W Akademii

Posiedzenie Senatu 22 grudnia 2005 roku

22 grudnia 2005 r. odbyło się posiedzenie Senatu, któremu przewodniczył Rektor prof. Bogusław Fiedor.

Kierownictwo uczelni, zgodnie z obietnicą, przedstawiło informację o programie naprawy sytuacji finansowej uczelni, której podstawowym celem jest zwiększanie w sposób trwały zdolności rozwojowych uczelni przy zachowaniu bezpieczeństwa zatrudnienia i podstawowego wynagrodzenia.

Rektor nakreślił warunki funkcjonowania uczelni dziś oraz omówił zagrożenia, którym powinniśmy stawić czoła w najbliższym czasie. Podkreślił, że decyzje kierownictwa wynikają z litery prawa oraz zaleceń pokontrolnych NIK, PIP, Urzędu Skarbowego i Nadzoru budowlanego.

Rektor wyjaśnił, jakie są fundamentalne przyczyny obecnej sytuacji finansowej uczelni. Zaliczył do nich, m.in.:

Profesor Marek Łyszczak, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni przedstawił zebranym szczegółową analizę stanu dzisiejszego oraz propozycję możliwych rozwiązań w przyszłości, które będą konsultowane ze środowiskiem.

Ze względu na obszerność zagadnień poruszanych w wystąpieniu prof. Marka Łyszczaka szczegółowy program działań władz uczelni zostanie opublikowany w „Naszej Akademii”.

Władze poinformowały również o innych działaniach oszczędnościowych, takich jak rezygnacja z podpisania umowy z PKP na legitymacje upoważniające do zniżki za przejazdy koleją.

Profesor Zdzisław Luty, przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że planowane działania mające na celu poprawę kondycji finansowej uczelni zyskały poparcie Komisji.

W dyskusji po wystąpieniach rektorów uczestniczyli, m.in. prof. Danuta Sołtys - potwierdziła zasadność etapowego oceniania przedsięwzięć podejmowanych przez uczelnię, pozwalających na bieżąco reagować na pozytywne i negatywne zjawiska; prof. Jan Skalik - stwierdził, że kryzysowa sytuacja jest dobrą okazją do przeprowadzenia zmian i zaproponował rozpatrzenie outsoursingu pewnych jednostek uczelni; prof. Adam Nowicki - wyraził opinię, że zaproponowane kierunki działań są słuszne, sugerował jednak aby podejmować śmielsze działania, które generowałyby przychody, jak np. stworzenie Instytutu Wiedzy dla zewnętrznych odbiorców i reaktywowanie działalności Fundacji Rozwoju Akademii Ekonomicznej; prof. Bożena Klimczak - zgłosiła uwagi do projektu restrukturyzacji finansowej, proponując rozważenie zwiększenia odpłatności za pracę w niedziele, wliczanie czasu podróży służbowej do czasu pracy oraz uzupełnienie Statutu uczelni o informacje regulujące obowiązki nauczyciela akademickiego.

Rektorzy, odpowiadając na powyższe opinie wyjaśnili, że nowy Statut jest w opracowaniu, a jego projekt powinien pojawić się w marcu 2006 roku. Podjęcie działań outsorsingowych w świetle umów cywilno-prawnych zawartych przez uczelnię z pracownikami spowodowałoby nowe wydatki wynikające z wypowiadania umów i wypłaty odpraw, ale jest to projekt do rozważenia w przyszłości. Nowe źródła finansowania działalności uczelni są poszukiwane, m.in. jest planowane utworzenie Centrum Transferu Nauki i Technologii, są podpisywane nowe umowy i prowadzone rozmowy, aby przyciągnąć do studiowania na naszej uczelni studentów spoza Unii Europejskiej np. z Rosji, Ukrainy i Chin, zgłoszono szereg wniosków o dotacje z Unii Europejskiej na wiele projektów do realizowania w uczelni i dla uczelni, planuje się uelastycznić politykę w zakresie prowadzenia usług eksperckich dokonywanych pod auspicjami uczelni. Rektorzy podkreślali również, że zasady wynagradzania pracowników dydaktycznych, w tym dojeżdżających na zajęcia do innych miejscowości, są zawarte w rozporządzeniu wydanym przez ministerstwo Edukacji i Nauki.

Mgr Krystyna Szewczyk przypomniała o istnieniu materiału atestującego stanowiska, który po aktualizacji może zostać wykorzystany przez kierownictwo uczelni. Wyraziła opinię, że nie wszystkie stanowiska są równo obciążone obowiązkami, przy takich samych wielkościach wynagrodzenia.

Rektor dziękując wszystkim za udział w dyskusji podkreślił, że wypracowane w wyniku podjętych działań zyski powinny być przemieszczane na działania rozwojowe, gdyż udział w projektach finansowanych z Unii Europejskiej wymaga posiadania środków własnych.

Na zakończenie Rektor złożył życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim obecnym a za ich pośrednictwem całej społeczności Akademii Ekonomicznej i wzniesiono toast za pomyślność w nowym roku.

Szczegółowe sprawozdanie z obrad Senatu jest dostępne w Kancelarii Rektora


Minister Edukacji i Nauki, w odpowiedzi na wniosek Senatu AE, mianował z dniem 1 grudnia 2005 r. prof. dr hab. Zdzisława Pisza, kierownika Katedry Socjologii i Polityki Społecznej, na stanowisko profesora zwyczajnego. Gratulujemy.


Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej zakupiła bazy danych i pełnych tekstów publikacji SourceOECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Organisation for Economic Cooperation and Development). Na stronach SourceOECD znajduje się dostęp do wszystkich wydawnictw OECD. Wydawnictwa podzielone zostały wg grup:

Wejście do bazy z terenu campusu uczelni ze strony: http://new.sourceoecd.org/


Biblioteka zakupiła również bazę ScienceDirect, która zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych następujących wydawców: Elsevier, Academic Press oraz Harcourt Health Scence.

Jest jedną z największych na świecie kolekcji opublikowanych artykułów badawczych. Baza obejmuje pełnotekstowe czasopisma ze wszystkich dziedzin wiedzy (między innymi z zakresu nauk rolniczych i biologicznych, chemii, biochemii i chemii molekularnej, ochrony środowiska, nauk technicznych, inżynierii i technologii, informatyki, matematyki, ekonomii, ekonometrii, finansów, biznesu i zarządzania, psychologii). Archiwum obejmuje artykuły od 1995 r. do tekstów bieżących, w formatach PDF.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci AE oraz Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/ss.html (bez logowania) lub ze strony głównej Biblioteki. Czasopisma z tej kolekcji są również dostępne poprzez opcję: e-Czasopisma


Osoby zainteresowane kupnem za pełną odpłatnością (400 zł) legitymacji uprawniającej do 50% ulgi przy przejazdach w klasie dowolnej we wszystkich rodzajach pociągów pasażerskich na liniach PKP, proszone są o zgłaszanie się do Działu Polityki i Zarządzania Kadrami.

Jednocześnie przypominamy, że - zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym – legitymacja nauczyciela akademickiego upoważnia do 37% zniżki na przyjazd pociągami osobowymi. Legitymacje bezpłatnie wydaje Dział Polityki i Zarządzania Kadrami. Należy dostarczyć zdjęcie

Konferencje

Na międzynarodową konferencji pt.: „The end of the Human Rights’ time?” zaprasza Europejskie Forum Studentów AEGEE Wrocław, Koło Integracji Europejskiej Uniwersytetu Wrocławskiego "KItE" oraz Amnesty International Polska. Konferencja odbędzie się w dniach 6 do 8 stycznia w Auli Gł. Politechniki Wrocławskiej. Początek o godz. 10.00.

Szczegółowy plan imprezy, prowadzonej w języku angielskim, można znaleźć na stronie AEGEE: www.aegee.wroclaw.pl, ale już teraz anonsujemy bardzo ciekawe dyskusje, m.in. terroryzm a prawa człowieka, warsztaty z historii praw człowieka i jej najważniejszych dokumentów oraz wykłady m.in. o przykładach naruszeń praw człowieka w świecie – Tybet, Chiny, Białoruś.

Konkursy

Trwa VIII edycja Konkursu WARTY na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny ubezpieczeń. W tegorocznej edycji pula nagród została zwiększona. Po raz pierwszy wręczonych zostanie aż 5 nagród - po dwie w kategorii prac doktorskich i magisterskich oraz nagroda specjalna w kategorii prac z zakresu bancassurance.

Prace magisterskie i doktorskie z zakresu ubezpieczeń i bancassurance, obronione na ocenę bdb w roku akademickim 2004/2005 można nadsyłać do końca stycznia br.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.warta.pl.

Wokół nas

Jesteśmy bardzo atrakcyjni – tak wynika z Raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, według którego Dolny Śląsk został sklasyfikowany na 4 miejscu w kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Autorzy porównali 16 województw biorąc pod uwagę m.in.: jakość i gęstość sieci dróg, rynek pracy, poziom bezpieczeństwa i aktywność lokalnych władz w poszukiwaniu i współpracy z inwestorami. Wyprzedziły nas tylko województwa: śląskie, mazowieckie i małopolskie. Najniższe noty otrzymaliśmy za poziom bezpieczeństwa, najwyższe za infrastrukturę gospodarczą i aktywność lokalnych władz.

3 dolnośląskie podregiony - jeleniogórsko-wałbrzyski, wrocławski i legnicki – znalazły się w pierwszej dziesiątce miejsc przyjaznych dla firm prowadzących działalność produkcyjną, a region wrocławski jest trzeci w kraju pod względem atrakcyjności dla firm usługowych. Mamy dobrze wykształconą kadrę, gęstą sieć firm działających w otoczeniu biznesu, a także korzystne położenie blisko zachodniej granicy.


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem