej i Sportu legalizuje wymienione wyżej dokumenty wydane przez uniwersytety, politechniki, akademie: rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, CHAT, państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe oraz uczelnie niepaństwowe wpisane do rejestru MENiS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 3189831.


Uruchomiony został nowy nowy serwis PAP – Nauka w Polsce, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Jego celem jest promocja nauki polskiej w społeczeństwie poprzez prezentacje osiągnięć polskich placówek naukowo-badawczych, uczelni i pracowników naukowych. Na stronie m.in rozmowa z ministrem Michałem Kleiberem o tym, kogo najtrudniej zainteresować nauką i wiele innych ciekawych serwisów. Szczegóły tutaj.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem