W Akademii

Posiedzenie Senatu 26 kwietnia 2005 roku

26 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Senatu, któremu przewodniczył Rektor prof. Marian Noga.

Rektor zapoznał senatorów ze stanowiskiem Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze będącym odpowiedzią na pisma składane przez mgr. Mariana Pohulaka na ręce Rektora i mające związek z jego rezygnacją ze stanowiska zastępcy dyrektora administracyjnego na Wydziale GRiT, złożoną w 2002 roku. Mgr Marian Pohulak dostarczył Senatorom dokumentację opisującą jego poglądy na temat swojej rezygnacji.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie dr hab. Janusza Łyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego AE w Katedrze Matematyki na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

Dziekani przedłożyli wnioski rad wydziałów z prośbą o utworzenie zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.

Profesor Marek Łyszczak, dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej, przedłożył dokumentację z wnioskiem o utworzenie zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w trzech miejscowościach: w Wałbrzychu – licencjackie studia dzienne na kierunku stosunki międzynarodowe, w Kędzierzynie-Koźlu – licencjackie studia zaoczne na kierunkach zarządzanie i marketing oraz finanse i bankowość, w Legnicy – licencjackie studia dzienne zaoczne na kierunku stosunki międzynarodowe.

Profesor Maria Kopertyńska, dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki przedłożyła dokumentację z wnioskiem o utworzenie zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Dzierżoniowie – licencjackie studia zaoczne na kierunku zarządzanie i marketing, Głogowie – licencjackie studia zaoczne na kierunku finanse i bankowość, i w Ząbkowicach Śląskich – licencjackie studia zaoczne na kierunku informatyka i ekonometria.

Profesor Ryszard Brol, dziekan Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze przedłożył dokumentację z wnioskiem o utworzenie zamiejscowych ośrodków dydaktycznych prowadzących kształcenie na kierunku ekonomia – w Wałbrzychu, na licencjackich studiach dziennych i zaocznych oraz w Bolesławcu na licencjackich studiach zaocznych.

Zebrane wnioski zostaną przesłane do zatwierdzenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Profesor Krystyna Mazurek-Łopacińska, prorektor ds. dydaktyki zapoznała Senatorów z zasadami rekrutacyjnymi dotyczącymi przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o na studia w latach od 2006/2007 do 2008/2009.

Komunikat komisji wyborczej

Jako przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej informuję, że przerwane w dn. 14.04.br. zebranie Kolegium Wyborczego w celu wyboru Prorektorów naszej Uczelni odbędzie się dnia 5 maja br. (czwartek) o godz. 10,00 w sali 1E.

W imieniu Rektora-Elekta przypominam, że zgłoszonymi przez niego przed pierwszym zebraniem Kolegium Wyborczego w sprawie wyboru prorektorów kandydatami na poszczególne stanowiska prorektorskie są:

Za moim pośrednictwem Rektor-Elekt informuje, że nie udało się osiągnąć porozumienia z elektorami-studentami w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Prorektora ds. Dydaktyki. W tej sytuacji, na obecnym etapie procesu wyborczego Rektor-Elekt nie zgłasza osoby kandydującej na to stanowisko. Poinformował mnie on także, że złoży obszerne wyjaśnienie w tej sprawie na zebraniu wyborczym.

Rektor-Elekt poprosił mnie również o przekazanie informacji, że zgodnie z przedstawionym przez niego programem wyborczym na najbliższym posiedzeniu Senatu Uczelni (31 maja) wystąpi z inicjatywą przeprowadzenia zmiany w Statucie umożliwiającej ustanowienie stanowiska Prorektora ds. Rozwoju i Promocji, tak aby można było w możliwie najkrótszym czasie dokonać stosownego wyboru. Podtrzymuje on przy tym wyrażony wcześniej i upubliczniony także na obu zebraniach wyborczych (wybór Rektora w dn. 7.04.2005 i Prorektorów w dn. 14.04.2005) zamiar wysunięcia na to stanowisko kandydatury przedstawiciela Wydziału IE, prof. zw. dr hab. Stefana Wrzoska.

Przewodnicząca UKW
Ewa Kania

Wybory dziekanów

22 kwietnia dziekanem wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki został ponownie, jednogłośnie wybrany dr hab. Ryszard Brol, profesor w Katedrze Gospodarki Regionalnej.

28 kwietnia odbyły się wybory dziekana wydziałów Gospodarki Narodowej i Inżynieryjno-Ekonomicznego. Dziekanem wydziału GN został dotychczasowy prodziekan ds. dydaktyki dr Andrzej Graczyk, adiunkt w Katedrze Ekonomii Ekologicznej.

Wybory na Wydziale IE nie przyniosły rozstrzygnięcia i zostaną powtórzone.

Twarze Akademii

W piątek, 22 kwietnia zakończył się Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, zorganizowany na Akademii Ekonomicznej przez NZS i Studenckie Forum BCC. W jego ramach ogłoszono konkurs na Twarz Akademii, do którego stanęło 11 studentek i 10 studentów. Laureatami, wyłonionymi w drodze powszechnego głosowania zostali: Joanna Inglot, IV rok ZI oraz Mikołaj Zgaiński, III rok GN. Ich twarze znajdą się w przyszłości na materiałach promocyjno-reklamowych uczelni.

W oczach studentów...

W ramach Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS przeprowadzono ankietę wśród studentów AE, opracowaną przez mgr. Artura Kotlińskiego z Katedry Badań Marketingowych. Chociaż ze względu na małą liczbę respondentów (84 osoby) ankieta miała charakter pilotażowy warto przytoczyć niektóre opinie w niej wyrażone. Studenci zasadniczo dobrze oceniają jakość przygotowania (wykształcenia) do pracy otrzymanego podczas studiów (50%), a większość z nich chciałaby w przyszłości prowadzić własne firmy (opcja wyjazdu po studiach za granicę zajęła 3 miejsce). Wśród umiejętności, które – ich zdaniem – są atutami przy poszukiwaniu pracy, trzy pierwsze miejsca zajmują kolejno: łatwość nawiązywania kontaktów, dobra znajomość języka obcego i umiejętność obsługi komputera. 60% respondentów nie zdobyła podczas studiów żadnych dodatkowych kwalifikacji poświadczonych certyfikatem (pozostali wskazywali głównie na dyplomy językowe), ale 50% ocenia swój zawód wyuczony jako atrakcyjny. 60 osób nie podjęło dotychczas żadnej pracy a zdecydowana większość zgodziłaby się po studiach na zarobki w granicach 1500-2200 zł.

Konkursy i zaproszenia

Otrzymaliśmy zaproszenie na Międzynarodowe Sympozjum z okazji 60. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej organizowane przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Stsudiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, które odbędzie się 6 maja w Auli Leopoldina.


Zrzeszenie Studentów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszego studenta RP Primus Inter Pares. Formularze są przyjmowane do 9 maja 2005. Dodatkowe informacje na stronach www.zsp.wroc.pl oraz www.primus.zsp.org.pl


Na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania i marketingu” zaprasza studentów i doktorantów Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy w dniach 17-18 czerwca. Zakres tematyczny konferencji obejmuje: zarządzanie przedsiębiorstwem, finansami, jakością i środowiskiem, szkołą wyższą, w administracji publicznej i w sporcie, marketing i badania marketingowe, informatykę w zarządzaniu, logistyke i zarządzanie transportem. Opłata za udział w konferencji wynosi 100 zł. Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie: www.wsm.edu.pl Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 maja.


Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło coroczny Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, który realizowany będzie w dwóch kategoriach:

Termin składania prac upływa 31 maja (punkt a) i 30 czerwca (punkt b). Szczegóły tutaj.

Na stronach Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się informacja o przetargu na szkolenie w zakresie wdrażania norm BHP finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Szczegóły tutaj.

Wokół nas

Pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Birmingham stworzyli wirtualna akademię (www.academici.com), która ma służyć za platformę spotkań i wymiany informacji dla globalnego środowiska naukowego. Dzięki niej można np.: nawiązać kontakt z naukowcami pracującymi w naszej dziedzinie, znaleźć chętnych do współpracy z innych uczelni czy instytucji naukowych. W programie (korzystanie jest całkowicie bezpłatne) zarejestrowało się już kilka tysięcy naukowców z 92 krajów. Strona działa w czterech językach: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Zarejestrować się można pod adresem: http://www.academici.com/go/invuid/Markus_Vinzent

162 zł zamiast 730 zł

Tyle składki zdrowotnej zapłaci student prowadzący działalność gospodarczą. Z pozostałych opłat na ubezpieczenie społeczne zostanie zwolniony – zadeklarowali przedstawiciele rządu. Zwolnienie z płacenia składek ma zostać wpisane do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nad nowelizacją której pracuje Sejm. Studenckie Forum BCC, od dawna zabiegające o preferencyjne traktowanie studentów, przeprowadziło badania, z których wynika, że właśnie wysokość obowiązkowych opłat składek ZUS (dzisiaj wynoszących 730 zł) jest podstawową przeszkodę w rozpoczęciu własnego biznesu przez studentów.

Uniwersytet Warszawski wprowadzi nowy system motywowania studentów

„Najlepsi studenci płacący za naukę będą w nagrodę przenoszeni na studia bezpłatne. Natomiast "leserzy" z darmowych studiów dziennych za mierne wyniki zostaną zmuszeni do zapłacenia czesnego” – deklaruje pierwsza kobieta rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow. ­ Dotychczas tylko niektóre wydziały UW motywowały do nauki obniżając czesne studentom z wysokimi średnimi.

Polscy studenci poszukiwani

Zagraniczne uczelnie wyruszają do Polski w poszukiwaniu swoich przyszłych studentów. Reklamują się na targach edukacyjnych w Polsce, w internecie zamieszczają informatory po polsku.

Na niedawnych targach edukacyjnych w Toruniu młodzież oblegała stoiska uczelni z Wolverhamptom z W. Brytanii i z Angers z Francji. Miesiąc wcześniej na Międzynarodowy Salon Edukacyjny "Perspektyw" w Warszawie przyjechało aż 80 szkół wyższych z zagranicy. Były wśród nich znany z wysokiego poziomu nauk ekonomicznych mediolański Uniwersytet Bocconi czy Uniwersytet w Edynburgu.

Popularyzatorzy nauki

Rozstrzygnięty został konkurs na popularyzatorów nauki ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz serwis Nauka w Polsce. W kategorii „dziennikarz lub redakcja” zwyciężył Dział Nauki „Gazety Wyborczej”, natomiast w kategorii „naukowiec lub placówka naukowo-badawcza” zwyciężyła prof. Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyka PAN, pomysłodawczyni i współorganizatorka Festiwalu nauki. Trzecim laureatem został dr Paweł Napiórkowski z Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, autor najlepszej prezentacji podczas Dnia Nauki 2004.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem