W Akademii

Posiedzenie Senatu 2 marca 2006 roku

Wydział Gospodarki Narodowej - nagrody Ministra Edukacji i Nauki za 2005 r.


 Autor (zespół)  Tytuł pracy
 dr Magdalena Daszkiewicz  „Rola public relations w tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa”
 dr Hanna Kociewska-Pociecha  „Wykorzystanie usługi bankassurance przez samorząd województwa”
 dr Magdalena Rojek-Nowosielska  „Kształtowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w teorii i praktyce”
 dr Magdalena Sobocińska  „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury”
 dr Aleksandra Szpulak  „Systemy współczesnego ostrzegania w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw produkcyjnych”
 dr Bogusław Półtorak  „Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych”
 dr hab. Andrzej Graczyk  „Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie i internalizacja”
 dr hab. Ewa Pancer-Cybulska  „Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym”
 dr hab. Leszek Patrzałek, prof. AE  „Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce”
 dr hab. Kazimiera Wilk, prof. AE i prof. dr hab. Jan Borowiec (nagroda zespołowa)  „Integracja europejska“
 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny - nagrody Ministra Edukacji i Nauki za 2005 r.

 

 Autor (zespół)  Tytuł pracy
 dr hab. inż. Edmund Cibis  „Tlenowa biodegradacja skrobiowych wywarów gorzelniczych za pomocą mieszanej kultury bakterii termo- i mezofilnych z rodzaju Bacillus”
 dr Patrycja Godlewska  „Nowe Zolo-żelowe materiały optoelektroniczne zawierające kompleksy ziem rzadkich z pochodnymi pirydyny”
 dr hab. Danuta Sołtys, prof. AE  „Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa”
 dr inż. Edyta Kucharska  „Oscylacyjne i elektronowe stany wzbudzone pochodnych 2,2’-azo i 2,2’-hydrazo-bipirydyny – zastosowanie metod półempirycznych i ab initio”
 dr Krzysztof Nowosielski  „System oceny controllingu w przedsiębiorstwie”
 prof. dr hab. inż. Teresa Znamierowska  za całokształt działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 

Wydział Zarządzania i Informatyki - nagrody Ministra Edukacji i Nauki za 2005 r.


 Autor (zespół)  Tytuł pracy
 prof. dr hab. Kazimierz Perechuda  „Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja”
 dr hab. Stanisław Chełpa  „Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian”
 dr hab. Jacek Unold  „Dynamika systemu informacyjnego a racjonalność adaptacyjna. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nowego ujęcia zasady racjonalności”
 dr Bartłomiej Nita  „Rachunkowość zarządcza we wspomaganiu zarządzania wartością przedsiębiorstwa”
 dr Aleksandra Sus-Januchowska  „Aplikacja i ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem w triadzie: jakość - ochrona środowiska - bezpieczeństwo i higiena pracy”
 dr Łukasz Wawrzynek  „Diagnozowanie kryzysu w organizacji”
 prof. dr hab. Bogumił Bernaś, dr Paweł Kowalik, dr Agnieszka Pietrzyk, dr Bożena Ryszawska-Grzeszczak (nagroda zespołowa)  „Finanse Unii Europejskiej”
 prof. dr hab. Zdzisław Jasiński dr Mirosław Barcewicz, dr inż. Leszek Bednarz, dr inż. Jan Budka, dr Barbara Chomątowska, dr inż. Eugeniusz Czyrek, dr hab. Zofia Hasińska, dr Iwona Janiak-Rejno, dr Bartosz Jasiński, dr hab. Maria Wanda Kopertyńska, dr Dorota Molek-Winiarska, dr inż. Alicja Smolbik-Jęczmień, mgr Agnieszka Tabor-Smardzewska, dr inż. Ewa Tracz, dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz (nagroda zespołowa)  „Podstawy zarządzania operacyjnego”
 prof. dr hab. Rafał Krupski, dr Jerzy Niemczyk, dr Aleksander Binsztok, dr Krzysztof Łobos, dr Ewa Stańczyk-Hugiet, dr Sylwia Pierzchawka, dr Katarzyna Olejczyk –Kita, mgr Alicja Jasińska, dr Bartosz Jasiński, dr hab. Stanisław Chełpa (nagroda zespołowa)   „Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu”
 prof. dr hab. Tadeusz Listwan, dr hab. Stanisław Chełpa, dr Zbigniew Antczak, dr Jolanta Jasińska, dr Tomasz Kawka, dr Stanisław Kowalczyk, dr Marzena Stor, dr Adam Suchodolski, mgr Izabela Nawara, mgr Adam Fiącek, mgr Sylwia Stępczak, mgr Katarzyna Tracz (nagroda zespołowa)   „Słownik zarządzania kadrami”
 prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, dr Mieczysław Morawski, dr Agnieszka Sokołowska, dr Bogusz Mikuła, dr Aneta Stosik, (nagroda zespołowa)   „Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie”
 

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki - nagrody Ministra Edukacji i Nauki za 2005 r.

 

 Autor (zespół)  Tytuł pracy
 prof. dr hab. Tadeusz Borys  “Indicators for sustainable development-Polish experiences”
 dr hab. Andrzej Bąk, prof. AE  „Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marktingowych”

Rektor prof. Bogusław Fiedor poinformował o inicjatywie kierownictwa uczelni – cyklu spotkań otwartych – adresowanych do pracowników naszej uczelni. Terminy spotkań poniżej.

Spotkania będą miały miejsce w aktualnej sali Senatu – bud. A, sala posiedzeń Rady Wydziału GN


W dniach 8-10 marca przedstawiciele czterech wydziałów i Biura Promocji uczestniczyli w XIII Targach Edukacyjnych TARED w Hali Ludowej. Nasze stoisko odwiedziło ok. 3000 osób szukających nieraz bardzo szczegółowych informacji na temat przebiegu studiów, możliwości odbycia praktyk zawodowych czy wyjazdów na stypendia. Przedstawiciele AE byli również obecni podczas imprez towarzyszących targom. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja prof. Zofii Hasińskiej o zawodach z przyszłością na rynku wrocławskim, przeprowadzona w oparciu o najnowsze badania, w których uczestniczyła m.in. Pani Profesor. Wiele osób zajmujących się profesjonalnie doradztwem zawodowym było zainteresowanych zakupem ksiązki „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i Perspektywy” będące owocem tych badań.

Druga prezentacja autorstwa Pana Pawła Wencla dotyczyła Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działających na uczelni.


W poniedziałek, 13 marca, w redakcji Słowa Polskiego odbył się czat internetowy z prof. Stefanem Wrzoskiem. Prorektorem ds. edukacji. Przez półtorej godziny Profesor odpowiadał na pytania dotyczące rekrutacji, studiów w AE, planów rozwojowych uczelni, a także np. patrona uczelni. W czacie zalogowanych było ok. 200 osób. Zapis rozmowy znajduje się tutaj.


W marcu rusza II etap akcji pod hasłem „Wrocław, miasto które rozwija”. W pierwszym jesiennym etapie udział wzięły największe firmy wrocławskie, które odwiedziły wszystkie duże miasta w Polsce zachęcając młodych ludzi do osiedlania się i szukania u nas pracy. Akcja odbiła się bardzo głośnym echem w mediach ogólnopolskich.

W II etapie kampanii 5 uczelni wrocławskich (Uniwersytet, Politechnika, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła bankowa i AE) odwiedzi 5 miast (Gliwice, Kielce, Rzeszów, Kalisz, Włocławek Olsztyn) prezentując bogactwo oferty edukacyjnej miasta. Pretekstem do spotkania z miejscową młodzieżą będzie koncert wrocławskiego zespołu Miloopa, który specjalnie w tym celu został wynajęty przez uczelnie. Przed koncertem będzie okazja do krótkiej prezentacji uczelni, rozdania ulotek.

Cała akcja ma bardzo bogatą oprawę medialną. Uczelniane Biura Promocji przygotowały i wysłały zaproszenia i plakaty informacyjne do blisko 300 szkół średnich z okolicznych miejscowości oraz do lokalnych mediów. Akcji towarzyszyć będą bilboardy eksponowane w odwiedzanych miastach (zobacz jeden z nich tutaj) oraz reklama radiowa (posłuchaj spot 1 i spot 2). W lokalnych mediach już pojawiły się pierwsze informacje na temat

Akademie Ekonomiczną w dwóch kolejnych wyjazdach reprezentują przedstawiciele kół naukowych Bankier i Fokus.

Akcji towarzysza dwa wydarzenie, oba organizowane przez Akademię Ekonomiczną. Jest to konferencja Zamieszkaj we Wrocławiu, czyli mieszkanie dla studenta i absolwenta, organizowana przez KN Bankier 29 marca na Uczelni oraz Konkurs Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Stowarzyszeni Studenckie WIGGOR.


Katedra Analizy Jakości na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym kierowana przez prof. Katarzynę Szołtysek podpisała 7 marca porozumienia o współpracy z Piekarnią RolBack oraz firmą Trelleborg Automative Poland sp. z o. o. W pierwszym przypadku porozumienie formalizuje trwającą od 2001 r. współpracę naukową polegającą m.in. na opracowywaniu nowych produktów piekarskich i nowych technologii, badaniu jakości produktów oraz analizie rynku konsumenta.

Współpraca z firmą Trellebog ma m.in. na celu prowadzenie różnorodnych form szkoleń i studiów poświęconych zintegrowanym systemom zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemom zarządzania środowiskowego, a także prowadzenie audytu wewnętrznego wg nowszej normy ISO19 011.


Prof. Stefan Wrzosek reprezentuje Akademię w kapitule konkursu Lodołamacze 2006 organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa ma promować instytucje, które pomimo uciążliwych przepisów już teraz zatrudniają niepełnosprawnych. Ma również nagłośnić problem braku pracy dla tych nich, bowiem spośród 300 tys. osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku tylko 18% jest aktywnych zawodowo.

Do konkursu zgłosiło się 30 firm spośród których jury w składzie: ks. kard. Henryk Gulbinowicz, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, prof. Jan Miodek i aktorka Kinga Preis wyłoni laureatów etapu regionalnego. Zwycięzcę ogólnopolskiego poznamy w maju.


Dział Księgowości Materiałowej i Środków Trwałych prosi osoby prowadzące księgi inwentarzowe o odbieranie wydruków środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz potwierdzanie sald do 20.03.2006.

Konkursy

Uczelnie krakowskie organizują Dni Jana Pawła II, które będą obchodzone 8-10 listopada 2006 roku. Ma to być cykliczne przedsięwzięcie o charakterze naukowym i kulturalnym. W tym roku tematem wiodącym

będzie Prawda, której Papież poświęcił dużo uwagi rozwijając w sposób oryginalny wiele jej aspektów w relacji do wolności, dobra, etyki i autokreacji człowieka. Przewidziany jest również konkurs dla studentów z całej Polski na esej analizujący, bądź inspirujący się myślą Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Najlepsze prace zostaną opublikowane. Regulamin konkursu tutaj.


Związek Przedsiębiorstw Leasingowych ogłosił III Edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu leasingu. Do konkursu mogą przystąpić studenci, którzy w tym roku kończą naukę i napisali pracę magisterską związaną tematycznie z rynkiem usług leasingowych. Najlepsze rozprawy zostaną nagrodzone płatnymi miejscami stażowymi w 3 firmach leasingowych w kraju. Obronione prace magisterskie można przesyłać do 30 września 2006 roku do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Do końca października br. Kapituła Konkursowa ogłosi nazwiska laureatów.

Pełen regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: www.leasing.org.pl

Wokół nas

Prezydencja Austriacka organizuje konferencję poświęconą Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksowi postępowania przy rekrutacji naukowców (1-2 czerwca 2006 r.). Komisja Europejska rozpatruje propozycję wdrażania postanowień obu dokumentów w 7PR. Część krajów członkowskich już podjęło działania zmierzające do realizacji postanowień na poziomie krajowym.

Informacje na temat Karty i Kodeksu znajdują się w portalu Centrum Informacji dla Naukowców. Program oraz formularz rejestracyjny udostępnione są Stronie konferencji.


Dwoje naukowców z Polski i Niemiec zostało pierwszymi laureatami polsko-niemieckiej nagrody naukowej Copernicus. Nagrodą podzielą się prof. Barbara Malinowska z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku oraz prof. Eberhard Schlicker z Wydziału Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn. Więcej informacji tutaj.


W dniach 25-27 maja 2006 r. w Trójmieście odbędzie się festiwal filmów popularnonaukowych, organizowany przez Akademicką Telewizję Edukacyjną. Zapraszamy na stronę festiwalu: tutaj.


W bieżącym roku dotacja podmiotowa na podstawową działalność statutową będzie przekazywana na podstawie dwóch decyzji. Jakich, dowiesz się tutaj.


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem