W Akademii

Posiedzenie Senatu 22 marca 2005 roku

22 marca br. odbyło się posiedzenie Senatu pod przewodnictwem Rektora prof. Mariana Nogi. Senatorowie zapoznali się z opiniami w sprawie przebiegu akcji wyborczej i podjęli decyzje o powtórzeniu procedur wyborczych. W czwartek 24 marca br. na specjalnym posiedzeniu Senatu zapadną nowe decyzje w sprawie terminarza wyborów.

Profesor Stanisław Nowosielski przedstawił Senatorom wnioski rad wydziałów w sprawie przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za 2004 rok.

Do nagrody indywidualnej zgłoszono:

Do nagród zespołowych zgłoszono:

Na wniosek Rektora prof. Mariana Nogi cztery komisje senackie złożyły sprawozdania z realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (zatwierdzonej uchwałą Senatu w maju 2004 roku).

Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, przewodnicząca Komisji Dydaktycznej podsumowała działania podjęte w dziedzinie edukacji. Profesor m.in. mówiła o otrzymanych certyfikatach jakości przyznanych sześciu kierunkom studiów przez FPAKE i dwom przez PKA, o internacjonalizacji studiów (poszerzono ofertę zajęć w językach obcych, przygotowano na Wydziale ZI program studiów w języku angielskim dla kierunku finanse i bankowość, rozszerza się możliwości korzystania z wyjazdów w ramach programu Socrates/Erasmus), zakończono (na Wydziale ZI) działania zmierzające do wprowadzenia dwustopniowego systemu studiów zaocznych, są projekty większego zindywidualizowania ścieżki studiów, oraz poszerzenia oferty studiów o nowa formę edukacji tzw e-lerning.

Prof. Teresa Znamierowska, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Nauki omówiła uczelniane zasady regulujące wielkość kwot przyznawanych jednostkom organizacyjnym na badania własne i działalność statutową. Podkreśliła konieczność zwiększenia liczby badań naukowych o interdyscyplinarnym i międzywydziałowym charakterze.

Profesor Mieczysław Przybyła, przewodniczący Komisji Wydawniczej naszej uczelni mówił o działaniach mających na celu wzmocnienie rangi Wydawnictwa, a w tym m.in. o powołaniu Komitetu Redakcyjnego (wybierającego recenzentów i kwalifikowującego prace do druku), wprowadzeniu dla recenzentów formularza recenzji, m.in. punktowo oceniającego poziom publikacji. Nowym realizowanym już pomysłem jest stworzenie specjalnych zeszytów, w których publikować mogą doktoranci oraz studenci. Poszerza się także liczba artykułów i prac publikowanych w języku angielskim.

Prof. Stanisław Nowosielski, przewodniczący ds. Rozwoju Kadr Naukowych zapoznał ze strukturą rozwoju kadry naukowej w latach 2003-2004. Wyraził opinię o pozytywnych tendencjach dotyczących rekrutacji młodej kadry akademickiej oraz awansów naukowych pracowników.

Prorektor ds. dydaktyki prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska zapoznała Senatorów z zasadami rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007. Podstawowe zmiany w stosunku do zasad rekrutacji obowiązujących w roku akademickim 2005/2006 dotyczą, m.in. współczynników przeliczania ocen uzyskanych na świadectwach dojrzałości na punkty kwalifikacyjne (decydujące o przyjęciu kandydatów na studia). W roku akademickim 2006/2007 uczelnia nie będzie przeprowadzać egzaminów wstępnych na studia. Dokładne informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Uchwale Senatu podjętej podczas posiedzenia w dniu 22 marca 2005 r.

Prof. Aniela Styś zgłosiła zastrzeżenia wobec Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego nr 1/2005 dotyczącego procedur i zasad postępowania w przypadku zagrożeń (pożaru, klęski żywiołowej itp.). Poprosiła także mgr. Edwarda Bratka, Dyrektora Administracyjnego o złożenie sprawozdania z przebiegu prac remontowych prowadzonych w uczelni z uwzględnieniem kosztorysów i umów dotyczących rękojmi wykonawcy na wykonanie prac.

Statut Uczelni

Ministerstwo ENiS pismem z dnia 4 marca 2005 r. poinformowało Rektora, że zatwierdziło Statut Akademii Ekonomicznej przyjęty przez Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 21 października 2003 r. Nowy Statut wkrótce ukaże się drukiem.

Honorowy doktorat

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi odbędzie się 14 kwietnia o godz. 13.30 w sali 113 Z. Prof. Barczak jest kierownikiem Katedry Ekonometrii w katowickiej Akademii Ekonomicznej oraz Katedry Mikroekonomii w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybory 2005

Pomimo odwołania harmonogramu wyborczego przez Senat uczelni dojdzie do spotkania kandydatów do godności rektora AE. Profesorowie: Bogusław Fiedor, Stanisław Nowosielski i Antoni Smoluk spotkają się wyborcami i zaprezentują swoje programy 4 kwietnia w sali 2E o godz. 12.00.


Biblioteka główna zachęca do korzystania z baz ABI/Inform COMPLETE, które oferują dostęp on-line do wiodących czasopism biznesowych i ekonomicznych. Uznawane są w środowisku akademickim za najlepsze bazy danych w tej dziedzinie i obejmują:

Na terenie kampusu istnieje dostęp do baz dla nieograniczonej liczby użytkowników pod adresem:

http://www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto

Logowanie do bazy spoza kampusu
Dla pracowników AE zostały utworzone osobiste konta według wzoru:
Login: jkowalski (inicjał imienia i nazwisko bez kropki pisane razem)
Hasło: numer karty bibliotecznej pracownika

Wszelkie pytania należy kierować do Oddziału Informacji BG
pok. A7 tel. 36 80 467 e-mail: oddzial.informacji@ae.wroc.pl

W skład pakietu baz ABI/Inform Complete wchodzą trzy bazy pełnotekstowe:

ABI/INFORM Global
bieżąco aktualizowana baza bibliograficzno-pełnotekstowa artykułów z czasopism, magazynów i gazet z biznesu i ekonomii. Zawiera pełne teksty artykułów z około 1300 czasopism. Zakres tematyczny czasopism indeksowanych w bazie: ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama, finanse, zasoby ludzkie, informatyka, informacja o ponad 60 tys. firm. Przyjazny i elastyczny interfejs pozwala na ograniczenie poszukiwań do pól opisu artykułów (indeksy: autorski, tytułowy, źródłowy, spółek, miejsc geograficznych, haseł przedmiotowych) lub wyszukiwanie w treści artykułu, również w cytowanej literaturze załącznikowej.

Business Dateline (Nowa!)
oferuje bieżący dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Lista czasopism obejmuje dzienniki, periodyki, i wiadomości agencyjne.
Tematyka bazy jest zróżnicowana i można w niej znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.
Zakres chronologiczny od 1985 roku.

ABI Trade & Industry (Nowa!)
daje bieżący dostęp do pełnych tekstów ponad 750 wiodących czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu, w tym m.in. Builder, The Grocer, Engineer, Oil & Gas Journal oraz wielu wiodących tytułów biznesowych takich jak Fortune, Management Today, The Economist, Asiamoney, World Trade, Business Week

Hewlett-Packart rekrutuje

Firma Hewlett-Packard poszukuje pracowników do nowo otwieranego centrum usług finansowo-księgowych we Wrocławiu. Prezentacja firmy połączona z Case Study odbędzie się w Akademii Ekonomicznej 7 kwietnia w sali 202 bud.A o godz. 12.30.

Dodatkowe informacje na stronie www.aiesec.ae.wroc.pl

Konkursy i zaproszenia

Instytut Społeczeństwa Wiedzy, utworzony w sierpniu 2003 r, przez Fundację Rektorów Polskich, uruchomił ogólnopolskie seminarium doktoranckie pn. „Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy”. Seminarium jest próbą lepszego przygotowania doktorantów do podjęcia prac badawczych związanych z problematyką społeczeństwa wiedzy, w tym ze szkolnictwem wyższym i systemami badań naukowych, oraz integracji środowiska zajmującego się powyższymi zagadnieniami

Seminarium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich osób prowadzących badania w tytułowej dziedzinie – doktorantów, promotorów i innych badaczy. Każde posiedzenie seminarium poprzedzone będzie wykładem wybitnego eksperta na wybrany temat. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 kwietnia i rozpocznie je wykłade prof. Jerzego Woźnickiego nt. „Legislacyjnych uwarunkowań rozwoju szkół wyższych”

Szczegóły w najbliższym numerze Naszej Akademii oraz na stronie http://www.frp.org.pl

Zgarnij dziesiątkę za pracę na piątkę...

pod takim hasłem firma Copernicus Partners - zarządzająca dwoma NFI, trzema funduszami PE, aktywna w obszarze funduszy hedge i Fund of Funds - ogłosiła konkurs na pracę magisterską obronioną w 2004 r i obejmującą zagadnienia związane z aktywami alternatywnymi (private equity, fundusze hedgingowe, nieruchomości). Pracę należy wysłać w wersji elektronicznej do 1 września 2005, na adres e.kupiecka@copernicus-finance.com, podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz telefon.

Autor najlepszej – zdaniem Organizatora – pracy otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe informacje tutaj oraz na stronie: http://www.copernicus-partners.com/konkurs.asp

Poszukiwany Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

W połowie marca rozpoczął się konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce zrównoważonego rozwoju - "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer 2005".

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie zaakceptowane przez promotora lub obronione w roku akademickim 2003/2004 lub 2004/2005, poświęcone szeroko rozumianym problemom teorii i praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Organizatorzy czekają na prace magisterskie z wszystkich kierunków studiów: humanistycznych, technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, które będą poruszały powyższe problem.

Zwycięzców wyłoni jury złożone z wykładowców wyższych uczelni, ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska. Laureaci wezmą udział w międzynarodowym seminarium oraz warsztatach ekologicznych organizowanych przez firmę Bayer w jej siedzibie głównej w Leverkusen w Niemczech.

Na laureatów czekają też nagrody pieniężne: Grand Prix w wysokości 5 tys. zł oraz dwie nagrody główne o wartości 3 tys. zł każda. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie br.

Patronat nad konkursem objęło międzynarodowe Centrum Informacji o Środowisku - UNEP/GRID-Warszawa. Współpracę merytoryczną zaoferowało Ministerstwo Środowiska.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin są dostępne na stronach internetowych Bayer.pl i Firmapr.pl.

CEN zaprasza do Florencji

Centrum Europejskie Natolin (CEN), we współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim (EUI) we Florencji ogłasza konkurs dla polskich naukowców na badania w zakresie problematyki integracji europejskiej. Uczestnicy kierowani będą na trzymiesięczny pobyt badawczy we Florencji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego oraz stopień naukowy (przynajmniej doktorat). Konkurs organizowany jest w ramach projektu Laboratorium Badawczego Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 kwietnia.

Badania naukowe w ramach konkursu muszą być przeprowadzone w roku 2005. Do wyboru są następujące dziedziny, związane z integracją z UE: prawo, ekonomia, historia i cywilizacja oraz nauki polityczno- społeczne.

Uczestnicy konkursu będą zobowiązani do napisania pracy o objętości co najmniej 30 stron maszynopisu, stanowiącej efekt przeprowadzonych badań. Koszty podróży i pobytu w EUI we Florencji pokrywa CEN. Pobyt naukowy będzie trwał najdłużej trzy miesiące.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie proszone są o przesłanie zgłoszeń pocztą, pod adresem: Centrum Europejskie Natolin, ul. Nowoursynowska 84, 02–797 Warszawa. Potrzebne są: wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, kopia dyplomu doktorskiego, ewentualne zaświadczenie o przewodzie habilitacyjnym, określenie tematu badań wraz z ich krótkim opisem i rekomendacja naukowa.

Formularz zgłoszeniowy i załączniki powinny być napisane po angielsku lub francusku.

Szczegóły na temat konkursu można uzyskać w CEN, pod numerem telefonu (22) 54 59 823. (PAP)

Wokół nas

Punkt informacyjny na SGH

Szkołą Główna Handlowa otworzyła nowoczesny punkt informacyjny, którego zadaniem jest obsługa osób zainteresowanych podjęciem studiów w Uczelni. Sponsorem inwestycji, która kosztowała 67 tys. złotych, jest firma Ernst and Young Academy of Business. Punkt będzie dysponował pełną bazą informacyjną dotyczącą pracowników uczelni. Można w nim będzie uzyskać także informacje dotyczące m.in. lokalizacji poszczególnych jednostek uczelnianych. "Zadaniem pracowników punktu jest pomóc klientom we wszystkim, co dotyczy uczelni" - mówi szef Biura Informacji i Promocji SGH, Jacek Polkowski. - "Nawet jeżeli w danym momencie pracownik nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, musi do niej dotrzeć i udzielić jej później, bądź pokierować klienta gdzieś dalej."

Maturalne wybory

Jak wynika z informacji Ministerstwa ENiS spośród przedmiotów do wyboru na tegorocznej maturze największym powodzeniem cieszy się matematyka (28,5%) Na kolejnych miejscach plasują się: geografia, biologia i historia (22-25%). Wśród języków obcych najwięcej, bo aż 77% procent zdających wybrało j. angielski. Czterokrotnie mniej osób zdecydowało się na j. niemiecki.

Jak kształcimy?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy) uczelnie nie uczą tego, co pracodawcy cenią najbardziej. Przyczyny tego faktu są różnorakie; po pierwsze wiedza absolwentów jest bardzo powierzchowna, bowiem większość z nich kończy studia zaoczne z mocno okrojonym programem studiów. Po drugie, uczelnie otwierają nowe kierunki nie biorąc pod uwagę potrzeb rynku i po trzecie, sami studenci nie zawsze wiedzą, co chcieliby robić, są mało elastyczni w wyborze i zmianie studiów, jeżeli okażą się one pomyłką.

Czego oczekują pracodawcy? Znajomości języków obcych na poziomie średnim, komunikatywności, ukończenia konkretnego kierunku studiów (dopiero na trzecim miejscu!). Przedsiębiorczość i obsługa programów komputerowych na poziomie średnim zajmują odpowiednio szóste i siódme miejsce. Szczegóły w Gazecie Wyborczej z 23 marca.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem