Senat

Posiedzenie Senatu 9 listopada 2004 roku

Omówiono następujące zagadnienia.

Projekt Statutu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, uchwalony przez Senat uczelni 21 października 2003 r., został skierowany do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do zatwierdzenia. Ministerstwo zwróciło się z propozycją poprawki w § 27 ust. 2 (informującym o liczbie mandatów przypisanych określonym grupom reprezentacji w Senacie). Po zapoznaniu się z poprawką Senat zgodził się z propozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz zatwierdził jednolity tekst Statutu.

Prorektor ds. dydaktyki prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska przedstawiła Senatowi wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotyczące wprowadzonych rozporządzeniem MENiS z dnia 20 marca 2004 r., warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, filii lub wydziału zamiejscowego. Senat zobowiązał rady wydziałów Gospodarki Narodowej, Zarządzania i Informatyki oraz Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze do zakończenia działań mających na celu uruchomienie zamiejscowych jednostek organizacyjnych oraz do przygotowania kompletnej dokumentacji wniosków o utworzenie takich jednostek organizacyjnych do 30 kwietnia 2005 r. i przedstawienia ich Rektorowi.

Senat wypowiedział się za mianowaniem prof. dr hab. Kazimierza Perechudy na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Zarządzania Informacją i Wiedzą na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

Senat zatwierdził wniosek złożony przez kwestora mgr. Krzysztofa Małysa o korektę planu rzeczowo-finasowego na rok 2004, wynikającą z dodatkowych dotacji przyznanych uczelni przez MENiS, przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów oraz wykorzystaną na podwyżki dla pracowników.

Po zapoznaniu Senatorów przez prof. Krystynę Mazurek-Łopacińską z zasadami rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005 wywiązała się dyskusja m.in. na temat pensum dydaktycznego obowiązującego dwie kategorie doktorantów, tj. otrzymujących i nie otrzymujących stypendium, oraz obniżania pensum dydaktycznego osobom pełniącym funkcje w prestiżowych instytucjach publicznych krajowych i międzynarodowych, uznanych organizacjach naukowych i dydaktycznych.

W dyskusji wzięli udział m.in. profesorowie Stanisław Krawczyk, Aniela Styś, Andrzej Gospodarowicz, Zdzisław Pisz, Stanisław Styś, Stefan Wrzosek, Jerzy Wawrzynek, Danuta Strahl, Józef Dziechciarz.

Kwestor mgr Krzysztof Małys przypomniał, że od 2001 roku uczelnia nie otrzymuje z MENiS dotacji na finansowanie stypendiów uczestnikom studiów doktoranckich, dlatego kierownictwo uczelni podjęło decyzję, że doktoranci rozpoczynający studia w roku akademickim 2004/2005 mogą otrzymać stypendium dopiero po spełnieniu określonych warunków, m.in. po otwarciu przewodu doktorskiego. Sformułowano także wniosek wiążący prawo do korzystania z możliwości obniżenia pensum dydaktycznego (z racji pełnienia prestiżowych funkcji) z wysokością dochodów (warunkiem obniżenia pensum przy zachowaniu dotychczasowej stawki poborów jest brak wynagrodzenia za pełnienie tych funkcji).

Senat zatwierdził do zbadania sprawozdania finansowego uczelni za 2004 rok firmę Rewid i biegłego rewidenta Jadwigę Byrę.

Profesor Mieczysław Przybyła, przewodniczący Senackiej Komisji Wydawniczej, krótko scharakteryzował produkcję wydawniczą w 2004 roku (wydano 113 tytułów). Zasygnalizował konieczność podjęcia decyzji dotyczących proporcji rodzaju publikacji wydawanych przez Wydawnictwo (od lutego 2005 roku bowiem zmienia się sposób finansowania badań naukowych przez KBN).

W związku z pytaniem studenta o przyszłość domów studenckich (nie finansowanych obecnie przez MENiS) kwestor poinformował, iż ze wstępnych analiz wynika, że rok 2005 powinien zostać zamknięty bez większych strat. Podkreślił, że w kosztach utrzymania akademików największy udział mają opłaty za energię elektryczną. Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Uczelni prof. Józef Dziechciarz wyjaśnił, że obecny, dobry stan akademików jest efektem podjętych i przeprowadzonych w ostatnich latach prac modernizacyjnych (ocieplanie budynku, wymiana ogrzewania, instalacja sieci internetowej, remonty łazienek i pomieszczeń kuchennych).

Kwestor mgr Krzysztof Małys przypomniał o konieczności przygotowania i rejestrowania umów o dzieło przed wykonaniem pracy.

W Akademii

Na wniosek Senatu AE Minister Edukacji Narodowej i Sportu mianował z dniem 1 listopada prof. dra hab. Jana Rymarczyka, kierownika Katedry Handlu Zagranicznego (GN), na stanowisko profesora zwyczajnego.


5 listopada 2004 r. Dział Wspólpracy z Zagranicą Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze zorganizował „I Międzynarodowe Sympozjum Doktorantów Szkół Wyższycyh Euroregionu NYSA”, mające na celu prezentację prac i zamierzeń naukowych doktorantów poszczególnych uczelni. Uczestnikami sympozjum byli przedstawiciele Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kolegium Karkonoskiego (Jelenia Góra), Uniwersytetu Technicznego w Libercu, Międzynarodowego Instytutu Uniwersyteckiego (IHI) w Zittau oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Zittau/Gorlitz. Byłą to pierwsza taka impreza zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnika

Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, dr Franciszka Adamczuka, który ma nadzieję, że na stałe zagości ona w murach naszej uczelni .


Studenckie Forum BCC zorganizowało 9 listopada Konferencję Promującą Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, których są pomysłodawcą.

W programie Konferencji znalazły się:

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem studentów Akademii.


21, 27 i 28 listopada to terminy najbliższej edycji Szkoły Giełdowej dla początkujących inwestorów organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z AE. Wykłady zostały przygotowane na podstawie programu paryskiej szkoły giełdowej (L’Ecole de la Bourse) prowadzonej przez Giełdę a Paryżu.


12 listopada (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów dziennych i wieczorowych

Zaproszenia

Wykład prof. Krzysztofa Jajugi pt. Rynek nieruchomości - perspektywy rozwoju a kariera zawodowa zainauguruje działalność Koła Naukowego Nieruchomości „Property” – najmłodszego Koła na Akademii Ekonomicznej. Organizatorzy zapraszają 15 listopada na godz. 18.00 do audytorium im. Prof. Wincentego Stysia.


Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zaprasza 15 listopada na obchody Święta Nauki Polskiej. Program uroczystości jest następujący:

8.30 Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3, Msza św. w intencji pracowników i studentów.
9.30 pl. Grunwaldzki, złożenie kwiatów pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich.
9.30 ul. Sądowa, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r.
17.30 Aula Leopoldyńska, otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów oraz wręczenie nagrody Kolegium’ 2004 ks. Biskupowi prof. dr. hab. Ignacemu Decowi za integrację środowiska akademickiego.
19.00 Kościół Uniwersytecki, koncert: Jan Kanty Pawluśkiewicz „Nieszpory Ludźmierskie” w wykonaniu solistów z Krakowa i Chóru UWr. z towarzyszeniem orkiestry Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Wokół nas

Setki tysięcy pracowników mają szansę przeszkolić się za darmo na kursach zawodowych, studiach podyplomowych i szkoleniach. Unia dała nam na ten cel ogromne pieniądze - 200 mln euro. O pieniądze mogą się starać również uczelnie. 2 listopada minął pierwszy termin składania wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych. Zainteresowanie było niewielkie. O tym, kto dostanie pieniądze, decyduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na zaakceptowany projekt można dostać od 15 tys. do 1 mln euro. „Aby pieniądze nie przepadły musimy je wydać do końca 2006 roku. - To bardzo duża suma i już dziś boimy się, że nie zostaną wykorzystane - dodaje Mirosława Płyta. - Jeśli przyjmiemy, że jeden pracownik przeszkoli się za 200 euro, to szansę na podniesienie kwalifikacji w ciągu najbliższych lat ma ponad milion pracowników - podkreśla Mirosław Marek, prezes PARP.”

Wnioski o dofinansowanie należy składać w regionalnych instytucjach finansujących, współpracujących z PARP. Są nimi najczęściej agencje rozwoju regionalnego.

Następny termin składania wniosków upływa do końca grudnia.

Więcej o programie na stronie www.parp.gov.pl/efs.html


Ukazał się (również w wersji elektronicznej) kolejny numer (10/2004) Forum Akademickiego. W numerze m.in.: rozmowa z Mirosławem Sawickim, ministrem edukacji narodowej - Wytyczenie ścieżki kariery zawodowej to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed ustawą. Musimy stworzyć taką ścieżkę, która pozwoliłaby na znacząco szybszy awans ludzi młodych i powiązać ten awans z awansem finansowym.

Niektóre tego numeru:

Książka akademicka: podręcznik i monografia naukowa - nie da się jej urynkowić, trzeba dotować i uprościć procedury biurokratyczne. Pisze o tym Jacek Wojciechowski.

O początkach akademickiego e-learningu pisze Marcin Dąbrowski.

Druga część artykułu Bronisława Misztala o systemie awansu naukowego w USA.

Dlaczego zegary w jednym pomieszczeniu dostosowują ruch wahadła, do tego, które zostało uruchomione jako pierwsze, a kobiety przebywające razem cykl menstruacyjny do najsilniejszej psychicznie? - próbuje odpowiedzieć Piotr Skórzyński.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem