W Akademii

Uczelnie powinny być inkubatorami przedsiębiorczości, uczyć młodych ludzi, jak zakładać i prowadzić własne firmy” – apelował wicepremier, prof. Jerzy Hausner, który spotkał się w poniedziałek, 18 października, ze studentami AE. Studentom zaś radził nie czekać, aż ktoś da im pracę, tylko zakładać własne przedsiębiorstwa, nawet jednoosobowe. Przekonywał, że przedsiębiorcę powinien charakteryzować nie tyle zasobny portfel, co odwaga i konsekwencja w działaniu, gotowość do podejmowania ryzyka.

Premier wspomniał również o projekcie zmiany statusu uczelni, który przewiduje uczynienie z nich spółek kapitałowych użyteczności publicznej. Uczelnie byłyby dzięki temu mniej zależne od państwa i mogły prowadzi ć działalność gospodarczą.


W środę, 20 października, w czasie wizyty we Wrocławiu przedstawicieli hiszpańskiej korporacji MCC – Mondragon Corporation Cooperativa (w skład której wchodzi firma Fagor Electrodomesticos - właściciel Wrozamet SA) podpisana została umowa współpracy Wrozametu z Akademią Ekonomiczną. Bezpośrednia współpraca nawiązana zostanie także pomiędzy Uniwersytetem w Mondragon – należącym do MCC a Akademią.

Umowa z Wrozametem S.A. umożliwi studentom AE poznanie przedsiębiorstwa oraz ułatwi im zdobywanie w firmie praktycznych umiejętności. Oferuje także możliwość odbywania praktyk zawodowych i uczestniczenia w projektach naukowych przygotowujących studentów do późniejszej pracy zawodowej.

Akademia Ekonomiczna deklaruje udostępnienie swojego zaplecza naukowo-badawczego oraz włączenie się w realizację wspólnych projektów badawczych i rozwojowych ( uczelnia otrzymała z Wrozametu listę konkretnych zagadnień z wybranych obszarów działania takich jak: marketing, obsługa klienta, zarządzanie, (w tym zarządzanie zasobami ludzkimi), finanse - z prośbą o włączenie się grona naukowców i studentów w ich realizację.

Przedmiotem umowy z Uniwersytetem w Mondragon będzie m.in.: wymiana studentów, możliwość odbywania stażu w firmach MCC w Hiszpanii, współpraca w dziedzinie dydaktyki (wymiana kadry akademickiej, współpraca pracowników naukowych) oraz wspólne pozyskiwanie funduszy na realizację ww celów.

Korporacja Spółdzielni Mondragon jest największą w hiszpańskim kraju Basków – zatrudnia blisko 70 000 osób a jej roczny obrót wynosi ok. 10 miliardów euro.


W Warszawie została zainaugurowana działalność forum „Klub Polska 2015+”. Działa ono pod egidą Związku Banków Polskich, a problematyka spotkań obejmuje kluczowe zagadnienia ważne dla przyszłości kraju. Każde spotkanie obejmuje wykłady wprowadzające oraz dyskusję.

Temat pierwszego spotkania, które miało miejsce 13 października to: „Ku społeczeństwu informacyjnemu, gospodarka oparta na wiedzy – wyzwania i zagrożenia, udział instytucji finansowych w tym procesie”. Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni: Profesor Michał Kleiber – minister nauki oraz Prof. Krzysztof Jajuga z Katedry Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń AE.

Profesor Krzysztof Jajuga został również zaproszony do prac Kapituły Klubu Polska 2015+, która to kapituła będzie zajmować się projektowaniem następnych spotkań.


14 października, w Dniu Edukacji Narodowej w siedzibie ZNP naszej uczelni odbyło się tradycyjne spotkanie, podczas którego zasłużeni działacze Związku otrzymali odznaki i wyróżnienia. Prezes ZNP dr inż. Władysław Ładoński wraz z dr Ewą Mirecką i Heleną Filar wręczyli prof. Tadeuszowi Jankowskiemu Złotą Odznakę przyznaną mu w 2003 r. przez Federację Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki. W imieniu Zygmunta Bobowskiego i Bożeny Rodziewicz (pracownicy Związku w Jeleniej Górze) Złote Odznaki odebrał wiceprezes ZNP Marian Pohulak. Miłym akcentem obchodów było przekazanie upominków książkowych związkowcom odchodzącym na emeryturę w 2004 i 2005 r. Uhonorowano Aleksandrę Karcz, Helenę Filar, Łucję Jaworską, Lidię Kamińską, Marię Masiowską i Łucję Nawrocką oraz nieobecne na spotkaniu osoby: Krystynę Aszkołdowicz, Ryszarda Broszkiewicza, Zdzisławę Cych, Jadwigę Kempf-Kuchar, Józefa Łazorczyka, którym upominki zostaną wręczone podczas kolejnych spotkań Rady Zakładowej.

Niezależnie od wrocławskiej uroczystości również społeczność związkowa z Jeleniej Góry zorganizowała z okazji Dnia Edukacji Narodowej coroczną plenerową imprezę, która odbyła się przy ognisku. W czasie tego spotkania odznaczenia i nagrody wręczono przedstawicielom Związku w Jeleniej Górze.


Kolejny kierunek studiów prowadzony w Akademii Ekonomicznej poddał się ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 15 X PKA kontrolowała kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Akredytację PKA mają już kierunki Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing.


Pani Iwona Kurowskiej z Biura Karier wznawia cotygodniowe dyżury. Będzie udzielała informacji o ofertach Biura w każdy czwartek od 9.00 do 13.00 w holu bud. Z.


Pierwsze spotkanie dla pracowników grupy średniozaawansowanej j. niemieckiego prowadzonej przez mgr Krystynę Czak odbędzie się w czwartek (21.10.) o godz. 15.30 w sali 203 A.

Spotkanie organizacyjne dla pracowników grupy zaawansowanej j. niemieckiego prowadzonej przez mgr Małgorzatę Puchalską odbędzie się w piątek (22.10.) o godz. 13.00 w sali 105 E

Wokół nas

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu publikuje na swoich stronach internetowych projekt rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe. Student ubiegający się stypendium ministra musi m.in. mieć odpowiednią średnią ocen (stypendium naukowe), być wpisanym na kolejny rok, nie powtarzać żadnego roku studiów i wykazać się aktywnością i wynikami naukowymi lub sportowymi. Termin składania wniosków o stypendium za wyniki w nauce w roku 2004/2005 projekt rozporządzenia określa na 15 listopada. Przepisy dotyczące stypendiów za wyniki sportowe wejdą w życie 1 stycznia 2005 r.


Uniwersytet i dziennikarstwo są światami równoległymi, podlegają tym samym transformacjom, tym samym próbom kneblowania im ust i wreszcie mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości – oto główny wniosek wrześniowego spotkania w Bolonii, zorganizowanego z okazji przyjęcia Magna Charta Universitatum (swoistej konstytucji uniwersyteckiej) przez kolejne 29 instytucji naukowo-dydaktycznych. Wystąpienia uczestników dotyczyły etycznej i społecznej odpowiedzialności obu tych instytucji. Umberto Eco podkreślił, że media traktują uniwersytety utylitarnie, dostrzegają je, kiedy dzięki nim zwiększają nakład. Z kolei niebezpieczne dla uniwersytetów jest przyjmowanie logiki mediów, choćby w celu zwiększenia liczby studentów. Zdaniem Eco rolą uniwersytetu we współczesnym świecie jest rozwój w społeczeństwie umiejętności krytycznej analizy i selekcji informacji podawanej przez media. Tylko społeczeństwo wykształcone i krytyczne może obronić się przed natłokiem informacji i manipulacją medialną. Więcej informacji na stronie www.magna-charta.org.


Po perypetiach, z którymi - w związku z podwyżka stawki VAT na usługi budowlane po wejściu Polski do UE – borykają się inwestycje budowlane prowadzone przez uczelnie wyższe, przyszła kolej na projekty finansowane z pieniędzy unijnych. W myśl tejże Ustawy katedry i instytuty uczelniane, które otrzymają (lub już trzymały) granty europejskie będą musiały z własnych pieniędzy odprowadzić podatek 22% od zakupu towarów i 7% od rachunków za hotel i podróż. Barbara Tramer z Krajowego Punktu Kontaktowego, który pomaga uczelniom uzyskiwać unijne środki twierdzi, że koszty te mogą sięgnąć 10-15% wartości kontraktu. MF twierdzi, że zmiana ustawy w tym punkcie wymagałaby nowelizacji przez Sejm i nie ma co na to liczyć. W budżetach uczelni także nie ma pieniędzy na VAT. Jednym z rozwiązań sugerowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji byłoby przeznaczenie na podatek części pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują często – w ślad za grantem – z KBN.

O skali problemu niech świadczy fakt, że w realizowanym aktualnie 6 Programie Ramowym polscy naukowcy mają już przyznane na badania ok. 100 mln euro.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem